Ivan-Vujovic

Vujović: Slučaj Marović ruganje sa zdravim razumom

DPS ruganje sa pravdom i zdravim razumom u slučaju Marović polako ulazi u drugu godinu dok ova bestidna predstava vremenom dobija i svoje dodatne elemente.

Nakon što su DPS patriote, po  priznanju da su šefovi kriminalnih grupa dobili bratske srpske pasoše, imamo i novi slučaj u kojem će i njihovi jataci u poslu pljačke građana ostati van domašaja pravde.

I izvjesna Olivera Ilinčić, desna ruka do skoro drugog čovjeka DPS, nam poput Marovića šalje pozdrave iz Beograda poručujući da će i ona milione građana Crne Gore mirno i spokojno trošiti.

Čitav slučaj Marović je odavno postao farsa u očiglednoj režiji vrha DPS i vrha države Srbije koji, kako sami priznaše, nikada nijesu bolje sarađivali. Ovaj političko-interesni dil na relaciji Đukanović – Vučić predstavlja, kako bi to lijepo rekao ministar pravde, „ruganje sa pravdom“. Ili bolje reći ruganje sa građanima Crne Gore.

DPS „patriotama“ nije dovoljno što otimaju od sopstvenih građana već moraju i dodatno da ih ponižavaju ovakvim bestidnim predstavama koje vrijeđaju zdrav razum. Kao da nam svima poručuju – nije dovoljno što vas pljačkamo već vam se i moramo smijati u lice. Valjda im je tada zadovoljstvo potpuno.

I dok šefovi kriminalnih grupa iz DPS i njihovi jataci,slobodni kao ptice, po Srbiji troše naše milione, dotle njihova centrala u Crnoj Gori prebrojava četnike i partizane. Oni zaista misle da su građani toliko neznaveni da ne vide da je DPS „patriotizam“ najbolje pokazao upravo Svetozar Marović. Opljačkaj građane, pobjegni iz zemlje i na kraju odrekni se Crne Gore – tako glasi formula DPS „patrotizma“. Da kojim slučajem Marović nije procesuiran upravo bi nam on danas dijelio patriotske lekcije prebrojavajući ko je za, a ko protiv države.

„Patriote“ moraju znati da svakoj prevari i pohari jednom dođe kraj, da prevaranti i otimači uvijek završe tamo gdje im je mjesto i da će tako biti i ovoga puta. Zato, džaba vam novci….

 

Ivan Vujović, član Predsjedništva SDP

 

Raško Konjević1

Konjević pita ministra Radunovića o spornoj odluci

Povodom odluke Vlade Crne Gore sa održane sjednice 27. jula ove godine,  o davanju saglasnosti za naplatu poreskog duga imovinom poreskih dužnika, a s obzirom da je riječ o 1,6 miliona eura koje su kompanije Work Finder i Đurković company ostale dužne građanima Crne Gore, poslanik SDP u Skupštini Crne Gore Raško Konjević uputio je dopis Ministru Finansija, g. Radunoviću sa zahtjevom da mu se dostave zaključci Vlade Crne Gore sa pomenute sjednice. Takođe se u zahtjevu traži dostavljanje informacija da li su pomenuti ugovori potpisani i da mu se upute potpisane kopije istih.

Podsjećanja radi, Potpredsjednik SDP Raško Konjević, pozvao je tužioce Stankovića i Katnića da  izuzmu materijale sa sjednice Vlade od 27. jula ove godine, sagledaju članove 17 i 18 Zakona o reprogramu poreskog duga i javnost obavijeste o mišljenju tužilaštva o zakonitosti naplate poreza imovinom za kompanije Work Finder i Đurković company.

Medijski pul SDP

Skender-Elezagić-1030x631

Elezagić: Mandat skratiti, situacija u Ulcinju veoma loša

Šef Odborničkog kluba Socijaldemokratske partije u Ulcinju Skender Elezagić kazao je da je skraćenje mandata postojećem sazivu Skupštine opštine nužno s obzirom na rezultate sadašnje vlasti.

