Bojan Zeković

Zeković: Crnogorski Šešelj i DPS jedni bez drugih nezamislivi

U trenutku kada međunarodna zajednica vrši pritisak na Dps da prihvati uslove za ponavljanje izbora, po običaju se javi crnogorski Šešelj da obezbijedi podršku ruskoj struji u Dps-u. 
Razumijemo obaveze koje po osnovu sporazuma sa jedinstvenom rusijom imaju i Knežević i Dps, ali je njihovo jedinstveno bježanje od zapadnih demokratija ipak previše otvoreno.

Politika Dps-a i Kneževića toliko je jedinstvena, i u smislu kompaktnosti i neponovljivosti, da su jedni bez drugih nezamislivi. Savezništvo sa Vučićevog trosjeda sada postaje očigledno i laicima.

Ipak uzaludan je to posao, nijesu ni Šešelji mogli spasiti Miloševiće, niti ih zamijeniti, pa neće ni njihovi đaci. Sdp će kao i uvijek uspjeti u svojoj politici. Obezbjedićemo uslove za demokratsku smjenu vlasti i zaustaviti poharu.

Poziv Dps za povratak u parlament je prihvatio upravo crnogorski Šešelj. Toliko o tome ko igra za koga. Kad se Knežević ovih dana vrati u kako on kaze “Sinđin parlament” opet ćemo gledati sukob sluganstva i primitivizma kojom se građani zavađaju dok se akteri ove parade iza scene baškare na Vučićevom trosjedu. Krleža bi rekao: na trosjedu je možda toplo, ali ne miriše fino.

 

Bojan Zeković

 Član Predsjedništva SDP

mirko-pavicevic

Pavićević: Obećanja duga osam godina

Iz OO SDP Berane oci­je­ni­li su da je kraj­nje vri­je­me da Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i lo­kal­na upra­va pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se iz­grad­nja sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma pri­ve­la kra­ju. 

Oni su pod­sje­ti­li da grad na Li­mu, na­kon ru­še­nja ha­le pod Ja­si­kov­cem, go­di­na­ma ne­ma dvo­ra­nu i da to pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Ka­za­li su da je ta­kvo sta­nje kraj­nje neo­dr­ži­vo i da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni. 

– Sport­ska dvo­ra­na u Be­ra­na­ma ni­je za­vr­še­na ni na­kon osam go­di­na, dok sport­ski ko­lek­ti­vi mu­ku mu­če ka­ko da pre­ži­ve. Za­to upu­ću­je­mo apel od­go­vor­nim lju­di­ma da in­ten­zi­vi­ra­ju svo­je ak­tiv­no­sti po ovom pi­ta­nju, jer su oni pre­u­ze­li oba­ve­zu da re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta do­ve­du do kra­ja – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić. 

Ivan Vujović

Vujović: DPS priznaje da nije sve u redu

Član Predsjedništva Socijaldemokratsjke partije Ivan Vujović pozdravio je spremnost premijera Duška Markovića za razgovore. Istakao je da SDP insistira da se precizira da tema pregovora vlasti i opozicije budu novi izbori.

“Vidimo da je Marković nakon sastanka sa zvaničnicima EU i SAD – a iskazao spremnost o razgovorima o novim izborima. Da bi ta njegova spremnost bila vjerodostojno i ozbiljno shvaćena u SDP – u smatramo da treba uputiti poziv za razgovor na jasnu i konkretnu temu, a to su novi izbori i uslovi za njihovo sprevođenje na bazi preporuka OEBS – ODIHR – a. To je naš stav. Drago mi je da DPS polako počinje da shvata da je Crna Gora u dubokoj političkoj krizi jer su do sada govorili da je sve u redu. Ukoliko je spremnost za razgovore stvarna, onda očekujemo poziv sa jasnom temom” – istakao je Vujović.

Izvor: Dnevne novine Dan

SDP SLIKA

SDP: Zakon – tajkunsko preuzimanje prostora

Socijaldemokratska partija je danas održala press konferenciju povodom predloga zakona o prostornom uređenju. Javnosti su se obratile članica Predsjedništva SDP i poslanica u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović i članica Predsjedništva SDP i Predsjednica Opštine Kolašin Željka Vuksanović.

