kategorija za aktuelne postove (vijesti)

Branko Pejović

Smrtna presuda Vrbnici!

Osjećam  ogorčenje, nezadovoljstvo i nemoć  prvi put u životu.  Može li se spasiti Vrbnica? Mogu li odbornoci  u Opštini  Plužine promijeniti svoju odluku i smoći snage da, bez obzira na partijsku pripadnost, kažu NE halapljivoj tajkunskoj pohari prirodnog resursa, da kažu NE razaranju ljepote i uništenju jedne rijeke, da kažu NE Vrbnica u derivacione cjevovode!

Već pola vijeka se bezumno obezvređuje  prirodno bogatstvo Pive i proglašava za napredak i valorizaciju teritorije, a ne donosi  nikakav napredak i značaj u kvalitetu života mještana. Da li vidimo razmjeru katastofe? Dovoljno je proći Pivskim selima  i vidjeti prag suštinskog nestajanja sela, a i nova zlodjela nad prirodnim resursima, kao ovo na Vrbnici, uništenje života jedne rijeke. Varvarsko razaranje i rasprodaja teritorije  je nepopravljiv zločin  nad prirodom, a priroda zna da kazni, pa mi ne bi trebali da nanosimo štetu sadašnjim i budućim generacijama.

Na posljednjoj  sjednici SO Plužine odbornicu su usvojili prijedlog Odluke za izgradnju male hidroelektrane na rijeci Vrbnici i prijedlog da Vrbnicu „zarobe” i stave je u derivacioni cjevovod.
Pitam se  ko ima i da li ima  pravo da uništi, zarobi jednu rijeku? Da zlo bude veće, od uništene rijeke, profit imaju jedino domaći (ne iz Pive) i bjelosvjetski tajkuni, dok mi, obični građani,  postajemo robovi, uništavamo budućnost naše djece, unuka i praunuka…

Izuzetan šarm ovoga vodopada na Vrbnici i njegova ljepota, kao i krajevi okolo, Stabna, Orah Prisojni, Orah Osojni, Jasen, Zukva, Ravno, su  krajevi bogom dani za  seoski  turizam i proizvodnju hrane vrhuskog kvaliteta. To je  bogatstvo  na koje bi pozavidjela i mnogo bogatija društva.

Za „odbranu” Vrbnice  i vodopada podižem svoj glas. Podižem glas, prije nego je zarobe  i stave u cjevovode, ali za to je potrebna  mnogo veća aktivnost mještana i traženje  i ostvarenje Ustavom garantovanog,  ali neostvarenog prava građanina (mještanina) da direktno odlučuje da li će Vrbnica biti „zarobljena”. Siguran sam da stav i mišljenje dijelim sa mnogima od vas, te da bespomoćnost  i nezadovoljstvo ne prihvatate  kao sudbinu.

Organizujmo se za spas naše Vrbnice, njenih vodopada i života u dolini rijeke, borimo se za spas našeg bogatstva i budućnosti  naših potomaka.

Molim sve Pivljane, ma gdje oni živjeli, da nam se pridruže i da 30.05.2017. god u 11 časova u Domu kulture u Plužinama daju  svoje mišljenje i primjedbe, a vjerujem i kažu NE pohari Pive.

 

Predsjednik OO SDP Plužine Branko Pejović

Dvorana Berane

Propusti probijaju rokove i povećavaju troškove

Pred­stav­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re mi­nu­lih go­di­na upor­no su po­na­vlja­li da se bli­ži za­vr­še­tak ra­do­va na iz­grad­nja sport­ske ha­le u Be­ra­na­ma ipak do ko­nač­ne re­a­li­za­ci­je ovog ka­pi­tal­nog pro­jek­ta ni na­kon osam go­di­na ni­je došlo. To se ni­je de­si­lo ni na­kon što je iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va kra­jem pro­šle go­di­ne sa­op­šte­no da su na iz­grad­nji sport­ske ha­le u to­ku za­vr­šni ra­do­vi i da usko­ro tre­ba da usli­je­di nje­no zva­nič­no otva­ra­nje. Umje­sto to­ga Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va je 24. mar­ta ob­ja­vi­la ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju za otvo­re­ni po­stu­pak jav­ne na­bav­ke za iz­vo­đe­nje za­vr­šnih ra­do­va na iz­grad­nji sport­ske dvo­ra­ne. Na osno­vu te do­ku­men­ta­ci­je nad­le­žna ko­mi­si­ja je ovih da­na do­ni­je­la rje­še­nje o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de u kom je pre­ci­zi­ra­no da je po­nu­da po­nu­đa­ča Kon­zor­ci­jum „Kro­ling” doo Da­ni­lov­grad is­prav­na i naj­po­volj­ni­ja i da vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si 389.793,52 eura. Na­ve­de­no je da je rok za za­vr­še­tak pred­vi­đe­nih ra­do­va 60 da­na, uz na­po­me­nu da za­in­te­re­so­va­ni po­nu­đa­či mo­gu pod­ni­je­ti žal­bu na do­ni­je­to rje­še­nje. To zna­či da od zva­nič­nog otva­ra­nje no­vog sport­skog kom­plek­sa u Be­ra­na­ma bar za još dva mje­se­ca ne­ma ni­šta.

Iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va na­vo­de da je apri­la 2014.go­di­ne pot­pisn ugo­vor za iz­vo­đe­nje dru­ge fa­ze ra­do­va na iz­grad­nji sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma i da su svi ugo­vo­re­ni ra­do­vi po ovom jav­nom nad­me­ta­nju za­vr­še­ni. Me­đu­tim, ka­ko su na­ve­li, u ci­lju usa­gla­ša­va­nja pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je sa una­pre­đe­nim stan­dar­di­ma u po­gle­du ener­get­ske efi­ka­sno­sti i to­plot­nih bi­lan­sa za ovu vr­stu obje­ka­ta, kao i sma­nje­nje tro­ško­va u pe­ri­o­du eks­plo­a­ta­ci­je objek­ta iz­vr­še­na do­pu­na pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je gdje je po­red no­vih ele­me­na­ta ma­šin­skih po­stro­je­nja i ure­đa­ja tre­ba­lo pla­ni­ra­ti i do­dat­ni pro­stor za nji­hov smje­štaj.

-Na­ve­de­ne iz­mje­ne su uslo­vi­le i do­dat­nu do­ra­du pro­jek­ta ka­ko bi se za­do­vo­lji­li kri­te­ri­ju­mi pro­tiv­po­žar­ne i bez­bjed­no­sne za­šti­te u slu­ča­ju po­ža­ra ili sl. ha­va­rij­skih re­ži­ma. Ta­ko­đe, u ci­lju po­sti­za­nja što kva­li­tet­ni­je funk­ci­je objek­ta ja­vi­la se i po­tre­ba za pri­mje­nom vi­so­ko­e­fi­ka­snih ra­svjet­nih ti­je­la ko­ja po­red ener­get­ske efi­ka­sno­sti is­pu­nja­va­ju i naj­no­vi­je stan­dar­de za odr­ža­va­nje me­đu­na­rod­nih sport­skih tak­mi­če­nja. Shod­no va­že­ćim pra­vi­li­ma za­kon­ske re­gu­la­ti­ve, u objek­tu je tre­ba­lo rje­ši­ti pro­blem u di­je­li pri­la­go­đa­va­nja objek­ta li­ci­ma sma­nje­ne po­kre­tlji­vo­sti. S tim u ve­zi Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va je ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje i iza­bra­la iz­vo­đa­ča ovih ra­do­va, kao do­dat­nih i neo­p­hod­nih, ka­ko bi se obje­kat upo­do­bio va­že­ćoj za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi i ne­sme­ta­no pri­ba­vi­la upo­treb­na do­zvo­la – na­ve­li su iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va.

Iz lo­kal­ne upra­ve na­vo­de da su uči­ni­li mak­si­mal­ne na­po­re da pri­vo­le in­ve­sti­to­re da što pri­je za­vr­še iz­grad­nju sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma.
-Pr­vo­bit­no pro­jekt­no rje­še­nje je ima­lo do­sta ne­do­sta­ta­ka ko­ji su mo­ra­li u ho­du da se is­pra­vlja­ju, što je i uslo­vi­lo do­dat­ne ra­do­ve ko­ji bi, ka­ko smo oba­vi­je­šte­ni, tre­ba­lo da se za­vr­še na­red­nih mje­se­ci – na­gla­si­li su iz Op­šti­ne Be­ra­ne.

