Jadranka Vojinović

Skupštini Glavnog grada predloženo da odbije inicijativu SDP o poništenju dva ugovora

Od­bor za fi­nan­si­je, pri­vre­du i raz­voj pred­lo­žio je Skup­šti­ni Glav­nog gra­da da od­bi­je ini­ci­ja­ti­vu SDP-a ko­jom se tra­ži po­ni­šte­nje ­o­dlu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na ugo­vor o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji pri­vred­nog dru­štva No­vi du­van­ski kom­bi­nat i ugo­vo­ra o upra­vlja­nju pri­vred­nim dru­štvom. Da se od­bi­je ini­ci­ja­ti­va SDP-a po­dr­ža­li su od­bor­ni­ci vla­sti, dok je pro­tiv to­ga bio Čel Isma­i­li­su­fi, od­bor­nik DF-a.

Iz­ja­šnje­nje čla­no­va od­bo­ra usli­je­di­lo je na­kon što je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce, do­sta­vio ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje na ini­ci­ja­ti­vu, ob­ja­šnja­va­ju­ći raz­lo­ge zbog če­ga ne tre­ba ras­ki­nu­ti ugo­vo­re sa in­ve­sti­to­rom, fir­mom BMJ In­du­stri­es FZ-LLC. Sti­je­po­vić je na­veo da je in­ve­sti­tor 3. ma­ja pro­šle go­di­ne tra­žio pro­du­že­nje pret­hod­no iz­da­te gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju fa­bri­ke No­vi du­van­ski kom­bi­nat, te da je i po­red to­ga, zbog ne­mo­guć­no­sti iz­vo­đe­nja ra­do­va po sta­rom pro­jek­tu, ura­dio no­vi pro­je­kat.

– Na­kon to­ga in­ve­sti­tor je 29. sep­tem­bra 2016. go­di­ne pre­dao za­htjev za no­vu gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Na­kon što je kom­ple­ti­rao do­ku­men­ta­ci­ju no­va gra­đe­vin­ska do­zvo­la je iz­da­ta 21. de­cem­bra 2016. go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu je na sa­stan­ku pred­stav­ni­ka in­ve­sti­to­ra, Vla­de i Glav­nog gra­da, 8. ju­la 2016. go­di­ne kod pred­sjed­ni­ka ten­der­ske ko­mi­si­je za pri­va­ti­za­ci­ju, za­klju­če­no da je po­treb­no iz­mi­je­ni­ti pro­je­kat za iz­grad­nju no­ve pro­iz­vod­ne zgra­de. Shod­no to­me, in­ve­sti­tor ka­šnje­nje obra­zla­že ti­me da je pro­je­kat iz­grad­nje fa­bri­ke iz­mi­je­njen, te da se u od­no­su na taj iz­mi­je­nje­ni pro­je­kat tra­ži­la no­va do­zvo­la za grad­nju. Ovo su sve objek­tiv­ni raz­lo­zi zbog ko­jih je do­šlo do ka­šnje­nja u za­vr­šet­ku no­vog objek­ta-pi­še u Sti­je­po­vi­će­vom mi­šlje­nju.
Sti­je­po­vić na­vo­di da je ten­der­ska ko­mi­si­ja u fe­bru­a­ru ove go­di­ne oba­vi­je­sti­la Glav­ni grad da de­le­gi­ra čla­na nad­zor­ne ko­mi­si­je ko­ji bi is­pra­tio spro­vo­đe­nje ugo­vo­ra o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji i upra­vlja­nju NDKP-a.

– Na osno­vu raz­go­vo­ra sa in­ve­sti­to­rom ko­ji su ima­li pot­pred­sjed­nik Vla­de, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ten­der­ske ko­mi­si­je po­čet­kom apri­la, oče­ki­va­nja su da će grad­nja fa­bri­ke kao i mon­ta­ža no­ve opre­me bi­ti za­vr­še­ni do kra­ja ju­na. In­ve­sti­tor je iz­mi­rio za­o­sta­le oba­ve­ze pre­ma rad­ni­ci­ma, uz­ga­ji­va­či­ma du­va­na, pre­ma iz­vo­đa­či­ma ra­do­va, EPCG-u i dru­ge do­spje­le oba­ve­ze. Sma­tram da u ovom tre­nut­ku ni­je svr­sis­hod­no jed­no­stra­no ras­ki­da­ti ugo­vo­re od stra­ne Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, od­no­sno tre­ba­lo bi sa­če­ka­ti od­re­đe­ni vre­men­ski pe­ri­od ka­ko bi se uz ade­kva­tan mo­ni­to­ring is­pra­ti­li ra­do­vi na za­vr­šet­ku objek­ta, in­sta­la­ci­ji opre­me i no­vo­i­zgra­đe­ni obje­kat pri­veo na­mje­ni- za­klju­čio je Sti­je­po­vić.

