kategorija za aktuelne postove (vijesti)

Lompar

Krivokapić: Lompar je bio tihi i istrajni posvećenik Crnoj Gori

Povodom smrti poznatog crnogorskog intelektualnog stvaraoca Mladena Lompara, predsjednik SDP Ranko Krivokapić uputio je telegram saučešća:

„Mladen Lompar je pripadao onom krugu crnogorskih intelektualaca koji su stali u zaštitu crnogorskog identiteta, kulture i samosvijesti u zlom vremenu kada se zbog ljubavi prema Crnoj Gori i glavom plaćalo.

On se borio za Crnu Goru riječju, poezijom, vrijednim stvaralaštvom, intelektualnim angažmanom i modernim iskazom kojim je Crnu Goru jedino vidio u evropskom i mediteranskom kulturološkom krugu.

I upravo je cjelokupno njegovo stvaralaštvo najbolji putokaz kako raditi za dobrobit svoje domovine koju je volio iznad svega.

Mladen je bio tihi, predani ali i uporni i istrajni posvećenik Crnoj Gori i njenoj slobodi. Modernoj i evropskoj Crnoj Gori će zato nedostajati ali će njegova zaostavština ostati trajno dobro kao putokaz na čemu moramo temeljiti snažnu i vječnu Crnu Goru“.

Petar

Odžić: Naplaćeno 1,7 miliona eura takse

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva za prvih osam mjeseci naplatila je  1,7 miliona eura na ime boravišne takse što je za gotovo 250 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

To je za “Vijesti“ saopštio sekretar za finansije i v.d. direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić, uvjeren da će ovakav pozitivan trend naplate biti nastavljen i u narednom periodu, imajući u vidu da je špic ljeta.

„Zaključno sa  10. avgustom  ukupno je naplaćeno 1.777.118 eura, od kojih se 849.585 odnosi na naplatu boravišne takse za privatni smještaj. Prošle godine u istom periodu je naplaćeno 1.520.125 eura, od čega se 703.202 eura  odnosi na naplaćen iznos boravišne takse za privatni smještaj. Upoređujući sadašnje sa prošlogodišnjim rezultatima, možemo biti više nego zadovoljni, jer smo ostvarili veću naplatu boravišne takse za čak 246.993 eura. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je naplata boravišne takse za privatni smještaj bolja za čak 146.383 eura nego lani u istom periodu“, kazao je Odžić i dodao da boravišna taksa predstavlja prihod Lokalne i Nacionalne turističke organizacije

Podsjetivši da je opštinska  Turistička inspekcija od 20. juna krenula sa terenskim kontrolama, radi povećanja broja legalnih izdavaoca smještaja  i što bolje naplate boravišne takse, Odžić je kazao da je do 10. avgusta izvršeno 6.019 terenskih inspekcijskih kontrola.

„Na terenu se nalazi 24 ovlašćena službenika , koji su po dva organizovani u 12 ekipa, a koje svakodnevno vrše terentske inspekcijske kontrole na području naše opštine. To je rezultiralo povećanjem broja rešenja za izdavanje smještaja, kao i bolju naplatu boravišne takse u odnosu na isti period prošle godine. Inspekcijski nadzor je uticao i na povećanje broja legalnih izdavaoca“, istakao je Odžić.

Dodaje da je novina   to što će  ove godine lokalna turistička inspekcija biti na terenu do kraja septembra kako bi se što bolje  kontrolisala naplata boravišne takse na samom kraju turističke sezone.

„U cilju boljeg praćenja turističke  sezone intezivno radimo na unapređenju saradnje sa državnom turističkom inspekcijom, kako bi u narednim godinama smanjili broj nelegalnih izdavaoca smještaja i unaprijedili našu turističku ponudu“, istakao je Odžić.

Na području budvanske opštine sada je registrovano 28 hiljada ležaja u privatnom smještaju.

