Stefan Jelic

Jelić: Kulturno dobro prekrio zaborav

Da lo­kal­na vlast u An­dri­je­vi­ci ne po­kla­nja do­volj­no pa­žnje dru­štve­nim vri­jed­no­sti­ma po­ka­zu­je od­nos ru­ko­vo­de­ćih struk­tu­ra pre­ma Spo­men-par­ku Knja­že­vac, kon­sta­to­va­li su iz Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Oni su is­ta­kli da vlast ne po­ka­zu­je do­volj­no vo­lje da ovaj lo­ka­li­tet kao naj­zna­čaj­ni­je kul­tur­no do­bro u An­dri­je­vi­ci za­šti­ti od da­ljeg pro­pa­da­nja. U sa­op­šte­nju za jav­nost na­ve­li su da je lo­kal­nom ru­ko­vod­stvu, umje­sto re­a­li­za­ci­je va­žnih pro­je­ka­ta, bit­ni­je da uz po­moć na­rod­nih pa­ra ostva­ru­je lič­ne in­te­re­se.
– Na­rav­no da oču­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac, za nas An­dri­jev­ča­ne ve­o­ma bit­nog mje­sta, ni­je mo­glo do­ći na dnev­ni red s ob­zi­rom na to da sta­ra-no­va vlast ima osje­ćaj sa­mo za uno­sne po­slo­ve, sum­nji­va pri­vat­no-jav­na part­ner­stva, is­cr­plji­va­nje hi­dro­po­ten­ci­ja­la ko­ji­ma ras­po­la­že na­ša op­šti­na, a od ko­je ko­rist ima­ju sa­mo po­je­din­ci bli­ski vla­sti. To je još je­dan od po­ka­za­te­lja da su op­šti in­te­re­si pod­re­đe­ni po­je­di­nač­nim i da su za ne­ku ozbilj­ni­ju raz­voj­nu, kul­tur­nu i du­hov­nu pri­ču po­treb­ni mno­go od­go­vor­ni­ji ka­dro­vi – na­gla­sio je se­kre­tar OO SDP-a Ste­fan Je­lić.
On je po­zvao ru­ko­vo­de­će struk­tu­re u An­dri­je­vi­ci da pre­po­zna­ju pra­ve za­vi­čaj­ne vri­jed­no­sti i da iz­dvo­je sred­stva za po­prav­ku uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra i ade­kvat­no odr­ža­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac.
– Skup­šti­na op­šti­ne An­dri­je­vi­ca jed­no­go­di­šnjim pro­gra­mom ure­đe­nja pro­sto­ra na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca ni­je pred­vi­dje­la sred­stva za na­bav­ku ili, u naj­go­rem slu­ča­ju, re­pa­ra­ci­ju uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra u Spo­men-par­ku Knja­že­vac. Za­to ovim pu­tem upu­ću­je­mo apel nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma, s ob­zi­rom na to da se ra­di o kul­tur­nom do­bru, da iz­dvo­je sred­stva za na­bav­ku ili re­pe­ra­ci­ju ošte­će­nog mo­bi­li­ja­ra, jer je u pi­ta­nju za­jed­nič­ko do­bro svih gra­đa­na An­dri­je­vi­ce. Ne­ka osta­ve us­ko­par­tij­ske in­te­re­se po stra­ni i ko­nač­no ura­de ne­što ko­ri­sno za grad. Bar to­li­ko su gra­đa­ni i tu­ri­sti ko­ji će pre­no­si­ti sli­ku o na­šem gra­du za­slu­ži­li – na­gla­sio je Je­lić.
Pod­sje­tio je da se na Spo­men-par­ku Knja­žnje­vac, po­red Cr­kve Sve­tog Ar­han­ge­la Mi­ha­i­la, iz­me­đu osta­lih, na­la­ze spo­me­ni­ci pa­lim bor­ci­ma iz Va­so­je­vi­ća, ko­je su svo­je ži­vo­te iz­gu­bi­li u Bal­kan­skim, Pr­vom i Dru­gom svjet­skom ra­tu, kao i po­gi­nu­li­ma u su­ko­bi­ma de­ve­de­se­tih go­di­na dva­de­se­tog vi­je­ka. Na­gla­sio je da se za Knja­že­vac mo­že re­ći da pred­sta­vlja i svo­je­vr­snu bo­ta­nič­ku ba­štu, s ob­zi­rom na to da po­sje­ti­o­ci na tom mje­stu mo­gu pro­na­ći pre­ko 30 en­dem­skih vr­sta vi­so­kog dr­ve­ća. Ka­zao je da po­seb­no za­bri­nja­va što se po­je­din­ci kraj­nje neo­d­go­vor­no po­na­ša­ju pre­ma po­sta­vlje­nom mo­bi­li­ja­ru.
– Ono što za­bri­nja­va je­ste i tu­žna či­nje­ni­ca da se na­ši po­je­di­ni su­gra­đa­ni po­na­ša­ju ve­o­ma neo­d­go­vor­no pre­ma mo­bi­li­ja­ru ko­ji se na­la­zi u sa­mom par­ku. Oni oči­gled­no ne­ma­ju per­cep­ci­ju da se ra­di o ve­o­ma zna­čaj­nom kul­tur­nom do­bru ko­je tre­ba ču­va­ti i mak­si­mal­no za­šti­ti. Sma­tram da je kraj­nje vri­je­me da se po­je­din­ci su­zdr­že od van­dal­skih na­sr­ta­ja na ne­što što bi za sve nas tre­ba­lo da pred­sta­vlja sve­ti­nju – za­klju­čio je Je­lić.

Izvor: Dan