DraganSimrak

Šimrak: Lišeni smo tereta tuđeg grijeha

Nova vlast u Herceg Novom će služiti građanima, a ne čelnicima partija na vlasti – to je temelj naše politike i suština onoga što građani od nas očekuju, poručio je nosilac liste SDP-URA Dragan Šimrak.

“Ako pogledate rad lokalne uprave shvatićete da su svi njihovi potezi iznuđeni. Prethodnim greškama pravdaju potrebu novih. To je više gašenje požara, nego strategija razvoja. Upravo zbog toga ćemo okupiti svu novsku pamet, koja ne stanuje samo u političkim partijama, i donijeti dugoročni strateški plan razvoja i višegodišnji investicioni plan i u najkraćem roku prostorno-planska dokumenta”, kazao je on.

Šimrak obećava da će ubrzo riješiti problem vodosnabdijevanja, izgraditi autobusku stanicu, šetalište i put duž rivijere, garaže u Igalu i centru grada.

“Najvažnije, stavljanjem u funkciju zarobljenih resursa stvoriti uslove za zapošljavanje kako bi zadržali i vratili mlade – budućnost Herceg Novog”, kazao je.

Na pitanje ko bi mogli biti njihovi koaliconi partneri poslije izbora, Šimrak napominje da je koalicionim sporazumom SDP- URA predviđeno onemogućavanje povratka na vlast “Marovićeve koalicije – DPS-a i Izbora”.

Međutim, neće ni sve partije opozicije moći da računaju na saradnju.

“Kada su u pitanju oni opozicioni politički subjekti koji su se na loklanom nivou ponašali kao i DPS i učestvovali u pohari Herceg Novog, moraju pokazati veliku samokritičnost i odustati od istrošenih i nesposobnih kadrova ukoliko žele saradnju sa nama”, poručio je Šimrak.

On isteče da su SDP i URA jedine partije koje nikada nisu bile u vlasti u Novom i da na rezultat neće negativno uticati to što je SDP bio 17 godina vlast na državnom nivou.

Međutim, očekuje pozitivan uticaj na koaliciju zbog prelaska dijela članova u Socijaldemokrate (SD).

“Nije bilo raskola, već su oni funkcioneri koji su poklekli u vlasti odlučili da se pridruže DPS-u, kako bi još koji dan ostali na funkcijama. To je dobro, jer nam je olakšalo partijsko čišćenje koje smo neprimjereno dugo odlagali.  Lišeni  tereta tuđeg grijeha, ostvarićemo mnogo bolji rezultat”, uvjeren je on.

Izvor: ND Vijesti

mirko-pavicevic

Ukloniti ruglo iz centra grada

Iz OO SDP Berane po­zva­li su nad­le­žne da ko­nač­no pri­stu­pe ure­đe­nju pro­sto­ra na kom se na­la­zi­la sta­ra sport­ska dvo­ra­na. Pod­sje­ti­li su da po­me­nu­ta lo­ka­ci­ja, ko­ja se pro­sti­re ne­da­le­ko od cen­tra gra­da, go­di­na­ma oda­je ru­žnu sli­ku. Ka­za­li su da je kraj­nje vri­je­me da se, umje­sto sta­re sport­ske dvo­ra­ne, ko­ja se pod te­re­tom sni­je­ga uru­ši­la fe­bru­a­ra 2012. go­di­ne, po­dig­ne ne­ka vr­sta sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra ko­ji će slu­ži­ti na do­bro­bit Be­ra­na.
-Iako je iz lo­kal­ne upra­ve od­mah na­kon ru­še­nja sport­ske dvo­ra­ne pod Ja­si­kov­cem na­ja­vlji­va­no da će ubr­zo do­ći do sa­na­ci­je po­me­nu­tog objek­ta, to se ni­je de­si­lo ni do da­na­šnjih da­na. Na­pro­tiv, sru­še­na sport­ska dvo­ra­na se, bez ika­kve za­šti­te, na­šla na me­ti broj­nih kra­dlji­va­ca ko­je su od­ni­je­li na sto­ti­ne kva­dra­ta ba­kar­nog kro­va i me­tal­nih ele­me­na­ta, kao i raz­li­či­te dje­lo­ve in­ven­ta­ra. Ta­ko ne­ka­da­šnji hram spor­ta, u kom se igra­lo, pje­va­lo, na­vi­ja­lo i skan­di­ra­lo, oda­je sli­ku ko­ja ni­je svoj­stve­na ur­ba­nim sre­di­na­ma. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne da ko­nač­no pri­stu­pe ure­đe­nju ovog pro­sto­ra, od­no­sno iz­grad­nji ne­kog ko­ri­snog objek­ta, jer ne že­li­mo da Be­ra­ne bu­de grad ko­ji će se pre­po­zna­va­ti po ru­še­vi­na­ma. Že­li­mo da iz nje­ga pu­tu­ju sli­ke ko­je će uka­zi­va­ti da ov­dje vri­je­me ni­je sta­lo – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP Mir­ko Pa­vi­će­vić.

