Bojan Zeković

Zeković: Amfilohijev govor neprimjeren pristojnom čovjeku, a kamoli vjerskom poglavaru

Sve vrijeme javnog djelovanja mitropolit Amfilohije daje krajnje neprimjerene izjave, dok mu se u zadnje vrijeme stanje dodatno pogoršalo i jedini smisao pronalazi u vrijeđanju crnogorskih građana i države u kojoj se rodio i u kojoj živi.
Ništa mudro, plemenito, niti hrišćanski građani ne mogu čuti od čovjeka koji na žalost sjedi na tronu Svetog Petra Cetinjskog, sa koga pokušava da uvrijedi one koje je Sveti Petar okupljao, predvodio i mirio.

Dok su Amfilohijevi prethodnici religiju koristili da mire zavađene, on je zloupotrebljava za propagiranje mrznje i zavađanje najbližih. Ali kada u Cetinjski manastir uvodite Arkana, a imovinu vjernika koristite za gradnju hotela po primorju, sve vrijeme vrijeđajući državu, a sarađujući sa vlašću, onda su ovakve izjave logičan nastavak.

Ostaje samo da se vidi šta je ovaj put spremljeno za prodaju dok se građani zagovaraju govorom mržnje

Uz izvinjenje zbog poređenja, kada gospodina Amfilohija uporedite sa nekadašnjim cetinjskim mitropolitima, najbolje se vidi njegova prava mjera.

Infantilne pošalice, lišene svake duhovitosti, saopštene sa jedinim ciljem – da uvrijede, nedostojne su pristojnog čovjeka i nikako ne bi smjele biti način komunikacije vjerskih poglavara.

Kada ne uspijevate biti mudar i pleminit čovjek koji služi svojoj zajednici, pa ne uspijete ni u namjeri da budete istinski vjernik, onda je izgleda logičan kraj da budete samo Srbin, Crnogorac, Bošnjak, Hrvat, Albanac… koji jedino što umije jeste da mrzi i vrijeđa druge Srbe, Crnogorce, Bosnjake, Albance, Hrvate…Na žalost, taj problem nema samo gospodin Amfilohije.

Kako god se pokušavalo predstaviti, jedina veza koju takvo ponašanje može imati sa religijom, jeste pokazivanje odsustva istinske vjere.

Ko vjeruje u boga, neka se nada da će mu oprostiti!

Bojan Zeković, član Predsjedništva SDP

Ranko - najava

Ranko Krivokapić gost emisije “Načisto”

U ovonedjeljnom izdanju emisije “Načisto” sa Petrom Komnenićem,  gost će biti predsjednik SDP Ranko Krivokapić.

Emisiju možete pogledati  u četvrtak, 21.09.2017.godine, od 20h na televiziji Vijesti.

Medijski pul SDP

Šabović: Ko prekine bojkot čini uslugu DPS-u

Po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Cr­ne Go­re Dža­vid Ša­bo­vić ka­zao je da bi opo­zi­ci­o­ne stran­ke tre­ba­lo da se što pri­je do­go­vo­re o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve na iz­bo­ri­ma na­red­ne go­di­ne. Ša­bo­vić je u raz­go­vo­ru za „Dan” re­kao da opo­zi­ci­ja mo­ra da bu­de je­din­stve­na u boj­ko­tu cr­no­gor­skog par­la­men­ta i da mo­ra po­nu­di­ti kon­kret­na rje­še­nja za kon­kret­ne pro­ble­me. Ka­zao je da bi mo­gu­ći pre­kid boj­ko­ta dr­žav­nog par­la­men­ta bio uslu­ga cr­no­gor­skom re­ži­mu.Po mi­šlje­nju Ša­bo­vi­ća, po­sled­nji je tre­nu­tak da se po­kre­nu kon­sul­ta­ci­je u opo­zi­ci­ji i da se do­đe do do­go­vo­ra o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka.

