20106749_10155001594533440_3072563804667475933_n

Manifest SDP predstavljen diplomatskom koru

Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić predstavio je “Manifest za okupljanje progresivnih snaga” predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori.

Krivokapić je istakao da je Crnoj Gori potrebno okupljanje snaga koje našu državu doživljavaju kao demokratsku, građansku, evropsku i evroatlantsku kako bi spriječili dalje urušavanje institucija i političkog sistema.

“U našem Ustavu je zapisano da parlament usvaja plan razvoja Crne Gore i upravo je to potreba zemlje čije se ekonomsko i socijalno stanje pogoršava konstantno.

Za SDP je ključno okupljanje snaga oko novih razvojnih ciljeva, kako bi od Crne Gore napravili državu u kojoj će građani kvalitetno i dobro živjeti.

Potreban je dogovor progresivnih snaga kako bi zajedno pokrenulili državu naprijed i rješavali nagomilane probleme – naveo je Krivokapić u obraćanju ambasadorima.

U razmjeni mišljenja, predsjednik Krivokapić je saopštio da SDP smatra da ne treba ponovo da se bavimo već završenim pitanjima i da je za početak rješavanja političke krize ključno to da vlast pristane na održavanje parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim i lokalnim tokom naredne godine.

Članovi diplomatskog kora su se takođe interesovali za pojedine segmente Manifesta, vezane za ekonomska i druga pitanja.

 

Medijski pul SDP

773ecb5379f9a615938fa188e0bb73a8

Zeković: Rad za praznik je vrijeđanje države

Državni praznici predstavljaju dio identiteta jedne države, obilježje njene tradicije i istorije, kazao je Zeković.

Član Socijalnog savjeta Bojan Zeković (SDP) pripremio je preporuku kojom će Socijalni savjet tražiti od Vlade da izmijeni propise i uredi oblast rada u dane državnih i drugih praznika kako bi se poštovao princip da su praznični dani  neradni osim za javne službe i druge djelatnosti gdje je to zaista neophodno.

Socijalni savjet je Zekovića na prethodnoj sjednici, prošle sedmice, zaključkom obavezao da pripremi taj predlog, što je on juče uradio i dostavio ga toj instituciji.

On podsjeća da značajan dio firmi radi u dane praznika, kao i da je ministarstvo rada i socijalnog staranja ranije imalo stav da poslodavac ima pravo da organizuje rad na dan državnog ili vjerskog praznika ako uveća dnevnice zaposlenima koji su radili za 150 odsto.

Zeković je naveo da je na predlog poslanika SDP-a Skupština u junu 2013. godine dopunom Zakona o državnim praznicima precizirano da su praznici neradni osim za one kojima Ministarstvo ekonomije izda dozvolu da mogu raditi.

“Iako je rok za donošenje podzakonskih akata bio 60 dana, Ministarstvo ekonomije punih četiri godine ne izvršava zakonsku obavezu, pravdajući to ‘nesprovodivošću zakona povodom čijeg donošenja nijesu konsultovani’. Istovremeno ne iniciraju izmjenu zakona za koji kažu da je neprimjenljiv, već se odlučuju za nepoštovanje zakona kao ‘rješenje’”, kazao je Zeković.

On podsjeća da je ombudsman ocijenio da Ministarstvo ekonomije nije izvršilo svoju zakonsku obavezu, kao i da zbog toga poslodavci iako  njihova priroda djelatnosti ili tehnologija rada ne zahtijevaju neprekidan rad, nezakonito obavezuju svoje zaposlene da rade u te dane kršeći njihova prava.

Zeković kaže da se takva  praksa mora prekinuti jer je to protivno samom smislu državnih praznika, kao i da mnogi ne dobijaju ni uvećane dnevnice.

“Državni praznici predstavljaju dio identiteta jedne države, obilježje njene tradicije i istorije. Njihovim nepoštovanjem, ne samo da se krše prava zaposlenih, već se na simboličkoj ravni vrijeđa država. Država je propisala neradni dan želeći da obilježi neki važan datum na način što se taj dan neće raditi, što će zaposleni i na taj način osjetiti duh praznika i vrijeme provesti sa svojim porodicama, a ne time što će dnevnica biti povećana 150 odsto”, kazao je Zeković.

Zakon definiše da tokom praznika mogu raditi samo privredna društva čija „priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad“, kao i javne službe čijim bi prekidom rada mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

“Sve van toga je grubo kršenja Zakona i prava radnika. Ovu oblast treba urediti na način da se zaštite prava radnika u subjektima čiji rad u praznične dane nije neophodan, ali i da se obezbijedi svim privrednim subjektima čija priroda djelatnosti i tehnologija rada zahtijeva neprekidan rad, odnosno rad i tokom prazničnih dana, da svoju djelatnost obavljaju na zakonit način i bez nepotrebnih birokratskih poteškoća”, naveo je Zeković.

Izvor: Vijesti.me

Ivan-Vujovic

Vujović: Spremni smo za samostalni nastup

SDP je spreman i da, kao najjača opoziciona partija na Cetinju, otvori prostor mogućeg objedinjavanja programski srodnih političkih snaga na lokalnim izborima – kazao je Vujović.

So­ci­jald­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) pot­pu­no je sprem­na za sa­mo­sta­lan na­stup na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma na Ce­ti­nju i već vi­še od mje­sec da­na spro­vo­di­mo kam­pa­nju na te­re­nu, či­jim re­zul­ta­ti­ma smo ve­o­ma za­do­volj­ni, ka­zao je član Pred­sjed­ni­štva SDP-a Ivan Vu­jo­vić. On je u raz­go­vo­ru za „Dan” na­gla­sio da je SDP spre­man i da, kao naj­ja­ča opo­zi­ci­o­na par­ti­ja na Ce­ti­nju, otvo­ri pro­stor mo­gu­ćeg ob­je­di­nja­va­nja pro­gram­ski srod­nih po­li­tič­kih sna­ga na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.

