Jadranka Vojinović

Vojinović: Popisati i osigurati napuštene objekte

Grad je pun na­pu­šte­nih obje­ka­ta, po­lu­sru­še­nih sta­rih zgra­da ili ni­ka­da do­vr­še­nih gra­di­li­šta stam­be­nih zgra­da. Ima ih u svim na­se­lji­ma, pa čak i u cen­tru. Ta­kvi objek­ti su i te ka­ko opa­sni, a ka­ko su broj­ni va­lja­lo bi da nadležni na­pra­ve po­pis i stra­te­gi­ju ka­ko da ih obez­bi­je­de. Ra­di se o objek­ti­ma sa spor­nim vla­sni­štvom, ili su pred­met sud­skih spo­ro­va ili im se vla­snik ne zna. Po­kre­ta­njem ši­ro­ke dru­štve­ne ak­ci­je mo­gao bi se sku­pi­ti no­vac za kva­li­tet­ne ogra­de ko­je bi spri­je­či­le da po­lu­i­zgra­đe­ne ili sta­re na­pu­šte­ne objek­te ko­ri­ste uži­va­o­ci opoj­nih sup­stan­ci i svi oni ko­ji u po­tra­zi za se­kun­dar­nim si­ro­vi­na­ma od­no­se sve što se na ot­pa­di­ma mo­že unov­či­ti.

Je­dan od ta­kvih na­pu­šte­nih obje­ka­ta je u Uli­ci Mi­tra Ba­ki­ća. Ne­ka­da su tu bi­le pro­sto­ri­je grad­skog pre­vo­za, a sa­da je de­po­ni­ja sme­ća. Po­red ko­mu­nal­nog ot­pa­da ima i špri­ce­va što do­volj­no go­vo­ri ko se tu oku­plja.
-Neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih slu­žbi lo­kal­ne upra­ve Glav­nog gra­da ka­da su u pi­ta­nju na­pu­šte­ni i ru­i­ni­ra­ni objek­ti ko­ji su vre­me­nom po­sta­li sme­tli­šta i iz­vor za­ra­ze oči­gled­no je na sva­kom ko­ra­ku. Obje­kat ko­ji je ko­ri­sti­lo pre­duz­eće grad­skog pre­vo­za u bli­zi­ni Že­lje­znič­ke sta­ni­ce ni­je izo­lo­va­ni pri­mjer. Na ža­lost, ta­kav pri­mjer ima­mo u ne­po­sred­noj bli­zi­ni OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan”, gdje dje­ca pro­vo­de od­mor, kao i na dru­gim vr­lo fre­kvent­nim lo­ka­ci­ja­ma. Tu su i dva objek­ta na Sta­rom aero­dro­mu i mno­go njih u stro­gom cen­tru gra­da – sa­op­šti­la je Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić, od­bor­nik SDP-a.
Vo­ji­no­vić je uka­za­la i na za­pu­šte­nost Ju­so­va­če.
-Ima­mo pri­mjer uru­še­nih obje­ka­ta od isto­rij­skog zna­ča­ja za grad, a to je Ju­so­va­ča. Usljed auti­stič­nog po­na­ša­nja lo­kal­ne vla­sti u Glav­nom gra­du na kre­a­tiv­ne i ino­va­tiv­ne ini­ci­ja­ti­ve ra­znih stru­kov­nih i ne­vla­di­nih udru­že­nja za nje­nu va­lo­ri­za­ci­ju po­sta­la je ne­le­gal­no sme­tli­šte i ru­glo Pod­go­ri­ce. Bez ob­zi­ra što se u ne­kim slu­ča­je­vi­ma ova­kvih obje­ka­ta mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa i s tim u ve­zi od­go­vor­nost za nji­ho­vo odr­ža­va­nje, sva­ka ozbilj­na grad­ska upra­va po­sta­ra­la bi se da na­pra­vi re­gi­star i obez­bje­di mi­ni­mal­ne uslo­ve za nji­ho­vo ogra­đi­va­nje, ukla­nja­nje sme­ća, dez­in­fek­ci­ju i de­ra­ti­za­ci­ju, i sve to kao ini­ci­jal­ne ak­tiv­no­sti za du­go­roč­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma kroz nji­ho­vu re­kon­struk­ci­ju ili ukla­nja­nje – ka­že Vo­ji­no­vić.
NVO „Će­mov­sko po­lje” kao i MZ Drač ne­ko­li­ko pu­ta je sla­la do­pis Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu za kul­tu­ru tra­že­ći da se ure­di Ju­so­va­ča. Ni­ka­da od­go­vor ni­je­su do­bi­li. Ismet Tur­ko­vić, pred­sjed­nik NVO, ka­že da nad­le­žne slu­žbe uop­šte ne vo­de ra­ču­na o ovom objek­tu.
-Ni­ti Ze­le­ni­lo ho­će da po­ko­si, ni­ti Či­sto­ća da oči­sti sme­tli­šte, pa je to za­i­sta ru­glo. Tu se nar­ko­ma­ni sku­plja­ju i obje­kat je ja­ko opa­san. Auto­bu­ska i Že­lje­znič­ka sta­ni­ca su bli­zu te ova­kav iz­gled Ju­so­va­če de­fi­ni­tiv­no ne pri­li­či glav­nom gra­du. Obra­ćao sam se ne­ko­li­ko pu­ta Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu kul­tu­re, ali ni­ko nam ni­ka­da ni­je od­go­vo­rio na taj do­pis. Naj­go­re je to što Ju­so­va­ča ni­je usa­mljen pri­mjer. U ovom di­je­lu gra­da ima još na­pu­šte­nih obje­ka­ta ko­je bi tre­ba­lo ili re­no­vi­ra­ti ili po­ru­ši­ti – ka­že Tur­ko­vić.

 

Izvor: Dan