Ranko - najava

Ranko Krivokapić gost emisije “Načisto”

U ovonedjeljnom izdanju emisije “Načisto” sa Petrom Komnenićem,  gost će biti predsjednik SDP Ranko Krivokapić.

Emisiju možete pogledati  u četvrtak, 21.09.2017.godine, od 20h na televiziji Vijesti.

Medijski pul SDP

Šabović: Ko prekine bojkot čini uslugu DPS-u

Po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Cr­ne Go­re Dža­vid Ša­bo­vić ka­zao je da bi opo­zi­ci­o­ne stran­ke tre­ba­lo da se što pri­je do­go­vo­re o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve na iz­bo­ri­ma na­red­ne go­di­ne. Ša­bo­vić je u raz­go­vo­ru za „Dan” re­kao da opo­zi­ci­ja mo­ra da bu­de je­din­stve­na u boj­ko­tu cr­no­gor­skog par­la­men­ta i da mo­ra po­nu­di­ti kon­kret­na rje­še­nja za kon­kret­ne pro­ble­me. Ka­zao je da bi mo­gu­ći pre­kid boj­ko­ta dr­žav­nog par­la­men­ta bio uslu­ga cr­no­gor­skom re­ži­mu.Po mi­šlje­nju Ša­bo­vi­ća, po­sled­nji je tre­nu­tak da se po­kre­nu kon­sul­ta­ci­je u opo­zi­ci­ji i da se do­đe do do­go­vo­ra o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka.

– Ako to opo­zi­ci­ja ne ura­di, ide na­ru­ku re­ži­mu. Mo­ra­ju da osta­ve po stra­ni sve su­je­te, svi tre­ba da se po­tru­de da se ra­di na smje­ni vla­sti. Mo­ra­mo na­ći kan­di­da­ta ko­ji će oku­pi­ti sve an­ti­re­žim­ske sna­ge, ko­ji će pri­vu­ći i one raz­o­ča­ra­ne gra­đa­ne i one ko­ji do­sad ni­je­su iz­la­zi­li na iz­bo­re. To nam je po­sled­nja šan­sa, jer na ova­kvu pri­li­ku opo­zi­ci­ja će po­no­vo če­ka­ti mo­žda i go­di­na­ma – ka­zao je Ša­bo­vić.

On je sa­op­štio da ne­ma ni­kog kon­kret­no ko­ga bi pred­lo­žio kao kan­di­da­ta opo­zi­ci­je, ali da je ja­sno da to ne tre­ba da bu­de par­tij­ska lič­nost. Naš sa­go­vor­nik je na­gla­sio da kan­di­dat opo­zi­ci­je tre­ba da bu­de čo­vjek iz na­ro­da.

– Ja­sno je da nam tre­ba ne­ko ko ni­je par­tij­ski obo­jen, da mu ni­ko ne bi mo­gao pri­go­va­ra­ti da je stra­nač­ki an­ga­žo­van. Da­kle, da ne­ma ne­ku upe­ča­tlji­vu po­li­tič­ku pro­šlost, ne­go da to bu­de čo­vjek od na­u­ke, od zna­nja, od ugle­da, iz na­ro­da. Ima u Cr­noj Go­ri ta­kvih lju­di, i vje­ru­jem da će­mo do­ći do do­go­vo­ra – re­kao je Ša­bo­vić.

Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, opo­zi­ci­ja mo­ra da osta­ne jed­ni­stve­na po pi­ta­nju boj­ko­ta dr­žav­nog par­la­men­ta, i to je od vi­tal­nog zna­ča­ja.

– Ima­mo vr­lo ja­sne uslo­ve, ko­je smo pred­sta­vi­li na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ko to even­tu­al­no pre­ki­ne i na­ru­ši, tre­ba da se do­bro za­mi­sli i za­pi­ta ko­li­ku je uslu­gu na­pra­vio re­ži­mu – na­gla­sio je po­sla­nik SDP-a.

Pod­sje­ti­mo, pe­ri­od za na­ma obi­lje­ži­la su bur­na de­ša­va­nja u prav­nom i po­li­tič­kom ži­vo­tu Cr­ne Go­re. Vi­đe­ni su po­li­tič­ki pro­te­sti i ten­zi­je zbog ski­da­nja imu­ni­te­ta opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma, na­kon če­ga su usli­je­di­le kon­tra­dik­tor­ne od­lu­ke nad­le­žnih tu­ži­la­šta­va o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra tim po­sla­ni­ci­ma. Ta de­ša­va­nja su otvo­ri­la broj­na pi­ta­nja o po­li­tič­kim i prav­nim po­sle­di­ca­ma, a po­seb­no je uka­za­no da cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je ni­je­su sprem­ne da se s tim de­ša­va­nji­ma su­o­če na pra­vi na­čin. Pre­ma mno­gim ocje­na­ma, po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je naj­du­blja od sti­ca­nja dr­žav­ne ne­za­vi­sno­sti.

Pred­stav­ni­ci naj­va­žni­jih an­ti­re­žim­skih struk­tu­ra pro­šle go­di­ne su jed­no­gla­sno do­ni­je­li od­lu­ku da ne pri­zna­ju re­zul­ta­te par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, jer su odr­ža­ni u ne­de­mo­krat­skom am­bi­jen­tu. To je obra­zlo­že­no tvrd­njom da dan „dr­žav­nog uda­ra” ne mo­že bi­ti dan slo­bod­nih iz­bo­ra.

Kom­plet­na opo­zi­ci­ja će po­čet­kom ove sed­mi­ce po­sje­ti­ti am­ba­sa­do­ra Evrop­ske uni­je (EU) u Pod­go­ri­ci, ali i nje­go­ve ko­le­ge, ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo o na­či­ni­ma za rje­ša­va­nje po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri. Da je po­ziv upu­ćen pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­o­nih pa­r­ti­ja, po­tvr­dio je i šef De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Aivo Orav.

Ka­ko je na­gla­sio Dža­vid Ša­bo­vić, DPS je i uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju i di­je­lu dru­gih op­šti­na spre­man da pri­bjeg­ne svim mo­gu­ćim sce­na­ri­ji­ma, sa­mo da po­no­vo kra­đom do­đu do po­bje­de.

– Zna se ka­ko – gdje mo­gu da ku­pe, ku­pu­ju, gdje ne mo­gu, po­ku­ša­va­ju da za­stra­še. Sve „de­mo­krat­ske” me­to­de, ko­ri­šće­ne od Ku­be do Ira­ka, oni će da upo­tri­je­be i ov­dje. Za­da­tak opo­zi­ci­je je da to spri­je­či – oci­je­nio je Ša­bo­vić.