berane

Sanaciji Vasovih voda se pristupilo neozbiljno

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­cij­alde­mo­krat­ske par­ti­je ju­če su na­gla­si­li da ih ra­du­je naj­no­vi­ja vi­jest ko­ja se ti­če sa­na­ci­je sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma. Me­đu­tim, ka­ko su na­ve­li, mi­nu­lo vri­je­me je po­ka­za­lo da je Vla­da neo­zbilj­no pri­stu­pi­la rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma.

– Nas ra­du­je vi­jest da će usko­ro po­če­ti de­talj­na sa­na­ci­ja Va­so­vih vo­da, ali mo­ra­mo da ka­že­mo da je Vla­da po ovom pi­ta­nju po­ka­za­la do­sta neo­zbilj­no­sti. Da su ko­jim slu­ča­jem is­pu­nje­na obe­ća­nja ko­ja je Vla­da da­la uoči po­sled­njih lo­kal­nih iz­bo­ra da­nas bi Va­so­ve vo­de bi­le iz­le­ti­šte, a ne pro­stor ko­ji tru­je či­ta­vu oko­li­nu. Ne­pri­hva­tlji­vo je da se re­a­li­za­ci­ja ovog va­žnog pro­jek­ta to­li­ko od­la­ga­la. Ta­ko­đe, ne­pri­hva­tlji­vo je to što je ka­na­li­sa­nje Luč­kog po­to­ka, uz zna­čaj­na ula­ga­nja, od­ra­đe­no ne­struč­no. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne u Vla­di Cr­ne Go­re da na ade­kva­tan na­čin od­go­vo­re vi­še­go­di­šnjim za­htje­vi­ma mje­šta­na Be­ran­se­la – na­gla­si­li su iz OO SDP.

 

Izvor: Dan

ranko-krivokapic487

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić čestitao Vaskrs

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je, povodom Vaskrsa, sveštenstvu i svim građanima koji slave Vaskrs čestitku u kojoj se kaže:

“Praznik Hristovog vaskrsnuća predstavlja dan koji nas podsjeća na univerzalne ljudske vrijednosti.

Ovogodišnje poklapanje datuma slavljenja Vaskrsa treba da bude putokaz svima u Crnoj Gori da se mnogo više okupljamo, težimo jedinstvu, zajedništvu, međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Neka nam ovaj praznik posluži da osnažimo harmoniju suživota i vrijednosti koje podstiču dobrobit i blagostanje svih u Crnoj Gori.

Želim vam da ove blage dane provedete okruženi bliskim ljudima u dobrom zdravlju, miru i ljubavi.

Neka zajedništvo i ljudska toplina budu ono što ćemo svi dati našem zajedničkom domu – Crnoj Gori.

U ime Socijaldemokratske partije Crne Gore i svoje ime, čestitam vam Vaskrs.”

 

 Medijski pul SDP

IMG-20170415-WA0000

Žene SDP i mladi GP URA Novljanima čestitali praznike i poklanjali pincu

Forum žena SDP i mladi GP URA, okupljeni u koaliciju VAZDA, danas su Novljanima čestitali praznike poklanjajući im tradicionalni bokeški uskršnji kolač – pincu. Ovim gestom podsjetili su na neka bolja vremena, uz želje da njihovo porodično i komšijsko okupljanje ovih dana protekne uz bliskost, dobronamjernost i razumijevanje.

Ne dozvolite da vas svađaju, ne dozvolite da vam oduzmu i ovo dostojanstva što smo uspjeli da sačuvamo u naletu bespoštedne pohare od strane vlasti. Ne dozvolite da vas plaše. Ne dozvolite da vas oni koji nas potcenjuju, vrijeđaju i za koje su naša djeca nesposobni, neobrazovani puk, vode u dalji sunovrat.

