mirko-pavicevic

Pavićević: Sportsku halu grade osam godina

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je oci­je­ni­li su da je Vla­da Cr­ne Go­re po­sled­njih go­di­na, pre­ko Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, na­mjer­no odu­go­vla­či­la re­a­li­za­ci­ju zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ka­za­li su da je to re­zul­tat una­pri­jed pri­pre­mlje­ne kon­cep­ci­je vla­da­nja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sa ci­ljem da se po­je­di­ne in­ve­sti­ci­je na sje­ve­ru Cr­ne Go­re sta­ve u funk­ci­ju pred­iz­bor­ne kam­pa­nje vla­da­ju­će par­ti­je. Is­ta­kli su da je na taj na­čin dat pu­ni do­pri­nos stag­na­ci­ji pri­vred­nog, dru­štve­nog, kul­tur­nog i sport­skog ži­vo­ta u gra­du na Li­mu i da je kraj­nje vri­je­me da se ta­kvoj prak­si sta­ne na kraj.
-Svje­do­ci smo da su pro­bi­je­ni svi ro­ko­vi za za­vr­še­tak po­je­di­nih mi­li­on­skih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ra­di se o pro­jek­ti­ma od či­je re­a­li­za­ci­je za­vi­si da­lji raz­voj gra­da. Od­go­vor­ni lju­di iz Vla­de i osta­lih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja uoči svih iz­bo­ra ba­ca­ju gra­đa­ni­ma pra­ši­nu u oči obe­ća­va­ju­ći im da će ti pro­jek­ti bi­ti ubr­zo re­a­li­zo­va­ni, iako do­bro zna­ju da od to­ga ne­ma ni­šta. Ta­ko se ma­ni­pu­li­še sa obes­pra­vlje­nim i osi­ro­ma­še­nim na­ro­dom Be­ra­na, na na­čin što mu se od iz­bo­ra do iz­bo­ra uli­va pra­zna na­da da će ima­ti sve ono što tre­ba da ima­ju raz­vi­je­ne sre­di­ne. To je po­ra­zna po­li­ti­ka vla­da­ju­ćeg re­ži­ma ko­ji se, pre­ko Vla­de i su­mnjivih iz­vo­đa­ča ra­do­va, po­i­gra­va sa nov­cem po­re­skih ob­ve­zni­ka ko­ji se sli­va u dr­žav­nu ka­su, što za­i­sta za­slu­ži­je naj­ve­ću mo­gu­ću osu­du – ka­zao je pred­sjed­nik be­ran­skog od­bo­ra SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.On je na­gla­sio da nje­go­ve na­vo­de naj­bo­lje po­svje­do­ča­va pri­ča o iz­grad­nji no­ve sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma, či­ji je ka­men te­me­ljac post­va­ljen 19. mar­ta 2009. go­di­ne.
– Na­kon ru­še­nja sta­re ha­le pod Ja­si­kov­cem, Be­ra­ne već šest i vi­še go­di­na go­di­na­ma ne­ma sport­sku dvo­ra­nu. To pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Sa dru­ge stra­ne no­va sport­ska dvo­ra­na se gra­di pu­nih osam go­di­na iako je u star­tu bi­lo obe­ća­no da će ra­do­vi na tom objek­tu bi­ti za­vr­še­ni za ne­pu­nih dvi­je go­di­ne. Za svo to vri­je­me cr­no­go­ski zva­nič­ni­ci su uoči svih iz­bo­ra obe­ća­va­li da se pri­vo­de kra­ju ra­do­vi na iz­grad­nji sport­ske dvo­ra­ne, dok su se gra­đa­ni su­o­ča­va­li sa ne­vi­đe­nim ob­ma­na­ma in­ve­sti­to­ra i raz­li­či­tih iz­vo­đa­ča ra­do­va. Slič­na obe­ća­nja su da­va­na i za po­če­tak iz­grad­nje mo­der­nog objek­ta Do­ma kul­tu­re od ko­ga još uvi­jek ne­ma ni­šta. Ta­kva da­lja prak­sa je za­i­sta neo­dr­ži­va kad se zna da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni – na­veo je Pa­vi­će­vić.
Ka­zao je da je du­ga­čak spi­sak ova­kvih i slič­nih pri­mje­ra kad su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je. Is­ta­kao je da je po­seb­no uoč­lji­va op­struk­ci­ja u slu­ča­ju iz­grad­nje zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­tra, što je, ka­ko je na­veo, re­zul­ti­ra­lo uki­da­nju vi­še fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca u Be­ra­na­ma. Grad­nja zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­ta u Be­ra­na­ma za­po­če­ta je još 2011. go­di­ne i to u tre­nut­ku kad je u ovom gra­du eg­zi­sti­ra­lo ne­ko­li­ko fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca. Obe­ća­no je da će taj obje­kat bi­ti use­ljiv već na­red­ne go­di­ne, ali on još uvi­jek ni­je sta­vljen u funk­ci­ju. Za svo to vri­je­me, zbog ne­po­sto­ja­nja od­go­va­ra­ju­ćih uslo­va, do­šlo je do ga­še­nja sko­ro svih stu­dij­skih pro­gra­ma u Be­ra­na­ma, što sa­mo po se­bi go­vo­ri ko­li­ko Vla­da vo­di ra­ču­na o raz­vo­ju Be­ra­na – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić, do­da­ju­ći da se i re­kon­struk­ci­ja Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, u iz­vo­đe­nju Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, ote­gla u ne­do­gled. Ka­zao je da po­seb­nu pri­ču za­vre­đu­ju obe­ća­nja ko­ja se ti­ču iz­grad­nje oba­lo­u­tvr­da, ot­kup­nih cen­ta­ra i sa­na­ci­je de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma. I po­red broj­nih na­ja­va iz dr­žav­ne ka­se ni­je iz­dvo­jen ni­je­dan cent za iz­grad­nju ot­kup­nih cen­ta­ra na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne, kao ni za iz­grad­nju broj­nih se­o­skih vo­do­vo­da i sa­o­bra­ćaj­ni­ca. Uz to, i iz­grad­nja za­šti­te po­red rječ­nih oba­la ni­je od­ra­đe­na ona­ko ka­ko je to obe­ća­no, što iza­zi­va oprav­da­ni strah da će Lim sa svo­jim pri­to­ka­ma u ne­kom no­vom po­plav­nom ta­la­su do­ni­je­ti ve­li­ke šte­te lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Vr­hu­nac sve­ga pred­sta­vlja obe­ća­na sa­na­ci­ja sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma ko­ja je dav­no tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na. Me­đu­tim, i ta su obe­ća­nja osta­la mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer su se nad­le­žni pre­ma ovom pro­ble­mu od­no­si­li kraj­nje neo­d­go­vor­no, kon­stant­no pla­si­ra­ju­ći pri­ču da su obez­bi­je­đe­na sred­stva za ge­ne­ral­no ure­đe­nje Va­so­vih vo­da- za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.

