mirko-pavicevic

Pavićević: Fiskulturom se bave u učionicama

OŠ „RADOMIR MITROVIĆ” U BERANAMA ČETIRI DECENIJE BEZ SALE ZA FIZIČKO

Zašto u Ministarstvu prosvjete godinama ignorišu ovaj problem? Pozivamo ih da konačno shvate ozbiljnost situacije i izdvoje sredstva za izgradnju fiskulturne sale, naglasio je Mirko Pavićević.

BE­RA­NE – Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krast­ke par­ti­je sa­op­šti­li su da je kraj­nje ne­pri­mje­re­no što Osnov­na ško­la „Ra­do­mir Mi­tro­vić“, ko­ja bro­ji pre­ko 900 uče­ni­ka, ne­ma fi­skul­tur­nu sa­lu. Is­ta­kli su da je to po­tvr­da da nad­le­žne in­sti­tu­ci­je za­du­že­ne da vo­de ra­ču­na o fi­zič­koj kul­tu­ri i obra­zo­va­nju dje­ce de­ce­ni­ja­ma za­tva­ra­ju oči pred broj­nim in­fra­struk­tur­nim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju vas­pit­no-obra­zov­ne usta­no­ve.
– Osnov­na ško­la „Ra­do­mir Mi­tro­vić“ po­če­la je sa ra­dom da­le­ke 1976. go­di­ne, ali ni do da­na­šnjih da­na ni­je do­bi­la fi­skul­tur­nu sa­lu. Zbog to­ga uče­ni­ci ko­ji po­ha­đa­ju ovu ško­lu ča­so­ve fi­zič­kog vas­pi­ta­nja odr­ža­va­ju u uslo­vi­ma ne­pri­mje­re­nim sa­vre­me­nom obra­zo­va­nju. Ča­so­vi fi­zič­kog se odr­ža­va­ju u uči­o­ni­ca­ma ili u pot­pu­no ne­a­de­kvat­nim pro­sto­ri­ja­ma i na po­li­go­ni­ma. Za­što od­go­vor­ni u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te go­di­na­ma ig­no­ri­šu ovaj pro­blem? Po­zi­va­mo ih da ko­nač­no shva­te ozbilj­nost si­tu­a­ci­je i opre­di­je­le sred­stva za iz­grad­nju fi­skul­tur­ne sa­le u okvi­ru po­me­nu­te ško­le – na­gla­sio je pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.

Di­rek­tor Osnov­ne ško­le „Ra­do­mir Mi­tro­vić“ Ra­do­mir Jo­čić po­tvr­dio je da usta­no­va na či­jem se če­lu na­la­zi ne­ma fi­skul­tur­nu sa­lu, is­ti­ču­ći da na­stav­no oso­blje po­ku­ša­va na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin da na­do­mje­sti ovaj ne­do­sta­tak.
– Tač­no je da na­ša ško­la ne­ma fi­skul­tur­nu sa­lu i da taj pro­blem da­ti­ra još od iz­grad­nje objek­ta. Ko­ri­ste­ći po­li­go­ne ko­ji­ma ras­po­la­že­mo, na­sto­ji­mo da se ča­so­vi fi­zič­kog vas­pi­ta­nja odr­ža­va­ju na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, ona­ko ka­ko to pla­no­vi na­la­žu. S ovim pro­ble­mom je upo­zna­to Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, ta­ko da se iskre­no na­da­mo da će se u na­red­nom pe­ri­o­du na­ći mo­guć­nost za do­grad­nju fi­skul­tur­ne sa­le – na­gla­sio je Jo­čić.
Uče­ni­ci OŠ „Ra­do­mir Mi­tro­vić” svo­je­vre­me­no su za odr­ža­va­nje ča­so­va fi­zič­kog vas­pi­ta­nja ko­ri­sti­li grad­sku sport­sku dvo­ra­nu ko­ja se na­la­zi­la u ne­po­sred­noj bli­zi­ni. Me­đu­tim, 2011. go­di­ne, usled obil­nih sni­je­žnih pa­da­vi­na, do­šlo je do uru­ša­va­nja dvo­ra­ne, pa su uče­ni­ci osta­li us­kra­će­ni i za tu mo­guć­nost. Pri­je če­ti­ri de­ce­ni­je pri­li­kom iz­grad­nje škol­skog objek­ta po­sta­vlje­ni su be­ton­ski stu­bo­vi kao osno­va bu­du­će fi­skul­tur­ne sa­le, ali se od iz­grad­nje od­u­sta­lo iz ne­po­zna­tih raz­lo­ga.
Pa­vi­će­vić tvr­di da je i ovaj pri­mjer po­tvr­da da Vla­da uop­šte ne vo­di ra­ču­na o rav­no­mjer­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju Cr­ne Go­re.

Sva­ki dan slu­ša­mo ka­ko Vla­da ula­že mak­si­mal­ne na­po­re da se u svim dje­lo­vi­ma Cr­ne Go­re stvo­re od­go­va­ra­ju­ći uslo­vi za ži­vot. Me­đu­tim, to su sa­mo de­kla­ra­tiv­na za­la­ga­nja, jer je vi­še ne­go oči­gled­no da je sje­ver­ni re­gi­on pot­pu­no za­po­sta­vljen u od­no­su na dru­ge dje­lo­ve Cr­ne Go­re, o če­mu svje­do­či i grad­ska ško­la u Be­ra­na­ma ko­ja, sa bli­zu hi­lja­du uče­ni­ka, ne­ma fi­skul­tur­nu sa­lu – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić.

Pod­ruč­no odje­lje­nje van funk­ci­je

Pa­vi­će­vić je ka­zao da mje­šta­ni pri­grad­ske Mje­sne za­jed­ni­ce Do­nje Lu­ge, ko­ja bro­ji 3.000 sta­nov­ni­ka, već dvi­je go­di­ne tra­že od Mi­ni­star­stva pro­svje­te da u što kra­ćem ro­ku pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re u ci­lju re­kon­struk­ci­je ru­i­ni­ra­ne škol­ske zgra­de u nji­ho­vom mje­stu, ko­ja je ra­di­la kao pod­ruč­no odje­lje­nje ško­le „Ra­do­mir Mi­tro­vić”. On je pod­sje­tio da je ova ško­la, zbog do­tra­ja­log objek­ta, za­tvo­re­na za upo­tre­bu i da đa­ci na­sta­vu po­ha­đa­ju u pro­sto­ri­ja­ma Sa­o­bra­ćaj­nog fa­kul­te­ta, uda­lje­nog ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od cen­tra na­se­lja.
– Škol­ska zgra­da u Do­njim Lu­ga­ma je već go­di­na­ma u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju. Kraj­nje je ne­pri­mje­re­no što se ra­ni­je ni­je kre­nu­lo s re­kon­struk­ci­jom. Za­to od Mi­ni­star­stva pro­sje­te, lo­kal­ne upra­ve i upra­ve ško­le tra­ži­mo da ubr­za­ju neo­p­hod­ne ak­tiv­no­sti ka­ko bi dje­ca iz ovog na­se­lja idu­ću škol­sku go­di­nu do­če­ka­la u uči­o­ni­ca­ma ko­je će is­pu­nja­va­ti sve neo­p­hod­ne uslo­ve za ade­kvat­no od­vi­ja­nje na­sta­ve – ka­zao je Pa­vi­će­vić, pod­sje­ća­ju­ći da je zgra­da o ko­joj je ri­ječ na­pra­vlje­na pri­je 70 go­di­na, za­hva­lju­ju­ći ra­du i sa­mo­do­pri­no­si­ma mje­šta­na.

Izvor: Dan