mirko-pavicevic

Vratiti život selu

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a po­zva­li su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da na vi­še lo­ka­ci­ja, ka­ko na se­o­skom, ta­ko i na grad­skom pod­ruč­ju, pri­stu­pe otva­ra­nju ot­kup­nih cen­ta­ra. Oni su pod­sje­ti­li da u stra­te­škim do­ku­men­ti­ma Op­šti­ne Be­ra­ne po­seb­no mje­sto za­u­zi­ma­ju po­gla­vlja ko­ja se ti­ču raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de, pro­iz­vod­nje zdra­ve hra­ne i ot­ku­pa lje­ko­vi­tog bi­lja i šum­skih plo­do­va. Is­ta­kli su da su lje­ko­vi­to bi­lje i šum­ski plo­do­vi, gdje, iz­me­đu osta­log, spa­da­ju bo­rov­ni­ca, pe­čur­ka, kle­ka, ra­zni ča­je­vi i dru­go, zna­čaj­ni po­ten­ci­ja­li op­šti­ne Be­ra­ne. Na­gla­si­li su da i po­red to­ga ot­kup­ni cen­tri po­sto­je sa­mo u pla­no­vi­ma, bez ob­zi­ra što po­da­ci sa po­sled­njeg po­pi­sa uka­zu­ju da ve­ći­na sta­nov­ni­štva u op­šti­ni Be­ra­ne ži­vi na se­o­skom pod­ruč­ju. Ka­za­li su da ni u jed­nom mje­snom cen­tru ne po­sto­je sta­ni­ce ko­je bi se ba­vi­le ot­ku­pom po­ljo­pri­vred­nih i dru­gih pro­iz­vo­da. Is­ta­kli su da je po­gub­no što ot­kup, uglav­nom, vr­še na­kup­ci, či­me su pro­iz­vo­đa­či i sa­ku­plja­či lje­ko­vi­tog bi­lja li­še­ni po­treb­ne si­gur­no­sti ko­ja bi im da­va­la do­dat­ni sti­mu­lans da se ba­ve na­zna­če­nim dje­lat­no­sti­ma.
– To­kom po­sled­njih de­ce­ni­ja pro­šlog vi­je­ka u sko­ro svim mje­snim cen­tri­ma po­sto­ja­li su ot­kup­ni cen­tri. U tim cen­tri­ma lo­kal­no sta­nov­ni­štvo je mo­glo da pla­si­ra svo­je tr­žne vi­ško­ve, kao i ve­li­ke ko­li­či­ne lje­ko­bi­lja i šum­skih plo­do­va. Po­da­ci go­vo­re da su is­pla­te bi­va­le re­dov­ne ta­ko da su lju­di, ba­ve­ći se tim po­slo­vi­ma, ostva­ri­va­li zna­ča­jan do­ho­dak. Me­đu­tim, to­kom tran­zi­ci­o­nih pro­ce­sa sve ti cen­tri su uga­še­ni dok je ras­po­lo­ži­va imo­vi­na pre­pu­šta­na kon­stant­nom pro­pa­da­nju. O po­sto­ja­nju tih cen­ta­ra da­nas je­di­no svje­do­če sje­ća­nja sta­ri­jih lju­di i osta­ci ru­i­ni­ra­nih obje­ka­ta. U ta­kvom am­bi­jen­tu je­di­no na­kup­ci pro­fi­ti­ra­ju, oni ski­da­ju kaj­mak, dok se pro­iz­vo­đa­či na­la­ze u pot­pu­no ne­za­vid­nom po­lo­ža­ju. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne da iz­na­đu mo­guć­nost za otva­ra­nje ot­kup­nih cen­ta­ra u ve­ćim mje­snim za­jed­ni­ca­ma, jer bi se na taj na­čin vra­ti­la si­gur­nost kod gra­đa­na i, ko­li­ko to­li­ko, us­po­sta­vio red na tr­ži­štu – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.
Po nje­go­vom mi­šlje­nju ot­kup­ni cen­tri su na­mjer­no uga­še­ni ka­ko bi se, po una­pri­jed pri­pre­mlje­nom kon­cep­tu, uni­šti­lo se­lo i po­ljo­pri­vre­da.
– Da­nas u na­šim se­li­ma sko­ro da i ne po­sto­je uzor­na ga­zdin­stva. Ga­zdin­stva su po­če­la da se ga­se kad i ot­kup­ni cen­tri ko­ji su da­va­li mo­guć­nost in­di­vi­du­al­nim pro­iz­vo­đa­či­ma da na lak na­čin pla­si­ra­ju svo­je tr­žne vi­ško­ve. Na­kon to­ga dr­ža­va je kre­nu­la mla­dim lju­di­ma da di­je­li so­ci­ja­le, za­bo­ra­vlja­ju­ći da će ih ta­ko rad­no ubo­ga­lji­ti. Za svo to vri­je­me ogrom­na stred­stva iz agro­bu­dže­ta su ulu­do tro­še­na. Ti­me je do­šlo do uni­šta­va­nja se­la ko­ja su, uz od­go­va­ra­ju­će pro­jek­te i pod­sti­caj­ne mje­re, mo­gla da pred­sta­vlja­ju re­al­nu raz­voj­nu šan­su – sma­tra Pa­vi­će­vić.
On je us­tvr­dio da je pri­va­ti­za­ci­ja dr­žav­ne imo­vi­ne u po­sled­njih dva­de­se­tak go­di­na na­ni­je­la ne­pro­cje­nji­vu šte­tu svim raz­voj­nim gra­na­ma, pa i po­ljo­pri­vre­di.
Po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ge su ne­ka­da bi­le no­si­o­ci raz­vo­ja. Me­đu­tim, one su to­kom tran­zi­ci­o­nih pro­ce­sa bri­sa­ne iz re­gi­stra. Ta­kva po­ja­va uslo­vi­la je sma­nji­va­nje stoč­nog fon­da i sve ma­nji broj onih ko­ji se od­lu­ču­ju da se ba­ve sto­čar­stvom i sa­ku­plja­njem šum­skih plo­do­va i lje­ko­bi­lja. Naj­ve­ću kri­vi­cu za ta­ko ne­što sno­si Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de ko­je ne pred­u­zi­ma ni­šta da se sta­nje u ovoj obla­sti bit­ni­je po­pra­vi. Za­to je kraj­nje vri­je­me da se rje­ša­va­nju ove pro­ble­ma­ti­ke pri­stu­pi mno­go ozbilj­ni­je – za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.