Draginja Vuksanović je napomenula da je predlog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata tajkunski udar na prostor kao najvrjedniji državni resurs i zato taj skandalozni akt treba hitno povući iz procedure.

“Ovim predlogom se nedvosmisleno krše ustavni principi, Zakon o lokalnoj samoupravi kao sistemski akt, Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi kao i fundamentalni evropski princip decentralizacije.

SDP podsjeća da je princip supsidijarnosti po kojem se mora osigurati donošenje odluka na nivou što bližem građaninu, opšti princip EU koji je definisan u njenim osnivačkim aktima. Ovim zakonom se ignorišu opštine, izuzimaju iz aktivnog procesa planiranja prostora. Time se ignorišu građani svih cg opština koji se preko svojih predstavnika ne pitaju gotovo ništa o možda najvažnijem pitanju koje je od značaja za njihov život u lokalnoj zajednici – pitanju planiranja prostora.”

Ocjenila je da Vlada ovim zakonom želi da žrtvuje sopstveni pravni sistem, prihvaćena pravila i principe EU i Savjeta Evrope. Vlada ovim zakonom ignoriše i nipodaštava struku, strukovna udruženja, stavove opština, stavove civilnog sektora, opozicije, medjunarodnih organizacija.

“Zato da bi udovoljila pohlepi DPS tajkuna kojima je malo pohare materijalnih dobara Crne Gore pa hoće još, sada se ustremljujući na prostor koji još nijesu dokrajčili i strpali u svoj prepuni džep. Ekonomiju su upropastili, državne firme uništili i zatvorili prelivajući novac u tajkunske džepove, od šverca više nema mnogo koristi i preostao im je još jedan put za laku zaradu – da nam uzmu prostor.

Vlada i sa njom povezani DPS tajkuni svjesni da gube opštinu za opštinom, svjesni da im ne pomažu više ni izborne krađe, odlučili su da iskoriste još malo vremena što im je ostalo u državnoj vlasti, kako bi sa tog nivoa zgrabili i poharali najvrjednije lokacije koje su im do sada izmakle. Jasno je da žele da nam otmu ona narodna dobra koja smo do sada spriječili da uzmu – Solanu, Krajičinu plažu, Buljaricu, Jaz i mnoge druge.

Zato opštinama, suprotno pravnom sistemu i zdravoj logici, uzimaju ovlašćenja u oblasti planiranja prostora i daju ih u nadležnost jednom centru. I to zamislite kojem centru?! Onom Ministarstvu koje je najodgovornije za totalnu devastaciju prostora, za urbicid i uništenje crnogorskih gradova posebno primorja. Onom Minstarstvu koje je i po važećim propisima imalo jasne zakonske instrumente da spriječi devastaciju prostora, ali je to sve aminovalo po nagovoru DPS moćnika i tajkuna.

To Ministarstvo i taj doskorašnji ministar je taj osinjak o kojem govori aktuelni ministar. Osinjak su DPS organizovane kriminalne grupe koje su od primorja, posebno Budve napravili haos i korupciju koja se mjeri stotinama miliona. I umjesto da ministar upre prstom na svoje partijske kolege – uništitelje prostora i sinonime visoke korupcije, on upire prstom na struku i nauku.

Znajte ministre Raduloviću da ubrzano dolazi vrijeme kada ćemo rašćerati taj vaš patijsko – tajkunski osinjak. Naravno nijeste bitni vi, jer ste samo eksponent i izvođač tajkunskih radova. Treba da znate da u ovoj borbi nemate šansi, jer je sva slobodna javnost, struka, nauka, zakoni, naši vanjski partneri na jednoj strani, a da ste na drugoj vi sami sa vašim tajkunima. Prešli ste crtu pohare i pohlepe. Upozravamo vas da se zaustavite dok još možete i da zakon povučete.”

Željka Vuksanović je napomenula da ovakav Zakon slabi ingerencije lokalne samouprave u prostornom planiranju, a sve u korist tajkuna bliskih vlasti.

“Namjera Vlade da novim Zakonom ukine pravo lokalnih samouprava da donose prostorne planove u direktnoj je suprotnosti za članom 31 stav 3, Zakona o lokalnoj samoupravi.

