kotor

Preduzeti sve neophodne mjere kako bi Savjet počeo da radi svoj posao

SDP Kotora izražava zabrinutost u vezi ugroženog statusa Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO. Posebno ističemo odgovornost Vladinog Savjeta za upravljanje Područjem Kotora koji je trebao da primijeni  Zakon o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao i Menadžment plan za upravljanje Zaštićenim područjem.

Neodgovoran odnos i nepoštovanje zakona ogleda se u postupku formiranja Savjeta za upravljanje Područjem Kotora od strane Vlade Crne Gore, s obzirom da je isti okončan sa zakašnjenjem od dvije godine u odnosu na rok utvrđen Zakonom. Po Zakonu, Savjet ima nadležnost da vrši monitoring stanja Područja Kotora i zahtijeva od organa državne uprave, organa Opštine Kotor i javnih službi na državnom i lokalnom nivou preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti u cilju zaštite prostora !

Od februara 2016. kada je Savjet otpočeo sa radom, ovaj organ ne preduzima bilo kakvu mjeru iz svoje nadležnosti, niti se oglašava u javnosti u vezi sa očiglednim devastacijama prostora u zaštićenom Području. Umjesto da radi po Zakonu,  Savjet od osnivanja sprovodi politiku šutnje i pored očigledne devastacije prostora u Zaštićenom području, uz prećutnu saglasnost Vlade CG.

Tek kada je problem devastacije prostora eskalirao do mjere brisanja Kotora sa Liste svjetske baštine UNESCO, Vlada Crne Gore je konstatovala da Savjet koji je ona imenovala ne radi svoj posao.

Izjave sa poslednjeg neformalnog  sastanka ovog Savjeta (nije bilo kvoruma)  zvuče groteskno. Kako navodi dnevni list Dan, predsjednik Savjeta je izjavio sledeće „Ovo je sa­vje­to­dav­no ti­je­lo. Mi mo­že­mo da da­je­mo sa­mo pre­po­ru­ke. To je tim struč­nih lju­di ko­ji se du­go ba­ve ovom ob­la­šću. Od­go­vor­nost tre­ba da pre­u­zme­mo svi za­jed­no, od gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve da pri­ja­vlju­ju ne­pra­vil­no­sti ko­je se de­ša­va­ju u okru­že­nju, do in­sti­tu­ci­ja i in­spek­cij­skih or­ga­na da dje­lu­ju u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti“. Članovi Savjeta su, po navodima ovog lista ne­zva­nič­no  ko­men­ta­ri­sa­li da pre­ma Po­slov­ni­ku Sa­vjet tre­ba da se sa­sta­ne po­sljed­njeg pet­ka u mje­se­cu, a oni ne mo­gu da se sa­sta­nu zbog to­ga što „ovo ni­ti ko pla­ća ni­ti ko pra­ti, ni­ti za­ključ­ke ko či­ta, ne­go se sa­mo is­pri­ča­ju.”

Očigledno je da se radi o tipičnom primjeru neodgovornosti Vlade Crne Gore, koja je propustila da sankcioniše nerad Savjeta kao jednog od ključnih subjekata u upravljanju Zaštićenim područjem. Zato zahtijevamo od Vlade  da u što hitnijem roku preduzme neophodne mjere kako bi Savjet počeo da radi u skladu sa Zakonom.

 

Opštinski odbor SDP Kotor
 

 

Dragan Simrak

NAJAVA: Konferencija za medije

Nosilac liste SDP URA – VAZDA, Dragan Šimrak će održati press konferenciju sjutra, 25.aprila. Tema konferencije je pokretanje peticije za obustavljanje procesa privatizacije Instituta dr Simo Milošević u Igalu.

Konferencija će se održati u prostorijama OO SDP Herceg Novi (Njegoševa 46) sa početkom u 11.00 h.

Medijski pul SDP

DraganSimrak

Šimrak: Pobjeda opozicije u Herceg Novom je izvjesna

Šta očekujete od predstojećih lokalnih izbora u Herceg Novom? 

Predstojeći  izbori su posljedica suočavanja Marovićeve koalicije za poharu sa činjenicom da nemaju kapacitet za vršenje vlasti u Herceg Novom i građani će im i ovaj put to jasno i nedvosmisleno pokazati svojim glasom. DPS nema nikakve šanse da bude dio vlasti u Herceg Novom, ukoliko ne kupe nekoga (tj ako opozicioni birači ne dozvole da ih opozicionom retorikom ponovo obmanu isti li sada dugi politički subjekti), kao nakon prošlih izbora. Nakon toga očekujem da će se opozione partije ponašati u skladu sa svojim predizbornim obećanjima i voditi se potrebama svojih birača a ne uskopartijskim interesima.

Od izbora očekujemo da se zaustavi 25-to godišnje propadanje Herceg Novog, koji je sistematski uništavan i sa lokalnog i sa državnog nivoa. Nesposobnost predhodnih lokalnih garnitura da omoguće bolji život za naše sugrađane će prestati dolaskom koalicije SDP-URA u poziciju da suštinski vode naš grad.

