Ivan-Vujovic

Vujović: Spremni smo za samostalni nastup

SDP je spreman i da, kao najjača opoziciona partija na Cetinju, otvori prostor mogućeg objedinjavanja programski srodnih političkih snaga na lokalnim izborima – kazao je Vujović.

So­ci­jald­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) pot­pu­no je sprem­na za sa­mo­sta­lan na­stup na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma na Ce­ti­nju i već vi­še od mje­sec da­na spro­vo­di­mo kam­pa­nju na te­re­nu, či­jim re­zul­ta­ti­ma smo ve­o­ma za­do­volj­ni, ka­zao je član Pred­sjed­ni­štva SDP-a Ivan Vu­jo­vić. On je u raz­go­vo­ru za „Dan” na­gla­sio da je SDP spre­man i da, kao naj­ja­ča opo­zi­ci­o­na par­ti­ja na Ce­ti­nju, otvo­ri pro­stor mo­gu­ćeg ob­je­di­nja­va­nja pro­gram­ski srod­nih po­li­tič­kih sna­ga na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.

– SDP je na Ce­ti­nju na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­dio sta­tus naj­ja­če stran­ke – ob­ja­snio je Vu­jo­vić.
Ka­ko je sa­op­štio funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, po­treb­no je oku­plja­nje po­li­tič­ke al­ter­na­ti­ve.

– SDP je svo­jim ma­ni­fe­stom za oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga po­nu­dio, pre­ma na­šem mi­šlje­nju, op­ti­ma­lan mo­del dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va op­ku­plja­nje po­li­tič­ke al­ter­na­ti­ve oko re­al­nih ustav­nih i in­te­gra­ci­o­nih prin­ci­pa. To je, sma­tra­mo, je­di­ni put za po­li­tič­ke pro­mje­ne i u skla­du sa ti­me SDP je spre­man, kao naj­ja­ča opo­zi­ci­o­na par­ti­ja na Ce­ti­nju da otvo­ri pro­stor mo­gu­ćeg ob­je­di­nja­va­nja pro­gram­ski srod­nih po­li­tič­kih sna­ga na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – uka­zao je Vu­jo­vić.

Funk­ci­o­ner So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je je pod­sje­tio da je SDP na Ce­ti­nju na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma po­tvr­dio sta­tus naj­ja­če stran­ke, na­kon DPS-a.

– Na­rav­no, pot­pu­no smo sprem­ni za sa­mo­sta­lan na­stup i već vi­še od mje­sec da­na spro­vo­di­mo kam­pa­nju na te­re­nu, či­jim re­zul­ta­ti­ma smo ve­o­ma za­do­volj­nim i ko­ji po­ka­zu­ju zna­ča­jan rast po­dr­ške SDP-u. Ge­ne­ral­no, vje­ru­je­mo da je u bli­žoj per­spek­ti­vi neo­p­hod­no oku­plja­nje pro­gre­siv­nih sna­ga ko­je ne pod­ra­zu­mi­je­va sa­mo par­tij­ske struk­tu­re već i zna­ča­jan van­par­tij­ski struč­ni i pro­gre­siv­ni po­ten­ci­jal. Uklju­či­va­njem ši­rih struk­tu­ra, ubra­za­va­mo po­li­tič­ke pro­mje­ne i da­je­mo ja­či kre­di­bi­li­tet po­li­tič­koj bor­bi pro­tiv DPS auto­kra­ti­je – sa­op­štio je Vu­jo­vić.

Naš sa­go­vor­nik je re­kao da što se ti­če even­tu­al­nog pre­ki­da bo­jko­ta, stav So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je je ja­san.

– Dok De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne po­ka­že sprem­nost da se or­ga­ni­zu­ju no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, boj­kot osta­je na sna­zi. Je­di­ni na­čin za rje­ša­va­nje ova­ko du­bo­ke po­li­tič­ke kri­ze je­su iz­bo­ri. Ta­ko je svu­da u svi­je­tu gdje vla­da ele­men­tar­na de­mo­krat­ska svi­jest. Kao što vi­di­mo, DPS auto­kr­ati­ja oči­gled­no ane­ste­zi­ra­na sko­ro 30 go­di­na du­gom vla­šću, ni­je u sta­nju da vi­di ni oči­gled­ne stva­ri, što do­volj­no go­vo­ri o ka­kvoj se struk­tu­ri ra­di – ka­zao je Vu­jo­vić.
Pre­ma nje­go­vom su­du, evi­dent­no je da cr­no­gor­sko dr­žav­no tu­ži­la­štvo, i ge­ne­ral­no pra­vo­su­đe, gu­be kre­di­bi­li­tet ka­da je ri­ječ o bor­bi za vla­da­vi­nu pra­va.

– Taj uti­sak da se go­ne sa­mo kri­ti­ča­ri vla­sti je, na­ža­lost, oprav­dan i ko­li­ko god se tru­di­li te­ško je to ne pri­zna­ti. Osnov­ni prin­cip, uko­li­ko že­li­te da stek­ne­te po­vje­re­nje jav­no­sti je­ste da slu­ča­je­ve se­lek­ti­ra­te po ste­pe­nu dru­štve­ne opa­sno­sti. Valj­da bi pri­o­ri­tet tre­ba­lo da ima­ju, i la­i­ci­ma oči­gled­ni i bje­lo­da­ni, skan­da­li u ko­ji­ma su de­se­ti­ne ili sto­ti­ne mi­li­o­na od­li­va­ni iz bu­dže­ta i oti­šli or­ta­ci­ma DPS oli­gar­hi­je – za­klju­čio je Vu­jo­vić. M.V.

Moć­ni­ci su iz­nad za­ko­na

Pre­ma ocje­ni funk­ci­o­ne­ra DPS-a Iva­na Vu­jo­vi­ća, Cr­na Go­ra je vje­ko­vi­ma op­sta­ja­la na vje­ri u prav­di.
– Da­nas su, na­ža­lost, moć­ni­ci iz­nad za­ko­na i to svi ja­sno vi­de. Za­to su uza­lud­na bi­lo ka­kva jef­ti­na, ne­is­kre­na, de­ma­go­ško-de­kla­ra­tiv­na za­la­ga­nja za evrop­ske vri­jed­no­sti kad je ne­prav­da sve­pri­sut­na i go­lim okom vi­dlji­va, a ko­rup­ci­ja i, pre­ma ocje­ni EU, pre­o­vla­đu­ju­ća u svim obla­sti­ma – is­ti­če Vu­jo­vić.

Izvor: Dan