 

Izvor: Dan

Rasko

Konjević: Pobijedićemo Svetovu koaliciju u Novom

Kakav rezultat koalicije SDP-URA i cjelokupne opozicije očekujete na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom?

DPS u Herceg Novom više neće vršiti vlast. To je sigurno. U dosadašnjoj kampanji prilaze nam građani koji su posvećeni Crnoj Gori i vrijednostima evroatlanskih integracija svjesni svih prevara DPS-a i činjenice da ta partija sigurno gubi vlast u Herceg Novom. Prethodnu lokalnu vlast DPS-a sklopio je Svetozar Marović. Jasno je onda na kakvim principima je ta vlast funkcionisala prethodne dvije godine.

Koalicija SDP-URA obezbjediće da značajni resursi Herceg Novog ne služe tajkunima nego svim građanima. Sjetimo se samo kako je DPS htio da proda Institut Simo Milošević. SDP i URA su državotvrne partije posvećene evroatlanskim integracijama koje nijesu do sada učestvovale u lokalnoj vlasti u Herceg Novom. Građanima je jasno da je glas za DPS “bačen” glas jer sa njima niko ne želi u postizbornu koaliciju i oni nemaju šanse da budu dio vlasti nakon izbora.

Koliko se može govoriti o fer uslovima za hercegnovske izbore, imajući u vidu, pored ostalog, i to što i dalje nije rasvijetljen slučaj „državni udar“?

Nažalost još uvijek ne možemo govoriti o fer uslovima nakon svih iskustava od 16. oktobra. Ali opredjeljenje svih drugih partija je bilo da se treba učestvovati na izborima. Slučaj “državni udar” na kojem građanska opozicija insistira da se, u institucijama koje su nadležne, rasvijetli do kraja ušao je u završnu pravosudnu fazu. Sada je očekivanje da će pravosudne institucije biti na visini zadatka i pravično, na dokazima utemeljeno, ocijeniti stavove tužilaštva. Važno je za budućnost Crne Gore, njenih budućih generacija da se ovaj slučaj, pošteno, utemeljeno, na jasnim dokazima razriješi, kako ne bi ostala sjenka za buduće generacije.

SDP je više puta ukazivao tužilaštvu da pojedine istrage traju nedopustivo dugo. Afere Limenka, kamp Zlatica, Kolašin i druge…. Nejasno je zašto tužilaštvo ćuti na ogromne štete koje su napravljene. Građanima se mora objasniti ko je kriv što su platili 10 miliona eura za nečije nečinjenje ili nesposobnost u slučaju Limenka.

Kako komentarišete optužbe iz dijela opozicije da će SDP povratkom u parlament zbog glasanja o NATO-u srušiti opoziciono jedinstvo?Da li će takva odluka SDP-a označiti definitivni kraj bojkota Skupštine?