Od­bor­nik SDP-a Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić sa­op­šti­la je da je ta par­ti­ja tra­ži­la po­seb­nu sjed­ni­cu na ko­joj bi se ras­pra­vlja­lo o si­tu­a­ci­ji u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu.

– Mi smo tra­ži­li po­seb­nu sjed­ni­cu ima­ju­ći u vi­du ka­šnje­nje in­ve­sti­to­ra po svim ugo­vo­re­nim oba­ve­za­ma ko­je su pot­pi­sa­ne, te da od­bor­ni­ci ima­ju pra­vo da bu­du upo­zna­ti sa raz­lo­zi­ma ka­šnje­nja in­ve­sti­to­ra ka­da su u pi­ta­nju nje­go­ve oba­ve­ze pre­ma No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu. Ima­ju­ći u vi­du da Glav­ni grad uče­stvu­je sa 31 od­sto ak­ci­ja u ak­cij­skom ka­pi­ta­lu ova tač­ka dnev­nog re­da je za­slu­ži­la da bu­de mno­go ra­ni­je raz­ma­tra­na ne­go što je pred­lo­že­na za ovaj da­tum – sa­op­šti­la je Vo­ji­no­vić.

Pred­stav­nik Glav­nog gra­da u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu Vla­di­mir Pa­vi­će­vić sa­op­štio je da mi­šlje­nje gra­do­na­čel­ni­ka sa­dr­ži od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja je tra­žio SDP.

 

Izvor: Dan

Mirel Radić Ljubisavljević

Upravni sud poništio rješenje Vlade o prestanku mandata Mirel Radić Ljubisavljević

Upravni sud je donio dvije presude, kojima je poništeno rješenje Vlade o prestanku mandata pomoćnice ministra za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Mirel Radić Ljubisavljević (SDP), i poništeno rješenje Vlade o imenovanju na to mjesto Dalibora Miloševića (SD).

U presudi u kojoj je poništeno rješenje Vlade o prestanku mandata Radić-Ljubisavljević, Upravni sud konstatuje da je tužba Radić- Ljubisavljević osnovana,te da je u postupku donošenja rješenja učinjena bitna povreda pravila upravnog postupka,jer je dispozitiv rješenja suprotan obrazloženju, te je nejasno je li tužilji zapravo prestao mandat uopšte ili joj je prestao mandat jer je postavljena za generalnog direktora direktorata. Iz tih razloga, sud je poništio rješenje Vlade o prestanku mandata Radić-Ljubisavljević i predmet vratio Vladi na ponovni postupak i odlučivanje.

U presudi, kojom je poništeno rješenje kojim je za generalnog direktora direktorata za drumski saobraćaj postavljen Dalibor Milošević, sud je takođe utvrdio da je tužba osnovana, i da su u postupku sprovođenja javnog konkursa povrijedjene imperativne norme Zakona o državnim službenicima i namještenicima, tj. u Komisiji koja je ocjenjivala kandidate nije bio zastupljen renomirani stručnjak iz oblast rada Ministarstva saobraćaja i pomorstva čime je dovedena u pitanje pravilna primjena zakona koji garantuje jednaku dostupnost radnih mjesta za sve prijavljene kandidate. Zbog toga što je u postupku sprovođenja javnog konkursa počinjena bitna povreda pravila postupka, sud je poništio rješenje, konstatovao da povrijeđen zakon na štetu tužilje i naložio Vladi da postupi u skladu sa presudom i donese novu zakonitu odluku.

Upitana da prokomentariše presude Upravnog suda Radić-Ljubisavljević navodi:

„Na ovaj način sud je pokazao da vrši kontrolu izvršne vlasti i da se zakoni u ovoj državi moraju poštovati. Time se doprinosi vraćanju povjerenja građana u pravosudni sistem i nezavisnosti sudova od vladajuće političke garniture DPS-a i njenih satelita u vlasti.

Međutim, i pored donesenih dviju obavezujućih presuda za Vladu i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, iz kojih je jasno da Uprava za kadrove mora ponovo raspisati javni konkurs, transparetno ga objaviti i Komisiju za provjeru sposobnosti kandidata na konkursu propisno sastaviti tako da pored direktorice Uprave za kadrove i ministra saobraćaja u istoj bude zastupljen i nezavisni renomirani stručnjak, kršenje zakona se i dalje nastavlja jer Radić- Ljubisavljević nepropisno telegramom pozivaju u Upravu za kadrove, bez raspisivanja novog konkursa “ da učestvuje u struktuiranom intervju pred Komisijom, koji se bez njene prisutnosti, održao 26. aprila s jedinim kandidatom, Daliborom Miloševićem”.

Jasna je namjera Vlade i ministra Osmana Nurkovića (BS), da ponovo, kao što je to učinio Ivan Brajović (SD), prethodni ministar, predloži na mjesto generalnog direktora za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, unaprijed projektovanog kandidata, Dalibora Miloševića iz SD-a, iako je Upravni sud svojom presudom poništio njegovo imenovanje, i tako još jednom pogazi pravo i zakone u ovoj državi.