– SDP je na Ce­ti­nju na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­dio sta­tus naj­ja­če stran­ke – ob­ja­snio je Vu­jo­vić.
Ka­ko je sa­op­štio funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, po­treb­no je oku­plja­nje po­li­tič­ke al­ter­na­ti­ve.

– SDP je svo­jim ma­ni­fe­stom za oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga po­nu­dio, pre­ma na­šem mi­šlje­nju, op­ti­ma­lan mo­del dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va op­ku­plja­nje po­li­tič­ke al­ter­na­ti­ve oko re­al­nih ustav­nih i in­te­gra­ci­o­nih prin­ci­pa. To je, sma­tra­mo, je­di­ni put za po­li­tič­ke pro­mje­ne i u skla­du sa ti­me SDP je spre­man, kao naj­ja­ča opo­zi­ci­o­na par­ti­ja na Ce­ti­nju da otvo­ri pro­stor mo­gu­ćeg ob­je­di­nja­va­nja pro­gram­ski srod­nih po­li­tič­kih sna­ga na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – uka­zao je Vu­jo­vić.

Funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je je pod­sje­tio da je SDP na Ce­ti­nju na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­dio sta­tus naj­ja­če stran­ke, na­kon DPS-a.

– Na­rav­no, pot­pu­no smo sprem­ni za sa­mo­sta­lan na­stup i već vi­še od mje­sec da­na spro­vo­di­mo kam­pa­nju na te­re­nu, či­jim re­zul­ta­ti­ma smo ve­o­ma za­do­volj­nim i ko­ji po­ka­zu­ju zna­ča­jan rast po­dr­ške SDP-u. Ge­ne­ral­no, vje­ru­je­mo da je u bli­žoj per­spek­ti­vi neo­p­hod­no oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga ko­je ne pod­ra­zu­mi­je­va sa­mo par­tij­ske struk­tu­re već i zna­ča­jan van­par­tij­ski struč­ni i pro­gre­siv­ni po­ten­ci­jal. Uklju­či­va­njem ši­rih struk­tu­ra, ubra­za­va­mo po­li­tič­ke pro­mje­ne i da­je­mo ja­či kre­di­bi­li­tet po­li­tič­koj bor­bi pro­tiv DPS auto­kra­ti­je – sa­op­štio je Vu­jo­vić.

Naš sa­go­vor­nik je re­kao da što se ti­če even­tu­al­nog pre­ki­da bo­jko­ta, stav So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je je ja­san.

– Dok De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne po­ka­že sprem­nost da se or­ga­ni­zu­ju no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, boj­kot osta­je na sna­zi. Je­di­ni na­čin za rje­ša­va­nje ova­ko du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze je­su iz­bo­ri. Ta­ko je svu­da u svi­je­tu gdje vla­da ele­men­tar­na de­mo­krat­ska svi­jest. Kao što vi­di­mo, DPS auto­kr­ati­ja oči­gled­no ane­ste­zi­ra­na sko­ro 30 go­di­na du­gom vla­šću, ni­je u sta­nju da vi­di ni oči­gled­ne stva­ri, što do­volj­no go­vo­ri o ka­kvoj se struk­tu­ri ra­di – ka­zao je Vu­jo­vić.
Pre­ma nje­go­vom su­du, evi­dent­no je da cr­no­gor­sko dr­žav­no tu­ži­la­štvo, i ge­ne­ral­no pra­vo­su­đe, gu­be kre­di­bi­li­tet ka­da je ri­ječ o bor­bi za vla­da­vi­nu pra­va.

– Taj uti­sak da se go­ne sa­mo kri­ti­ča­ri vla­sti je, na­ža­lost, oprav­dan i ko­li­ko god se tru­di­li te­ško je to ne pri­zna­ti. Osnov­ni prin­cip, uko­li­ko že­li­te da stek­ne­te po­vje­re­nje jav­no­sti je­ste da slu­ča­je­ve se­lek­ti­ra­te po ste­pe­nu dru­štve­ne opa­sno­sti. Valj­da bi pri­o­ri­tet tre­ba­lo da ima­ju, i la­i­ci­ma oči­gled­ni i bje­lo­da­ni, skan­da­li u ko­ji­ma su de­se­ti­ne ili sto­ti­ne mi­li­o­na od­li­va­ni iz bu­dže­ta i oti­šli or­ta­ci­ma DPS oli­gar­hi­je – za­klju­čio je Vu­jo­vić. M.V.

Moć­ni­ci su iz­nad za­ko­na

Pre­ma ocje­ni funk­ci­o­ne­ra DPS-a Iva­na Vu­jo­vi­ća, Cr­na Go­ra je vje­ko­vi­ma op­sta­ja­la na vje­ri u prav­di.
– Da­nas su, na­ža­lost, moć­ni­ci iz­nad za­ko­na i to svi ja­sno vi­de. Za­to su uza­lud­na bi­lo ka­kva jef­ti­na, ne­is­kre­na, de­ma­go­ško-de­kla­ra­tiv­na za­la­ga­nja za evrop­ske vri­jed­no­sti kad je ne­prav­da sve­pri­sut­na i go­lim okom vi­dlji­va, a ko­rup­ci­ja i, pre­ma ocje­ni EU, pre­o­vla­đu­ju­ća u svim obla­sti­ma – is­ti­če Vu­jo­vić.

Izvor: Dan