Izvor: Portal Vijesti

mirko-pavicevic

Pavićević: Hitno popraviti oštećene ulice

Iz Opštinskog odbora SDP Berane juče su pozvali investitore i izvođače radova da ubrzaju radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistema kanalizacione mreže. Istakli su da se raduju što će Berane dobiti moderni kanalizacioni sistem, ali da su nezadovoljni načinom kako se radovi odvijaju. Navode da je u okviru realizacije pomenutog projekta raskopana većina saobraćajnica u gradu i prigradskim naseljima i da to zadaje ozbiljne probleme učesnicima u saobraćaju.
-Znamo da je dosta građana godinama muku mučilo sa septičkim jamama i da je fekalna kanalizacija u dobroj mjeri zagađivala Lim. Zato smo svi jedva dočekali da se krene s realizacijom projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistema kanalizacione mreže. Međutim, očigledno je, da su se radovi neopravdano poprilično otegli, što građanima pričinjava velike probleme. Zbog radova brojne ulice su više od dva mjeseca raskopane, pa su žitelji pojedinih naselja lišeni odgovarajuće saobraćajne komunikacije sa gradom. Zato pozivamo nadležne da intenziviraju realizaciju ovog projekta kako bi se što prije prevazišao ovaj zaista veliki problem – naglašava predsjednik OO SDP-a Mirko Pavićević.On je ka­zao da je neo­p­hod­no što pri­je po­sta­vi­ti no­vu as­falt­nu pod­lo­gu na mje­sti­ma gdje je zbog po­sta­vlja­nja ka­na­li­za­ci­o­nog cje­vo­vo­da do­šlo do ošte­će­nja.
-Pri­li­kom po­sta­vlja­nja ci­je­vi uklo­nje­na je as­falt­na pod­lo­ga na broj­nim sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma. Te uli­ce su sa­da prak­tič­no ne­pro­hod­ne. Za­to se što pri­je mo­ra kre­nu­ti s no­vim as­fal­ti­ra­njem. Ne­do­pu­sti­vo je da se če­ka re­a­li­za­ci­ja či­ta­vog pro­jek­ta pa da se tek na­kon to­ga pri­stu­pi po­sta­vlja­nju no­ve as­falt­ne pod­lo­ge – na­gla­sio je Pa­vi­će­vić.
U zva­nič­nim do­ku­men­ti­ma pi­še da je po­me­nu­ta in­ve­sti­ci­ja vri­jed­na 13,2 mi­li­o­na eura, od če­ga bes­po­vrat­na sred­stva Evrop­ske uni­je iz­no­se 8,3 mi­li­o­na eura, dok osta­tak sred­sta­va iz­dva­ja Cr­na Go­ra u vi­du na­ci­o­nal­nog ko­fi­nan­si­ra­nja. Na­gla­še­no je da je rok za za­vr­še­tak ra­do­va na pro­jek­tu iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da 30 mje­se­ci, a za pro­je­kat iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že 20 mje­se­ci. Po­vje­re­nje in­ve­sti­to­ra da iz­vo­di ra­do­ve do­bi­la je špan­ska fir­ma ,,Aqu­a­lia“.
Iz lo­kal­ne upra­ve su po­zva­li gra­đa­ne na str­plje­nje, na­vo­de­ći da će od ovog pro­jek­ta ima­ti di­rekt­nu i oči­gled­nu ko­rist i da se ra­di o in­ve­sti­ci­ji ko­ja pred­sta­vlja pre­kret­ni­cu u od­no­su lo­kal­ne upra­ve pre­ma evrop­skim in­sti­tu­ci­ja­ma.
-Ovaj pro­je­kat ne re­a­li­zu­je­mo da bi­smo za­do­vo­lji­li za­htje­ve iz pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja 27 ne­go da za­do­vo­lji­mo po­tre­be na­ših gra­đa­na za či­stom i zdra­vom ži­vot­nom sre­di­nom. Ovo je stra­te­ški pro­je­kat za op­šti­nu Be­ra­ne či­jom re­a­li­za­ci­jom će gra­đa­ni za­bo­ra­vi­ti na pro­ble­me ko­je su u mi­nu­lom pe­ri­o­du ima­li po pi­ta­nju ot­pad­nih vo­da – na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve, pod­sje­ća­ju­ći da se tre­nut­no ra­di na po­sta­vlja­nju ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi na vi­še lo­ka­ci­ja u gra­du i pri­grad­skim na­se­lji­ma.