Situacija u kojoj je Vlada, odnosno resorna ministarstva i do sada davala saglasnost na ta dokumenta, kao i na prodaju zemlje pokazuje da je postojao način kontrole ovih poslova.

Kolašin je planska dokumenta donio u roku po donošenju prethodnog zakona iz 2008, tako da smo sve uradili po propisima.”

“Ne radi se samo o potrebi DPS “valorizovanja” primorja. Prije godinu dana su tražili da se gradi hotel na samoj obali Biogradskog jezera i mi nijesmo pristali na to. Niko se nije žalio na našu argumentaciju, zašto se ne smije graditi u tom prostoru. Sad ćemo vidjeti što će se desiti ukoliko se ovaj zakondonesepo ovom pitanju.”

Medijski pul SDP

 

SDP_vizual kampanje

Press konferencija povodom predloga zakona o prostornom uređenju

Socijaldemokratska partija će u nedjelju 24.09.2017.  organizovati press – konferenciju povodom predloga zakona o prostornom uređenju. Javnosti će se povodom ove teme obratiti članica Predsjedništva SDP i poslanica u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović i članica Predsjedništva SDP i gradonačelnica Opštine Kolašin Željka Vuksanović. Press konferencija će se održati u Press sali Socijaldemokratske partije, u staroj zgradi Vlade, sa početkom u 11h.

Medijski pul SDP

ranko-krivokapic487

Krivokapić: Đukanović sprema Dušku nasljednika

Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kazao je da bi produbljivanje političke krize vodilo ka makedonskom ili albanskom scenariju, gdje bi međunarodne adrese morale da se stave u medijatorsku ulogu.

Krivokapić očekuje da premijer Duško Marković počne pregovore sa opozicijom, navodeći da jeprihvatljivo da dijalog bude vođen i u kabinetu premijera.

“Moglo bi da dođe do dijaloga bez amina Mila Đukanovića. On je i ranije bio protiv dijaloga, a tada je bio u boljoj poziciji jer je bio premijer, a sada je morao da ode sa te funkcije. Tada je bio partner, a sada ga međunarodni faktor ne zove na susrete”, naveo je Krivokapić u emisiji “Načisto” na TV Vijesti.

Ističući da je mjesto bilo kog ministra važnije od mjesta predsjednika države, Krivokapić smatra da bi Đukanović od Markovića mogao tražiti da se kandiduje na predsjedničkim izborima, kako bi on postavio poslušnijeg premijera.

“Đukanović pokušava da ubijedi Markovića da ode satog mjesta, jer on želi nemoćnog premijera, kao što postoji primjer u susjedstvu. Radije bi na mjestu premijera vidio nekog poput Petra Ivanovića”, kazao je Krivokapić.

On je kazao da bi naredne nedjelje trebalo organizovati razgovore građanske opozicije, ističući da je spreman da pozove ostale lidere. On je odbacio spekulacije da građanska opozicija čeka slabljenje Demokratskog fronta kroz suđenje, kako bi preuzela birače tog političkog saveza.

Izvor: Dnevne novine Vijesti

ranko-krivokapic487

Krivokapić – Palmer: Monopol jedne partije blokira demokratski razvoj

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa direktorom Kancelarije za jugoistočnu Evropu u Stejt dipartmentu Metjuom Palmerom.

Krivokapić je u razgovoru iskazao veliku zahvalnost američkoj administraciji za kontinuiranu podršku Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO, čime je ostvaren strateški državni prioritet i jedan od osnivačkih ciljeva SDP.

On je iskazao očekivanje da će SAD u periodu nakon članstva u NATO nastaviti da pružaju podršku u uspostavljanju vladavine prava i funkcionalnih institucija.

“Crna Gora se nalazi u dubokoj političkoj, socioekonomskoj i institucioanlnoj krizi koja bez adekvatnog i pravovremenog rješavanja može eskalirati. Monopol jedne partije blokira demokratski razvoj, parališe politički sistem i stvara zarobljene institucije kao partijski servis u koje građani nemaju povjerenja”, rekao je Krivokapić.

On je istakao da je obrazac u svim demokratijama da se ovako duboka i složena kriza može riješiti jedino izborima. Krivokapić je prenio Palmeru da je zato pristanak na ponovljene izbore jedini demokratski put za rješavanje krize u Crnoj Gori i uslov otpočinjanja dijaloga vlasti i opozicije kojim bi se definisali svi elementi izbornog procesa.