Pro­je­kat za iz­grad­nju sport­ske dvo­re­ne u Be­ra­na­ma ura­di­lo je pred­u­ze­će „Ur­ban pro­jekt“ iz Čač­ka, dok je gra­đe­vin­ska do­zvo­la od stra­ne Mi­ni­star­stva ure­đe­nja pro­sto­ra i za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne iz­da­ta 23.apri­la 2010. go­di­ne. To­kom 2012. go­di­ne iz lo­kal­ne upra­ve je po­tvr­đe­no da je pri­li­kom pro­jek­to­va­nja na­pra­vlje­na ve­li­ka gre­ška, jer se sa jed­nog di­je­la iz­gra­đe­nih tri­bi­na ni­je vi­dio kom­ple­tan te­ren. Ta gre­ška je ka­sni­je mo­ra­la da se is­pra­vlja, ali iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va ni do da­na­šnjih da­na ni­je sa­op­šte­no ko je kriv za po­me­nu­ti pro­pust i ko­li­ko je do­dat­nog nov­ca utro­še­nio za ove na­mje­ne.

Iz be­ran­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je tvr­de da po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da se pri­li­kom iz­grad­nje spo­rt­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma pri­bje­ga­va­lo ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma. Is­ta­kli su da bi tu­ži­la­štvo tre­ba­lo da pre­i­spi­ta to­ko­ve nov­ca ko­ji su pra­ti­li iz­grad­nju po­me­nu­tog objek­ta.

– Naj­no­vi­ji ten­der „te­žak“ bli­zu 400.000 eura iza­zi­va oprav­da­nu sum­nju da je pri­li­kom iz­grad­nje sport­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma do­sta nov­ca ulu­do po­tro­še­no. Tim pri­je kad se zna da su nad­le­žni go­di­na­ma sa­op­šta­va­li da je iz­grad­nja ovog objek­ta go­to­va stvar. Uosta­lom, ni­kad ni­je zva­nič­no sa­op­šte­no ko­li­ko jer do­sad nov­ca utro­še­no za over na­mje­ne. To je do­vo­ljan sig­nal za tu­ži­la­štvo re­a­gu­je po hit­nom po­stup­ku i utvr­di da li je u ovom slu­ča­ju bi­lo „pra­nja nov­ca“, jer i naj­o­bič­ni­ji la­ik uvi­đa da su po­je­di­ni po­slo­vi zbog ne­či­je „gre­ške“ od­no­si­li do­sta sred­sta­va – na­gla­sio je pred­sjed­nik be­ran­skog SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.

Ka­men te­me­ljac po­sta­vljen 19. mar­ta 2009.

Ka­men te­me­ljac no­ve spo­rt­ske dvo­ra­ne u Be­ra­na­ma po­sta­vi­li su još 19. mar­ta 2009. go­di­ne ta­da­šnji di­rek­tor Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Žar­ko Živ­ko­vić i biv­ši pred­sjed­nik Op­šti­ne Be­ra­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić. Ta­da je re­če­no da se ra­di o sa­vre­me­nom sport­skom kom­plek­su ko­ri­sne po­vr­ši­ne 4.800 me­ta­ra kva­drat­nih, ko­ji će mo­ći da pri­mi 2.100 gle­da­la­ca i da će nje­go­va iz­grad­nja ko­šta­ti oko če­ti­ri mi­li­o­na eura. Op­štin­ski i dr­žav­ni zva­nič­ni­ci su tog istog da­tu­ma na­ja­vi­li da će sport­ska ha­la za pet mje­se­ci bi­ti sta­vlje­na pod krov i da će na­kon to­ga kom­plet­ni ra­do­vi bi­ti za­vr­še­ni za go­di­nu da­na. Me­đu­tim, re­a­li­za­ci­ja ovog pro­jek­ta ni­je okon­ča­na ni na­kon osam go­di­na.
Najnoviji ten­der „te­žak“ bli­zu 400.000 eura iza­zi­va oprav­da­nu sum­nju da je pri­li­kom iz­grad­nje sport­ske dvo­ra­ne do­sta nov­ca ulu­do po­tro­še­no, a ni­kad ni­je zva­nič­no ni sa­op­šte­no ko­li­ko je do­sad nov­ca utro­še­no za ove na­mje­ne pa je to do­vo­ljan sig­nal za tu­ži­la­štvo da re­a­gu­je po hit­nom po­stup­ku i utvr­di da li je u ovom slu­ča­ju bi­lo „pra­nja nov­ca“ – ka­že Mir­ko Pa­vi­će­vić (SDP).