Izvor: Dnevni list Dan

Emir Hadzimusovic - DS

Hadžimušović: Država mora posvetiti više pažnje mladima

Povodom 12. avgusta, Međnarodnog dana mladih, predsjednik Foruma mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore Emir Hadžimušović ovom prilikom je istakao da mladi predstavljaju budućnost naše države i da bi Vlada trebala posvetiti posebnu pažnju poboljšanje opšteg položaja mladih ljudi koji su nažalost, u našoj državi zapostavljeni i stavljeni u drugi plan.

Činjenica da na Birou rada imamo veliki broj visokoškolaca koji ne mogu dobiti zaposlenje mora biti alarm za državu koja teži evropskim integracijama i ima aspiracije ka punopravnom članstvu u EU.

On je takođe istakao da država mora obezbijediti atmosferu u kojoj će mladi ljudi imati dovoljno podsticaja za započinjanje malog i srednjeg biznisa kao trajnog ekonomskog i razvojnog pravca naše zemlje.

 

logods

Čuvali ste multietnički sklad kao Marović budvansku imovinu

Reći za sebe da ste bili “nepokolebljivi čuvar multietničkog i multivjerskog sklada u Crnoj Gori” je gore nego kada bi vaš idelog i šef kriminalne grupe, Marović, rekao da je uvijek bio nepokolebljivi čuvar budvanske imovine. Ogavna je ta vaša potreba za tako beskrupuloznom laži gdje sebe predstavljate zaštitnicima onih koje ste progonili. Ta bezočna laž vrjeđa ponovo žrtve vaše politike. Vrijeđa Bošnjake koje ste hapsili, mučili i ubijali, vrijeđa antiratne aktiviste koje ste tukli zbog čuvanja obraza Crnoj Gori, vrijeđa porodice 164 momka koji su stradali na Dubrovniku…

Ako vam već nije do 130.000 stradalih u ratovima koje je vodio vaš beogradski šef za koga ste govorili da je “najbolje što se srpstvu moglo dogoditi”.

Kao što su četnici bili nacistički, tako ste i vi bili Miloševićevi poslušnici.

Otuda valjda potreba da četnike proglašavate počasnim građanima.

Sličan se sličnom raduje!

Kada slušaju o tadašnjem vašem “ratu za mir” i današnjoj “patriotskoj krađi” one koji su tada bježali od noža, a danas od pohare uhvati depresija. Kao Marovića u Beogradu. Mora mu biti teško u Beogradu, takvom patrioti, nije ni čudo sto je depresivan.

On troši pokradeno, a drugovi nastavljaju da gomilaju. Kao pred kraj…

I danas, kada iza vaše politike ostaje pustoš, vi povampirujete strašila, jer vam je to jedina odbrana. Da ne bi pričali o prevari povodom naknada za majke, o povećanju PDV-a, povećanju akciza, da ne pričamo o činjenici da se članovima kriminalne grupe iz DPS-a i dalje omogućava da ne služe kazne i da se rugaju pravdi… Vi po selima nalazite ratne drugove iz devedestih da ponovo destabilizujete Crnu Goru. Zabavljate građane lažnom dilemom jesu li neki među vama veći lopovi ili neki od njih izdajnici? Nema ništa dobro, ni kod lopova ni kod izdajnika.

To što smo podržali vaš otklon od politike rata ne znači da smo vam oprostili nepočinstva. I tada smo znali da vas je viša sila natjerala da napravite otklon, i da je vaša jedina zastava gusarska, a jedina ideologija novac.

Mnogi među vama su krali i dok su služili četnicima i danas kada im se navodno protive. To je suština vaše politike. Uzeli ste novac, mnogo vam je i ugled.

Ne samo što vam ne pripada, nego vam se i ne slaže sa satom.

 

MEDIJSKI PUL SDP

Petnjica

SDP Petnjica: Kad je došlo stani pani DPS – ovci postadoše partizani

Kada se u Petnjici i Bihoru pomene SDP vi u DPS treba da ćutite. Trebalo bi da se crvenite od stida zbog zla koje ste učinjeli Bošnjacima, ćerajući ih devedesetih ratom, a u novo vrijeme ćerajući ih nemaštinom  i vašom DPS poharom u bijeli svijet. Zato vas pozivamo da date odgovore o učinku vaše koalicije sa Miloševićem, kao na primjer: Grize li vas savjest zbog 8000 ubijenih u Srebrenici i logistike koju ste dali genocidu puneći tenkove Karadžiću i Mladiću? Znate li da ste pomogli da isti tenkovi stignu u Prijedor i naprave užasne zločine?

