mirko-pavicevic

Pavićević: Sportsku halu grade osam godina

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je oci­je­ni­li su da je Vla­da Cr­ne Go­re po­sled­njih go­di­na, pre­ko Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, na­mjer­no odu­go­vla­či­la re­a­li­za­ci­ju zna­čaj­nih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ka­za­li su da je to re­zul­tat una­pri­jed pri­pre­mlje­ne kon­cep­ci­je vla­da­nja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta sa ci­ljem da se po­je­di­ne in­ve­sti­ci­je na sje­ve­ru Cr­ne Go­re sta­ve u funk­ci­ju pred­iz­bor­ne kam­pa­nje vla­da­ju­će par­ti­je. Is­ta­kli su da je na taj na­čin dat pu­ni do­pri­nos stag­na­ci­ji pri­vred­nog, dru­štve­nog, kul­tur­nog i sport­skog ži­vo­ta u gra­du na Li­mu i da je kraj­nje vri­je­me da se ta­kvoj prak­si sta­ne na kraj.
-Svje­do­ci smo da su pro­bi­je­ni svi ro­ko­vi za za­vr­še­tak po­je­di­nih mi­li­on­skih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne. Ra­di se o pro­jek­ti­ma od či­je re­a­li­za­ci­je za­vi­si da­lji raz­voj gra­da. Od­go­vor­ni lju­di iz Vla­de i osta­lih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja uoči svih iz­bo­ra ba­ca­ju gra­đa­ni­ma pra­ši­nu u oči obe­ća­va­ju­ći im da će ti pro­jek­ti bi­ti ubr­zo re­a­li­zo­va­ni, iako do­bro zna­ju da od to­ga ne­ma ni­šta. Ta­ko se ma­ni­pu­li­še sa obes­pra­vlje­nim i osi­ro­ma­še­nim na­ro­dom Be­ra­na, na na­čin što mu se od iz­bo­ra do iz­bo­ra uli­va pra­zna na­da da će ima­ti sve ono što tre­ba da ima­ju raz­vi­je­ne sre­di­ne. To je po­ra­zna po­li­ti­ka vla­da­ju­ćeg re­ži­ma ko­ji se, pre­ko Vla­de i su­mnjivih iz­vo­đa­ča ra­do­va, po­i­gra­va sa nov­cem po­re­skih ob­ve­zni­ka ko­ji se sli­va u dr­žav­nu ka­su, što za­i­sta za­slu­ži­je naj­ve­ću mo­gu­ću osu­du – ka­zao je pred­sjed­nik be­ran­skog od­bo­ra SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.On je na­gla­sio da nje­go­ve na­vo­de naj­bo­lje po­svje­do­ča­va pri­ča o iz­grad­nji no­ve sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma, či­ji je ka­men te­me­ljac post­va­ljen 19. mar­ta 2009. go­di­ne.
– Na­kon ru­še­nja sta­re ha­le pod Ja­si­kov­cem, Be­ra­ne već šest i vi­še go­di­na go­di­na­ma ne­ma sport­sku dvo­ra­nu. To pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma ko­ji su pri­nu­đe­ni da kao do­ma­ći­ni na­stu­pa­ju u su­sjed­nim op­šti­na­ma. Sa dru­ge stra­ne no­va sport­ska dvo­ra­na se gra­di pu­nih osam go­di­na iako je u star­tu bi­lo obe­ća­no da će ra­do­vi na tom objek­tu bi­ti za­vr­še­ni za ne­pu­nih dvi­je go­di­ne. Za svo to vri­je­me cr­no­go­ski zva­nič­ni­ci su uoči svih iz­bo­ra obe­ća­va­li da se pri­vo­de kra­ju ra­do­vi na iz­grad­nji sport­ske dvo­ra­ne, dok su se gra­đa­ni su­o­ča­va­li sa ne­vi­đe­nim ob­ma­na­ma in­ve­sti­to­ra i raz­li­či­tih iz­vo­đa­ča ra­do­va. Slič­na obe­ća­nja su da­va­na i za po­če­tak iz­grad­nje mo­der­nog objek­ta Do­ma kul­tu­re od ko­ga još uvi­jek ne­ma ni­šta. Ta­kva da­lja prak­sa je za­i­sta neo­dr­ži­va kad se zna da sport i fi­zič­ka kul­tu­ra, u vre­me­ni­ma ka­da je ve­li­ki broj mla­dih lju­di kre­nuo po­gre­šnim pu­te­vi­ma, tre­ba da se na­đe me­đu pri­o­ri­tet­nim za­da­ci­ma dru­štva u cje­li­ni – na­veo je Pa­vi­će­vić.
Ka­zao je da je du­ga­čak spi­sak ova­kvih i slič­nih pri­mje­ra kad su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je. Is­ta­kao je da je po­seb­no uoč­lji­va op­struk­ci­ja u slu­ča­ju iz­grad­nje zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­tra, što je, ka­ko je na­veo, re­zul­ti­ra­lo uki­da­nju vi­še fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca u Be­ra­na­ma. Grad­nja zgra­de Uni­ver­zi­tet­skog cen­ta u Be­ra­na­ma za­po­če­ta je još 2011. go­di­ne i to u tre­nut­ku kad je u ovom gra­du eg­zi­sti­ra­lo ne­ko­li­ko fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca. Obe­ća­no je da će taj obje­kat bi­ti use­ljiv već na­red­ne go­di­ne, ali on još uvi­jek ni­je sta­vljen u funk­ci­ju. Za svo to vri­je­me, zbog ne­po­sto­ja­nja od­go­va­ra­ju­ćih uslo­va, do­šlo je do ga­še­nja sko­ro svih stu­dij­skih pro­gra­ma u Be­ra­na­ma, što sa­mo po se­bi go­vo­ri ko­li­ko Vla­da vo­di ra­ču­na o raz­vo­ju Be­ra­na – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić, do­da­ju­ći da se i re­kon­struk­ci­ja Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, u iz­vo­đe­nju Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, ote­gla u ne­do­gled. Ka­zao je da po­seb­nu pri­ču za­vre­đu­ju obe­ća­nja ko­ja se ti­ču iz­grad­nje oba­lo­u­tvr­da, ot­kup­nih cen­ta­ra i sa­na­ci­je de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma. I po­red broj­nih na­ja­va iz dr­žav­ne ka­se ni­je iz­dvo­jen ni­je­dan cent za iz­grad­nju ot­kup­nih cen­ta­ra na pod­ruč­ju be­ran­ske op­šti­ne, kao ni za iz­grad­nju broj­nih se­o­skih vo­do­vo­da i sa­o­bra­ćaj­ni­ca. Uz to, i iz­grad­nja za­šti­te po­red rječ­nih oba­la ni­je od­ra­đe­na ona­ko ka­ko je to obe­ća­no, što iza­zi­va oprav­da­ni strah da će Lim sa svo­jim pri­to­ka­ma u ne­kom no­vom po­plav­nom ta­la­su do­ni­je­ti ve­li­ke šte­te lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Vr­hu­nac sve­ga pred­sta­vlja obe­ća­na sa­na­ci­ja sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma ko­ja je dav­no tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na. Me­đu­tim, i ta su obe­ća­nja osta­la mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, jer su se nad­le­žni pre­ma ovom pro­ble­mu od­no­si­li kraj­nje neo­d­go­vor­no, kon­stant­no pla­si­ra­ju­ći pri­ču da su obez­bi­je­đe­na sred­stva za ge­ne­ral­no ure­đe­nje Va­so­vih vo­da- za­klju­čio je Pa­vi­će­vić.