I nije pitanje, što očekujem ja u ime naše koalicije, bitnije je što očekuju građani Novog od nas kao ljudi koji su vlastitim primjerom pokazali da se dosljednost i principijelnost dugoročno u politici najviše isplate.

Šta ćete ponuditi novo građanima Herceg Novog u izbornoj kampanji i koji će vam biti prioriteti ukoliko nakon 7.maja budete dio lokalne vlasti?

Koalicija SDP-URA – Vazda će sigurno biti, ne dio, već okosnica buduće vlasti. Novo što ćemo ponuditi, za razliku od drugih, su ljudi koji nijesu učestvovali u dosadašnjoj pohari Herceg Novog i koji imaju znanje i legitimitet da vrate Novom staru slavu.

Novljani sada imaju ponudu objedinjenih evropskih i građanskih snaga, savez slobodnih ljudi bez usiljene vještačke uniformisanosti, bogatu različitošću i ličnim integritetom svakog pojedinca.

Prioriteti se odnose na to da resurse grada upotrijebimo na način od kojeg će koristi imati svi građani Novog, a ne pojedinci bliski nekom lobiju.

Za nas je bitno da nova vlast donese odluku o moratorijumu na prodaju Instituta Simo Milošević do narednih parlamentarnih izbora. To je pitanje od značaja za više od 700 novskih familija i mi na to, kao predhodne lokalne vlasti, nećemo ćutati.

Takođe, osnovaćemo lokalno trajekt preduzeće, koje će omogućiti da prelaz preko Veriga ne služi za punjenje privatnih džepova, nego za najjeftini način saobraćajne komunikacije Novog sa ostatkom primorja. Novljanima je danas jeftinije poći do Dubrovnika, platiti tamo parking i kafu i vratiti se, nego da ode do Tivta.

Herceg Novi će pod rukovodstvom koalicije “Vazda” ponovo postati vodeća turistička destinacija ovog dijela Jadrana, sa modernim a ne zatvorenim, hotelima i ostalim turističkim sadržajem.

Da li računate da ćete pridobiti i dio glasova DPS-a na predstojećim izborima?

Apsolutno. DPS je partija sa kojom niko neće, čak ni u vlast. Njihovi birači to uviđaju sve jasnije i jedan dio njihovih simpatizera prepoznaje da je glas za tu partiju sa aspekta postizborne matematike bačen glas i zbog toga nam mudriji u toj partiji sve smjelije i otvorenije daju podršku.

Među simpatizerima DPS-a ima mnogo poštenih radnika, privrednika, domaćina koji na častan način zarađuju plate, plaćaju porez i podižu familije. Lice njihove političke identifikacije mora takođe biti pošteno, oličeno u onima koje dobro znaju iz koalicije SDP-URA, a ne u onima koji su odgovorni za propast Boke, Prvoborca, Vinoprometa, Bolnice u Meljinama ili pokušaja raspordaje Instituta. Mi smo ti koji će omogućiti da Herceg Novi bude istinska zapadna kapija evropske Crne Gore i to glasači DPS-a dobro znaju i zbog toga smo prijatno iznenađeni podrškom koju od njih u posljednje vrijeme dobijamo.

Sa kim je koalicija SDP-URA spremna na postizbornu saradnju a koga ne vidite kao mogućeg koalicionog partnera?

Mi smo koalicionim sporazumom jasno predvidjeli da je naš cilj smjena dosadašnje vlasti.

Ne postoji uslov pod kojim bi pravili koaliciju sa onima koji su poharali Herceg Novi. Kada su u pitanju oni opozicioni politički subjekti koji su se do sada ponašali kao i DPS i učestvovali u uništenju Herceg Novog moraju pokazati veliku samokritičnost, ukoliko žele saradnju sa koalicijom SDP URA – VAZDA!

Zbog toga je bitno da svi pošteno pristupimo formiranju nove vlasti koja će biti vlast svih građana Novog, a ne povratak u prošlost. Novi se mora vodit na evropski i građanski način, a ne kao što je vođen od početka devedesetih čime je doveden u stanje da grad koji je nekada privlačio nobelovce sada napuštaju i oni koji su rođeni u njemu.

Da li eventualna pobjeda opozicije u Herceg Novom može ubrzati i promjene na državnom nivou?

Nesporna pobjeda opozicije u Herceg Novom svakako će pomoći nezaustavljivim promjenama na državnom nivou. Naša obaveza kao objedinjenih evropskih i građanskih snaga je da te nezustavljive promjene sprovedemo na način koji ce sačuvati osnovni prozapadni državni kurs.

Herceg Novi mora biti primjer uspješne lokalne vlasti koja će unaprijedi život građana u svakom pogledu i postati još jedno mjesto gdje za DPS jednoumlje nema mjesta. Zbog toga očekujemo da naša koalicija bude motor te nove vlasti koja će dovesti do napretka kojim će se mjeriti jedino brojem Novljana i Novljanki koji će se vraćati i iz Beograda i iz Podgorice, da učine zajedno Novi uspješnim i bogatim kakav je oduvijek bio.

Herceg Novi, kao zapadna kapija naše države, treba da bude perjanica zdravih promjena u crnogorskom društvu koje su nužnost za normalan život naših građana.

 

Izvor: Dan