Od autora SDP

Stanić: Vuković ne priznaje sopstvenu Vladu

SDP je na izjavu g. Markovića da je spreman da razgovara o izborima saopštila da bi tu spremnost, ukoliko je stvarna, premijer trebalo da iskaže upućivanjem zvaničnog poziva za razgovore. I nakon toga se javlja Miodrag Vuković da optuži predsjednika SDP za navodne manipulacije, a u stvari šalje, zna se i u ime koga, poruku Read the full article…

Vojinović: Poslanici iz Podgorice da glasaju protiv Zakona o uređenju prostora

SDP Podgorica poziva sve poslanike iz Glavnog grada da glasaju protiv usvajanja Zakona o uređenju objekata i izgradnji prostora i tako daju doprinos sprječavanju usvajanja ovog nakaradnog zakonskog teksta. Predlogom zakona se udara na temeljne principe decentralizacije i na jednu od važnih ovlašćenja lokalnih samouprava koja se odnosi na planiranje prostora i usvajanja prostornih planova. Read the full article…

Pavićević: Obećanja duga osam godina

Iz OO SDP Berane oci­je­ni­li su da je kraj­nje vri­je­me da Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i lo­kal­na upra­va pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se iz­grad­nja sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma pri­ve­la kra­ju.  Oni su pod­sje­ti­li da grad na Li­mu, na­kon ru­še­nja ha­le pod Ja­si­kov­cem, go­di­na­ma ne­ma dvo­ra­nu i da to pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem broj­nim sport­skim Read the full article…

Krivokapić – Palmer: Monopol jedne partije blokira demokratski razvoj

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa direktorom Kancelarije za jugoistočnu Evropu u Stejt dipartmentu Metjuom Palmerom. Krivokapić je u razgovoru iskazao veliku zahvalnost američkoj administraciji za kontinuiranu podršku Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO, čime je ostvaren strateški državni prioritet i jedan od osnivačkih ciljeva SDP. On je iskazao očekivanje da Read the full article…

Zeković: Amfilohijev govor neprimjeren pristojnom čovjeku, a kamoli vjerskom poglavaru

Sve vrijeme javnog djelovanja mitropolit Amfilohije daje krajnje neprimjerene izjave, dok mu se u zadnje vrijeme stanje dodatno pogoršalo i jedini smisao pronalazi u vrijeđanju crnogorskih građana i države u kojoj se rodio i u kojoj živi. Ništa mudro, plemenito, niti hrišćanski građani ne mogu čuti od čovjeka koji na žalost sjedi na tronu Svetog Read the full article…

Ranko Krivokapić gost emisije “Načisto”

U ovonedjeljnom izdanju emisije “Načisto” sa Petrom Komnenićem,  gost će biti predsjednik SDP Ranko Krivokapić. Emisiju možete pogledati  u četvrtak, 21.09.2017.godine, od 20h na televiziji Vijesti. Medijski pul SDP

Šabović: Ko prekine bojkot čini uslugu DPS-u

Po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Cr­ne Go­re Dža­vid Ša­bo­vić ka­zao je da bi opo­zi­ci­o­ne stran­ke tre­ba­lo da se što pri­je do­go­vo­re o za­jed­nič­kom kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve na iz­bo­ri­ma na­red­ne go­di­ne. Ša­bo­vić je u raz­go­vo­ru za „Dan” re­kao da opo­zi­ci­ja mo­ra da bu­de je­din­stve­na u boj­ko­tu cr­no­gor­skog par­la­men­ta i da mo­ra po­nu­di­ti kon­kret­na rje­še­nja za kon­kret­ne Read the full article…

SDP Berane: Ubrzati izgradnju kanalizacione mreže

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a sa­op­šti­li su da se ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u op­šti­ni Be­ra­ne” od­vi­ja­ju spo­ro. Is­ta­kli su da se, osim ka­šnje­nja u iz­grad­nji ka­na­li­za­ci­je, ka­sni i sa vra­ća­njem sa­o­bra­ćaj­ni­ca u pr­vo­bit­no sta­nje ta­mo gdje su ra­do­vi već za­vr­še­ni. Na­gla­si­li su da Read the full article…

Krivokapić – Bjornstad: Manifest put do promjena

Predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa ambasadorom Kraljevine Norveške u Crnoj Gori Nj. E. Arne Sanes Bjornstadom. Krivokapić je u razgovoru naglasio da je ulaskom u NATO uspješno realizovan strateški vanjsko-politički prioritet Crne Gore i iskazao očekivanje da ce demokratski procesi u narednom periodu biti intenzivirani. “Crna Gora je jedina zemlja Read the full article…

Forum mladih SDP učestvovao na regionalnoj konferenciji “Vučko”

Predsjednik Emir Hadžimušović i  članica Predsjedništva Foruma mladih SDP  Amina Cikotić prisustvovali su regionalnoj konferenciji “Vučko” u organizaciji Foruma mladih SDP BiH i Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung, na kojoj se već osam godina okupljaju predstavnici omladinskih organizacija političkih partija iz regiona. Glavna tema ovogodišnjeg okupljanja bila je “Ostajemo ovdje – Kako zadržati mlade ljude u zemljama Zapadnog Read the full article…