“To je neminovnost, jer čekanje čak i dva mjeseca je štetno jer je situacija u gradu toliko loša da čak i ta dva mjeseca mogu da pogoršaju stvari”, rekao je Elezagić.

Dodaje da će datum izbora u Ulcinju, ipak, odlučiti državni interesi i međusobni odnosi Force i DPS.

“Od interesa na državnom nivou zavisi da li će izbori biti održani 26. novembra, jer ako DPS-u nešto od Force zavisi na državnom nivou, moraće da popuste i da izbore održe onda kada Forca bude htjela” rekao je Elezagić dodajući da je za odluku o skraćenju mandata 2/3 parlamenta, tj. 22 odbornika, te da Forca ne može zaustaviti izglasavanje ako to dođe na dnevni red.

Izvor: mne.ul-info.com

draginja-vuksanovic487

Vuksanović: Zaustavimo nasilje nad radnicima “Port of Adria”

SDP zahtijeva hitnu reakciju nadležnih organa kako bi se zaustavila hajdučija, bezakonje i nasilje koje sprovodi vlasnik Port of Adria prema radnicima ovog barskog preduzeća.

Nakon neizvršavanja ugovornih obaveza i  lažiranja finansijskih izvještaja ovaj „strateški investitor“ je ušao u novu fazu bezakonja. Ovoga puta žrtve su radnici kojima se ovih dana uručuju otkazi. Ljudi koji godinama i decenijama rade u preduzeću i koji su gradili i izgradili barsku luku tjeraju se sa posla i primoravaju i ucjenjuju da potpisuju otkaze. Ova sramota se dešava naočigled barske i crnogorske javnosti od strane kompanije s kojom je odavno zbog kršenja ugovornih obaveza morao biti raskinut ugovor.

Mi smo saznanja o neprofesionalnom odnosu ove kompanije prema svojim obavezama iz ugovora  u više navrata podijelili sa javnoscu kada smo ukazali na brojne primjere krsenja njihovih obaveza. Uputila sam tada i zvanican dopis Ministru saobracaja na koji nikad nijesam dobila odgovor – očigledno nije imao vremena od dijeljenja bonusa samom sebi.

Ovo je još jedan primjer koji pokazuje da cilj ovakvih privatizacija nije da uposli ljude, poveća prihode i poreska davanja državi već da otmu, rasprodaju, unište firmu i njen biznis, a radnike ostavi na ulici.

SDP neće dozvoliti igranje ovog tzv. investitora sa radnicima Port of Adria.

U slučaju izostanka reakcije države pokrenućemo široku građansku akciju kao kada smo spriječili DPS poharu i poklanjanje Luke Bar i uspjećemo u tome.

