Od autora SDP SDP

Konjević: Objavite imena dužnika koji su korisnici državne pomoći

Konjević je naglasio da bi Ministarstvo finansija, ako želi da proces o reprogramu poreskog duga bude transparentan, trebalo da objavi sva pojedinačna pozitivana i negativna rješenja o reprogramu, shodno članu 11 zakona. Uz to, da objavi i imena firmi koje su do sada koristile državnu pomoć, pošto zakon firmama ne dozvoljava reprogram. „SDP će pratiti Read the full article…

SDP Petnjica: Ne želimo da obesmišljavamo najznačajniju opštinsku nagradu

OO SDP Petnjica neće predložiti svog kandidata za člana žirija za dodjelu nagrade „4. Avgust“ za 2017.godinu. Ne želimo da učestvujemo u planu obesmišljavanja najznačajnije opštinske nagrade od strane ucijenjeno-ukradeno-kupljene i obezglavljene jednopartijske parlamentarne većine. Kriterijumi o broju i zastupljenosti članova pomenutog žirija samo potvrđuju ispravnost ranije odluke OO SDP Petnjica da bojkotuje rad lokalnog Read the full article…

Konjević: Izmjenama zakona smanjuju transparentnost trošenja novca

Iz­da­va­ja­nje dr­žav­nih pred­u­ze­ća sa li­ste ob­ve­zni­ka Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma ni­je do­bro rje­še­nje, jer je taj akt je­dan od ključ­nih iz se­ta an­ti­ko­rup­cij­skih, ko­ji­ma tre­ba una­pri­je­di­ti tran­spa­rent­nost tro­še­nja dr­žav­nog nov­ca, oci­je­nio je biv­ši mi­ni­star finan­si­ja i ak­tu­el­ni po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Ra­ško Ko­nje­vić. Komen­ta­ri­šu­ći iz­mje­ne Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, ko­je je pri­pre­mi­la Vla­da, Konje­vić je Read the full article…

Zeković: Selektivna pravda je najgora vrsta nepravde

Selektivna pravda – gdje Tužilaštvo demonstrira efikasnost nad nevoljnicima koji su bespravno posjekli drva za ogrjev, dok počinioci desetina ili stotina miliona eura utvrđene i plaćene štete po državni budžet ostaju nekažnjeni – najgora je vrsta nepravde. Usuđujem se reći i gora od potpunog bezakonja, jer ubija vjeru u pravdu, za koju su još Rimljani Read the full article…

Smrtna presuda Vrbnici!

Osjećam  ogorčenje, nezadovoljstvo i nemoć  prvi put u životu.  Može li se spasiti Vrbnica? Mogu li odbornoci  u Opštini  Plužine promijeniti svoju odluku i smoći snage da, bez obzira na partijsku pripadnost, kažu NE halapljivoj tajkunskoj pohari prirodnog resursa, da kažu NE razaranju ljepote i uništenju jedne rijeke, da kažu NE Vrbnica u derivacione cjevovode! Read the full article…

Propusti probijaju rokove i povećavaju troškove

Pred­stav­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re mi­nu­lih go­di­na upor­no su po­na­vlja­li da se bli­ži za­vr­še­tak ra­do­va na iz­grad­nja sport­ske ha­le u Be­ra­na­ma ipak do ko­nač­ne re­a­li­za­ci­je ovog ka­pi­tal­nog pro­jek­ta ni na­kon osam go­di­na ni­je došlo. To se ni­je de­si­lo ni na­kon što je iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va kra­jem pro­šle go­di­ne sa­op­šte­no da su na iz­grad­nji sport­ske ha­le Read the full article…