SDP33

SDP: Ispitati ugovor o zakupu Ulcinjske rivijere

Socijaldemokratska partija je danas održala press konferenciju povodom sumnje u nezakonitost odluke o davanju u dugoročni zakup višemilionske imovine AD Ulcinjska Rivijera. Tom prilikom javnosti su se obratili Draginja Vuksanović, poslanica SDP u Skupštini Crne Gore i članica Predsjedništva SDP i Naser Resulbegović, Predsjednik OO SDP Ulcinj.

Vuksanović je napomenula da se Socijaldemokratska partija sve vrijeme zalaže za valorizaciju turističkih potencijala Ulcinja na način da korist imaju svi građani Ulcinja i Crne Gore, a ne nekolicina domaćih šeika kao u slučaju Solane.

“U tom smislu Karisma kao renomirana kompanija svakako može biti jedan od poželjnih partnera u ostvarivanju prijeke potrebe za ozbiljnim investitorima koji mogu da izgrade kapcitete sa kojima se može obezbjediti konkurentnost  na sve probirljivijem turističkom tržištu.

Ipak, oni koji su navikli na nezakoniti rad, ne mogu bez „korisnih nejasnoća“ kako je prostor za zloupotrebe nazivao njihov ideolog Svetozar Marović.”

“Tako sami model, a posebno pojedine odredbe Ugovora, koji je potpisan između zakupodavaca-  Države i AD „Ulcinjska rivijera“ sa jedne i zakupca – Karisme sa druge strane, upućuje na oprez i reakciju onih koji su zaduženi za zaštitu državne imovine i javnog interesa, kako bi se spriječilo da građani Crne Gore ponovo skupo plaćaju posljedice nečijeg neznanja ili korupcije.

Naznačila je da Potpisivanje ugovora sa Karismom može imati opravdanja u smislu stvaranja uslova za izgradnju savremenog turističkog kompleksa na Velikoj Plaži, ali državni interesi se ne mogu ostvarivati na teret imovine akcionarskog društva i imovine privatnih vlasnika tih akcija, nego isključivo na teret države.

“U tom smislu Država je mogla, ako je smatrala da je to opravdano, da svoje akcije u UR besplatno ustupi investitoru i time mu omogući većinsko upravljanje tim društvom (ili jednim njegovim djelom), a kasnije, putem dokapitalizacije kroz investiranje i povećanje tog udjela.

Na taj način se ne bi umanjivala imovina ostalih akcionara i bili bi maksimalno zaštićeni, kako državni tako i njihovi interesi.

SDP poziva nadležne državne organe da zaštite državni interes i onemoguće da se ugrožava privatna imovina radnika i bivših akcionara i omoguće razvoj Ulcinja na način koji će donijeti prosperitet svim građanima.

Stotine miliona eura štete su građani do sada platili zbog nezakonitog rada Vlade, a svaki put je takva praksa pravdana javnim interesom.

Javni interes se može ostvariti jedino u skladu sa zakonom, koji uostalom i postoji radi zaštite javnog interesa, dok se iza svih nezakonitosti  kriju prljavi privatni interesi.

SDP će nastaviti da bude zaštitnik narodne imovine, i upozoravamo sve koji budu radili suprotno zakonu da dolazi vrijeme kada će svi odgovarati za učinjenu  štetu.”

Predsjednik OO SDP Ulcinj Naser Resulbegović rekao je da se na osnovu ono malo podataka koji su procurili u javnost, iz već zaključenog Ugovora, koji je proglašen tajnim dokumentom (malo je vjerovatno da od građana krijete njihov interes) može se zaključiti da on, ne samo da ugrožava interese manjinskih akcionara, nego je potencijalno štetan i za samo AD Ulcinjska rivijera, a time i za većinskog  vlasnika Državu.

“Uprkos navedenom, za 31. oktobar zakazana je Vanredna Skupština akcionara AD „Ulcinjska rivijera“ na kojoj treba da se usvoji odluka o davanju u dugoročni zakup dijela imovine ovog AD i da saglasnost na već potpisani Ugovor sa konzorcijumom Karisma.

Tim Ugovorom se organi društva, koji su po Zakonu dužni da štite njegovu imovinu, sami odriču značajnog dijela te imovine- stečenih prava na zemljištu na kojem su izgrađeni njihovi objekti. I ne samo to,

Ulcinjska rivijera se odriče mogućnosti da koristi objekte i poslovna sredstva koja su učestvovala sa preko 60% u ukupnim prihodima, a zadržava praktično sve troškove. Broj preuzetih radnika je značajno manji od onog koji proporcionalno pripada preuzetim objektima, tako što će višak ostati u UR i značajno opteretiti njeno poslovanje.

Nema rječi o otpremninama i socijalnom programu.  Takođe, i kreditne obaveze, koje se prividno prenose na zakupca, u suštini padaju na teret poslovanja preostalog dijela društva, jer će zakupac iznos koji izmiri po tom osnovu odbiti od zakupnine. Iznos zakupnine, koja će u prvim godinama biti značajno niža od ugovorom predviđene, prosječne zakupnine od 450.000 eura, neće biti dovoljna čak ni da pokrije dio poreza na nepokretnost, od čijeg plaćanja je, mimo Zakona o porezu na nepokretnosti, zakupac oslobođen i ta obaveza ostavljena Ulcinjskoj rivijeri.

Na osnovu važeće Odluke ta obaveza može da iznosi čak i preko 600.000 eura. Sve ovo će, bez dileme, uticati na rentabilnost poslovanja ostatka društva (koje je ionako bilo na ivici rentabilnosti) i moguće izazvati pokretanje novog stečaja. Pokretanje stečaja dovelo bi do potpunog obezvrjeđivanja akcija UR i značajnih gubitaka po sve akcionare, vlasnike tih akcija.

Osim gubitaka koje bi pretrpio jedan od većih akcionara, Fond PIO, to bi značilo i gubitak od oko 20 miliona eura za građane Ulcinja, koji su kao bivši radnici ili vlasnici uloženih vaučera, vlasnici oko 20% Ulcinjske rivijere.

Skrivani ugovor, prema tvrdnjama onih koji su u njega imali uvid sadrži i odredbe kojima se Zakupcu daju prava, neubičajena za ovu vrstu poslova. Tako će on moći da finansira ivesticioni program iz kredita za čije će vraćanje garantovati imovinom koju je uzeo pod zakup!!!  Jednim članom ugovora Zakupac se obavezuje da, bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavaca, neće prodati i otuđiti objekte i zemljište koji su predmet zakupa. Da li to znači da ih uz saglasnost Zakupodavaca može prodati?

S’druge strane Zakupodavci su na sebe preuzeli niz obaveza, čije neispunjavanje daje pravo Zakupcu da ugovor može raskinuti. Recimo, Zakupodavac se čak obavezuje da uredi, sanira prostor u zoni kanala Port Milena, bez navođenja roka i detalja što se pod tim podrazumjeva. Imajući u vidu težinu i složenost problema kanala Port Milena to može u svakom trenutku da bude dovoljan razlog Zakupcu da raskine ovaj ugovor na štetu Zakupodavca.

Dosadašnje iskustvo nas uči da će posljedice „korisnih nejasnoća“ i nevednih nezakonitosti snositi građani Ulcinja i Crne Gore.”

Medijski pul SDP