doc. dr Draginja Vuksanović, poslanica SDP u Skupštini Crne Gore

Džavid Šabović

Šabović: SDP treba da nastupi samostalno

Po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Crne Gore Dža­vid Ša­bo­vić sa­op­štio je da se za­la­že za sa­mo­sta­lan na­stup te stran­ke na je­se­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, is­ti­ču­ći da bi oni mo­gli bi­ti uvod u pad re­ži­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS). Ša­bo­vić je u raz­go­vo­ru za „Dan” na­gla­sio da opo­zi­ci­ja mo­ra da na­sta­vi boj­kot dr­žav­nog par­la­men­ta jer je to je­di­ni na­čin da se do­đe do kon­kret­nog rje­še­nja za iz­la­zak iz po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri.
On se za­la­že za sa­mo­sta­lan na­stup na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma, ali is­ti­če da je ta od­lu­ka na op­štin­skim od­bo­ri­ma i ru­ko­vod­stvu stran­ke.
– To mo­že da dje­lu­je kao ra­si­pa­nje gla­so­va, ali vje­ru­jem da je to pri­li­ka da se svi iz­mje­ri­mo, da se vi­di gdje je ko. To je mo­je mi­šlje­nje, a vi­dje­će­mo šta će re­ći oppštin­ski od­bo­ri i ru­ko­vod­stvo stran­ke – is­ta­kao je Ša­bo­vić.
On je oci­je­nio da opo­zi­ci­ja za­sad na dr­žav­nom ni­vou ra­di ono što je je­di­no i mo­gu­će, a to je boj­kot Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
– Boj­kot par­la­men­ta tre­ba na­sta­vi­ti jer se mo­ra do­ći do uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Da­kle, bez zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih re­sur­sa u par­tij­ske svr­he, bez do­la­za­ka mi­ni­sta­ra u op­šti­ne gdje se gla­sa, bez ku­po­vi­ne gla­so­va… Pa da se vi­di gdje je ko. Ap­so­lut­no mi­slim da je na­sta­vak boj­ko­ta ne sa­mo lo­gi­čan ne­go i neo­p­ho­dan ko­rak opo­zi­ci­je. Ne­ma­mo pra­vo da da­mo le­gi­ti­mi­tet par­la­men­tu ko­ji je na­stao na osno­vu re­zul­ta­ta iz­bo­ra odr­ža­nih u at­mos­fe­ri dr­žav­nog uda­ra – re­kao je Ša­bo­vić.
On je is­ta­kao da se za­la­že za bli­žu sa­rad­nju u opo­zi­ci­ji, bez me­đu­sob­nih na­pa­da, vri­je­đa­nja i oma­lo­va­ža­va­nja.
Ka­ko je is­ta­kao, pred­sto­je­ći lo­kal­ni iz­bo­ri bi­će ve­li­ki iza­zov za opo­zi­ci­ju i oni, kao i iz­bo­ri ko­ji će bi­ti odr­ža­ni na­red­ne go­di­ne, mo­gu bi­ti uvod u ko­na­čan pad re­ži­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
– Šan­su mo­ra­mo is­ko­ri­sti­ti. Na Ce­ti­nju, gdje se odr­ža­va­ju iz­bo­ri, gra­đa­ni će, na­dam se, ko­nač­no uvi­dje­ti ko­li­ko je DPS do­sad dao la­žnih obe­ća­nja i ko­li­ko ih je pu­ta pre­va­rio. Ne­ka se gra­đa­ni sje­te fa­bri­ke čo­ko­la­de, ne­ka se sje­te broj­nih dru­gih pro­je­ka­ta od ko­jih je osta­lo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru. Vri­je­me je za pad DPS-a i uvje­ren sam da će se to vr­lo br­zo i do­go­di­ti – re­kao je Ša­bo­vić.
Pod­sje­ti­mo, pe­ri­od za na­ma obilje­ži­la su bur­na de­ša­va­nja u prav­nom i po­li­tič­kom ži­vo­tu Cr­ne Go­re. Vi­đe­ni su po­li­tič­ki pro­te­sti i ten­zi­je zbog ski­da­nja imu­ni­te­ta opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma, na­kon če­ga su usli­je­di­le kon­tra­dik­tor­ne od­lu­ke nad­le­žnih tu­ži­la­šta­va o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra tim po­sla­ni­ci­ma. Ta de­ša­va­nja su otvo­ri­la broj­na pi­ta­nja o po­li­tič­kim i prav­nim po­sle­di­ca­ma, a po­seb­no je uka­za­no da cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je ni­je­su sprem­ne da se s tim de­ša­va­nji­ma su­o­če na pra­vi na­čin. Pre­ma mno­gim ocje­na­ma, po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je naj­du­blja od sti­ca­nja dr­žav­ne ne­za­vi­sno­sti.
Pred­stav­ni­ci naj­va­žni­jih an­ti­re­žim­skih struk­tu­ra pr­o­šle go­di­ne su jed­no­gla­sno do­ni­je­li od­lu­ku da ne pri­zna­ju re­zul­ta­te par­la­men­tar­nih iz­bo­ra jer su odr­ža­ni u ne­de­mo­krat­skom am­bi­jen­tu. To je obra­zlo­že­no tvrd­njom da dan dr­žav­nog uda­ra ne mo­že bi­ti dan slo­bod­nih iz­bo­ra. Oni su ta­da sa­op­šti­li da bi se u sva­koj de­mo­kra­ti­ji hit­no oku­pi­li vla­da i sa­vjet od­bra­ne i bez­bjed­no­sti, a u Cr­noj Go­ri se ni­je­dan iza­bra­ni pred­stav­nik vla­sti ni­je ogla­sio, dok pre­mi­jer ni­je ni znao da se na­vod­no spre­ma aten­tat na nje­ga.

