Od autora SDP SDP

Konjević: Izmjenama zakona smanjuju transparentnost trošenja novca

Iz­da­va­ja­nje dr­žav­nih pred­u­ze­ća sa li­ste ob­ve­zni­ka Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma ni­je do­bro rje­še­nje, jer je taj akt je­dan od ključ­nih iz se­ta an­ti­ko­rup­cij­skih, ko­ji­ma tre­ba una­pri­je­di­ti tran­spa­rent­nost tro­še­nja dr­žav­nog nov­ca, oci­je­nio je biv­ši mi­ni­star finan­si­ja i ak­tu­el­ni po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Ra­ško Ko­nje­vić. Komen­ta­ri­šu­ći iz­mje­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ko­je je pri­pre­mi­la Vla­da, Konje­vić je Read the full article…

Zeković: Selektivna pravda je najgora vrsta nepravde

Selektivna pravda – gdje Tužilaštvo demonstrira efikasnost nad nevoljnicima koji su bespravno posjekli drva za ogrjev, dok počinioci desetina ili stotina miliona eura utvrđene i plaćene štete po državni budžet ostaju nekažnjeni – najgora je vrsta nepravde. Usuđujem se reći i gora od potpunog bezakonja, jer ubija vjeru u pravdu, za koju su još Rimljani Read the full article…

Smrtna presuda Vrbnici!

Osjećam  ogorčenje, nezadovoljstvo i nemoć  prvi put u životu.  Može li se spasiti Vrbnica? Mogu li odbornoci  u Opštini  Plužine promijeniti svoju odluku i smoći snage da, bez obzira na partijsku pripadnost, kažu NE halapljivoj tajkunskoj pohari prirodnog resursa, da kažu NE razaranju ljepote i uništenju jedne rijeke, da kažu NE Vrbnica u derivacione cjevovode! Read the full article…

Propusti probijaju rokove i povećavaju troškove

Pred­stav­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re mi­nu­lih go­di­na upor­no su po­na­vlja­li da se bli­ži za­vr­še­tak ra­do­va na iz­grad­nja sport­ske ha­le u Be­ra­na­ma ipak do ko­nač­ne re­a­li­za­ci­je ovog ka­pi­tal­nog pro­jek­ta ni na­kon osam go­di­na ni­je došlo. To se ni­je de­si­lo ni na­kon što je iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va kra­jem pro­šle go­di­ne sa­op­šte­no da su na iz­grad­nji sport­ske ha­le Read the full article…

Što prije otkriti autora anonimnog pisma

Povodom objave Radija Petnjica i reagovanja na objavu gospodina Mehmeda Adrovića, pozivamo policiju da što prije otkrije autora anonimnog pisma, zbog toga što ova situacija predstavlja vid uznimiravanja javnosti i može se zloupotrijebiti ili od nalogodavaca ili drugih ne dobronamjernih ljudi za razne političke manipulacije. Ovom prilikom nećemo ni da pomislimo da se može od Read the full article…

Ulica prekopana i ništa više

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a po­zva­li su od­go­vor­ne u Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va da što pri­je na­sta­ve za­po­če­te ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, ko­ja se u du­ži­ni od 380 me­ta­ra pro­sti­re od Uli­ce 29. no­vem­bra do grad­skog sta­di­o­na. Ka­za­li su da se sa za­vr­šet­kom ra­do­va neo­prav­da­no ka­sni, zbog če­ga se ova pro­met­na grad­ska sa­o­bra­ćaj­ni­ci go­di­nu Read the full article…

Da je vječna Crna Gora!

Najveća pobjeda u politici je kada vaši progonitelji postanu sljedbenici vaših ideja i strateških ciljeva– nezavisnosti, građanske države, EU i NATO integracija. I upravo su SDP i nekadašnji LSCG ostvarili te najveće pobjede u politici. Put ka EU i ulazak u NATO su sigurno najveća ostvarenja za ovih 11 godina od obnove nezavisnosti. SDP je Read the full article…