– Ako to opo­zi­ci­ja ne ura­di, ide na­ru­ku re­ži­mu. Mo­ra­ju da osta­ve po stra­ni sve su­je­te, svi tre­ba da se po­tru­de da se ra­di na smje­ni vla­sti. Mo­ra­mo na­ći kan­di­da­ta ko­ji će oku­pi­ti sve an­ti­re­žim­ske sna­ge, ko­ji će pri­vu­ći i one raz­o­ča­ra­ne gra­đa­ne i one ko­ji do­sad ni­je­su iz­la­zi­li na iz­bo­re. To nam je po­sled­nja šan­sa, jer na ova­kvu pri­li­ku opo­zi­ci­ja će po­no­vo če­ka­ti mo­žda i go­di­na­ma – ka­zao je Ša­bo­vić.

On je sa­op­štio da ne­ma ni­kog kon­kret­no ko­ga bi pred­lo­žio kao kan­di­da­ta opo­zi­ci­je, ali da je ja­sno da to ne tre­ba da bu­de par­tij­ska lič­nost. Naš sa­go­vor­nik je na­gla­sio da kan­di­dat opo­zi­ci­je tre­ba da bu­de čo­vjek iz na­ro­da.

– Ja­sno je da nam tre­ba ne­ko ko ni­je par­tij­ski obo­jen, da mu ni­ko ne bi mo­gao pri­go­va­ra­ti da je stra­nač­ki an­ga­žo­van. Da­kle, da ne­ma ne­ku upe­ča­tlji­vu po­li­tič­ku pro­šlost, ne­go da to bu­de čo­vjek od na­u­ke, od zna­nja, od ugle­da, iz na­ro­da. Ima u Cr­noj Go­ri ta­kvih lju­di, i vje­ru­jem da će­mo do­ći do do­go­vo­ra – re­kao je Ša­bo­vić.

Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, opo­zi­ci­ja mo­ra da osta­ne jed­ni­stve­na po pi­ta­nju boj­ko­ta dr­žav­nog par­la­men­ta, i to je od vi­tal­nog zna­ča­ja.

– Ima­mo vr­lo ja­sne uslo­ve, ko­je smo pred­sta­vi­li na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ko to even­tu­al­no pre­ki­ne i na­ru­ši, tre­ba da se do­bro za­mi­sli i za­pi­ta ko­li­ku je uslu­gu na­pra­vio re­ži­mu – na­gla­sio je po­sla­nik SDP-a.

Pod­sje­ti­mo, pe­ri­od za na­ma obi­lje­ži­la su bur­na de­ša­va­nja u prav­nom i po­li­tič­kom ži­vo­tu Cr­ne Go­re. Vi­đe­ni su po­li­tič­ki pro­te­sti i ten­zi­je zbog ski­da­nja imu­ni­te­ta opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma, na­kon če­ga su usli­je­di­le kon­tra­dik­tor­ne od­lu­ke nad­le­žnih tu­ži­la­šta­va o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra tim po­sla­ni­ci­ma. Ta de­ša­va­nja su otvo­ri­la broj­na pi­ta­nja o po­li­tič­kim i prav­nim po­sle­di­ca­ma, a po­seb­no je uka­za­no da cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je ni­je­su sprem­ne da se s tim de­ša­va­nji­ma su­o­če na pra­vi na­čin. Pre­ma mno­gim ocje­na­ma, po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je naj­du­blja od sti­ca­nja dr­žav­ne ne­za­vi­sno­sti.

Pred­stav­ni­ci naj­va­žni­jih an­ti­re­žim­skih struk­tu­ra pro­šle go­di­ne su jed­no­gla­sno do­ni­je­li od­lu­ku da ne pri­zna­ju re­zul­ta­te par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, jer su odr­ža­ni u ne­de­mo­krat­skom am­bi­jen­tu. To je obra­zlo­že­no tvrd­njom da dan „dr­žav­nog uda­ra” ne mo­že bi­ti dan slo­bod­nih iz­bo­ra.

