Petnjica

Što prije otkriti autora anonimnog pisma

Povodom objave Radija Petnjica i reagovanja na objavu gospodina Mehmeda Adrovića, pozivamo policiju da što prije otkrije autora anonimnog pisma, zbog toga što ova situacija predstavlja vid uznimiravanja javnosti i može se zloupotrijebiti ili od nalogodavaca ili drugih ne dobronamjernih ljudi za razne političke manipulacije.

Ovom prilikom nećemo ni da pomislimo da se može od nadležnih ponoviti izjava premijera Markovića “da nije ubijen nijedan pošten čovjek u Crnoj Gori” i da je “bezbjednosna situacija u Crnoj Gori odlična” i da je “Crna Gora pobijedila kriminal”.

Ako ne mogu da otkriju ko prijavljuje bombe, a ono valjda mogu da otkriju ko je spakovao i poslao ovo “anonimno” pismo.
OO SDP Petnjica

Berane

Ulica prekopana i ništa više

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a po­zva­li su od­go­vor­ne u Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va da što pri­je na­sta­ve za­po­če­te ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, ko­ja se u du­ži­ni od 380 me­ta­ra pro­sti­re od Uli­ce 29. no­vem­bra do grad­skog sta­di­o­na.

Ka­za­li su da se sa za­vr­šet­kom ra­do­va neo­prav­da­no ka­sni, zbog če­ga se ova pro­met­na grad­ska sa­o­bra­ćaj­ni­ci go­di­nu da­na na­la­zi van funk­ci­je. Na­ve­li su da to za­da­je ozbilj­ne pro­ble­me sta­nov­ni­ci­ma ovog di­je­la gra­da.

-Kad se kre­nu­lo sa re­kon­struk­ci­jom uli­ce re­če­no je da je pred­vi­đe­na za­mje­na in­sta­la­ci­ja, fe­kal­ne i at­mos­fer­ske ka­na­li­za­ci­je, elek­tro vo­do­va, as­fal­ti­ra­nje, iz­grad­nja pje­šač­kih sta­za od štam­pa­nog be­to­na, led ra­svje­te i iz­grad­nja jed­no­bra­zne ogra­de. Ta­da je is­tak­nu­to da će ra­do­vi bi­ti br­zo za­vr­še­no. Me­đu­tim, uli­ca je sa­mo pre­ko­pa­na i za­tvo­re­na za sa­o­bra­ćaj, dok su osta­la obe­ća­nja za­sad osta­la sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, što u ve­li­koj mje­ri uslo­žnja­va funk­ci­o­ni­sa­nje ži­vo­ta u ovom di­je­lu gra­da. Za­to od Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va tra­ži­mo da što pri­je na­sta­vi sa za­po­če­tim ra­do­vi­ma – na­gla­si­li su iz OO SDP-a.

 

Izvor: Dan

cg-profimedia-0018309290

Da je vječna Crna Gora!

Najveća pobjeda u politici je kada vaši progonitelji postanu sljedbenici vaših ideja i strateških ciljeva– nezavisnosti, građanske države, EU i NATO integracija. I upravo su SDP i nekadašnji LSCG ostvarili te najveće pobjede u politici.

Put ka EU i ulazak u NATO su sigurno najveća ostvarenja za ovih 11 godina od obnove nezavisnosti. SDP je ponosna što je presudno doprinijela da se ratna Crna Gora devedesetih okrene civilizovanom svijetu i partnerstvu sa evropskim i svjetskim demokratijama.

Teško se oteti utisku da su se u ovih 11 godina na obnovljenoj nezavisnosti više obezbjeđivali lični intetresi nego što se gradila budućnost države. Državom su se pokrivala razna nepočinstva – ona je često služila kao štit za odbranu raznih pohara i nelegalnih finansijskih interesa. Pokrivanje NATO i crnogorskom zastavom ne može sakriti korupciju i kriminal u vrhu vlasti. Patriotizam je zrtvovanje za svoju drzavu a ne naplata koju daje vlast.

Zato je najčasnija i najuzvišenija dužnost danas borba protiv ovakvih “patriota”. Na isti način kako je devedesetih borba za Crnu Goru bila da se ukrote njeni negatori i akteri ratne zločinačke politike.

Autokratijom i samovlašćem se ne čuva Crna Gora, njima se razara njeno biće, vjera u njenu održivost. Država bez demokratije, parlamentarizma i suštinskog političkog pluralizma, država bez razvijenih institucija i jednakih šansi za sve njene gradjane je ideal za autokrate ali i užasna sudbina za njene građane.

Crna Gora, da bi opstala i bila vječna kroz vjekove mora pred sobom imati cilj prve vrste – da vjera u Crnu Goru bude opet i puna vjera u njenu pravdu. Da Crna Gora okuplja svoje građane jer su svi oni jednako njeni sinovi, a ne da vlast huška i zavađa za interes svoje pohlepne “elite”.

Jedino Crna Gora koja ima osjećaj jednakosti, pravičnosti i solidarnosti, je Crna Gora spremna za velike istorijske iskorake. Jedino takva Crna Gora je dostojna generacija koje dolaze.

Iskreno vjerujući u takvu Crnu Goru, SDP kao jedina parlamentarna partija koja je svih ovih 27 godina nepokolebljivo, istrajno i hrabro na braniku nezavisne, građanske, evroatlantske i demokratske Crne Gore, svim građanima čestita 21. Maj – Dan nezavisnosti.

 

Medijski pul SDP