Dragan Šimrak

Šimrak: Savez sa najrazvijenijim u svijetu je ostvarenje našeg programa

Povodom drugog, od nas ničim izazvanog napada kolega iz Demokrata, zbog javnosti dužni smo odgovoriti.

SDP je jedina partija na našoj političkoj sceni kojoj su građanska, demokratska i nezavisna Crna Gora i evroatlantske integracije programsko opredjeljenje od osnivanja. Više od četvt vijeka na istom smo programu i nemamo potrebu nikome da objašnjavamo zašto smo za pristupanje Crne Gore savezu najrazvijenih zemalja svijeta i zašto ćemo glasati za ratifikaciju istorijskog uspjeha kome smo kao partija presudno doprinjeli. Za takvo naše ponašanje  iz NATO-a dobijamo uvažavanje i zahvalnost za “liderstvo u tom procesu”.

Kao što kolega Katić iz Demokrata ne mora objašnjavati zašto se protivi evroatlanskim integracijama, jer je to nastavak politike SNP- a, Predraga Bulatovića i SrđanaMilića iz koje su kao partija i potekli. Javnost zna da je SDP za pristupanje Crne Gore savezu demokratski i ekonomski najrazvijenijih zemalja svijeta i naši birači nas zbog toga, između ostalog, i podržavaju. Mi smatramo da je legitimno biti za, kao što je legitimno biti i protiv pristupanja Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu, ali nam ne pada na pamet da u maniru DPS sve koji ne misle kao mi proglašavamo izdajnicima.

Legitimno je i to što ste vi protiv evroatlantskih integracija i nema razloga da se stidite da  to jasno saopštite. Zato čudi da i g. Katić manirom DPS-a ostrašćeno kvalifikuje drugačiji stav.

Mi smo uvijek bili, a i sada smo odlučni da nudimo rješenja građanima Herceg Novog, zaustavimo poharu sa državnog nivoa i otklonimo štete koje su prouzrokovale sadašnja i bivša lokalna vlast.

Različitostima sa kolegama iz opozicije se nećemo baviti, ali nećemo ni ćutati na prozivke koje idu na ruku samo DPS-u.

 

Član Predsjedništva SDP, Dragan Šimrak

Rasko

Konjević: Simović da upozna javnost sa radom Nadzorne komisije

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, pozvao je danas ministra poljoprivrede i ruralnog razvja, Milutina Simovića, da upozna javnost sa radom Nadzorne komisije, koja je trebalo da kontroliše poštovanje Ugovora o privatizaciji Novog duvanskog kombinata Podgorica (NDKP).

Konjević je kazao da je Ugovorom bio predviđen obavezni investicioni program, koji je podrazumijevao da investitor u prošloj godini uloži u gradnju nove proizvodne hale 4,7 miliona eura, a u liniju za king size super slim cigarete sedam miliona eura.

On je rekao da se investitor, shodno ugovoru, u ovoj godini obavezao da uloži pet miliona eura, tako da je ukupna obavezna investicija u roku od tri godine iznosila 12 miliona eura.

“Pozivamo Ministarstvo poljoprivrede i resornog ministra i potpredsjednika Vlade, Milutina Simovića, da shodno Ugovoru objavi stavove Nadzorne komisije. Pozivamo ga da saopšti da li je to nadzorno tijelo uopšte radilo svoj posao, na koji način je formirano i šta se u njegovim izvještajima kaže”, rekao je Konjević na konferenciji za novinare.

Ugovorom je, između ostalog, definisano i pitanje Nadzorne komisije, koja je imala obavezu da kvartalno pripremi izvještaje i informiše Vladu i resorno Ministarstvo o implementaciji Ugovora.

“Nadzorna komisija je trebalo da vodi računa o ključnim obaveznim djelovima Ugovora u dijelu poštovanja investicija i minimalne količine proizvodnje u NDKP-u, kao i broja zaposlenih”, dodao je Konjević.

Arapska kompanija BMJ Industries je jedina dostavila ponudu na šesti tender za prodaju, odnosno dokapitalizaciju NDKP.

Ugovor sa Arapima o dokapitalizaciji i upravljanju NDKP-om potpisali su 15. februara prošle godine predstavnici Vlade, Glavnog grada Podgorica i arapske kompanije.

Specijalno državno tužilaštvo otvorilo je krajem prošlog mjeseca istragu o švercu cigareta, nakon što je policija našla oko tri miliona EUR vrijedne cigarete u tajnom magacinu na Karabuškom polju, koje su zvanično trebalo da budu izvezene u inostranstvo. Cigarete su bile proizvedene u NDKP-u.