“Nažalost ne postoji spremnost DPS da sagleda ozbiljnost situacije zbog čega se kriza dodatno produbljuje. DPS izbjegava rješavanje krize i dijalog kao sredstvo dogovora, već  u autokratskom maniru teži još većim podjelama i sukobima”, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je na kraju iskazao očekivanje da će naši evroatlantski partneri pomoći Crnoj Gori, kao novoj članici NATO, da na demokratski način uz povjerenje najšire javnosti, riješi duboku krizu i time zaustavi autokratske tendencije.

MEDIJSKI PUL SDP

Jadranka Vojinović

Vojinović: Nereagovanje lokalne samouprave odložilo početak školovanja

Poslednjih dana je javnost upoznata sa problemom vezanim za upis djece u Osnovnu školu “Radojica Perović” u Podgorici, gdje se desilo da čak 25 mališana nije moglo biti upisano, iako žive u neposrednoj blizine te škole. Nažalost, dio djece nije uopšte upisan u prvi razred, već će oni i njihovi roditelji na prvo školsko zvono čekati iduću godinu. Ovakva je situacija i u mnogim drugim podgoričkim naseljima.

Ovo je najočitiji primjer kako se rukovodstvo Glavnog grada odnosi prema budućnosti i našim najmlađim sugrađanima. Podgorici nedostaje veliki broj osnovnih, srednjih škola i vrtića. Upravo zato smo kao Odbor Glavnog grada i pokrenuli incijativu za gradnju nove škole za područje City kvarta i okolna naselja, jer je očigledno da sva djeca ne mogu biti upisana u postojeće škole. Na žalost, lokalna samouprava na čelu sa bivšim ministrom prosvjete na naše i zahtjeve roditelja ostaje gluva iako je peticiju potpisao ogroman broj naših sugrađana.

Štetu od toga danas imaju stotine mališana i njihovih roditelja koji moraju upisivati u škole udaljene nekoliko kilometara ili čak ove godine ne upisivati djecu.

Ono što se u Podgorici dešavalo je da su građevinski investitori marketinškim trikovima, a u cilju što bolje prodaje stanova i poslovnih prostora u višespratnicama novih gradskih naselja, mahali obećanjima lokalnih zvaničnika iz predizbornih kampanja o planiranoj izgradnji vrtića, škola i domova zdravlja u neposrednoj blizini izgrađenih objekata. Na taj način su formirali prodajne cijene stanova i današnje stanovnike doveli u zabludu.

Zbog toga još jednom pozivamo gradonačelnika Stijepovića da se umjesto marketinškog poklanjanja knjiga na početku školske godine hitno uključi u rješavanje ovog problema koje je jedno od ključnih u našem gradu.

 Jadranka Vojinović 

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Dragan Simrak

Šimrak: Uskoro poništenje odluka o Luštici i Mamuli

Odbornik koalicije SDP/URA u Skupštini opštine Herceg Novi Dragan Šimrak, kao dio vladajuće većine, na današnjoj pres-konferenciji povodom 100 dana vlasti, obećao je da će kroz skupštinske odluke u naredom periodu “zaustaviti poharu koju je uradila prethodna vlast”.

“Vrlo brzo ćemo poništiti odluku koja se odnosi na prodaju 486 hiljada kvadrata na Luštici, koje je prethodna vlast ponudila Savjetu za privatizaciju, najviše odgovornom za poharu Herceg Novog. Uslijediće brzo i promjena odluke-podrške prošlog saziva parlamenta Herceg Novog za prodaju Mamule i Instituta Igalo”, najavio je Šimrak.

Cetkovic

Ćetković: Sačuvati rijeku Bukovicu kao važan resurs Šavnika

Ne želim da razumijem svijet zla , a nikada ga i nijesam razumio , jer to nije moj svijet , kao ni svijet bez ljubavi. Ja u takvom svijetu nijesam želio da živim. Jer ljubav nije samo partner u vezi ili braku, ljubav je naše plavo nebo, zvijezde , sunce , duga poslije kiše , naše more , šume, planine , naše rijeke. Tako sam želio i zamišljao. No u današnjoj Crnoj Gori koliko god čvrsto da bi zažmurili mora se zlo vidjeti , čuti i osjetiti.

