Jadranka Vojinović

Vojinović: Preduzetnicima umanjiti visoke namete

SDP odbornica mr Jadranka Vojinović podnijela je Amandman na Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama koju je pripremio Glavni grad Podgorica.

I pored toga što DPS lokalna vlast Glavnog grada na sve moguće načine izigravanjem propisa pokušava da opstruira naše konstruktivne predloge nećemo odustati od insistiranja da se umanje visoki nameti našim preduzetnicima.

Amandmanom smo predložili izmjenu i dopunu predložene Odluke na način što će se izvršiti linearno smanjenje cjelokupne taksane tarife za 20%. Na ovaj način bi preduzetnici za postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u IA poslovnoj zoni umjesto dosadašnjih 27,00 € plaćali 21,50 €, u I poslovnoj zoni umjesto 17,00 € plaćali 13,50 € , pri čemu bi se ova naknada u II, III, IV I V poslovnoj zoni takođe umanjila za 20 %. Za postavljanje ljetnje bašte uz ugostiteljski objekat u I A poslovnoj zoni predložili smo da se naknada sa 17,00 € smanji na 13,50 €, dok bi u I zoni plaćali 12,00 €, II – 10,00€, III – 7,00 €, IV – 6 € I V poslovnoj zoni – 5,00 €.

Preduzetnici koji za plasman proizvoda koriste privremene objekte (stojeće vitrine; izložbene police; konzervatore za sladoled i sl.) u IA poslovnoj zoni umjesto 15,00 € plaćali bi 12,00 €, I zoni umjesto 12 plaćali bi 10,00 €, II zoni plaćali bi 8,00 €, III – 5,50 €, IV – 5,00 €, i V poslovnoj zoni plaćali bi 4,00 €.

Predloženi Amandman podrazumjeva izmjenu i u djelu korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, gdje bi, primjera radi, za displej reklame do 8 m2 naknada umjesto dosadašnjih 12.500,00 € iznosila 10.000,00 €, a za više od 8 m2 umjesto 13.500,00 € iznosila 11.500,00 €.

Takođe, primjera radi, preduzetnici koji koriste tzv. elektronske roto “trivision” reklame do 8 m2 umjesto dosadašnje naknade od 8.000,00 € plaćali bi 6.500,00 €, odnosno za više od 8 m2 umjesto 10.000,00 € plaćali bi iznos od 8.000,00 €.

Linearno smanjenje od 20 % odnosi se i na takse predviđene za: korišćenje prostora na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova, raskopavanja, deponovanja građevinskog i drugog materijala i postavljanja specijalnih vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova; korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe; priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima; korišćenje reklamnih panoa, bilborda, metro-lajt, megabord, natpisa i drugih reklama; korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila (taksi stajališta) i drugo.

Vjerujem da se preduzetnici, vlasnici malog i srednjeg biznisa, i građani Podgorice ne bi puno naljutili na DPS lokalnu upravu Podgorice, da su pogriješili i bez javne rasprave ipak stavili na dnevni red Skupštine SDP Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Odluku o naknadama za pristup lokalnim putevima, kojima se umanjuju odnosno ukidaju visoki nameti koje plaćaju.

Doista na taj način bi DPS lokalna uprava Podgorice napravila presedan, jer bi bar jednom u interesu svojih građana, a ne samo DPS pojedinaca, prekršili neku propisanu proceduru, u ovom slučaju proceduru javne konsultacije.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Sekretarka odbora SDP Glavnog grada