mirko-pavicevic

Pavićević: Preispitati kompletan proces privatizacije Ciglane

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je za­tra­ži­li su od Glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da pre­i­spi­ta sva de­ša­va­nja ko­ja su se u pro­te­klih dva­na­est go­di­na od­vi­ja­la u be­ran­skoj Ci­gla­ni. Is­ta­kli su da na od­go­vor­nost tre­ba po­zva­ti sve one ko­ji su u mi­nu­lom pe­ri­o­du, kroz raz­li­či­te zlo­u­po­tre­be i ne­po­što­va­nje ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra, do­pri­ni­je­li ob­u­sta­vi pro­iz­vod­nja i ru­še­nju fa­bri­ke. Iz SDP-a zah­ti­je­va­ju da se pre­i­spi­ta i kom­ple­tan pro­ces pri­va­ti­za­ci­je ovog naj­sta­ri­jeg pri­vred­nog ko­lek­ti­va u be­ran­skoj op­šti­ni, uz tvrd­nju da po­sto­je osno­va­ne sum­nje, da je u či­ta­vom po­stup­ku vla­snik fa­bri­ke po­či­nio niz ne­za­ko­ni­to­sti.
– Oba­vi­je­šte­ni smo od stra­ne rad­ni­ka da su se oni po­sled­njih go­di­na obra­ća­li tu­ži­la­štvu u na­di da će se utvr­di­ti od­go­vor­nost po­jed­ni­na­ca za uni­šta­va­nje Ci­gla­ne. Me­đu­tim, ni­je nam po­zna­to da je iko od­go­va­rao za ru­še­nje fa­bri­ke, ni­ti da li je da­lja is­tra­ga u to­ku, iako se oprav­da­no sum­nja da je biv­ši vla­snik Ci­gla­ne Pe­tar Đu­ri­šić, uz mno­štvo ne­za­ko­ni­tih rad­nji, u pot­pu­no­sti „po­ga­zio“ od­red­be iz ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra ko­jeg je pot­pi­sao pri­li­kom pri­va­ti­za­ci­je pred­u­ze­ća. Za­to od Glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća tra­ži­mo da ovaj slu­čaj ko­nač­no uzme u de­talj­no raz­ma­tra­nje i da na­log za hap­še­nje vi­nov­ni­ka ne­za­ko­ni­tih rad­nji, jer je oči­gled­no u pi­ta­nju pra­vi pri­vred­ni zlo­čin – na­gla­ša­va pred­sjed­nik be­ran­skog od­bo­ra SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.
On pod­sje­ća da je Ci­gla­nu 2005. go­di­ne pri­va­ti­zo­va­lo pred­u­ze­će Ka­tel iz Pod­go­ri­ce. Vla­snik je mar­ta 2008. go­di­ne od­lu­čio da pre­ki­ne pro­iz­vod­nju i ha­le po­ru­ši do te­me­lja, pod iz­go­vo­rom da će na istom mje­stu na­pra­vi­ti mo­der­nu fa­bri­ku i da će kroz ula­ga­nje od­re­đe­nih sred­sta­va, osa­vre­me­ni­ti pro­iz­vod­nju, obez­bi­je­di­ti ren­ta­bil­nost po­slo­va­nja i za­po­sli­ti do­dat­nu rad­nu sna­gu. No, sva nje­go­va obe­ća­nja osta­la su sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer i po­red po­sre­do­va­nja pred­stav­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re i Op­šti­ne Be­ra­ne, ci­je­la pri­ča se, po­sli­je broj­nih pro­te­sta i sa­sta­na­ka, za­vr­ši­la uvo­đe­njem ste­ča­ja, ka­da je pe­de­se­tak rad­ni­ka upu­će­ni na bi­ro ra­da. Na­kon to­ga vri­jed­nost fa­brič­ke imo­vi­ne je pro­ci­je­nje­na na vi­še od mi­li­on eura. Đu­ri­šić je u vi­še na­vra­ta po­ku­ša­vao po­no­vo da ku­pi Ci­gla­nu. On je na pret­po­sled­njem nad­me­ta­nju pri­la­gao tra­že­ni de­po­zit, ali je po­sli­je to­ga iz­bje­ga­vao da upla­ti pre­o­sta­lu svo­tu nov­ca. Po­sli­je sve­ga, na­kon dva­de­se­tak ne­u­spje­šnih li­ci­ta­ci­ja, ze­mlji­šte od 49.767 me­ta­ra kva­drat­nih na kom se na­la­zi­la ci­gla­na sa pri­pa­da­ju­ćom opre­mom, za 145.000 eura ku­pio je Be­ra­nac Ni­ko­la Ob­ra­do­vić.
Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a tvr­de da su za ru­še­nje ci­gla­ne od­go­vor­ni i lju­di ko­ji su u Vla­di Cr­ne Go­re za­u­zi­ma­li zna­čaj­na mje­sta.
– Zna se da je ne­ka­da­šnji vla­snik fa­bri­ke, na­kon ru­še­nja sta­re ci­gla­ne, obe­ća­vao da će na Ru­de­šu iz­gra­di­ti no­va po­stro­je­nja za pro­iz­vod­nju pe­kar­skih pro­iz­vo­da vri­jed­nu naj­ma­nje 10 mi­li­o­na eura u ko­joj će bi­ti za­po­sle­no 35 lju­di. Me­đu­tim, to je bi­lo sa­mo ba­ca­nje pra­ši­ne u oči i rad­ni­ci­ma i cje­lo­kup­noj jav­no­sti, jer su po­me­nu­ta obe­ća­nja osta­la mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru. Da stvar bu­de još po­gub­ni­ja Vla­da je, na za­htjev biv­ših rad­ni­ka, for­mi­ra­la ko­mi­si­ju ko­ja je tre­ba­lo da utvr­di da li su u ci­je­loj pri­či is­po­što­va­ne od­red­be iz ku­po­pro­daj­no­ig ugo­vo­ra. No, ta ko­mi­si­ja je umje­sto da od­go­vo­ri po­sta­vlje­nom za­dat­ku, po­vje­ro­va­la na ri­ječ Pe­tru Đu­­ri­ši­ću da će na mje­stu sta­re pra­vi­ti no­vu ci­gla­nu i da će rad­ni­ci bi­ti so­ci­jal­no zbri­nu­ti. Vri­je­me je po­ka­za­lo da od no­ve fa­bri­ke ni­je bi­lo ni­šta i da vla­di­na ko­mi­si­ja ni­je na pra­vi na­čin sa­gle­da­la či­nje­nič­no sta­nje, što zna­či da su i lju­di ko­ji su ta­da za­u­zi­ma­li od­go­vor­na mje­sta u Vla­di Cr­ne Go­re ku­mo­va­li ova­kvom sta­nju – sma­tra Pa­vi­će­vić.