Opo­zi­ci­ja da sa­ra­đu­je, a ne da se sva­đa

Ka­ko je is­ta­kao Dža­vid Ša­bo­vić, me­đu­sob­ni na­pa­di i uvre­de u opo­zi­ci­ji ni­ka­ko ni­je­su do­bri i tre­ba in­si­sti­ra­ti na sa­rad­nji, a ne na raz­do­ru.
– Sce­na­rio stal­nih me­đu­sob­nih na­pa­da i uvre­da u opo­zi­ci­ji naj­vi­še od­go­va­ra DPS-u i za­to to tre­ba da pre­sta­ne – na­gla­sio je Ša­bo­vić.

Izvor: Dnevni list Dan

Ivan-Vujovic

Vujović: EU birokratija i balkanske autokrate

“Sve što je u istoriji propalo propalo je sa valjanim razlogom”. Ova Hegelova misao koja oslikava zakonomjernost drustvenog procesa zvuči snažno i upozoravajuće kada se primijeni na našu euro-integracionu zbilju, kao i na ukupan projekat evropskog ujedinjenja. Trend ozbiljnog opadanja povjerenja u EU, potvrđen rezulatima nedavnih istraživanja, bjelodano svjedoči o ozbiljnoj krizi pristupa evropskih aktera političkoj i demokratskoj realnosti zemalja regiona, pa naravno i Crne Gore.

Vjerujem da nijesmo tako blizu propasti projekta integrisanja regiona u EU ali na sceni imamo i previše elemenata koji ga temeljno podrivaju. Budući da još traje serijal “Državni udar”, sa svim pratećim scenskim efektima, trenutno je oportuno govoriti samo o onom vanjskom opstrukcionom elementu, iskazanom kroz uticaj trećih igrača kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje… U politici, kao i u životu, ako želite biti ozbiljni bavićete se uzrocima pojava a ne njihovim posljedicama. Kad se krenete baviti posljedicama, tad ste već u problemu. “Nedostojni uticaji” trećih neevropskih i nezapadnih igrača se, uz naravno interes koji oni sami imaju, dešavaju zato što im to neko omogućava, direktno im otvarajući vrata ili ih indirektno pozivajući, kopirajući njihov stil i način vladanja. E taj neko su naše regionalne autokrate-stabilokrate i oni su taj ključni uzrok koji utiče na pad povjerenja i kredibilnosti procesa EU integracija.

Da bi nešto nestalo ili propalo kao koncept neophodno ga  je prethodno obesmisliti. Izmjestiti u prostor bezličnosti, suve forme, kozmetike, jalove deklarativnosti…. Ništa tako uspješno ne nagriza i uništava dobru ideju kao njeni lažni zagovornici. Nemjerljivo snažnije nego njeni otvoreni oponenti. Nikada jedna ideja ne može biti dobra i progresivna koliko njeni lažni zagovornici mogu biti opasni po nju samu. Rđavi pojedinci su grobnica svakog plemenitog konceta.  Regionalne autokrate-stabilokrate su tu na svom terenu. Njima ideja nije odraz njihovog uvjerenja jer oni uvjerenja i nemaju, već alatka kojom manipulišu i zaludjuju populus. Cilj je naravno uvijek i samo – ostati na vlasti po svaku cijenu. Oni su majstori da obesmisle, simuliraju, fingiraju, lažno se predstavljaju i na kraju da ideju potroše. I da se nakon toga, kao socijalni paraziti, nakače na neku novu matricu i tako sve u krug. Već viđeno u ovih skoro 30 godina.