Predsjednik Borda direktora NDKP-a je Isat Boljević, za kojeg je Specijalno državno tužilaštvo izdalo nalog za privođenje.

Konjević je podsjetio da je, shodno ugovoru, bilo definisano da će broj zaposlenih u prvoj godini, do izgradnje fabrike, biti 80, a minimum proizvodnje 80 tona.

“Pozivamo resorno Ministarstvo da kroz izvještaj Nadzorne komisije obavijesti javnost da li je sa aspekta Ugovora realizovana odgovarajuća investicija u prošloj godini od 11,7 miliona eura, da li u NDKP-u radi onaj broj radnika koji je predviđen ugovorom i da li se proizvodnja realizuje na nivou koji je predviđen ugovorom”, saopštio je Konjević.

On je rekao da je SDP u prethodnih deset dana dva puta pozivao Vladu da nakon najnovijih dešavanja u NDKP-u analizira potpisani ugovor i raskine ga, jer su se, kako smatra, stvorili ugovorni uslovi za to.

Konjević je kazao da prema informacijama kojima raspolažu u SDP-u, ne postoji proizvodnja na postojećoj lokaciji NDKP-a, niti je zaposlen adekvatan broj radnika koji je predviđen ugovorom.

“Sve to nas navodi na sumnju da neko svjesno krši ugovor”, poručio je Konjević.

On je rekao da Simović sada govori “o nekom izvornom investitoru”.

“Ne znam šta je razlika između izvornog investitora i investitora. Vlada treba javno da obznani da li je formirana Nadzorna komisija i ukoliko jeste, ko su bili njeni konstituenti i šta je ona radila. Na dva naša javna poziva Simović je rekao da će razgovarati sa izvornim invetsitorom. SDP ga moli da kaže ko je taj izvorni investitor, ako nije ovaj predstavnik investitora koga sada traže nadležni državni organi”, kazao je Konjević.

Investitor u NDKP-u se, prema riječima Konjevića, pokazao apsolutno nesolidnim imajući u vidu njegovu obavezu iz ugovora koja se odnosi na organizaciju, vođenje i održavanje proizvodnje.

“Tu se navodi da će investitor obezbijediti da kompanija posluje u potpunosti u skladu sa pozitivnim pravom i dobrom poslovnom praksom. Vjerujem da šverc cigareta nije u skladu sa tim”, naveo je Konjević.

On je podsjetio da su Ugovorom definisane i raskidne klauzule, kao i da u u SDP-u smatraju da su neke od njih prekršene.

“Jedna od njih je neispunjavanje ili kašnjenje investitora u ispunjavanju bilo koje od njegovih obaveza, koje se odnose na obavezu izgradnje fabrike, više od 30 radnih dana. Prema našoj informaciji, posljednji rok za izgradnju fabrike bio je kraj marta“, kazao je Konjević.

 