I Aero­drom na li­sti če­ka­nja

Pa­vi­će­vić na­vo­di da i be­ran­ski aero­drom, ko­ji ni po­sli­je 40 go­di­na ni­je do­ži­vio po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje, po­svje­do­ča­va op­struk­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na po pi­ta­nju va­žnih raz­voj­nih pro­jek­ta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.
– Da se pri­mi­je­ti­ti da do­sa­da­šnje ak­tiv­no­sti ve­za­ne za po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje be­ran­skog aero­dro­ma ni­je­su da­le ni­ka­kve re­zul­ta­te. Sve se sa­mo za­vr­ša­va­lo na pra­znoj pri­či i pro­vid­nom pred­iz­bo­r­nom mar­ken­ti­škom tri­ku čel­ni­ka DPS-a. Oči­gled­no je da ne­ko­me, a na­ro­či­to oni­ma ko­ji upra­vlja­ju osta­lim aero­dro­mi­ma u Cr­noj Go­ri, ne od­go­va­ra da po­no­vo pro­ra­di va­zdu­šna lu­ka na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer bi na taj na­čin iz­gu­bi­li od­re­đe­ne pri­ho­de. Po­gub­no je što oni ko­ji su vr­ši­li op­struk­ci­ju ovog pro­jek­ta i da­lje za­u­zi­ma­ju va­žna mje­sta u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – ka­zao je Pa­vi­će­vić.