Primjer Đukanović-Vučić je sigurno najupečatljiviji regionalno. Ovaj dvojac autokrata – ratnih drugara je potrošio nekoliko država (SFRJ, SRJ, SCG) i nekoliko ideologija (jugoslovenstvo, srpstvo, rusofilstvo), gubeći pri tome nekoliko ratova iz kojih su oni i njihova okruženja izašli bogati kao šeici. Posebna je tema moralni profil ljudi koji započnu ratove a onda se obogate na toj tragediji – 130.000 ubijenih i miliona raseljenih. Cinici bi to nazvali ratnom srećom – suštinski to su lovci u mutnom ili trgovci ljudskim nesrećama.

Elem, sada je došao red da naše autokrate budu malo Evropejci. Ne vjerujem da ikome, iole upućenom u mentalni sklop ovog dvojca, treba objašnjavati koliko oni imaju veze sa tim vrijednostima. Čak ih ni njihovi vatreni podržavaoci neće pohvaliti zbog sklonosti demokratiji i pravnoj državi. Drugi su to opijumi koji privlače ovdašnji populus – moć, vlast, učinjenost, kontrola. Iz svakog koncepta čiji su bili grobari izašli su jači. Problem je što danas troše možda najprogresivniju od svih ideja koju su navodno zastupali – onu evropsku. Upravo zato posljedice njihove nove igre mogu biti pogubne.

Pa ni ti akteri, naše današnje autokrate-stabilokrate, kakvi god da su, nijesu jedini uzrok stanja u našim društvima. Naš problem su, čak trenutno i veći, i vanjski igrači kao i ukupan kontekst – evropski i globalni. I tu se vraćamo na poentu i početak priče a ona je odgovor na pitanje zašto građani sve manje vjeruju u evropski projekat.

Evropska birokratija i njeni  mnogi predstavnici imaju svoje grjehove kada je riječ o padu povjerenja u EU. Frazeologija kojom nas sve više zasipaju sve manje proizvodi konkretnih efekata po građane. Ona najbolje dođe propagandistima vlasti koji je koriste da šminkaju antidemokratsko lice naše fasadne demokratije.

Građani ne vide sklad izmedju ambijenta u kojem žive i opisa tog ambijenta koji nam često serviraju predstavnici zemalja čijem vrijednosnom sistemu težimo. Zaključak koji manje upućeni građani mogu izvući može ići čak dotle da ustvrde da EU baš i nije naša “obećana zemlja”. Ili prostije rečeno – ako je ovo što mi ovdje živimo baš tako dobro i evropski, kako često neodgovorno aludiraju neke EU birokrate, onda, neka hvala, ne žuri nam se mnogo tamo.
Drugi mogući zaključak na učestalu EU birokratsku površnost je da ih suštinski i ne zanima da se ovdje uspostavi sistem kao što je u njihovim zemljama. I tada zastrašujuće realno zazvuči ona Čerčilova poruka u finišu rata, kada je na opasku kako podržava jednu stranu u Jugoslaviji, odbrusio: “Da li ćete vi gospodo da živite tamo”.

Kada svemu ovome dodamo ključni element da građani od EU integracija, u izvedbi ovdašnje autokratske elite, nemaju velike koristi – štaviše iz godine u godinu lošije žive, da li nekoga treba da iznenadi što se gubi povjerenje u integracioni proces.  Kada riječi postanu same sebi svrha, kad od progresivne ideje imamo sve više samo jalove i prazne fraze, kad iz godine u godinu u svakom pogledu sve više napredujemo otvarajući nova i nova poglavlja, a istovremeno sve lošije, manje slobodno i u većoj pravnoj nesigurnosti živimo, da li nekoga treba da iznenadi što građani gube povjerenje u integracioni proces. Građane ne interesuju poglavlja, benchmarksi, akcioni planovi i ostali pozamašni birokratski vording, već konkretni učinci i njihov bolji i sigurniji život kojega ne vide. Evropske birokrate se očito zadovoljavaju ovim prvim i tu je suština nesporazuma.

Nije bilo davno kada su riječi EU predstavnika imale svoju težinu upravo zato jer su targetirale realne društvene probleme. Sjećamo se kako je svojevremeno DPS Informer fabrika laži, u svim svojim oblicima medijskog najamništva, brutalno razapinjala ex šefa Delegacije EU g. Mitju Drobniča. Ono što je porazno u svemu tome je utisak da je tabloidna palica imala svoju svrhu i efekat. Umjesto da jedna loša vlast bude efektivno pritisnuta na implementaciju evropskih standarda, ovdje se stiče utisak da taj latentni pritisak ide u obrnutom smjeru. Neorganizovanje susreta sa opozicijom prilikom dolaska Mogerinijeve, Hana i Tajanija, ogromna je greška koja u nekom ranijem periodu ne bi mogla biti zamisliva.

Ovakvim pristupom dijela briselske birokratije gubi se kredibilitet procesa, opada povjerenje u EU kao zajednicu utemeljenu na vrijednostima koje, pored političko-socijalne, prije svega imaju  etičku superiornost i humani karakter. Takvim pristupom biće obeshrabrene i oslabljene istinske progresivne i evropske snage u zemljama koje teže integraciji u EU. Lokalnim autokratama, pored zloupotrebe državnih resursa, sprege sa sivim zonama i korupcije kojoj su skloni ne treba još i vjetar u leđa sa raznih briselskih adresa u obračunu sa istinskim progresivnim akterima ovih društava. Da li će današnja EU, lišena nekadašnjeg liderstva jednog Kola ili Miterana, imati potencijal da prepozna opasnosti sa kojima se suočava proces širenja njenog vrijednosnog sistema i ko su ključni kočničari? Ohrabrenje je da je na brojnim važnim i uticajnim mjestima EU za kočničare već smišljen naziv – autokrate ili stabilokrate.
Nama ostaje da kao slobodni građani, koji ne pristaju na dogme i ne pripadaju klonovsko-zombiranoj DPS “eliti”, dobronamjerno upozoravamo i kritički opserviramo i ponašanja naših partnera. Ovaj kritički osvrt upravo treba shvatiti na taj način. Jedino tako ćemo spriječiti da autokrate ne zgaze, potroše i obesmisle našu težnju za životom u uređenoj evropskoj zajednici, trošeći nam nove tri decenije naših i života naše đece.

Ivan Vujović, član Predsjedništva SDP

Ivan-Vujovic

Vujović: Prodaja Aerodroma je davanje našeg novca drugome

Povodom potencijalnog davanja u dugoročni zakup Aerodroma Tivat, za Radio Slobodna Evropa izjavu je dao član Predsjedništva SDP Ivan Vujović.

“Samo države koje vode neozbiljnu i rekao bih pogubnu ekonomsku politiku mogu takve monopole da otuđuju, jer iz takvih monopola proizilazi prirodna renta, ogroman profit i prihodi za državu kao što je u slučaju Aerodroma gdje mi imamo svake godine milionske profite koje ostvaruju i uplaćuju u budžet i koje mogu iz tog profita da generišu sopstveni razvoj.

Veoma ilustrativan primjer je Aerodrom Tivat, gdje Vlada godinama otvoreno i rekao bih brutalno sprječavala razvoj i širenje kapaciteta blokirajući i opstruirajući već dogovoren aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj“, kaže Vujović i tvrdi da upravo zbog prodaje aerodroma Tivat, Vlada izbjegava ulaganje i povlačenje povoljnog kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska banka, prema riječima Vujovića zahtjeva da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu:

„Upravo zato što Vlada planira da Aerodrome otuđi i proda, nije data saglasnost na takav projekat. Radi se o prepoznatljivom konceptu ekonomske politike koji godinama forsira vladajuća DPS- prodaju najvrednijih ekonomskih dobara najčešće u bescjenje i prodavanjem monopola. I to mi u SDP-u nazivamo odlukama koje se tretirati kao svojevrsna izdaja ekonomskih interesa Crne Gore“, kaže Vujović.

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Lompar

Krivokapić: Lompar je bio tihi i istrajni posvećenik Crnoj Gori

Povodom smrti poznatog crnogorskog intelektualnog stvaraoca Mladena Lompara, predsjednik SDP Ranko Krivokapić uputio je telegram saučešća:

„Mladen Lompar je pripadao onom krugu crnogorskih intelektualaca koji su stali u zaštitu crnogorskog identiteta, kulture i samosvijesti u zlom vremenu kada se zbog ljubavi prema Crnoj Gori i glavom plaćalo.

On se borio za Crnu Goru riječju, poezijom, vrijednim stvaralaštvom, intelektualnim angažmanom i modernim iskazom kojim je Crnu Goru jedino vidio u evropskom i mediteranskom kulturološkom krugu.

I upravo je cjelokupno njegovo stvaralaštvo najbolji putokaz kako raditi za dobrobit svoje domovine koju je volio iznad svega.

Mladen je bio tihi, predani ali i uporni i istrajni posvećenik Crnoj Gori i njenoj slobodi. Modernoj i evropskoj Crnoj Gori će zato nedostajati ali će njegova zaostavština ostati trajno dobro kao putokaz na čemu moramo temeljiti snažnu i vječnu Crnu Goru“.

Petar

Odžić: Naplaćeno 1,7 miliona eura takse

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva za prvih osam mjeseci naplatila je  1,7 miliona eura na ime boravišne takse što je za gotovo 250 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

To je za “Vijesti“ saopštio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, uvjeren da će ovakav pozitivan trend naplate biti nastavljen i u narednom periodu, imajući u vidu da je špic ljeta.

„Zaključno sa  10. avgustom  ukupno je naplaćeno 1.777.118 eura, od kojih se 849.585 odnosi na naplatu boravišne takse za privatni smještaj. Prošle godine u istom periodu je naplaćeno 1.520.125 eura, od čega se 703.202 eura  odnosi na naplaćen iznos boravišne takse za privatni smještaj. Upoređujući sadašnje sa prošlogodišnjim rezultatima, možemo biti više nego zadovoljni, jer smo ostvarili veću naplatu boravišne takse za čak 246.993 eura. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je naplata boravišne takse za privatni smještaj bolja za čak 146.383 eura nego lani u istom periodu“, kazao je Odžić i dodao da boravišna taksa predstavlja prihod Lokalne i Nacionalne turističke organizacije

Podsjetivši da je opštinska  Turistička inspekcija od 20. juna krenula sa terenskim kontrolama, radi povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja  i što bolje naplate boravišne takse, Odžić je kazao da je do 10. avgusta izvršeno 6.019 terenskih inspekcijskih kontrola.

„Na terenu se nalazi 24 ovlašćena službenika , koji su po dva organizovani u 12 ekipa, a koje svakodnevno vrše terentske inspekcijske kontrole na području naše opštine. To je rezultiralo povećanjem broja rešenja za izdavanje smještaja, kao i bolju naplatu boravišne takse u odnosu na isti period prošle godine. Inspekcijski nadzor je uticao i na povećanje broja legalnih izdavaoca“, istakao je Odžić.

Dodaje da je novina   to što će  ove godine lokalna turistička inspekcija biti na terenu do kraja septembra kako bi se što bolje  kontrolisala naplata boravišne takse na samom kraju turističke sezone.

„U cilju boljeg praćenja turističke  sezone intezivno radimo na unapređenju saradnje sa državnom turističkom inspekcijom, kako bi u narednim godinama smanjili broj nelegalnih izdavaoca smještaja i unaprijedili našu turističku ponudu“, istakao je Odžić.

Na području budvanske opštine sada je registrovano 28 hiljada ležaja u privatnom smještaju.