Vla­da bi tre­ba­la da sti­mu­li­še pro­iz­vod­nju

U SDP-u sma­tra­ju da bi ci­gla­na u Be­ra­na­ma mo­gla uspje­šno da po­slu­je i da je u sve­mu to­me po­treb­na iskre­na po­dr­ška Vla­de Cr­ne Go­re.
– U sa­zna­nju smo da Cr­na Go­ra u to­ku jed­ne go­di­ne go­di­ne uve­ze ope­kar­skih pro­iz­vo­da u vri­jed­no­sti od oko 20 mi­li­o­na eura. Sve to na­vo­di na za­klju­čak da je be­ran­ska ci­gla­na ne­ko­me sme­ta­la, jer je sa svo­jim pro­iz­vo­di­ma po­kri­va­la zna­ča­jan dio tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri. Vje­ro­vat­no su tu pr­ste umi­je­ša­li moć­ni­ci iz uvo­znič­kih lo­bi­ja ko­ji po mno­gim pi­ta­nji­ma dr­že kon­ce u svo­jim ru­ka­ma. To zna­či da je, u da­tim okol­no­sti­ma, na po­te­zu Vla­da Cr­ne Go­re, ko­ja bi umje­to uvo­zu, tre­blo da da po­dr­šku do­ma­ćoj pro­iz­vod­nji. Uko­li­ko bi se to de­si­lo on­da bi i pro­iz­vod­nja ope­kar­skih pro­iz­vo­da na Ru­de­šu ima­la do­bru per­spek­ti­vu – za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.