On je is­ta­kao da bi dr­ža­va tre­ba­lo da opre­dje­lju­je vi­še sred­stva za una­pre­đi­va­nje kul­tur­nog i sport­skog ži­vo­ta u Be­ra­na­ma i da je kraj­nje vri­je­me da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je po­ka­žu vi­še ra­zu­mi­je­va­nja za sje­ver Cr­ne Go­re.
-Svi­ma na­ma je u in­te­re­su da ima­mo mo­der­ne sport­ske objek­te i uspje­šne sport­ske klu­bo­ve i da se mla­di lju­di, umje­sto na uli­ca­ma, oku­plja­ju u sport­skim objek­ti­ma. Sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u pe­ri­o­du kad je ve­li­ki broj mla­dih kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đu me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni.Za­to upu­ću­je­mo apel od­go­vor­ni­ma da in­ten­zi­vi­ra­ju ak­tiv­no­sti po ovim pi­ta­nji­ma. Dr­ža­va bi tre­ba­lo da do­ne­se ured­bu po ko­joj bi se iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta vi­še nov­ca iz­dva­ja­lo za po­tre­be spor­ta i kul­tu­re na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer to je je­dan od na­či­na da Be­ra­na­ma po­vra­ti­mo ne­ka­da­šnje re­spek­ta­bil­no mje­sto ko­je mu je pri­pa­da­lo u sport­skom i ku­lur­nom svi­je­tu – po­ru­čio je Pa­vi­će­vić.

 

Izvor: Dan

ranko-krivokapic487

Krivokapić: Sloboda medija i sloboda izražavanja su indikatori demokratičnosti jednog društva

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić uputio je čestitke svim medijima i novinarima u Crnoj Gori povodom  3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

“Sloboda medija i sloboda izražavanja predstavljaju fundamentalne indikatore demokratičnosti jednog društva. U današnjem vremenu, medijski poslenici koji se rukovode profesionalnom etikom izloženi su raznim pritiscima,  a njihova bezbjednost i dostojanstvo često bivaju ugroženi. Pogoršanje stanja medijskih sloboda u Crnoj Gori konstatuju i kredibilne međunarodne organizacije u svojim godišnjim izvještajima. Posljednji je izvještaj Reportera bez granica gdje su Bosna i Hercegovina i Srbija na  65. i 66. a Crna Gora na 106 mjestu.

Zahvalni smo kritičkim i slobodnim medijima u Crnoj Gori koji su pri vrhu u profesionalnom izvještavanju, dok istovremeno vlast vodi slobodu medija prema samom dnu na skali kredibilnih međunarodih organizacija.

Oni mediji koji kritički opserviraju društvene procese su predmet stalnog pritiska u raznim oblicima – od fizičkih ugrožavanja do raznih formi latentnih pritisaka.

Obaveza cjelokupnog društva i države jeste stvaranje ambijenta za nesmetan rad i profesionalno i objektivno izvještavanje novinara.

Uvjeren sam da će završeni i trajući integracioni procesi, dati snažan poticaj slobodi medija kao i ukupnoj demokratizaciji  društva. “, poručio je predsjednik Krivokapić.

 

Medijski pul SDP