Po sistemu zavadi pa vladaj i u Crnoj Gori najviše jačaju politike koje u osnovi imaju zlo. Uvijek je bilo da od dva zla bira se manje. Al kod nas nijesu samo dva. No dva su najveća. Jedni idu po bjelosvjetske savjete i instrukcije kako da posijeku Crnu Goru i od nje naprave Srbijanski privezak , ovi drugi odnosno prvi, su lažne patriote. Koriste Crnogorsku zastavu i njene simbole kao masku i dimnu zavjesu da bi iza njih lakše u džep državu stavili.

Jedan dio DPS-a i njihovih idolopoklonika više su poharali Crnu Goru nego Dedaga Drobnjake kad je svetio Smail-agu. Koga oni svete preko pleći Crne Gore ? Te ovako bespoštedno sve uništavaju što skučiti mogu. Sve su oglodali i pojeli, na račune i u džepove stavili. Pa da im se proždrljivost apetita ne bi smanjila hoće i da piju, i ništa manje nego rijeke.

Danas koritom rijeke Bukovice ne teče voda već biserne suze. U strahu huči, poziva na zaštitu , na spas , poziva na razum. Da se baš nad njom ne obistini Mitrovo proročanstvo ” Doći će crne zmije i svu vodu popiti ”. Te crne zmije , te cijevi s kojima DPS namjerava da popije vodu Bukovice ne samo da bi uništile rijeku i sve blagodeti koje ona daje , već i tri sela i zaustavili svaki budući razvoj dvije Bukovice i Timara.

A ako su turizam i poljoprivreda osnovne grane budućeg razvoja Crne Gore odkud onda i monstruozna pomisao za otimanje tog bogatstva od prirode i ljudi. Jer najbolje znaju mještani bezvodnih sela kao što su Strug , Malinsko , Duži , Dubrovsko koliko bi značilo imati i vodu.

No bolje je i ne imati nego izgubiti. A ako se izgubi Bukovica svi su izgubili, njih neće sigurno zasititi , a građani neće dobit ništa , ni jedno radno mjesto. Jer su nam to pokazali izgradnjom vjetrenjača na Krnovu od kojih se osam nalazi na teritoriji Šavničke opštine , a ni jedan građanin Šavnika nije dobio zaposlenje od tog ,, velikog projekta ”.

Bukovica mora nastaviti da teče. I ne smije , neće i ne može se dopustiti da interes grupe il pojedinca pobijedi razum i ljubav. Jer Bukovica se brani srcem , nosi u srcu a ne u torbe i u džepove. Zato gradjani Šavnika i vaskolike Crne Gore uzmite štit pravde , mač vjere i koplje istine i odbranimo i sačuvajmo bar još nešto od onoga te nam je Bog udijelio, jer su dobar dio rasprodali i raskubali kao i gotovo sve što im je ljudska ruka u nasljeđe ostavila.

Ako se Bukovica ne bi odbranila i sačuvala, njihove nezasita usta bi zinula i na Taru i Moraču,  Komarnicu, Pivu i Bijelu. Jer su se dokazali da im je glad sve veća ukoliko im je sofra punija.

Crnu Goru su napadali svakojaki dušmani i nemani i uvijek je opstajala i ustajala. A kad bi god pala, pala bi zbog toga što su je izgrizli bakcili iznutra. Baš oni koje je Crna Gora rodila i hranila a oni je grizli, gojili se i množili. I sve što više Crna Gora strada, oni više nameću svoju silu i svoje zakone.

Sila i nepravda nije pala glasačkim listićima , ” dobili ” su izgubljeno. Pokazali su da su imuni na demokratiju. Uspjeli su da i dalje na njima svojstven , a moralnom čovjeku nepoznat način opstanu iznad Crne Gore. I od nje prave koncentracioni logor. Zato ih treba blagosiljati. Jer veoma je važno blagosiljati ” neprijatelja ”. Upravo zato da sva Božija ljubav i dobrota bude usmjerena na njih , da zlo u njima bude uništeno. Blagoslov mijenja ljude i situaciju na bolje. Blagosiljati takve ljude jeste najbolja zaštita protiv njih.

Predsjednik OO SDP Miodrag Ćetković