 

Izvor: Dan

SDP: Snažan Nikšić za državu svima

Sinoć je svečanim koktelom Socijaldemokratska partija započela kampanju za lokalne izbore u Nikšiću. U prisustvu preko 350 članova i simpatizera  prisutnima su se obratili predsjednik SDP Ranko Krivokapić, i Željko Nikolić, predsjednik OO SDP Nikšić i nosilac liste “SDP Ranko Krivokapić – Snažan Nikšić – DRŽAVA SVIMA!”.

Predsjednik Krivokapić je poručio: “Krenuli smo onamo đe smo stali 16-og oktobra, i pokazali da Crna Gora ima makar 20.000 nesalomljivih, 20.000 nepobjedivih, i 20.000 onih koji su bili kičma Crne Gore u svim nevoljama ove tri decenije. Nisu to bačeni glasovi, to je najbolji dio Crne Gore. Onaj dio Crne Gore koji je u svakom vremenu bio na pravoj strani istorije. Onaj dio Crne Gore koji je okupljao, sabirao, nije tjerao, koji vidi Crnu Goru jedinstvenu, svih nas 650.000, kako god se ko osjećao po naciji, vjeri političkoj pripadnosti”.

“Krećemo sa porukom “Snažan Nikšić – DRŽAVA SVIMA!”. Svaki grad u Crnoj Gori je bio simbol nečega. Nikšić je bio simbol dizanja Crne Gore iz pepela, one Crne Gore poslije Drugog svjetskog rata koja je pokazala da mali junački narod može stvoriti ozbiljnu, zrelu, uspješnu i radnu državu. Nikšić je imao svoju Željezaru, svoje Boksite, svoj Javorak, svoj Metalac, Pivaru… Radilo je 18.000 ljudi u tadašnjoj industriji Nikšića. Sada u Željezari, Javorku, Boksitima i Pivari radi 900 ljudi. Više ljudi radi u kladionicama po Crnoj Gori, nego u čitavoj industriji nekada najjačeg industrijskog grada u Crnoj Gori. Svi oni koji su poharali ovu zemlju  neka dobro  znaju, SDP predvodi one koji hoće da stvaraju i da uzdignu Crnu Goru, Nismo mi gori od naših predaka. Mi možemo stvoriti radna mjesta i vratiti realnu ekonomiju u Nikšiću. Može ova generacija ponovo uzdići Crnu Goru, i to jeste poruka SDP-a. Potrebno  nam je samo jedno, da Crna Gora i Nikšić dobiju poštenu vlast. Kad dođe poštena vlast vratiće se rad, red i razvoj u Crnoj Gori. Krećemo danas da pravimo snažan Nikšić, a sa snažnim Nikšićem vratićemo i državu svima u Crnoj Gori.” – zaključio je Krivokapić.

Željko Nikolić je istakao da je SDP ozbiljno ušao u pripreme, zato što su Nikšiću potrebne promjene.

“Nikšić mora biti snažan, jer bez snažnog Nikšića nema uspješne Crne Gore. Sjutra ćemo prvi predati listu, sigurni da ona predstavlja nabolji odgovor za izazove sa kojima se naš grad susrijeće.” – naveo je Nikolić.

 

Medijski pul SDP