Radić Ljubisavljević ističe da mora prestati pravno nasilje koji sprovodi Vlada i zapošljava u državnoj upravi isljučivo podobne kadrove, umjesto stručnih.

Upravo iz tog razloga ona je poslala dopis ministru pomorstva i saobraćaja, Osmanu Nurkoviću da je u obavezi, budući da je Upravni sud donio presudu o poništenju rješenja Vlade o prestanku njenog mandata i poništio imenovanje Dalibora Milođevića, omogućiti joj da nastavi obavljati poslove generalnog direktora direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Interesantno je navesti da je Radić- Ljubisavljević, pred njenu najavljenu smjenu sa pozicije pomoćnice ministra saobraćaja, imala podršku najvećih prevoznika u Crnoj Gori koji su se otvorenim pismom obratili tadašnjem premjeru Đukanoviću i ministrima u Vladi, kao i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, sa molbom da se “u konkretnom slučaju za prioritetni kriterijum prilikom postavljenja rukovodećih lica ne uzima pripadnost bilo kojoj političkoj partiji, nego stručno iskustvo i dokazane kvalitete poznavanja određene oblasti.”

Radić-Ljubisavljević ističe da će ako se nastavi pravno nasilje Vlade u dijelu nesprovođenja presuda suda ili njihovog nezakonitog sprovođenja, ponovo podnijeti tužbe Upravnom sudu i tražiti pravnu zaštitu nad nezakonitim otpuštanjima i da se Vlada treba prestati ponašati nedodirljivo i sa pozicija moći, jer građani ove države zaslužuju da ih institucije sistema zaštite od nekontrolisane vlasti DPS-a.

Ističe da se zalaže za strogo sprovodjenje načela depolitizacije državne uprave i zapošljavanje stručnih ljudi nezavisno od njihove političke pripadnosti. Neprihvatljivo je i poražavajuće za crnogorsko društvo “da partijska knjižica bude iznad nečije stručnosti”, rekla je ona.

 

Izvor: ND Vijesti

Kotor

Unaprjeđenje saradnje među opštinama svakako, političko udruživanje nikako

Povodom sastanka predstavnika lokalnih uprava Budve i Kotora, koji je održan 4. maja u Kotoru, a u vezi sa svrhom i zaključcima tog sastanka, Opštinski odbor SDP Kotor izjavljuje sljedeće:

“Kao politička partija koja participira u lokalnoj vlasti u Kotoru podržavamo unaprjeđenje bilateralne saradnje dviju susjednih opština Kotora i Budve na planu rješavanja funkcionalnih problema iz oblasti ekologije, komunalnih poslova i  unaprjeđenja rada lokalnih uprava.

Samo ovako zasnovana saradnja se uklapa u politiku saradnje i unaprjeđenja odnosa lokalne samouprave u Kotoru sa svim lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, regionu i šire, uz puno poštovanje duha i slova zakonskog okvira u Crnoj Gori i Povelje o lokalnoj samoupravi koju je ratifikovala naša država.

Svaka interpretacija zaključaka ovog sastanka koja bi upućivala na političko udruživanje koje bi „štitilo zajedničke interese Boke i Budve“, kako je navedeno u saopštenju NVO Matice Boke od 6.maja, je u cjelini neprihvatljiva za SDP CG.

Zalažemo se za unaprjeđenje saradnje lokalne samouprave u Kotoru sa svim opštinama na području Boke, bliskog susjedstva i cjelokupne Crne Gore u u cilju podizanja kvaliteta životnog standarda i sigurnosti svih građanki i građana, a u interesu Države Crne Gore.”

 

 Opštinski odbor SDP  Kotor

 

 

 

Ivan-Vujovic

Vujović: Ulaskom u NATO prestaju podjele

Zavadi pa vladaj je obrazac vladanja svih autokratija pa ne sumnjamo da će i DPS autokratija nastojati da i dalje dijeli kako bi prikrili poharu i ostale šefove kriminalnih grupa u njihovim redovima koji čekaju na procesuiranje.

Zavađaju samo oni koji nemaju što ponuditi svojim građanima. DPS vlast sve koji nijesu sa njima tretira kao izdajnike ili u najboljem slučaju građane drugog reda. To pokazuju svakim danom i riječima i djelima.

Premijer Marković prije par dana najavljuje kako će maltene školu u Herceg Novom graditi samo ako je DPS na vlasti. U savezu sa najvećim demokratijama današnjice za takve režime nema mjesta. SA NATO-m su završena velika statusna pitanja i jasno je da im novi ciklus podjela neće proći. Njih čeka suočavanje sa zakonom i pravdom a tu bitku niko nije dobio pa neće ni oni.

Jasno je da posljednji berlinski zid u evropi mora pasti.

 

Član Predsjedništva SDP

Ivan Vujović