Stefan Jelic

Uništavaju rijeke da bi napunili džepove

Iz an­dri­je­vač­kog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je is­ta­kli su da je uče­sta­la iz­grad­nja mi­ni hi­dro­e­lek­tr­na na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ve­o­ma pro­fi­ta­bi­lan bi­znis za taj­ku­ne bli­ske vla­sti. Ka­za­li su da će hi­dro­e­ner­get­ski taj­kun­ski lo­bi, sa­sta­vljen od ni­za kom­pa­ni­ja, u pot­pu­no­sti de­va­sti­ra­ti hi­dro­e­ner­get­ski po­ten­ci­jal sje­ve­ra Cr­ne Go­re uko­li­ko ne usli­je­di hit­na re­ak­ci­ja nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja. Is­ta­kli su da se na me­ti taj­ku­na pr­va na­šla op­šti­na An­dri­je­vi­ca ko­joj, ka­ko tvr­de, pri­je­ti pot­pu­na de­va­sta­ci­ja. Na­gla­si­li su da je po­gub­no to što se elek­tra­ne gra­de su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma.
– Prak­sa iz­grad­nje ma­lih hi­dro­lek­tra­na je u pot­pu­no­sti neo­dr­ži­va i uglav­nom ne­plan­ska. Ne vr­ši se u skla­du sa va­že­ćim za­kon­skim pr­o­pi­si­ma i pred­sta­vlja evi­dent­no kr­še­nje stan­dar­da i nor­mi usmje­re­nih pro­tiv za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. Član 7 Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma pred­vi­đa uslo­ve i po­stu­pa­ke da­va­nja kon­c­si­ja kon­ce­si­o­na­ri­ma. Shod­no ovom čla­nu, kon­ce­si­je se da­ju na osno­vu go­di­šnjeg pla­na ko­ji do­no­si Vla­da, od­no­sno op­šti­ne i ob­ja­vlju­je se na in­ter­net stra­ni­ci Vla­de, od­no­sno Op­šti­ne. Ni­je ri­je­dak slu­čaj da su koncesi­je da­va­ne pri­vred­nim dru­štvi­ma, a da pret­hod­no ni­je­su bi­le pred­vi­đe­ne go­di­šnjim pla­nom o dava­nju kon­ce­si­ja, što pred­sta­vlja oči­gled­no kr­še­nje ovog Za­ko­na. Sve to po­tvr­đu­je da je taj­kun­ski lo­bi, ra­di lič­nog bo­ga­će­nja, kre­nuo da uni­šti hi­dro­po­ten­ci­ja­le An­dri­je­vi­ce i sje­ve­ra Cr­ne Go­re – ka­že se­kre­tar an­dri­je­vač­kog od­bo­ra SDP-a Ste­fan Je­lić ko­ji tvr­di da kon­ce­si­je za iz­grad­nju mi­ni­e­lek­tra­na do­bi­ja­ju samo lju­di bli­ski ak­tu­el­nom re­ži­mu.
– U An­dri­je­vi­ci je re­gi­stro­van slu­čaj da ra­do­vi na iz­grad­nji mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne po­či­nju i dvi­je go­di­ne prije do­bi­ja­nja do­zvo­la za iz­grad­nju. Da u či­ta­vom pro­ce­su iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na pod­ruč­ju Andrije­vi­ce po­sto­ji i do­za ne­po­ti­zma, do­volj­no go­vo­ri i po­da­tak da je brat pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne do­bio do­zvo­lu za iz­grad­nju hi­dro­e­lek­tra­ne „Bra­da­vac“ , uz pret­hod­no odo­bre­nje plan­ske do­ku­men­ta­ci­je od stra­ne Skup­šti­ne op­šti­ne An­dri­je­vi­ca i do­bre ko­nek­ci­je sa lju­di­ma ko­ji se na­la­ze na ru­ko­vo­de­ćim položaji­ma u Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je – na­gla­sio je Je­lić.
On je po­zvao nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da što pri­je pro­ce­su­i­ra­ju sve one ko­ji su se u da­tim slu­ča­je­vi­ma ogriješi­li o va­že­će eko­lo­ške i dru­ge pro­pi­se.
– U do­sa­da­šnjem po­stup­ku kon­ce­si­o­nog do­dje­lji­va­nja vo­do­to­ka u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va ni­je­su po­sto­ja­le ade­kvat­ne eko­lo­ške do­zvo­le i pro­cje­ne re­le­vant­nih struč­nja­ka iz obla­sti za­šti­te ži­vot­ne sred­ni­ne, već su is­tra­ži­va­nja i pro­cje­ne vr­ši­le sum­nji­ve pri­vat­ne fir­me. Uz to ni­je oba­vi­je­šte­na jav­nost, ni­ti je bi­lo jav­nih ras­pra­va po­vo­dom iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na, na ovaj na­čin je na­ni­je­ta ve­li­ka šte­ta bi­o­di­ver­zi­te­tu za predmet­na pod­ruč­ja na ko­ji­ma se gra­đe ili su već iz­gra­đe­ne mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne. Za­to mo­li­mo nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da pro­ce­su­i­ra­ju fla­grant­ne eko­lo­ške zlo­či­ne i da se ade­kvat­no od­no­se pre­ma za­jed­nič­kim dobri­ma svih gra­đa­na, kao i da pri­čom o eko­nom­skom pro­cva­tu od iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na ne do­vo­de gra­đa­ne u za­blu­du, ka­da se do­bro zna da je či­tav pro­ces fin­gi­ran u smje­ru bo­ga­će­nja i sti­ca­nje lič­nih mate­ri­jal­nih do­bi­ti po­je­di­na­ci­ma iz vla­sti i nji­ho­vih naj­bli­žih srod­ni­ka i sa­rad­ni­ka – za­klju­čio je Je­lić.