Izvor: Dnevni list Dan

22766754_832978786870971_1894308647_o

SDP: Neustavni zakoni povodom jubileja ustavnosti

Socijaldemokratska partija je danas održala Press konferenciju povodom usvajanja Zakona o Centralnoj banci. Tim povodom, javnosti su se obratili Bojan Zeković i Ivan Vujović, članovi Predsjedništva SDP.

Zeković je naglasio da će Socijaldemokratska partija podnijeti Ustavnom sudu predlog za ocjenu saglasnosti sa Ustavom Zakona o Centralnoj banci koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici održanoj 16. oktobra.

“Zakon o Centralnoj banci je po našem mišljenju suprotan Ustavu Crne Gore koji u članu 144. stav 2 propisuje da “Državna revizorska institucija vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetom i svim finasijskim poslovima subjekata čiji su izvori finasiranja javni ili nastaju korišćenjem državne imovine.”

Dakle, saglasno Ustavu DRI vrši kontrolu upravljanja državnom imovinom. Kojom imovinom upravlja Centralna banka propisano je članom 12 Zakona o centralnoj banci koji navodi:

“Centralna banka ima osnovni kapital u visini od 50.000.000 EUR.

Osnovni kapital Centralne banke je u državnoj svojini.”

Iz citiranih normi jasno je da je prekršen Ustav i da se pokušava onemogućiti kontrola zakonitosti i uspješnosti rada Centralne banke u upravljanju državnom imovinom.

Ne stoje objašnjenja da DRI ne može kontrolisati Centralnu banku u njenoj funkciji kontrole komercijalnih banaka i finasijskih institucija, određivanje visine obavezne rezerve i sl. jer je to nesporno. Kao što DRI ne kontroliše Ustavni sud ili Ombudsmana u obavljanju svoji ustavnih i zakonskih nadležnosti, ali vrši kontrolu zakonitosti i uspješnosti finasijskog poslovanja.

Dakle ako DRI kontroliše nabavku kancelarijskog materijala za Ustavni sud, pa to ne ugrožava poziciju Ustavnog suda, valjda je nesporno da može i treba kontrolisati, kako to propisuje Ustav, zakonitost i uspješnost poslovanja novcem građana u iznosu od 50.000.000 eura, kontrolisati na koji način Centralna banka izdaje nekretnine kojima raspolaže, upravlja međunarodnim rezervama uključujući zlato, plemenite metale, novac… što ni u čemu ne ugrožava nezavisnost i samostalnost Centralne banke.

Dakle, jasno je da je ovakav zakon suprotan Ustavu, a mislim da je iz svega navedenog jasno čime može biti motivisan neustavni pokušaj onemogućavanja kontrole raspolaganja imovinom građana i da to nema veze sa nezavisnošću Centralne banke.”

Ivan Vujović je napomenuo da  Krnji parlament nastavlja da obesmišljava parlamentarizam i kao glasačka mašina diže ruku za sve što dođe iz Vlade pa i za neustavne akte.

“Nakon antiustavnog i antisistemskog zakona o planiranju i gradnji objekata ovo je jos jedan očigledno neustavni akt.

Sve to zajedno sa brojnim aferama i nezakonitostima, kao što je skandal prepisivanja, tajni i nezakoniti dilovi  Montenegro Airlines -a i naplate poreza imovinom, stanja na Univerzitetu, udara na Javni servis i mnogo toga drugog, daje sliku neprosvijećenog staljinizma, kako bi rekla bivša rektorka.

I to sve na 10 godina proglašenja Ustava koji DPS -u i satelitima, kao ni zakoni, ne znači apsolutno ništa.

Postoji samo partijska volja autokratije na zalasku koja svim ovim nazakonitostima kupuje posljednje mjesece svoje vlasti  u kojoj je svakim danom sve vidljiviji sukob Markovića i Đukanovića.”

Medijski pul SDP