I Aero­drom na li­sti če­ka­nja

Pa­vi­će­vić na­vo­di da i be­ran­ski aero­drom, ko­ji ni po­sli­je 40 go­di­na ni­je do­ži­vio po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje, po­svje­do­ča­va op­struk­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na po pi­ta­nju va­žnih raz­voj­nih pro­jek­ta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.
– Da se pri­mi­je­ti­ti da do­sa­da­šnje ak­tiv­no­sti ve­za­ne za po­nov­no ak­ti­vi­ra­nje be­ran­skog aero­dro­ma ni­je­su da­le ni­ka­kve re­zul­ta­te. Sve se sa­mo za­vr­ša­va­lo na pra­znoj pri­či i pro­vid­nom pred­iz­bo­r­nom mar­ken­ti­škom tri­ku čel­ni­ka DPS-a. Oči­gled­no je da ne­ko­me, a na­ro­či­to oni­ma ko­ji upra­vlja­ju osta­lim aero­dro­mi­ma u Cr­noj Go­ri, ne od­go­va­ra da po­no­vo pro­ra­di va­zdu­šna lu­ka na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, jer bi na taj na­čin iz­gu­bi­li od­re­đe­ne pri­ho­de. Po­gub­no je što oni ko­ji su vr­ši­li op­struk­ci­ju ovog pro­jek­ta i da­lje za­u­zi­ma­ju va­žna mje­sta u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – ka­zao je Pa­vi­će­vić.

Izvor: Dnevni list Dan