img_3121.jpg

SDP Berane: Ubrzati izgradnju kanalizacione mreže

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a sa­op­šti­li su da se ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u op­šti­ni Be­ra­ne” od­vi­ja­ju spo­ro. Is­ta­kli su da se, osim ka­šnje­nja u iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­je, ka­sni i sa vra­ća­njem sa­o­bra­ćaj­ni­ca u pr­vo­bit­no sta­nje ta­mo gdje su ra­do­vi već za­vr­še­ni. Na­gla­si­li su da su svje­sni da se ra­di o ve­ma zna­čaj­nom pro­jek­tu, ali da bi u ci­je­loj pr­či iz­vo­đa­či ra­do­va mo­ra­li da po­ka­žu vi­še ozbilj­no­sti.– Gra­đa­ni su je­dva do­če­ka­li da se kre­ne sa re­a­li­za­ci­jom pro­jek­ta ko­ji se ti­če iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i si­ste­ma ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že. Me­đu­tim, ra­do­vi na vi­še lo­ka­ci­ja su se neo­prav­da­no ote­gli, što lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu pri­či­nja­va ve­li­ke pro­ble­me. Zbog ra­do­va, pri­la­zne uli­ce u vi­še mje­sta su vi­še od dva mje­se­ca ras­ko­pa­ne, ta­ko da su broj­ni gra­đa­ni li­še­ni od­go­va­ra­ju­će sa­o­bra­ćaj­ne ko­mu­ni­ka­ci­je sa gra­dom. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne da in­ten­zi­vi­ra­ju re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta ka­ko bi se što pri­je pre­va­zi­šao ovaj za­i­sta, ve­li­ki pro­blem – na­ve­li su iz OO SDP-a.

Izvor: Dnevni list Dan

20170916_122653

Krivokapić: Aerodrom je pitanje svih u Crnoj Gori

Predsjednik SDP Crne Gore Ranko Krivokapić posjetio je danas štand SDP-a na Pinama, gdje se prikupljaju potpisi za peticiju „Odbranimo Aerodrom“ a kojom se traži organizovanje lokalnog referenduma o budućnosti tivatske vazdušne luke.
U izjavi za Radio Tivat Krivokapić je pozvao građane Tivta da zajedno sa ostalim u Crnoj Gori odbrane, kako je kazao, poslednje što je ostalo od resursa koji mogu omogućiti budući razvoj posle završetka „pohare“ u Crnoj Gori:

Pohara traje. Tu u komšiluku Bijela je otišla za vrijednost jednog apartmana na Zavali. Brodogradilište koje je stotine ljudi zapošljavalo i donosilo prihod Crnoj Gori, otišlo je za stambenu izgradnju. To smo vidjeli da se desilo i sa drugim lokacijama. Više nemamo industriju, nemamo stabilne zaposlenosti. Izvozimo, kao sirovinska zemlja smo postali afričkog tipa. Naša ekonomija je strukture Afrike i aerodromi su jedno od mjesta koje može obezbjeđivati dodatni profit, koji ga obezbjeđuje za grad, državu, za naše školstvo, zdravstvo koje ionako nema dovoljno sredstava u budžetu, profitni centar koji nijedna ozbiljna država tipa Crne Gore, veličine Crne Gore, ne smije da otuđi. 
Dubrovnik je u susjedstvu a možemo znati koliko grad Dubrovnik na tom aerodromu gradi svoju budućnost i razvoj. Boka je veći potencijal od Dubrovnika. Ako bi bila u rukama slobodne vlasti, poštene vlasti, vlasti koja brine o budućnosti a ne kako da budućnost provede kao takozvani crnogorski šeici. I zato je SDP krenuo u tu akciju kao i mnogo puta prije.

Mi smo zaštitili da Elektroprivreda ne ode iz Crne Gore, mi smo zaštitili da Tara ne postane bara koja bi služila opet nekom drugom. Odbranili smo, kao što znate, i druge resurse, one bazične resurse. Ovo je pitanje svih u Crnoj Gori, ne jedne partije. Samo je jedna partija protiv toga. Sve ostale partije su za odbranu elementarnih, osnovnih narodnih dobara koja treba da služe svima. Ovako postaju vlasništvo pojedinaca. I kupci i prodavci u Crnoj Gori su, na žalost, isti. Veće zloupotrebe ne može biti u načinu vladanja bilo kojom državom“, poručio je Krivokapić.

Izvor: radiotivat.com