mirko-pavicevic

Pavićević: Obećanja duga osam godina

Iz OO SDP Berane oci­je­ni­li su da je kraj­nje vri­je­me da Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i lo­kal­na upra­va pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se iz­grad­nja sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma pri­ve­la kra­ju. 

Oni su pod­sje­ti­li da grad na Li­mu, na­kon ru­še­nja ha­le pod Ja­si­kov­cem, go­di­na­ma ne­ma dvo­ra­nu i da to pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Ka­za­li su da je ta­kvo sta­nje kraj­nje neo­dr­ži­vo i da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni. 

– Sport­ska dvo­ra­na u Be­ra­na­ma ni­je za­vr­še­na ni na­kon osam go­di­na, dok sport­ski ko­lek­ti­vi mu­ku mu­če ka­ko da pre­ži­ve. Za­to upu­ću­je­mo apel od­go­vor­nim lju­di­ma da in­ten­zi­vi­ra­ju svo­je ak­tiv­no­sti po ovom pi­ta­nju, jer su oni pre­u­ze­li oba­ve­zu da re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta do­ve­du do kra­ja – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.