 

Izvor: Dan

Razumijemo nervozu u DPS-u, ali lažni patriotizam, kao posljednje utočište, vam neće proći

SDP razumije nervozu u vrhu DPS-a znajući da se mnogima u njihovim redovima smiješi sudbina Svetozara Marovića. SDP vam nije kriv zbog toga što vas čeka. Za vaše pljačke i pohare nije vam niko kriv do vi sami. Što ste sijali to ćete i žnjeti. Lažni patriotizam, kao posljednje utočište, vam neće proći. Utočište vam se sprema negdje drugo, to dobro znate, i zato nervoza.

U čestitici povodom Dana nezavisnosti ukazali smo i na negativne pojave – primjere krađa, otimanja i pohara pod plaštom odbrane države. Ukazali na ono što svako zna u Crnoj Gori.
To što se prepoznajete pri pomenu krađe govori da ste makar malo iskreni i samosvjesni.
Nije ni to loše za početak.

O LSCG i devedesetima nemojte da vas zamolimo. O periodu vašeg ratnog huškanja, vašeg
ubijanja Dubrovnika, Bosne, vašem služenju Karadžiću i Mladiću, vašim deportacijama, simuliranim strijeljanjima… O vašim prvim pljačkama, švercu, milionima koje ste otimali dok je vaša politika ubijala po ex Jugoslaviji, ako imate malo obraza – bar ćutite o tome. Ne hvalite se sopstvenom sramotom. Kao što znate, ratni zločini ne zastarijevaju, a Evropska komisija u svakom izvještaju insistira na komandnoj odgovornosti za zločine.

Znamo da idete u prošlost, koliko god ona za vas ružna bila, ne biste li pobjegli od sadašnjosti. Nije vam lako – đe god zagrebete po vašem političkom nasljeđu ima razloga za stid i sramotu. Ipak brinite vi o vremenu sadašnjem. A sadašnjost i budućnost vam je takva da će mnogi od vas stopama vašeg šefa Političkog savjeta. Vazda ste ga u stopu slijedili pa ne sumnjamo da ćete i ovoga puta.

Za Ranka Krivokapića ne brinite – bio u vlasti ili opoziciji biće slobodan covjek. Nama za razliku od vas ne treba vlast da bi bili slobodni ljudi.

 

Medijski pul SDP

logods

Crnoj Gori ne treba povratak u devedesete

Očigledno je da pojedine političke strukture Dan nezavisnosti doživljavaju kao priliku da izazovu podjele među ljudima, jer očigledno nemaju što drugo da ponude građanima Crne Gore. Izgleda je zajednički koordinator DF-a i DPS-a Aleksandar Vučić dao nalog svojim partnerima da se podizanjem tenzija i  širenjem podjela čuvaju poljuljani rejtinzi.

“Zajedničkim naporima” saradnika Putinove Jedinstvene Rusije iz ove dvije strukture se pokušavaju unijeti podjele po nacionalnim linijama, ali su građani naše zemlje shvatili da se na podjelama ne može graditi zajednička kuća.

U Crnoj Gori nam ne treba povratak u devedesete, ni u retorici i ikonografiji, a o ratnim i ekonomskim prilikama da i ne govorimo.

Ne treba nam ni “SAOizacija” pojedinih regija Crne Gore, i što se nas iz SDP-a tiče bićemo na braniku građanske, evropske i tolerantne Crne Gore, baš kao što smo to bili i devedesetih.

Politika podjela i daljeg vođenja završenih bitaka je jedino što dvije strukture koje dijele Crnu Goru mogu da ponude građanima i zbog toga im je podrška svakim danom sve manja.

Manja je i u Kotoru u kojem do nogu poraženi DPS pokušava ubrati jeftine političke poene partijskim “čestitanjem” Dana nezavisnosti, valjda zaboravljajući da su njihovi čelni  ljudi bili (rame uz rame sa članovima današnjeg DF) u napadu na Dubrovnik, sa pozicija komadanta artiljerije ili švercera oružja. Dosta je nama vašeg “patriotizma” koji traje sve do presude za organizovani kriminal, kad se ekspresno odričete crnogorskog držaljanstva.