Kom­plet­na opo­zi­ci­ja će po­čet­kom ove sed­mi­ce po­sje­ti­ti am­ba­sa­do­ra Evrop­ske uni­je (EU) u Pod­go­ri­ci, ali i nje­go­ve ko­le­ge, ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo o na­či­ni­ma za rje­ša­va­nje po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri. Da je po­ziv upu­ćen pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­o­nih pa­r­ti­ja, po­tvr­dio je i šef De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Aivo Orav.

Ka­ko je na­gla­sio Dža­vid Ša­bo­vić, DPS je i uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju i di­je­lu dru­gih op­šti­na spre­man da pri­bjeg­ne svim mo­gu­ćim sce­na­ri­ji­ma, sa­mo da po­no­vo kra­đom do­đu do po­bje­de.

– Zna se ka­ko – gdje mo­gu da ku­pe, ku­pu­ju, gdje ne mo­gu, po­ku­ša­va­ju da za­stra­še. Sve „de­mo­krat­ske” me­to­de, ko­ri­šće­ne od Ku­be do Ira­ka, oni će da upo­tri­je­be i ov­dje. Za­da­tak opo­zi­ci­je je da to spri­je­či – oci­je­nio je Ša­bo­vić.

Draginja Vuksanovic

Vuksanović: Vlasniku “Port of Adria” dozvolili da se bahato ponaša

1. Kolike su sanse da se odrzi referendum po pitanju buducnosti aerodroma Tivat i hoce li SDP istrajati u toj namjeri uprkos nedavno izrecenom stavu SD-a?

Naš tivatski odbor već je pokrenuo opsežnu akciju odbrane aerodroma Tivat od namještenog otuđenja unaprijed poznatom i namještenom tzv. partneru. Godinama DPS u Vladi opstruira razvoj aerodroma blokirajući pripremljeni kreditni aranžman sa EBRD kojim je definisano značajno širenje kapaciteta tivatskog aerodroma. Taj posao je spriječila Vlada, jer kao osnivač i vlasnik nije dala saglasnost iako nije bilo potrebe za državnom garancijom, budući da Aerodromi kao uspješno i profitno preduzeće veoma lako samo može otplaćivati taj kredit.

Ne, DPS i Vlada ne žele da država i gradjani imaju profit od ove monopolske djelatnosti već njihov namješteni partner. Po njima, bolje je da naše pare ne budu naše nego njihove i njihovih „privatizatora“. Nevjerovatan je repertoar neistina,obmana i manipulacija koje smo u posljednje vrijeme čuli od najviših predstavnika Vlade kojim pravdaju ovu klasičnu izdaju ekonomskih interesa Crne Gore. U svom neznanju ili užasnom potcjenjivanju gradjana de facto tvrde da Aerodromi treba da imaju funkciju turističke privrede i turističkih organizacija. SDP će kao što je odbranila Luku Bar , zajedno sa gradjanima Tivta i cijele države te drugim subjektima sigurno odbraniti i crnogorske aerodrome.

Zato smo i krenuli sa tivatskom peticijom za referendum koja već ima masovnu podršku

2. Kako komentarisete postupanje vlasnika Port of Adrie koji je bez posla ostavio 19 radnika, pri tom im postavljajuci ultimatum da u roku od dva dana odluce o svojoj sudbini?

Vlasnik kompanije se bahato ponaša prema radnicima zato što mu to dozvoljava država. Državu ne interesuju radnici – njeni građani već interes njihovog“investitora“. DPS vlast ne interesuju prava radnika, već da vlasnik firme zaradi više na nepravdi i ledjima ljudi koji su gradili Luku Bar. I to je već postao obrazac DPS „vizije razvoja“ – bahato prema svojim gradjanima i radnicima a sluganski prema kapitalu, najčešće sumnjivom.

Novi vlasnik kompanije grubo je izigrao zaposlene i oštetio državu, jer u prve tri godine nije ispostovao Kolektivni ugovor, koji je bio sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Ovog mjeseca počeli su da dijele otkaze ponižavajući i ucjenjujući radnike, trazeci rupe u nasem zakonodavstvu i u nasem pravosudju. Kako je moguće da Kolektivni ugovor ne važi po stavu Vrhovnog suda, a kupoprodajni ugovor važi? Kako su zaposleni ostali bez prava koja im je država garantovala prilikom privatizacije.