Izvor: MINA Business

Stefan Jelic

Jelić: Kulturno dobro prekrio zaborav

Da lo­kal­na vlast u An­dri­je­vi­ci ne po­kla­nja do­volj­no pa­žnje dru­štve­nim vri­jed­no­sti­ma po­ka­zu­je od­nos ru­ko­vo­de­ćih struk­tu­ra pre­ma Spo­men-par­ku Knja­že­vac, kon­sta­to­va­li su iz Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Oni su is­ta­kli da vlast ne po­ka­zu­je do­volj­no vo­lje da ovaj lo­ka­li­tet kao naj­zna­čaj­ni­je kul­tur­no do­bro u An­dri­je­vi­ci za­šti­ti od da­ljeg pro­pa­da­nja. U sa­op­šte­nju za jav­nost na­ve­li su da je lo­kal­nom ru­ko­vod­stvu, umje­sto re­a­li­za­ci­je va­žnih pro­je­ka­ta, bit­ni­je da uz po­moć na­rod­nih pa­ra ostva­ru­je lič­ne in­te­re­se.
– Na­rav­no da oču­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac, za nas An­dri­jev­ča­ne ve­o­ma bit­nog mje­sta, ni­je mo­glo do­ći na dnev­ni red s ob­zi­rom na to da sta­ra-no­va vlast ima osje­ćaj sa­mo za uno­sne po­slo­ve, sum­nji­va pri­vat­no-jav­na part­ner­stva, is­cr­plji­va­nje hi­dro­po­ten­ci­ja­la ko­ji­ma ras­po­la­že na­ša op­šti­na, a od ko­je ko­rist ima­ju sa­mo po­je­din­ci bli­ski vla­sti. To je još je­dan od po­ka­za­te­lja da su op­šti in­te­re­si pod­re­đe­ni po­je­di­nač­nim i da su za ne­ku ozbilj­ni­ju raz­voj­nu, kul­tur­nu i du­hov­nu pri­ču po­treb­ni mno­go od­go­vor­ni­ji ka­dro­vi – na­gla­sio je se­kre­tar OO SDP-a Ste­fan Je­lić.
On je po­zvao ru­ko­vo­de­će struk­tu­re u An­dri­je­vi­ci da pre­po­zna­ju pra­ve za­vi­čaj­ne vri­jed­no­sti i da iz­dvo­je sred­stva za po­prav­ku uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra i ade­kvat­no odr­ža­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac.
– Skup­šti­na op­šti­ne An­dri­je­vi­ca jed­no­go­di­šnjim pro­gra­mom ure­đe­nja pro­sto­ra na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca ni­je pred­vi­dje­la sred­stva za na­bav­ku ili, u naj­go­rem slu­ča­ju, re­pa­ra­ci­ju uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra u Spo­men-par­ku Knja­že­vac. Za­to ovim pu­tem upu­ću­je­mo apel nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma, s ob­zi­rom na to da se ra­di o kul­tur­nom do­bru, da iz­dvo­je sred­stva za na­bav­ku ili re­pe­ra­ci­ju ošte­će­nog mo­bi­li­ja­ra, jer je u pi­ta­nju za­jed­nič­ko do­bro svih gra­đa­na An­dri­je­vi­ce. Ne­ka osta­ve us­ko­par­tij­ske in­te­re­se po stra­ni i ko­nač­no ura­de ne­što ko­ri­sno za grad. Bar to­li­ko su gra­đa­ni i tu­ri­sti ko­ji će pre­no­si­ti sli­ku o na­šem gra­du za­slu­ži­li – na­gla­sio je Je­lić.
Pod­sje­tio je da se na Spo­men-par­ku Knja­žnje­vac, po­red Cr­kve Sve­tog Ar­han­ge­la Mi­ha­i­la, iz­me­đu osta­lih, na­la­ze spo­me­ni­ci pa­lim bor­ci­ma iz Va­so­je­vi­ća, ko­je su svo­je ži­vo­te iz­gu­bi­li u Bal­kan­skim, Pr­vom i Dru­gom svjet­skom ra­tu, kao i po­gi­nu­li­ma u su­ko­bi­ma de­ve­de­se­tih go­di­na dva­de­se­tog vi­je­ka. Na­gla­sio je da se za Knja­že­vac mo­že re­ći da pred­sta­vlja i svo­je­vr­snu bo­ta­nič­ku ba­štu, s ob­zi­rom na to da po­sje­ti­o­ci na tom mje­stu mo­gu pro­na­ći pre­ko 30 en­dem­skih vr­sta vi­so­kog dr­ve­ća. Ka­zao je da po­seb­no za­bri­nja­va što se po­je­din­ci kraj­nje neo­d­go­vor­no po­na­ša­ju pre­ma po­sta­vlje­nom mo­bi­li­ja­ru.
– Ono što za­bri­nja­va je­ste i tu­žna či­nje­ni­ca da se na­ši po­je­di­ni su­gra­đa­ni po­na­ša­ju ve­o­ma neo­d­go­vor­no pre­ma mo­bi­li­ja­ru ko­ji se na­la­zi u sa­mom par­ku. Oni oči­gled­no ne­ma­ju per­cep­ci­ju da se ra­di o ve­o­ma zna­čaj­nom kul­tur­nom do­bru ko­je tre­ba ču­va­ti i mak­si­mal­no za­šti­ti. Sma­tram da je kraj­nje vri­je­me da se po­je­din­ci su­zdr­že od van­dal­skih na­sr­ta­ja na ne­što što bi za sve nas tre­ba­lo da pred­sta­vlja sve­ti­nju – za­klju­čio je Je­lić.

Izvor: Dan

Bojan Zekovic_Tuzilastvo

Vratite snagu pravdi vraćajući oteto od građana!

Član Predsjedništva SDP Bojan Zeković je pozvao Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da ispita zakonitosti i ocijeni profesionalnost postupajućih tužilaca u slučajevima: Telekom, KAP, Limenka, Solana, Zlatica i Kolašin. Više o navedenim slučajevima možete saznati u priloženom materijalu:

Bojan Zekovic_Tuzilastvo

Medijski pul SDP