Kasim

Kasim Agović: Poljoprivrednici zalužili više od podrške lokalne uprave

Poljoprivredna proizvodnja kao jedan od najvećih resursa petnjičkog kraja nedovoljno je iskorištena. Ono što je najbitnije je da potencijal za razvoj poljoprivrede u petnjičkom kraju prisutan u velikim količinama, ali je u isto vrijeme neophodno poraditi na njegovoj afirmaciji i paralelno sa tim poraditi na stručnom osposobljavanju, usavršavanju mladih ljudi, kao i na stimulisanju istih da se bave ovom, ne tako lakom, djelatnošću, na način svojevrstan modernom poljoprivredniku.Ono što se može slobodno reći je to, da u Petnjici postoji proizvodnja koja nije na zavidnom nivou, koja nije ni blizu onoj koja bi mogla da postoji, a i ona koja u određenoj mjeri postoji ne pruža poljoprivredniku veliki napredak, jer se suočava sa problemima plasmana svog proizvoda.

Lokalna samouprava u saradnji sa svim nadležnim institucijama trebala bi jače i organizovanije poraditi na podršci poljoprivrednim proizvođačima, a time i same poljoprivredne proizvodnje u cjelosti, što do sada nije bio slučaj. Za to postoji više načina. Prije svega izgradnjom nove i poboljšanjem postojeće putne i vodne infrastrukture. Takođe, evidentno je da su mogućnosti za razvoj poljoprivrede prisutni i kroz modalitete raznih projektnih saradnji, naročito preko Evropskih fondova, a koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, gdje bi lokalna samouprava u saradnji sa nadležnim ministarstvom morala raditi mnogo više na podršci u samoj pripremi potrebne dokumentacije i davanja neophodnih informacija, a samim tim i upoznati poljoprivrednike o standardima i sertifikatima koje moraju ispuniti u pogledu zdrastvene ispravnosti hrane, kako bi njihov proizvod bio ravnopravno konkurentan sa onima iz okruženja. U Petnjici je velika mogućnost proizvodnje organske hrane, jer postoje dobri prirodni preduslovi za ovaj vid proizvodnje.

Pored organske hrane potrebno je animirati stanovništvo da se bave uzgojem ljekovotog i aromatičnog bilja jer ovaj kraj ima neiskorišten i prirodni potencijal. Jedan od segmenata koji bi osnažio i dao podstrek poljoprivrednicima jeste i izgradnja otkupnih i preradnih centara koji bi garantovali otkup za poljoprivredne proizvode. Zbog svega ovoga u svoje, kao o i ime OO SDP Petnjice, apelujem na nadležne u lokalnoj samoupravi da konačno učine korak naprijed u tom pravcu.

