Džavid Šabović

Šabović: Očuvati Plavske rijeke i druge prirodne resurse

Poslanik SDP-a i predsjednik Opštinskog odbora SDP-a u Plavu Džavid Šabović saopštio je da se protivi izgradnji mini hidroelektrana na plavskim rijekama, jer u njima vidi potencijalnu štetu kako za građane, tako i za biljni i životinjski svijet na tom području.

Šabović je saopštio da je kao i većina Plavljana, u početku očekivao da se radi o društvenom interesu, od kojeg će njegovi sugrađani imati korist, međutim kako kaže ispostavilo se baš suprotno i danas je očigledno,  da se u slučaju izgradnje ovih hidroelektrana ne radi o nikakvom javnom interesu ili interesu lokalne zajednice, već o privatnom projektu ”tatinih sinova” kojima je cilj iskoristiti plavske resurse za punjenje vlastitih dzepova.

Šabović navodi da je na žalost kako u Plavu tako i u ostatku Crne Gore ostalo još ”voda i šume” od onoga što može da se pokrade, pa navodi da podržava svaki vid iskazivanja nezadovoljstva i borbe radi očuvanja Plavskih rijeka i drugih prirodnih resursa, međutim potencira da svaki vid otpora treba ostati u granicama zakona.

“Ne želim da ovom prilikom pošaljem bilo kakvu poruku koja može dodatno uznemiriti već izrevoltirane građane Plavske opštine i opština sa sjevera, ali želim da jasno stavim do znanja onima koji nas decenijama iseljavaju,  iselili nas jesu, ali nisu sve, u Plavu je ostalo još uvijek onih koje nijesu kupili,koji su spremni da podignu svoj glas, da štite i čuvaju zemlju svojih predaka, pa nije baš mudro testirati njihovo strpljenje”, istakao je Šabović u izjavi dostavljenoj Portalu Analitika.

Izvor: Portal Analitika

mirko-pavicevic

Pavićević: Svjesni su da će im naša partija pomrsiti račune

Predsjednik OO SDP Berane Mirko Pavićević tvrdi da je u Beranama na sceni prava otimačina birača od partija koje participiraju u državnoj vlasti.

“Mislim da ni u jednoj zemlji svijeta, gdje vladaju parlamentarni zakoni, nije zabilježen tako brutalan pohod aktivista vladajućih crnogorskih partija na birače kao što je to slučaj u Beranama. Ljudi žive u strahu, pa zato i izbjegavaju da objelodane sve ono što im se nudi od pojedinih moćnika. No, siguran sam da će ubrzo izaći na vidjelo brojne afere koje svjedoče čime se sve služe aktivisti tih partija. Oni su ciljno krenuli i na birače SDP-a znajući da će im naša partija, u koaliciji sa drugim političkim subjektima ili samostalno, pomrsiti račune” – naglasio je Pavićević.

Izvor: Dan

ranko 3

Krivokapić: Istorijski izazovi za građansku opoziciju

Pred građanskom opozicijom 2018. godina je istorijski izazov. Napravljen je već istorijski korak koji se, nažalost, ne vidi dovoljno, a to je da se okupila građanska opozicija koja je jača od DPS-a, naveo je Ranko Krivokapić.

Po­li­tič­ka kri­za kao osnov za sve dru­ge kri­ze je sve du­blja. Cr­na Go­ra se stal­no za­du­žu­je dok dru­ge ze­mlje u re­gi­o­nu sma­nju­ju svoj dug, eko­no­mi­ja Cr­na Go­re to­ne sve du­blje i du­blje. Iz­nad sve­ga, Cr­ne Go­ra gu­bi gra­đa­ne i osno­ve smi­sla ži­vlje­nja i raz­vo­ja, oci­je­nio je ju­če na sku­pu u Ul­ci­nju Pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krats­ke par­ti­je Cr­ne Go­re Ran­ko Kri­vo­ka­pić.
On je is­ta­kao da je Cr­na Go­ra pred iza­zo­vom 2018. go­di­ne.