Pitamo i gradjane Crne Gore, kako je to dobar investitor kada planira da na kraju zaposli 270, a kompaniju je preuzeo sa 570 zaposlenih i razradjenim poslovima nad kojima ima monopol? Očigledan je plan – radnike otjerati na ulicu a sebi dati ekstraprofit.

3. Podrzavate li zahtjev Sindikata port of Adrie da se odrzi vanredna sjednica Skupstine CG gdje ce raspravljati o privatizacionom ugovoru za to preduzece?

SDP je prije oko mjesec dana tražio hitno zasijedanje barskog parlamenta na kojem bi se raspravljalo o besprizornom šikaniranju radnika i uopšte stanju u kompaniji. Očigledno da za tim nema interesa ali mi nećemo odustati. Ako misle da će vladati Barom i Crnom Gorom gazeći radnička prava i svih koji sa njima ne dijele plijen grdno su se prevarili. Dolazi vrijeme pravde i istine. Oni koji se plaše sopstvenih gradjana i radnika koji su gradili ovu zemlju, pa im ne smiju na oči izaći, imaće još više razloga da se u vremenu koje dolazi plaše zakona. I neka se ne nadaju da će, nakon što nas poharaju, moći uteći u Beograd kao njihov glavni ideolog i po sopstvenom priznanju šef kriminalne grupe.

4. Da li treba, ukoliko postoji pravni osnov, raskinuti ugovor sa Global portsom o privatizaciji Kontejnerskih terminala?

Koncesionim ugovorom u 2014. godine predvidjen je pretovar 42.768 TEU jedinica sa tendencijom rasta na 82.389 TEU u 2018. godini. Medjutim, u 2016. godini pretovareno je svega 41.828 jedinica. Što se tiče generalnih tereta, istim ugovorom u 2014. godini planirano je 479.000 t sa prognozom rasta na 529.000 u 2020. godini. U 2016. godini ostvarene su svega 82.000 t. Kruzeri nijesu definisani Koncesionim ugovorom a omogućava im se da rade bez uslova na terminalu za generalne terete i bez terminalne zgrade, dok je putnicki terminal sa svom infrastrukturom prazan. Sanacija obale nije ni počela, a ubirali su 3 godine prihod od korišćenja obale koji je trebalo da de u te svrhe. Da ne govorimo o pregrađivanju saobraćajnica koje su javno dobro i poštovanju DUP-a.

Pored svega toga koriste ekskluzivitet za generalne terete iako postoji misljenja Agencije za zastitu konkurencije da i AD Luka Bar moze da radi generalne terete, a iste ne radi jer neko sa vrha to brani kako bi Port of Adria imala monopol, zbog čega robe idu na druga tržišta. I zamislite i pored tog monopola i svih ovih drugih pogodnosti akumulirani gubitak kompanije od kada je preuzela upravljanje je 11 miliona eura! Kada sve ovo i još mnogo toga imate u vidu jasno je da ugovor treba raskinuti. Postavlja se pitanje svrhe privatizacija ako imate ovakva ugovorna kršenja, ako djelatnost ne unaprjedjujete, ako lažirate fiansijske izvještaje, ako drastično smanjujete broj radnika pritom ih ponižavajući…

DPS „elita“ očigledno smatra da država i gradjani postoje da bi njima punili džepove a ne da bi vlast služila gradjanima obezbjedjujući im pravdu i pristojan posao.
Izvor: Dan.co.me

 

sdp ranko

Krivokapić: U oktobru očekujem dijalog o vanrednim izborima

Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić očekuje od premijera Duška Markovića da što prije sa opozicijom počne pregovore o održavanju vanrednih izbora. Krivokapić je nakon sastanka sa Delegacijom EU u Podgorici, poručio da početak dijaloga očekuje u oktobru.

Krivokapić je kazao da je nužno da se kroz dijalog dođe do rješenja. On je poručio da se pokazalo da bojkot sam po sebi nema nikakav cilj.

“Očekujem da premijer objavi da je spreman da počne dijalog o održavanju vanrednih izbora”, poručio je Krivokapić i dodao da u tom dijalogu očekuje i pomoć EU. “Ako nijesu spremni za nove izbore, neka budu spremni za ono što slijedi”, poručio je Krivokapić i ponovio da se u postojećim uslovima SDP neće vraćati u Skupštinu.

 

Izvor: RTCG.ME

56cf96f6-ae08-4cd3-bdd5-3561b0765237-jadranka26-preview

Vojinović: Stijepović zaboravio na obećanje

SDP Odbor Glavnog grada kontinuirano ukazuje na inertan i neodgovoran pristup lokalne vlasti Glavnog grada da se bavi osnovnim potrebama stanovnika. Sva priča na stvaranju uslova koji će obezbjediti ustavom zagarantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje, kao i elementarnih prostornih i higjenskih uslova našim najmlađim građanima u školama i vrtićima ne može biti završena poklanjanjem knjiga prvacima ili organizovanjem maškara crtanih junaka koji će djecu dočekati u prebukiranim vrtićima.

SDP će uvijek podržati svaku inicijativu roditelja Podgorice koja se tiče stvaranja uslova i unaprijeđenja stanja u Glavnom gradu kada je u pitanju socijalna i dječija zaštita, obrazovanje, zdravstvena zaštita i ostvarivanje drugih prava od interesa građana. Od nadležnih u lokalnoj vlasti smo još u maju mjesecu ove godine, inicijativom građana City kvarta tražili da se što prije pristupi rješavanju pitanja obećane izgradnje vrtića, škole i doma zdravlja u ovom djelu grada.

Tada smo ih podsjetili da istu problematiku djele i građani u drugim djelovima Podgorice. Odgovor Gradonačelnika je sadržao sve osim jasnog odgovora koje će konkretne aktivnosti preduzeti na rješavanju ove problematike pri čemu je svoju odgovornost za stanje po pitanju problematike vrtića, škola i domova zdravlja prebacio na svoje DPS i koalicione drugove u državnim institucijama.

Jedino što se iz takvog odgovora može zaključiti je da DPS i koalicioni drugovi na lokalnom i državnom nivou ne komuniciraju jedni sa drugima pa se ne mogu niti dogovorit kako da rješe životno pitanje svojih građana koje je više nego očigledno posljedica dugogodišnje sprege vlasti i građevinskih lobija. Naime, građevinski investitori su marketinškim trikovima, a u cilju što bolje prodaje stanova i poslovnih prostora u višespratnicama novih gradskih naselja, mahali obećanjima lokalnih zvaničnika iz predizbornih kampanja o planiranoj izgradnji vrtića, škola i domova zdravlja u neposrednoj blizini izgrađenih objekata. Na taj način su formirali prodajne cijene stanova i današnje stanovnike doveli u zabludu.

Minimalno što bi se očekivalo od svake ozbiljne lokalne samouprave je da u situaciji u kojoj se zdušno zalaže za interese investitora stvarajući im prostorno-planske uslove da grade višespratnice i poslovne objekte, pod parolom “sve u interesu razvoja grada”, učini jednaki napor i preduzme sve potrebno kako bi se paralelno sprovodile aktivnosti na izgradnji objekata koji će omogućiti da ti djelovi grada dobiju osnovne uslove svoje životne funkcije: vrtiće, škole, domove zdravlja, dječija igrališta, trotoare, zelene površine itd.

Ako se već vlast DPS satelita bavi prepisivanjem obrazovnih programa neka pogleda i praksu tih zemalja kada je u pitanju obezbjeđenje uslova najmlađih u vrtićima i školama. Sigurno u tim zemljama naselja sa više hiljada stanovnika imaju potreban izgrađen prostor za svoje najmlađe.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

img_3121.jpg

SDP Berane: Ubrzati izgradnju kanalizacione mreže

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a sa­op­šti­li su da se ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u op­šti­ni Be­ra­ne” od­vi­ja­ju spo­ro. Is­ta­kli su da se, osim ka­šnje­nja u iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­je, ka­sni i sa vra­ća­njem sa­o­bra­ćaj­ni­ca u pr­vo­bit­no sta­nje ta­mo gdje su ra­do­vi već za­vr­še­ni. Na­gla­si­li su da su svje­sni da se ra­di o ve­ma zna­čaj­nom pro­jek­tu, ali da bi u ci­je­loj pr­či iz­vo­đa­či ra­do­va mo­ra­li da po­ka­žu vi­še ozbilj­no­sti.– Gra­đa­ni su je­dva do­če­ka­li da se kre­ne sa re­a­li­za­ci­jom pro­jek­ta ko­ji se ti­če iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i si­ste­ma ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že. Me­đu­tim, ra­do­vi na vi­še lo­ka­ci­ja su se neo­prav­da­no ote­gli, što lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu pri­či­nja­va ve­li­ke pro­ble­me. Zbog ra­do­va, pri­la­zne uli­ce u vi­še mje­sta su vi­še od dva mje­se­ca ras­ko­pa­ne, ta­ko da su broj­ni gra­đa­ni li­še­ni od­go­va­ra­ju­će sa­o­bra­ćaj­ne ko­mu­ni­ka­ci­je sa gra­dom. Za­to po­zi­va­mo nad­le­žne da in­ten­zi­vi­ra­ju re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta ka­ko bi se što pri­je pre­va­zi­šao ovaj za­i­sta, ve­li­ki pro­blem – na­ve­li su iz OO SDP-a.

Izvor: Dnevni list Dan

20170916_122653

Krivokapić: Aerodrom je pitanje svih u Crnoj Gori

Predsjednik SDP Crne Gore Ranko Krivokapić posjetio je danas štand SDP-a na Pinama, gdje se prikupljaju potpisi za peticiju „Odbranimo Aerodrom“ a kojom se traži organizovanje lokalnog referenduma o budućnosti tivatske vazdušne luke.
U izjavi za Radio Tivat Krivokapić je pozvao građane Tivta da zajedno sa ostalim u Crnoj Gori odbrane, kako je kazao, poslednje što je ostalo od resursa koji mogu omogućiti budući razvoj posle završetka „pohare“ u Crnoj Gori:

Pohara traje. Tu u komšiluku Bijela je otišla za vrijednost jednog apartmana na Zavali. Brodogradilište koje je stotine ljudi zapošljavalo i donosilo prihod Crnoj Gori, otišlo je za stambenu izgradnju. To smo vidjeli da se desilo i sa drugim lokacijama. Više nemamo industriju, nemamo stabilne zaposlenosti. Izvozimo, kao sirovinska zemlja smo postali afričkog tipa. Naša ekonomija je strukture Afrike i aerodromi su jedno od mjesta koje može obezbjeđivati dodatni profit, koji ga obezbjeđuje za grad, državu, za naše školstvo, zdravstvo koje ionako nema dovoljno sredstava u budžetu, profitni centar koji nijedna ozbiljna država tipa Crne Gore, veličine Crne Gore, ne smije da otuđi. 
Dubrovnik je u susjedstvu a možemo znati koliko grad Dubrovnik na tom aerodromu gradi svoju budućnost i razvoj. Boka je veći potencijal od Dubrovnika. Ako bi bila u rukama slobodne vlasti, poštene vlasti, vlasti koja brine o budućnosti a ne kako da budućnost provede kao takozvani crnogorski šeici. I zato je SDP krenuo u tu akciju kao i mnogo puta prije.

Mi smo zaštitili da Elektroprivreda ne ode iz Crne Gore, mi smo zaštitili da Tara ne postane bara koja bi služila opet nekom drugom. Odbranili smo, kao što znate, i druge resurse, one bazične resurse. Ovo je pitanje svih u Crnoj Gori, ne jedne partije. Samo je jedna partija protiv toga. Sve ostale partije su za odbranu elementarnih, osnovnih narodnih dobara koja treba da služe svima. Ovako postaju vlasništvo pojedinaca. I kupci i prodavci u Crnoj Gori su, na žalost, isti. Veće zloupotrebe ne može biti u načinu vladanja bilo kojom državom“, poručio je Krivokapić.