Medijski pul SDP

Petnjica

Što prije otkriti autora anonimnog pisma

Povodom objave Radija Petnjica i reagovanja na objavu gospodina Mehmeda Adrovića, pozivamo policiju da što prije otkrije autora anonimnog pisma, zbog toga što ova situacija predstavlja vid uznimiravanja javnosti i može se zloupotrijebiti ili od nalogodavaca ili drugih ne dobronamjernih ljudi za razne političke manipulacije.

Ovom prilikom nećemo ni da pomislimo da se može od nadležnih ponoviti izjava premijera Markovića “da nije ubijen nijedan pošten čovjek u Crnoj Gori” i da je “bezbjednosna situacija u Crnoj Gori odlična” i da je “Crna Gora pobijedila kriminal”.

Ako ne mogu da otkriju ko prijavljuje bombe, a ono valjda mogu da otkriju ko je spakovao i poslao ovo “anonimno” pismo.
OO SDP Petnjica

Berane

Ulica prekopana i ništa više

Iz be­ran­skog od­bo­ra SDP-a po­zva­li su od­go­vor­ne u Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va da što pri­je na­sta­ve za­po­če­te ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji Uli­ce To­do­ra Đe­da Voj­vo­di­ća, ko­ja se u du­ži­ni od 380 me­ta­ra pro­sti­re od Uli­ce 29. no­vem­bra do grad­skog sta­di­o­na.

Ka­za­li su da se sa za­vr­šet­kom ra­do­va neo­prav­da­no ka­sni, zbog če­ga se ova pro­met­na grad­ska sa­o­bra­ćaj­ni­ci go­di­nu da­na na­la­zi van funk­ci­je. Na­ve­li su da to za­da­je ozbilj­ne pro­ble­me sta­nov­ni­ci­ma ovog di­je­la gra­da.

-Kad se kre­nu­lo sa re­kon­struk­ci­jom uli­ce re­če­no je da je pred­vi­đe­na za­mje­na in­sta­la­ci­ja, fe­kal­ne i at­mos­fer­ske ka­na­li­za­ci­je, elek­tro vo­do­va, as­fal­ti­ra­nje, iz­grad­nja pje­šač­kih sta­za od štam­pa­nog be­to­na, led ra­svje­te i iz­grad­nja jed­no­bra­zne ogra­de. Ta­da je is­tak­nu­to da će ra­do­vi bi­ti br­zo za­vr­še­no. Me­đu­tim, uli­ca je sa­mo pre­ko­pa­na i za­tvo­re­na za sa­o­bra­ćaj, dok su osta­la obe­ća­nja za­sad osta­la sa­mo mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru, što u ve­li­koj mje­ri uslo­žnja­va funk­ci­o­ni­sa­nje ži­vo­ta u ovom di­je­lu gra­da. Za­to od Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va tra­ži­mo da što pri­je na­sta­vi sa za­po­če­tim ra­do­vi­ma – na­gla­si­li su iz OO SDP-a.

 

Izvor: Dan

cg-profimedia-0018309290

Da je vječna Crna Gora!

Najveća pobjeda u politici je kada vaši progonitelji postanu sljedbenici vaših ideja i strateških ciljeva– nezavisnosti, građanske države, EU i NATO integracija. I upravo su SDP i nekadašnji LSCG ostvarili te najveće pobjede u politici.

Put ka EU i ulazak u NATO su sigurno najveća ostvarenja za ovih 11 godina od obnove nezavisnosti. SDP je ponosna što je presudno doprinijela da se ratna Crna Gora devedesetih okrene civilizovanom svijetu i partnerstvu sa evropskim i svjetskim demokratijama.

Teško se oteti utisku da su se u ovih 11 godina na obnovljenoj nezavisnosti više obezbjeđivali lični intetresi nego što se gradila budućnost države. Državom su se pokrivala razna nepočinstva – ona je često služila kao štit za odbranu raznih pohara i nelegalnih finansijskih interesa. Pokrivanje NATO i crnogorskom zastavom ne može sakriti korupciju i kriminal u vrhu vlasti. Patriotizam je zrtvovanje za svoju drzavu a ne naplata koju daje vlast.

Zato je najčasnija i najuzvišenija dužnost danas borba protiv ovakvih “patriota”. Na isti način kako je devedesetih borba za Crnu Goru bila da se ukrote njeni negatori i akteri ratne zločinačke politike.

