Od autora SDP SDP

Vrijedi se boriti

Tokom skoro dvije decenije aktivnog bavljenja politkom sam se naslušao rečenica tipa “što mogu da promijenim”, “ne vrijedi ništa”, “nema nade” i sličnih koje su vodile tome da često kao društvo donosimo očekivane, a ne hrabre odluke. Jedina sigurna većina u Crnoj Gori je ona koja misli da ne može ništa promijeniti. Nažalost u toj većini su Read the full article…

Rebronja: Glasanje o NATO-u istorijska obaveza

Građanska opozicija trebalo bi da bude u parlamentu na dan glasanja o pristupanju Crne Gore u NATO-u, jer je to njena istorijska obaveza, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP). Potpredsjednik te stranke, Almir Rebronja, kazao je da SDP od osnivanja ima jasno zacrtane političke ciljeve koje nije mijenjao 27 godina – nezavisna država Crna Gora, evroatlantske Read the full article…

Vratiti život selu

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a po­zva­li su nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da na vi­še lo­ka­ci­ja, ka­ko na se­o­skom, ta­ko i na grad­skom pod­ruč­ju, pri­stu­pe otva­ra­nju ot­kup­nih cen­ta­ra. Oni su pod­sje­ti­li da u stra­te­škim do­ku­men­ti­ma Op­šti­ne Be­ra­ne po­seb­no mje­sto za­u­zi­ma­ju po­gla­vlja ko­ja se ti­ču raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de, pro­iz­vod­nje zdra­ve hra­ne i ot­ku­pa lje­ko­vi­tog bi­lja i šum­skih plo­do­va. Is­ta­kli su da Read the full article…

Konjević: Pobijedićemo Svetovu koaliciju u Novom

Kakav rezultat koalicije SDP-URA i cjelokupne opozicije očekujete na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom? DPS u Herceg Novom više neće vršiti vlast. To je sigurno. U dosadašnjoj kampanji prilaze nam građani koji su posvećeni Crnoj Gori i vrijednostima evroatlanskih integracija svjesni svih prevara DPS-a i činjenice da ta partija sigurno gubi vlast u Herceg Read the full article…

Sanaciji Vasovih voda se pristupilo neozbiljno

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­cij­alde­mo­krat­ske par­ti­je ju­če su na­gla­si­li da ih ra­du­je naj­no­vi­ja vi­jest ko­ja se ti­če sa­na­ci­je sme­tli­šta na Va­so­vim vo­da­ma. Me­đu­tim, ka­ko su na­ve­li, mi­nu­lo vri­je­me je po­ka­za­lo da je Vla­da neo­zbilj­no pri­stu­pi­la rje­ša­va­nju ovog pro­ble­ma. – Nas ra­du­je vi­jest da će usko­ro po­če­ti de­talj­na sa­na­ci­ja Va­so­vih vo­da, ali mo­ra­mo da ka­že­mo da je Read the full article…

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić čestitao Vaskrs

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić uputio je, povodom Vaskrsa, sveštenstvu i svim građanima koji slave Vaskrs čestitku u kojoj se kaže: “Praznik Hristovog vaskrsnuća predstavlja dan koji nas podsjeća na univerzalne ljudske vrijednosti. Ovogodišnje poklapanje datuma slavljenja Vaskrsa treba da bude putokaz svima u Crnoj Gori da se mnogo više okupljamo, težimo jedinstvu, Read the full article…

Žene SDP i mladi GP URA Novljanima čestitali praznike i poklanjali pincu

Forum žena SDP i mladi GP URA, okupljeni u koaliciju VAZDA, danas su Novljanima čestitali praznike poklanjajući im tradicionalni bokeški uskršnji kolač – pincu. Ovim gestom podsjetili su na neka bolja vremena, uz želje da njihovo porodično i komšijsko okupljanje ovih dana protekne uz bliskost, dobronamjernost i razumijevanje. Ne dozvolite da vas svađaju, ne dozvolite Read the full article…

Vojinović: Opština da obezbijedi kopiju ugovora za izgradnju Gradskog pozorišta

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Podgorice poziva nadležne vlasti u Opštini da hitno odgovore na zahtjev odbornika kojim se jos od 23. marta traži da se u skladu sa Poslovnikom Skupštine obezbijedi kopija ugovora o izgradnji objekta „Gradsko pozorište“, zaključenog između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Konzorcijuma „Cijevna commerce“d.o.o., „Grijanje“d.o.o. i „Geonana“d.o.o., kako Read the full article…

Poništiti ugovore za Novi duvanski

Na inicijativu odbornika SDP-a u Glavnom gradu, koju je podržalo još 22 opoziciona odbornika, zatraženo je juče hitno zakazivanje sjednice gradske skupštine na kojoj bi razmotrili predlog o poništenju davanja saglasnosti na ugovor o dokapitalizaciji      privrednog društva Novi duvanski kombinat i ugovor o upravljanju tim privrednim društvom. Inicijativa je proslijeđena predsjedniku Skupštine glavnog grada Đorđu Read the full article…

Konjević: Osloboditi male privrednike poreza na dobit, a monopolistima povećati porez

Socijaldemokratska partija pozvala je Ministarstvo finansija da uvede progresivno oporezivanje na dobit pravnih lica, kako bi se teret krize preusmjerio sa građana na privredne subjekte koji ostvaraju značajne iznose dobiti iz svog poslovanja. SDP je, u analizi koju je uradio upoređujući praksu u državama Evropske unije i regiona, predložio da se za mala preduzeća koja Read the full article…