Izvor: radiotivat.com

Mojkovac

Božidar – Batko Nedović izabran za Predsjednika OO SDP Mojkovac

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Mojkovac održao je sjednicu na kojoj je za predsjednika Opštinskog odbora, izabran Božidar – Batko Nedović, ugledni privrednik iz Mojkovca.

Sjednici su prisustvovali  predsjednik SDP Ranko Krivokapić, potpredsjednik Raško Konjević, potpredsjednica Mirel Radić Ljubisavljević kao i predsjednici opštinskih odbora iz okruženja.

Nedović se zahvalio članovima na ukazanom povjerenju i istakao da će Opštinski odbor SDP Mojkovac sa njim na čelu ponuditi građanima Mojkovca koncept razvoja koji će se oslanjati prvenstveno na poboljšanje opštih životnih uslova.

„Opštinski odbor SDP Mojkovac mora osmisliti adekvatno rješenje kako mladi ljudi ne bi odlazili iz Mojkovca, jer se decenijama ne vodi računa o mladima. Na predstojećim lokalnim izborima, pokazaćemo da je politika koju SDP uspješno sprovodi na državnom nivou, veoma jaka i održiva i u Mojkovcu.

Siguran sam da građani Mojkovca znaju prepoznati prave ideje i vrijednosti i zbog toga ne sumnjam da ćemo ostvariti dobar rezultat. “, poručio je Nedović.

 

MEDIJSKI PUL SDP

Mirko Stanic1

Stanić: Vlada da se suoči sa činjenicama

Reagovanje na nepotpisano saopštenje Vlade

http://portalanalitika.me/clanak/280288/vlada-tvrdnje-krivokapica-su-pokusaj-dezinformisanja-javnosti

Poštovani građani – prosječna plata :

– Zambija  1482 US Dolara

– Namibija   753 US Dolara

– Republika Kongo 625 US Dolara

-Crna Gora 606 US Dolara, na današnji dan po kursu US dolara koji je najniži od 2015. godine.

IZVOR : Portalanalitika od 5. Septembra 2017, autor teksta Predrag Zečević “ U naredne tri godine bez povišice za službenike – crnogorske prosječne plate na nivou afričkih “ .Izvor koji je prepoznat kao provladino glasilo dok je vlasnik DPS-a bio premijer .

Pohara naroda Crne Gore se pojačava  a 41-ovoj Vladi je bolje da se suoči sa istinom nego da jadnim nepotpisanim saopštenjima zavarava sebe i druge .

Pogledajte đe su bile najsiromašnije zemlje regije kad je vlasnik DPS-a uzeo vlast a đe Crna Gora, pogledajte sad. Da se ne upoređujemo sa Češkom I Slovačkom, jer je bruka već najveća u crnogorskoj istoriji.

Dug raste a presipanje narodnih dobara, rijeka, luka, aerodroma, ruda, šuma …u džepove crnogorskih šeika se ubrzava.

Nezaposlenost je porasla skoro duplo sa 29.000 na 50 000. A te 2012. godine ste obećali novih 40 000 radnih mjesta. Da ne dodajemo – po riječima Unije slobodnih sindikata ( Izvor TV Vijesti od 17. Avgusta 2017 )” Šta je sa ovih trideset i nešto hiljada koji se vode kao fiktivno zaposlenia ne primaju platu?”

Naša domovina tone  u mnogo gori scenario nego što Grčka već skoro deceniju  živi. Oni uz  pomoć cijelog svijeta se muče a mi nemamo ni taj ugled ni taj značaj.

Ako nijeste gospodo iz Vlade potpuno pogubljeni, trebalo bi da se suočite sa činjenicama jer je potonja ura. Za početak zaustavite poharu DPS-a, naplatite poreze od tajkuna i prestanite obmanjivati i sebe i druge.

 

Mirko Stanić, portparol SDP