Autokratijom i samovlašćem se ne čuva Crna Gora, njima se razara njeno biće, vjera u njenu održivost. Država bez demokratije, parlamentarizma i suštinskog političkog pluralizma, država bez razvijenih institucija i jednakih šansi za sve njene gradjane je ideal za autokrate ali i užasna sudbina za njene građane.

Crna Gora, da bi opstala i bila vječna kroz vjekove mora pred sobom imati cilj prve vrste – da vjera u Crnu Goru bude opet i puna vjera u njenu pravdu. Da Crna Gora okuplja svoje građane jer su svi oni jednako njeni sinovi, a ne da vlast huška i zavađa za interes svoje pohlepne “elite”.

Jedino Crna Gora koja ima osjećaj jednakosti, pravičnosti i solidarnosti, je Crna Gora spremna za velike istorijske iskorake. Jedino takva Crna Gora je dostojna generacija koje dolaze.

Iskreno vjerujući u takvu Crnu Goru, SDP kao jedina parlamentarna partija koja je svih ovih 27 godina nepokolebljivo, istrajno i hrabro na braniku nezavisne, građanske, evroatlantske i demokratske Crne Gore, svim građanima čestita 21. Maj – Dan nezavisnosti.

 

Medijski pul SDP

Rasko

Konjević: Čelnicima DPS-a nikad nije bilo teško da promijene mišljenje

Reagujući na izjavu premijera Duška Markovića kako mu ne pada na pamet da pozove opoziciju na dijalog, potpredsjednik SDP Raško Konjević je podsjetio kako su čelnici DPS-a u decembru 2015. godine tvrdili da nijesu za prelaznu vladu, a već početkom 2016. godine ti isti političari su smatrali da je to dobro rješenje.

“U DPS-u su govorili da je Budva primjer razvoja, a danas raspisuju crvenu Interpolovu potjernicu za predsjednikom Političkog savjeta Svetozarom Marovićem. Govorili su da će neko politički odgovarati za slučaj “Limenka” i “Ramada, ako se na sudu dokaže da je napravljena šteta za državu, a danas kada je ona nesporna i višemilionska o tome ćute. DPS  je govorio da neće biti novih nameta na građane, da neće smanjivati socijalna davanja i da javni dug nije problem naše ekonomije. Odmah nakon izbora uveli su veće namete. Jasno je da čelnicima DPS-a nije teško da promijene mišljenje, i to će se desiti”, rekao je Konjević.

Izvor: ND Vijesti

Krivokapic - Bjornstad

Krivokapić: Alternativa mora biti prozapadna i proevropska

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić susreo se sa ambasadorom Kraljevine Norveške u Crnoj Gori Arne Sarnes Bjornstadom.

Krivokapić i Bjornstad su razgovarali o članstvu Crne Gore u NATO u svijetlu nedavno okončane ratifikacije, političkoj krizi u zemlji, kao i prilikama u regionu Zapadnog Balkana

Predsjednik Krivokapić je iskazao zadovoljstvo uspješno okončanim procesom integracija Crne Gore u NATO i zahvalio Norveškoj na podršci koju je pružala našoj zemlji tokom ovog procesa. On je istakao da SDP, kao jedina parlamentarna partija koja 27 godina istrajava na istim strateškim vrijednostima pripadanja Crne Gore EU i NATO porodici, osjeća veliku satisfakciju zbog ispunjenja ovog cilja.

Krivokapić je naglasio da nakon zaokruživanja NATO procesa i stavljanja pečata na crnogorsku nezavisnost Crnoj Gori slijedi puna posvećenost odloženim reformama koje će dovesti do uspostavljanja funkcionalne demokratije bazirane na vladavini prava.

“Ono što Crnu Goru čeka je oslobađanje od balasta prevaziđene političke i društvene paradigme imanentne jednopartijskom sistemu koja blokira razvoj društva uspostavljajući model lojalnosti partiji a ne državi”, rekao je Krivokapić.

On je istakao da politička alternativa DPS –u mora imati jasan prozapadni i proevropski demokratski kurs i kontinuitet vanjske politike kako bi obezbijedila mirnu tranziciju vlasti.

“Jedino takva alternativa može voditi Crnu Goru naprijed jer je partnerstvo sa demokratskim zemljama jedina garancija rušenja monopola i autokratskog načina vladanja koje definitivno ulazi u završnu fazu”, rekao je na kraju Krivokapić.

Medijski pul SDP