 

Izvor: Dan

Rasko

Konjević: Objavite imena dužnika koji su korisnici državne pomoći

Konjević je naglasio da bi Ministarstvo finansija, ako želi da proces o reprogramu poreskog duga bude transparentan, trebalo da objavi sva pojedinačna pozitivana i negativna rješenja o reprogramu, shodno članu 11 zakona. Uz to, da objavi i imena firmi koje su do sada koristile državnu pomoć, pošto zakon firmama ne dozvoljava reprogram.
„SDP će pratiti sprovođenje svakog pojedinačnog rješenja jer zakonska odredba kaže da je obaveza da privredni subjekt kome je odobren reprogram uredno plaća rate, kao i obaveze iz tekućeg poslovanja. Član 13 zakona propisuje uslove kada se donesena rješenja ukidaju. Svako nepoštovanje zakonskih rokova mora za posljedicu imati najstrožu sankciju države“ ocijenio je Konjević.

 

Izvor: Vijesti

Petnjica

SDP Petnjica: Ne želimo da obesmišljavamo najznačajniju opštinsku nagradu

OO SDP Petnjica neće predložiti svog kandidata za člana žirija za dodjelu nagrade „4. Avgust“ za 2017.godinu.

Ne želimo da učestvujemo u planu obesmišljavanja najznačajnije opštinske nagrade od strane ucijenjeno-ukradeno-kupljene i obezglavljene jednopartijske parlamentarne većine.

Kriterijumi o broju i zastupljenosti članova pomenutog žirija samo potvrđuju ispravnost ranije odluke OO SDP Petnjica da bojkotuje rad lokalnog parlamenta koji je postao mjesto bahatog i nezakonitog ponašanja vladajuće jednopartijske većine, od koje ni ne očekujemo drugačije ponašanje imajući u vidu način na koji je nastala.

Zahtjev za predlaganje članova žirija koji nam je upućen od strane skupštinske službe, kao i odgovor na dopis o pojašnjenju kriterijuma su dokumentovani dokaz silovanja lokalnog parlamenta od strane jednopartijske većine. Slični propusti se dešavaju u kontinuitetu, i na njih smo uvijek upućivali. To što se propusti i dalje nastavljaju ne govori u prilog neznavenosti koja bi mogla biti i oproštena, već isključivo u prilog konstantno lošoj namjeri. Takođe, objašnjenja skupštinske službe nesumnjivo ukazuju na težnju da se formira nelegitimni žiri, a u krajnjem na zadovoljstvo DPS-a i njegovih svjedoka saradnika.

Gospodo koja vodite obezglavljeni lokalni parlament, obesmislili ste rad lokalnog parlamenta i ovo obesmišljavanje najznačajnije opštinske nagrade je samo produžetak vaše bahatosti nad radom krovne opštinske institucije, koju ste vi pretvorili u pijacu. Štetu će ovaj put pretrpjeti ljudi kojih je veliki broj i koji zaista zaslužuju da dobiju nagradu, ali će im ona zbog ovakvog vašeg ponašanja biti obesmišljena i nedvosmisleno će u pitanje biti dovedena njena legitimnost.
OO SDP Petnjica