Partnerstvo sa demokratski i ekonomski najrazvijenijim zemljama svijeta najbolji je izbor za Crnu Goru i to je programsko opredjeljenje SDP-a od osnivanja. Završetak procesa evroatlantskih integracija doprinijeće stabilnosti, Crna Gora će morati da se ponaša u skladu sa vrijednostima demokratskih država…. U svim novim članicama ovog saveza suštinske reforme su krenule tek nakon članstva i vlast je u njima postala smjenjiva, a javni funkcioneri odgovorniji u svom ponašanju i pod većim monitoringom međunarodne zajednice.

Pitanje NATO nije pitanje samo ovog saziva parlamenta. SDP je zalaganje za evroatlnaske integracije upisao u svom osnivačkom aktu prije 25 godina. Članstvo u kojem će nam društvo praviti ekonomski i demoktraski najrazvijenije zemlje svijeta je za nas pitanje realizacije partijskog programa, kao što je bilo i pitanje obnove crnogorske državnosti. Opredjeljenje da budemo dio asocijacije u kojoj su ekonomski najrazvijenije zemlje utkano je nakon nezavisnosti i u Deklaraciji koja je usvojena u crnogorskom parlamentu 3. juna 2006.godine. I prošli saziv parlamenta sredinom 2016-te, na svom kraju, usvojio je rezoluciju o NATO integracija glasovima partija i vlasti i opozicije, većinom većom od proste i tako još jednom naznačio opredjeljenje političkih partija. Upravo zbog značaja ove istorijske odluke želimo da glasamo za ovu odluku i da iskažemo poštovanje prema 28 parlamenata država članica koje će prije nas ratifikovati protokol. To neće značiti prekid bojkota jer je jasno da će se prekid bojkota desiti kada DPS prihvati termin novih izbora koji neće biti održani u danu državnog udara i gašenja sredstva elektronske komunikacije.

Želimo da toj odluci damo i podršku partije koja zaista baštini evroatlanske vrijednosti, čiji gradonačelnici, potpredsjednici i šefovi političkog savjeta nijesu šefovi, po sopstvenom priznanju, organizovanih kriminalnih grupa.Nijesam od onih koji insistira na “vještačkom” jedinstvu opozicije. Uostalom ne tražimo ni da se drugi iz opozicije prilagođavaju nama. Imamo sa nekima krupne programske razlike, ali zajedničku potrebu za fer i slobodnim izborima jer je to temelj svake demokratske države. Uvažavam mišljenje drugih koji različito vide ovo pitanje jer u demokratiji morate poštovati razlike.

Da li se zagovornici NATO-a, u koje spada i SDP, plaše volje naroda i da li zbog toga bježite od raspisivanja referenduma o ulasku Crne Gore u NATO iako ste taj oblik izjašnjavanja 2006. godine proglasili vrhuncem demokratije?

Ustav Crne Gore koji je izglasan 2/3 većinom ovlastio je parlament da može da donese ovu odluku. Dakle, tada su se poslanici, ogromnom većinom, saglasili da o ovom pitanju odlučuje Skupština. Takvo je iskustvo i drugih država koje su se u posljednjih 20-tak godina pridruživale NATO-u.

Referendum bi samo produbio podjele u društvu na kojima DPS želi da vlada i zataškala bi se pitanja koja brinu građane – kako popraviti ekonomsku situaciju, kako obezbjediti socijalna davanja, kako obezbjediti više radnih mjesta, kako stvoriti ambijent u kojem će građani živjeti bolje. Dosta je bilo podjela u kojima je DPS izigravao patriote, a Svetozar Marović ideologa tog patriotizma. Sada se Marović priznanjem da je bio šef organizovane kriminalne grupe pokazao čemu je taj patriotizam služio – besomučnoj pljački građana.

Kako je moguće izaći iz aktuelne političke krize, imajući u vidu da vlast odbija dogovor o ponavljanju parlamentarnih izbora i čitavu priču svodi na deklarativnu spremnost za dijalog sa opozicijom?

Podsjetiću da je komesar Han rekao da država ne može biti ozbiljan kandidat za članstvo u EU kada postoji takva politička kriza koja je uslovila bojkot parlamenta cjelokupne opozicije. Rješenje je dijalog koji će otpočeti kada DPS prihvati da se održe novi izbori. Nemoguće je imati slobodne izbore u danu “državnog udara” i pri činjenici da su nadležni čak ugasili sredstva komunikacije na dan izbora tako da je zahtjev za novim izborima potpuno opravdan i legitiman.Nezaboravimo DPS je bio i protiv vlade izbornog povjerenja i prisustva predstavnika EU tokom dijaloga. Govorili su da to nije potreba Crne Gore, da bi to bio “globalni i istorijski presedan”.

Na kraju su prihvatili zahtjeve opozicije. Vjerujem da će i sada “naknadna politička pamet” DPS-a ići u pravcu činjenice da država koja je želi u EU mora imati izbore i izborne uslove koji neće biti sporni jer je to temelj svakog demokratskog društva.

 

Izvor: Dan