Berane

SDP Berane: Od milionskih prihoda do stečaja

IZ ODBORA SDP-A POZVALI NADLEŽNE DA PREISPITAJU DEŠAVANJA U INTEGRAL INŽENJERINGU

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je za­tra­ži­li su od nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na da pre­i­spi­ta­ju sva de­ša­va­nja u pred­u­ze­ću In­te­gral in­že­nje­ring u ko­jem je 1. mar­ta 2013. go­di­ne uve­den ste­čaj. Is­ta­kli su da je za­tva­ra­njem ovog pred­u­ze­ća, po­zna­ti­jeg kao As­falt­na ba­za u Do­njoj Rža­ni­ci, na­ne­se­na ve­li­ka šte­ta ne sa­mo Be­ra­na­ma, ne­go i ci­je­lom sje­ve­ru Cr­ne Go­re, te da bi po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje pred­u­ze­ća bar do­ne­kle po­pra­vi­lo ni­ma­lo ru­ži­ča­stu sli­ku be­ran­ske pri­vre­de.
– Uvo­đe­njem ste­ča­ja u In­te­gral in­že­nje­ring ošte­će­ne su broj­ne po­ro­di­ce, jer je u tom pred­u­ze­ću pla­te za­ra­đi­vao ve­li­ki broj lju­di. Ta­ko­đe, to je na­ni­je­lo šte­tu ci­je­loj op­šti­ni, s ob­zi­rom na to da je ovo pred­u­ze­će, as­fal­ti­ra­ju­ći ki­lo­me­tre i ki­lo­me­tre pu­te­va, do­no­si­lo zna­ča­jan pro­fit. Za­to bi bi­lo neo­p­hod­no da se iz­na­đe od­go­va­ra­ju­će rje­še­nje za oži­vlja­va­nje fir­me, jer bi ona, uz do­ma­ćin­sko ga­zdo­va­nje, mo­gla po­no­vo da sta­ne na no­ge, što bi bi­lo od vi­še­stru­kog zna­ča­ja. Pri­je to­ga sva­ka­ko tre­ba pre­i­spi­ta­ti sva de­ša­va­nja ko­ja su pret­ho­di­la za­tva­ra­nju pred­u­ze­ća, jer po­sto­je osno­va­ne sum­nje da su u In­te­gral in­že­nje­rin­gu spro­vo­đe­ne broj­ne ne­za­ko­ni­te rad­nje ko­je su do­ve­le do jed­nog ha­o­tič­nog sta­nja – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju za jav­nost be­ran­skog od­bo­ra SDP-a.
Is­ta­kli su da su svje­do­ci da je In­te­gral in­že­nje­ring po­sled­njih go­di­ma od­ra­dio mno­štvo po­slo­va, ostva­ru­ju­ći zna­čaj­ne pri­ho­de i da tra­že od­go­vor na pi­ta­nje ka­ko je ovo pred­u­ze­će za­pa­lo u kri­zu.
– Zna se da je In­te­gral in­že­nje­ring od for­mi­ra­nja do ste­ča­ja re­a­li­zo­vao mno­štvo krup­nih pro­jek­ta, ostva­ru­ju­ći pri­ho­de ko­ji su se mje­ri­li mi­li­o­ni­ma eura. Svje­do­ci smo da je to pred­u­ze­će, iz­me­đu osta­log, as­fal­ti­ra­lo na sto­ti­ne ki­lo­me­ta­ra lo­kal­nih pu­te­va na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, či­me su ostva­ri­va­ni zna­čaj­ni fi­nan­sij­ski pri­ho­di. Po­sli­je sve­ga vi­še je ne­go oči­gled­no da je ova fir­ma ne­ko­me sme­ta­la, jer ka­ko dru­ga­či­je tu­ma­či­ti nje­no za­tva­ra­nje i do­vo­đe­nje dru­gih kom­pa­ni­ja da iz­vo­de ra­do­ve ko­je je sa­svim uspje­šno mo­gao da od­ra­đu­je In­te­gral in­že­nje­ring – is­ta­kli su iz be­ran­skog SDP-a i na­gla­si­li da je neo­p­hod­no pre­i­spi­ta­ti ugo­vo­re ko­je je In­te­gral in­že­nje­ring skla­pao sa Op­šti­nom Be­ra­ne.
– Po­zna­to je da je In­te­gral in­že­nje­ring od­ra­đi­vao broj­ne po­slo­ve za Op­šti­nu Be­ra­ne i da su biv­ši rad­ni­ci tvr­di­li da je lo­kal­na upra­va tom pred­u­ze­ću bi­la du­žna da is­pla­ti bli­zu 130.000 eura na ime sa­na­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ni­ca u gra­du, ko­ja je vr­še­na u pe­ri­o­du od 8. ma­ja do 25. ju­la 2012. go­di­ne. Di­sku­ta­bil­no je da li je In­te­gral in­že­nje­ring na­pla­tio taj dug, jer je no­vo op­štin­sko ru­ko­vod­stvo us­tvr­di­lo da u ras­po­lo­ži­vim do­ku­men­ti­ma ni­gdje ne pi­še da Op­šti­na Be­ra­ne ima ne­ku ne­iz­mi­re­nu oba­ve­zu pre­ma In­te­gral in­že­nje­rin­gu. Na­pro­tiv, is­ta­kli su da je uvi­dom u do­ku­men­ta­ci­ju kon­sta­to­va­no da to pred­u­ze­će du­gu­je Op­šti­ni Be­ra­ne pre­ko 100.000 eura. Sve to iza­zi­va sum­nju da je In­te­gral in­že­nje­ring sa Op­šti­nom Be­ra­ne skla­pao di­sku­ta­bil­ne po­slo­ve i da ne­ko po ovom pi­ta­nju tre­ba da sno­si kri­vič­nu od­go­vor­nost – na­gla­si­li su iz OO SDP-a.
Ka­za­li su da po­seb­no tre­ba sa­gle­da­ti za­što je i na­kon uvo­đe­nja ste­ča­ja vr­še­na par­ci­jal­na pro­da­ja ras­po­lo­ži­ve imo­vi­ne, i to bez zna­nja rad­ni­ka ko­ji­ma ni­je­su upla­će­ne sve za­ra­de, kao ni do­pri­no­si za zdav­stve­no i pen­zij­sko osi­gu­ra­nje.
D.J.

Če­ka­ju kup­ca, a imo­vi­na pod hi­po­te­kom

Do sa­da su bi­la dva ogla­ša­va­nja za pro­da­ju In­te­gral in­že­nje­rin­ga, pr­vo po pro­ci­je­nje­noj vri­jed­no­sti od 505.000 eura i dru­go po ci­je­ni od 415.000 eura. Ste­čaj­ni uprav­nik ne­dav­no je ka­zao da se do­šlo do za­ključ­ka da bi da­lje ogla­ša­va­nje o pro­da­ji stva­ra­lo do­dat­ne tro­ško­ve te da se po­ku­ša­va ani­mi­ra­ti i pro­na­ći even­tu­al­ni za­in­te­re­so­va­ni ku­pac da on da svo­ju po­nu­du. Is­tak­nu­to je da je u to­ku pro­ces di­rekt­nih pre­go­vo­ra po­ten­ci­jal­nog kup­ca sa Hi­po Al­pe Adri­ja bank Pod­go­ri­ca, bez či­jeg se uče­šća ne mo­že pre­u­ze­ti ni­je­dan ko­rak u po­stup­ku pro­da­je, s ob­zi­rom na to da se imo­vi­na In­te­gral in­že­nje­rin­ga na­la­zi pod hi­po­te­kom.