– I za­to je pred gra­đan­skom opo­zi­ci­jom isto­rij­ski iza­zov. Na­pra­vljen je već isto­rij­ski ko­rak ko­ji se, na­ža­lost, ne vi­di do­volj­no, a to je da se oku­pi­la gra­đan­ska opo­zi­ci­ja ko­ja je ja­ča od DPS-a, po pr­vi put u isto­ri­ji Cr­ne Go­re. Gra­đan­ska opo­zi­ci­ja svih onih ko­ji se ne­ka­da ni­je­su sla­ga­li, a sa­da su po­sve­će­ni ne­za­vi­snoj, gra­đan­skoj i evro­a­tlant­skoj Cr­noj Go­ri. Nje­no oku­plja­nje će do­ni­je­ti sna­gu ko­ja mo­že da ob­no­vi Cr­nu Go­ru i to­me je po­sve­ćen SDP. Ka­ko smo ne­ka­da oku­pi­li gra­đan­ske sna­ge po­sli­je ras­pa­da Ju­go­sla­vi­je i po­ra­za he­ge­mo­ni­stič­kih po­li­ti­ka, ta­ko i sa­da že­li­mo sa dru­gi­ma, rav­no­prav­no i udru­že­ni, da gra­di­mo Cr­nu Go­ru – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.
On je oci­je­nio da je Cr­na Go­ra u si­gur­nom sta­tu­su, ali ni­je dr­ža­va u ko­ju se do­la­zi, ži­vi i ra­di, ne­go ze­mlja ko­ja se uru­ša­va.
– Uru­še­ne su sve in­sti­tu­ci­je, uru­šen je par­la­men­ta­ri­zam, ne­ma Vla­de ko­ja mo­že sa­ma da do­ne­se od­lu­ke, po­sto­ji vla­snik DPS-a ko­ji od­lu­ču­je o sve­mu u ovoj dr­ža­vi. Udru­ži­va­nje i za­jed­ni­štvo gra­đan­ske opo­zi­ci­je mo­že do­ni­je­ti je­di­ni mo­gu­ći put Cr­ne Go­re ka pra­vom evrop­skom pri­pa­da­nju. Iz­nad sve­ga je naj­va­žni­je da Cr­na Go­ra poč­ne da se ob­na­vlja i raz­vi­ja, da ovo bu­de ze­mlja prav­de i pri­stoj­nog po­sla – za­klju­čio je Kri­vo­ka­pić.

Izvor: Dan

Jadranka Vojinović

Vojinović: Dan Podgorice u znaku nevidljivog napretka

Podgorica će svoj dan obilježiti u nevidljivoj odjeći tzv. napretka koju joj DPS sa svojim satelitima samo na riječima kitnjasto kroji od izbora do izbora.

Podsjećam da je SDP svojim argumentovanim stavovima i aktivnostima spriječio pokušaj upravljačkih struktura grada i “Vodovoda i kanalizacije” da nametnu poskupljenje cijene vode domaćinstvima Glavnog grada i izvrše dodatni udar na budžete građana. U tom kontekstu dodatno se pokazala nekompetentnost upravljačkih struktura gradskih preduzeća, da i pored prekomjernog broja zaposlenih, svoje poslovanje baziraju samo na iznalaženju načina kako da što više uzmu od građana.

Poražavajuća je činjenica da lokalna vlast u Podgorici na godišnjem nivou izdvaja znatne sume iz budžeta građana da bi takvim upravljačkim strukturama obezbjedila finansiranje samo prekobrojno zaposlenih. U svim iole uređenim zemljama preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom, reciklažom, čistoćom, vodosnabdjevanjem su giganti koji finasniraju i doniraju društvene potrebe građana. Samo kod nas je obrnuto. Za 2018.god. planirano je povećanje projektovanog budžeta i to za skoro 4.000.000,00 € više u odnosu na budžet Glavnog grada za 2017.god. Teret ovakvog plana za uvećanje budžeta će opet pasti na račun građana Podgorice i oko 9.5 hiljada privrednih društava koja posluju u Glavnom gradu, pri čemu je značajan dio privrednika u blokadi poslovanja.

Dokaz da DPS lokalnu vlast Glavnog grada ne zanimaju uslovi u kojima posluje mali i srednji biznis Podgorice je i njihovo izgiravanje propisa i odbijanje SDP predloga da se izvrši linearno smanjenje svih loklalnih komunalnih taksi za 20%, kao i ukidanje pojedinih nameta vezanih za pristup lokalnim putevima privrednoj grani Podgorice.

Kao što se vidi i iz samih primitaka planiranog budžeta ovo smanjenje ne bi znatno uticalo na sam budžet Glavnog grada ali bi činilo veliku olakšicu privrednicima. SDP hrabri činjenica da građani Glavnog grada prepoznaju i podržavaju inicijative koje sprovodimo, te smo na taj način zajedno tokom ove kalendarske godine uspijeli da pokrenemo priču nedostataka kapaciteta vrtića, škola i ambulanti na teritoriji Glavnog grada. Na ovaj način smo natjerali vladajuću strukturu da se konačno pokrene sa tačke izbornih obećanja i pristupi konkretizaciji projekata izgradnje ovih kapaciteta.

Godinama u nazad građani Starog aerodroma, Dinoša, Kakaritske gore, Rogama i Milješa svjedoče svakodnevnim ekološkim incidentima nezakonitog spaljivanja guma i oblaka crnog dima koji obavija njihove domove.

Na njihovu žalost i pored svih usvojenih državnih strateških dokumenata i propisa vezanih za upravljanje otpadom, i obaveza koje gradske vlasti imaju po tom pitanju, i dalje vladajuća struktura lopticu odgovornosti prebacuje između gradske uprave i nadležnih državnih institucija. Na sreću, građani Podgorice će bahatu DPS vlast i njene satelite na proljećnim izborima naredne godine poslati u opozicione klupe, imajući u vidu da mnogi iz ove vladajuće strukture već griju optuženičke.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada