Sa sastanka Krivokapić - Orav

Krivokapić se susreo sa Oravom

Predśednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić sastao se sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom, koji mu je uručio Izvještaj za 2016. godinu sačinjen od strane Evropske Komisije.

Krivokapić je naveo da je od velikog značaja za razvoj demokratije u Crnoj Gori proučiti sve oblasti i sugestije koje se nalaze u Izvještaju, kako bi Crna Gora kvalitetnije napredovala prema EU.

Krivokapić je ponovio da je osnovna pretpostavka političke stabilnosti organizacija fer i slobodnih izbora čiji će rezultati biti nesporni za sve učesnike u izbornom procesu. On je istakao da je SDP i u ranijim fazama davala presudan doprinos izgrađivanju političke stabilnosti kroz prije svega afirmisanje kulture dijaloga izmedju vlasti i opozicije.

Zahvaljujući tom dijalogu u parlamentu omogućili smo da Crna Gora, kroz zajednička glasanja u Skupštini oko ključnih pitanja za proces EU integracija, obezbijedi brzo kretanje države Crne Gore u dosadašnjem toku procesa, rekao je Krivokapić.

On je iskazao zabrinutost sto neki politički subjekti ili pojedinci, dijeleći tzv. patriotske lekcije, sve više pokušavaju da Crnu Goru permanentno dijele i sukobljavaju, iskazujući time nedemokratsku i antievropsku matricu poistovjećivanja Crne Gore sa samim sobom.

U tom kontesktu Krivokapić je naglasio da je proces EU integracija proces cijelog društva i države oko kojega na sreću postoji konsenzus svih političkih subjekata.

Krivokapić je na kraju zahvalio Oravu na predaji Izvještaja i doprinosu koji Delegacija EU u Crnoj Gori daje demokratskim procesima.

Medijski pul SDP

Izet Bralic

Bralić: Na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce donekle za­u­sta­vi­le raseljavanje sa sjevera zemlje

Po­sla­nik SDP-a Izet Bra­lić sma­tra da su na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce donekle za­u­sta­vi­le raseljavanje sa sje­ve­ra ze­mlje. On is­ti­če da se upor­no pri­ča ka­ko zbog na­kna­da za maj­ke dr­ža­va ima finansijske pro­ble­me, što je ap­so­lut­no ne­tač­no.

Osnov­ni raz­lo­zi zbog ko­jih fa­li nov­ca je­ste to što ni­je na­pla­će­no 720 mi­li­o­na eura po­re­za, te vi­še sto­ti­na vla­di­nih ga­ran­ci­ja. Za­kon po ko­jem su že­ne do­bi­le na­kna­de do­ne­kle je is­pra­vio ne­prav­du pre­ma maj­ka­ma ko­je dvi­je de­ce­ni­je ne pri­ma­ju dječije do­dat­ke, a mno­ge ni­je­su do­bi­le ni mi­zer­nu ot­prem­ni­nu od 1.920 eura. One na sje­ve­ru ni­je­su ima­le šan­su da se za­po­sle.

Ovaj za­kon ni­je ide­a­lan jer je iz­o­sta­vlje­na jed­na ka­te­go­ri­ja že­na i umje­sto da se ide u prav­cu pro­ši­re­nja ovog za­ko­na, ima­mo po­ku­šaj da se pr­vo okri­vi, a za­tim da se uki­ne.  ’’No­vac ko­ji se is­pla­ti maj­ka­ma najbolje je i naj­hu­ma­ni­je po­tro­še­ni no­vac iz bu­dže­ta.’’ ka­že Bra­lić.

Sma­tra da je do­bro što je je­dan broj maj­ki oslo­bo­dio rad­na mje­sta, ta­ko da su na nji­ho­va mje­sta do­šle nove rad­ni­ce. ‘’Baš će bi­ti za­ni­mlji­vo ka­kav od­nos će ima­ti po­sla­ni­ci BS-a pre­ma ovoj ini­ci­ja­ti­vi. Ovo je ja­sna po­ru­ka DPS-a ka­ko će se odmositi pre­ma vi­šeč­la­nim po­ro­di­ca­ma u Cr­noj Go­ri ko­je naj­te­že ži­ve .‘’ is­ti­če Bra­lić.

Izvor: Dan

logods

NAJAVA DOGAĐAJA

Obavještavamo Vas da će Šef Delegacije i ambasador EU u Crnoj Gori Aivo Orav danas u 16:00h, uručiti izvještaj EK o napretku Crne Gore, predsjedniku SDP Ranku Krivokapiću. Uručivanje možete snimiti/fotografisati u prostorijama SDP, ul. Jovana Tomaševića bb, Stara zgrada Vlade.

Po završetku sastanka, predsjednik Krivokapić će dati izjavu u Press centru SDP.

Medijski pul SDP