Jadranka Vojinović

Vojinović: Poslanici iz Podgorice da glasaju protiv Zakona o uređenju prostora

SDP Podgorica poziva sve poslanike iz Glavnog grada da glasaju protiv usvajanja Zakona o uređenju objekata i izgradnji prostora i tako daju doprinos sprječavanju usvajanja ovog nakaradnog zakonskog teksta.

Predlogom zakona se udara na temeljne principe decentralizacije i na jednu od važnih ovlašćenja lokalnih samouprava koja se odnosi na planiranje prostora i usvajanja prostornih planova.

Zakon je u suprotnosti sa smislom ustavnih odredbi, a protivan je važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi i potpuno suprotan duhu i odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Protiv ovog zakona su struka i nauka, organizacije civilnog društva, opozicija, jedan broj opština, referentne međunarodne organizacije što ovlašćenog predlagača očigledno ne zabrinjava i ne sprječava od nauma da ovakav zakon bude usvojen.

Jasna je politička motivacija ovog zakona koja se ogleda u činjenici da je DPS svjestan da i pored svih izbornih malverzacija gubi opštinu za opštinom. Zato sada hoće da svoj izvjestan poraz na lokalnim izborima preduprijedi time što će usvojiti zakon kojim se opštine ostavljaju bez svojih izvornih ovlašćenja u dijelu planiranja prostora. Posebno im je zanimljiva Podgorica za koju znaju da sigurno gube na proljeće, pa ovim žele da amortizuju poraz koji ih čeka. Naravno, nije prvi put da DPS  pokušava da ruši sistem i pravila radi svojih uskopartijskih interesa i  interesa sa njima povezanih tajkuna.

Imajući u vidu ovaj nedopustiv Vladin udar na lokalnu samoupravu, SDP će tražiti hitnu vanrednu sjednicu Skupštine Glavnog grada na kojoj bi se izabrani predstavnici građana Podgorice izjasnili o predloženom zakonskom tekstu.

 

Medijski pul SDP

Bojan Zeković

Zeković: Crnogorski Šešelj i DPS jedni bez drugih nezamislivi

U trenutku kada međunarodna zajednica vrši pritisak na Dps da prihvati uslove za ponavljanje izbora, po običaju se javi crnogorski Šešelj da obezbijedi podršku ruskoj struji u Dps-u. 
Razumijemo obaveze koje po osnovu sporazuma sa jedinstvenom rusijom imaju i Knežević i Dps, ali je njihovo jedinstveno bježanje od zapadnih demokratija ipak previše otvoreno.

Politika Dps-a i Kneževića toliko je jedinstvena, i u smislu kompaktnosti i neponovljivosti, da su jedni bez drugih nezamislivi. Savezništvo sa Vučićevog trosjeda sada postaje očigledno i laicima.

Ipak uzaludan je to posao, nijesu ni Šešelji mogli spasiti Miloševiće, niti ih zamijeniti, pa neće ni njihovi đaci. Sdp će kao i uvijek uspjeti u svojoj politici. Obezbjedićemo uslove za demokratsku smjenu vlasti i zaustaviti poharu.

Poziv Dps za povratak u parlament je prihvatio upravo crnogorski Šešelj. Toliko o tome ko igra za koga. Kad se Knežević ovih dana vrati u kako on kaze “Sinđin parlament” opet ćemo gledati sukob sluganstva i primitivizma kojom se građani zavađaju dok se akteri ove parade iza scene baškare na Vučićevom trosjedu. Krleža bi rekao: na trosjedu je možda toplo, ali ne miriše fino.

 

Bojan Zeković

 Član Predsjedništva SDP

mirko-pavicevic

Pavićević: Obećanja duga osam godina

Iz OO SDP Berane oci­je­ni­li su da je kraj­nje vri­je­me da Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i lo­kal­na upra­va pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se iz­grad­nja sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma pri­ve­la kra­ju. 

Oni su pod­sje­ti­li da grad na Li­mu, na­kon ru­še­nja ha­le pod Ja­si­kov­cem, go­di­na­ma ne­ma dvo­ra­nu i da to pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Ka­za­li su da je ta­kvo sta­nje kraj­nje neo­dr­ži­vo i da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni. 

– Sport­ska dvo­ra­na u Be­ra­na­ma ni­je za­vr­še­na ni na­kon osam go­di­na, dok sport­ski ko­lek­ti­vi mu­ku mu­če ka­ko da pre­ži­ve. Za­to upu­ću­je­mo apel od­go­vor­nim lju­di­ma da in­ten­zi­vi­ra­ju svo­je ak­tiv­no­sti po ovom pi­ta­nju, jer su oni pre­u­ze­li oba­ve­zu da re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta do­ve­du do kra­ja – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić. 

Ivan Vujović

Vujović: DPS priznaje da nije sve u redu

Član Predsjedništva Socijaldemokratsjke partije Ivan Vujović pozdravio je spremnost premijera Duška Markovića za razgovore. Istakao je da SDP insistira da se precizira da tema pregovora vlasti i opozicije budu novi izbori.

“Vidimo da je Marković nakon sastanka sa zvaničnicima EU i SAD – a iskazao spremnost o razgovorima o novim izborima. Da bi ta njegova spremnost bila vjerodostojno i ozbiljno shvaćena u SDP – u smatramo da treba uputiti poziv za razgovor na jasnu i konkretnu temu, a to su novi izbori i uslovi za njihovo sprevođenje na bazi preporuka OEBS – ODIHR – a. To je naš stav. Drago mi je da DPS polako počinje da shvata da je Crna Gora u dubokoj političkoj krizi jer su do sada govorili da je sve u redu. Ukoliko je spremnost za razgovore stvarna, onda očekujemo poziv sa jasnom temom” – istakao je Vujović.

Izvor: Dnevne novine Dan