Izvor: Portal Vijesti

mirko-pavicevic

Pavićević: Hitno popraviti oštećene ulice

Iz Opštinskog odbora SDP Berane juče su pozvali investitore i izvođače radova da ubrzaju radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistema kanalizacione mreže. Istakli su da se raduju što će Berane dobiti moderni kanalizacioni sistem, ali da su nezadovoljni načinom kako se radovi odvijaju. Navode da je u okviru realizacije pomenutog projekta raskopana većina saobraćajnica u gradu i prigradskim naseljima i da to zadaje ozbiljne probleme učesnicima u saobraćaju.
-Znamo da je dosta građana godinama muku mučilo sa septičkim jamama i da je fekalna kanalizacija u dobroj mjeri zagađivala Lim. Zato smo svi jedva dočekali da se krene s realizacijom projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistema kanalizacione mreže. Međutim, očigledno je, da su se radovi neopravdano poprilično otegli, što građanima pričinjava velike probleme. Zbog radova brojne ulice su više od dva mjeseca raskopane, pa su žitelji pojedinih naselja lišeni odgovarajuće saobraćajne komunikacije sa gradom. Zato pozivamo nadležne da intenziviraju realizaciju ovog projekta kako bi se što prije prevazišao ovaj zaista veliki problem – naglašava predsjednik OO SDP-a Mirko Pavićević.On je ka­zao da je neo­p­hod­no što pri­je po­sta­vi­ti no­vu as­falt­nu pod­lo­gu na mje­sti­ma gdje je zbog po­sta­vlja­nja ka­na­li­za­ci­o­nog cje­vo­vo­da do­šlo do ošte­će­nja.
-Pri­li­kom po­sta­vlja­nja ci­je­vi uklo­nje­na je as­falt­na pod­lo­ga na broj­nim sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma. Te uli­ce su sa­da prak­tič­no ne­pro­hod­ne. Za­to se što pri­je mo­ra kre­nu­ti s no­vim as­fal­ti­ra­njem. Ne­do­pu­sti­vo je da se če­ka re­a­li­za­ci­ja či­ta­vog pro­jek­ta pa da se tek na­kon to­ga pri­stu­pi po­sta­vlja­nju no­ve as­falt­ne pod­lo­ge – na­gla­sio je Pa­vi­će­vić.
U zva­nič­nim do­ku­men­ti­ma pi­še da je po­me­nu­ta in­ve­sti­ci­ja vri­jed­na 13,2 mi­li­o­na eura, od če­ga bes­po­vrat­na sred­stva Evrop­ske uni­je iz­no­se 8,3 mi­li­o­na eura, dok osta­tak sred­sta­va iz­dva­ja Cr­na Go­ra u vi­du na­ci­o­nal­nog ko­fi­nan­si­ra­nja. Na­gla­še­no je da je rok za za­vr­še­tak ra­do­va na pro­jek­tu iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da 30 mje­se­ci, a za pro­je­kat iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že 20 mje­se­ci. Po­vje­re­nje in­ve­sti­to­ra da iz­vo­di ra­do­ve do­bi­la je špan­ska fir­ma ,,Aqu­a­lia“.
Iz lo­kal­ne upra­ve su po­zva­li gra­đa­ne na str­plje­nje, na­vo­de­ći da će od ovog pro­jek­ta ima­ti di­rekt­nu i oči­gled­nu ko­rist i da se ra­di o in­ve­sti­ci­ji ko­ja pred­sta­vlja pre­kret­ni­cu u od­no­su lo­kal­ne upra­ve pre­ma evrop­skim in­sti­tu­ci­ja­ma.
-Ovaj pro­je­kat ne re­a­li­zu­je­mo da bi­smo za­do­vo­lji­li za­htje­ve iz pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja 27 ne­go da za­do­vo­lji­mo po­tre­be na­ših gra­đa­na za či­stom i zdra­vom ži­vot­nom sre­di­nom. Ovo je stra­te­ški pro­je­kat za op­šti­nu Be­ra­ne či­jom re­a­li­za­ci­jom će gra­đa­ni za­bo­ra­vi­ti na pro­ble­me ko­je su u mi­nu­lom pe­ri­o­du ima­li po pi­ta­nju ot­pad­nih vo­da – na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve, pod­sje­ća­ju­ći da se tre­nut­no ra­di na po­sta­vlja­nju ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi na vi­še lo­ka­ci­ja u gra­du i pri­grad­skim na­se­lji­ma.

Izvor: Dnevni list Dan