S porukom da je minut do 12  za sve one porodice koje nijesu imale novca da obilježe ovaj najznačajniji pravoslavni i katolički vjerski praznik, koje nijesu uspjele da umijese svoju pincu, aktivisti koalicije SDP URA – VAZDA su imali i sljedeću poruku – Mislite o tome  da postoje srećne države u kojima ljudi pristojno žive, u kojima ih ne izrabljuju, u kojima imaju praznike i vikende… Mislite na vrijeme koje smo i mi imali, a koje su nam oduzeli kriminalci i njihovi tajkuni.

Zovu nas pogubno gubitnicima tranzicije, neka ih ovaj praznik vječitog trajanja opomene da njihovo vrijeme ističe i da su oni pravi gubitnici.

VAZDA NA PRAVOJ STRANI.

Medijski pul SDP

Jadranka Vojinović

Vojinović: Opština da obezbijedi kopiju ugovora za izgradnju Gradskog pozorišta

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Podgorice poziva nadležne vlasti u Opštini da hitno odgovore na zahtjev odbornika kojim se jos od 23. marta traži da se u skladu sa Poslovnikom Skupštine obezbijedi kopija ugovora o izgradnji objekta „Gradsko pozorište“, zaključenog između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Konzorcijuma „Cijevna commerce“d.o.o., „Grijanje“d.o.o. i „Geonana“d.o.o., kako bi bili u prilici da se upoznaju sa ugovorenim obavezama i dinamikom izvođenja radova, uz podsjećanje da bi svaka odgovorna lokalna uprava poštovala zakonom utvrđene obaveze i takve ugovore objavljivala javno na svom sajtu, kako bi građani imali uvid gdje se troši njihov novac kojim finansiraju rad te iste uprave.

„Nije iznenađujuće da se i na ovaj način od strane nadležnih skupštinskih službi krše pravila Poslovnika Skupštine i pravo odbornika da traži obavještenje o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja njegove funkcije, kada se postavljaju pitanja na koje odgovorni ne žele da daju odgovor iz svima poznatih razloga. Bitno je da se u dokumentu koji je usvojila Skupština pod nazivom „Izvještaj o radu Gradonačelnika za 2016.g.“ kao jedan od rezultata rada upravo navodi početak uspješne realizacije projekta izgradnje „Gradskog pozorišta“. Više nego očigledno je koliko su ovakve hvalospjevne konstatacije vladajuće strukture o uspješnim infrastrukturnim projektima tačne ako imemo u vidu, primjera radi, da se u uvodnom djelu tog istog Izvještaja navodi da je održavanjem šesnaeste sjednice Skupštine Glavnog grada svečano otvorena i stavljena u funkciju zgrada Gradskog parlamenta, a koja već nekoliko godina nema upotrebnu dozvolu. Da se koristi samo sala u kojoj se održavaju sjednice Skupštine i da  drugo ništa ne funkcioniše, a službe koje su planirane da počnu sa radom u ovom objektu se još nijesu preselile, dok pri svemu tome fasada zgrade je već počela da otpada. Da vladajuće strukture lokalne uprave više nisu sigurne u tačnost i zakonitost onog što izjavljuju i rade svjedoči i činjenica da ni sam Gradonačelnik nije niti potpisao niti pečatirao svoj Izvještaj o radu za 2016. godinu koji su mu pripremile službe, na koji način bi potvrdio vjerodostojnost onoga što je u njemu napisano.“ izjavila je mr Jadranka Vojinović, odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada.

Član 48 Poslovnika: „Odbornik ima pravo da traži obavještenje od predsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i sekretara Skupštine o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja funkcije odbornika. Zahtjev iz prethodnog stava odbornik podnosi u pisanoj formi, a nadležni organ je dužan da dâ pisani odgovor u roku od 10 dana.“

 Član 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, izmedju ostalog propisuje: „Javnost i transparentnost rada organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i javnih sluzbi obezbjedjuje se:…2) objavljivanjem na internet stranici jedinice loklane samouprave odluka o dodjeli poslova i uslugai zakljucenih ugovora sa pravnim i fizickim licima, kao i pojedinacnih odluka, i drugih akata i ugovora zakljucenih u postupku raspolaganja imovinom opstine;…” 

 

OO SDP Podgorica