Griže li vas savjest zbog deportovanih Bošnjaka 1992. koje ste poslali na nož Karadžiću? Zacrvenite li se nekad zbog Štrbaca i Bukovice? Stidite li se simuliranih strijeljanja na koje ste izvodili prvake Bošnjačkog naroda nakon što ste ih prethodno mučili i zlostavljali i ubijali boga u njima? Peče li vas savjest zbog 164 momka koja ste poslali da izginu na Dubrovnik dok je vaš lider postrojavao vojsku i mrzio šah zbog šahovnice? Stidite li se riječi vašeg šefa Đukanovića da je Milošević nešto najbolje što se desilo srpstvu i Jugoslaviji? Stidite li se njegovih riječi kod Karadžića na Palama gdje je blagosiljao agresiju na Bosnu, hvaleći se  “teritorijama koje tamo držimo” kao dio plana za stvaranje velike Srbije? Odgovorite zašto ste osnovali Ravnogorski pokret?

Spavate li mirno što se vaša partijska “elita”na zločinu i ratovima, koje ste kao Miloseviceve i četničke sluge vodili, drsko se i besprizorno obogatila? Kako se zovu oni koji se bahato bogate na švercu goriva, cigara, oružja dok nevine građane ubijaju i muče? To ste vi a kako se zovu takvi svaki posteni građanin će znati odgovor. Gospodo iz DPS vaša krvava ratna koalicija sa četnicima koštala je ove prostore 130 000 ubijenih i milione raseljenih.

Zato makar ćutite vi o koalicijama. Tek kad je vašem DPS ratnom huškaštvu počelo da se sudi u Hagu obrnuli ste ćurak. Ili što bi narod rekao- Kad je došlo stani pani DPSovci postadoše partizani. Kad više na četnistvu nijeste mogli da kradete prešli ste na partizanstvo – da bi nastavili da kradete. Zaboravićete vi na Crnu Goru kad više ne budete mogli da otimate od nje.

Vaš lider Sveto Marović je najbolji primjer – čim više od Crne Gore ne može da otima odrekao je se i opet postao Srbin. Nije Crna Gora toliko bogata da može istrpjeti sve vaše pohare kako biste vi bili vječno uz nju.

Medijski pul SDP

Fotografija 3

SDP Petnjica: Ne podizati spomenike ratnim zločincima

Da ovog ljeta temperatura među građanima neće biti podizana samo zbog vrelog afričkog talasa, bilo nam je jasno kad se pokrenula priča o spomeniku Puniši Račiću. Ovih dana će po istom principu temperaturu dodatno povećati najavljeno podizanje spomenika Pavlu Đurišiću. Četnički komandant odgovoran za ubijanje hiljada pripadnika manjinskih naroda i članova partizanskih porodica tokom drugog svjetskog rata bi u svakoj uređenoj zemlji bio primjer kako rat od ljudi napravi zvijeri i izvuče ono najgore iz njih. Pokolj muslimana u Pljevljima, Čajniču i Foči je navjeći zločin etničkog čišćenja od strane cjelukupnih četničkih jedinica na prostoru Jugoslavije u drugom svjetskom ratu i direktno je vođen od strane Đurišića.

Za borbu protiv partizana je od Talijana dobijao platu, hranu, oružje i municiju, a od Adolfa Hitlera 1944 “Željezni krst” za “svoje vojničke vrline”.

Ne izgleda i za pojedine “vrele glave” koji svojom voljom ili na nagovor odgovarajućih službi pokreću ovo pitanje kako se ne bi bavili povećanjem PDV-a na 21%, uvođenjem dodatnih akciza ili ukidanjem nadoknda za majke sa troje i više djece. Binije je izgleda pokretati pitanja iz 1944 nego 2017-te godine, pogotovo jer se na ova iz 2017 nema pravi odgovor.

Izgleda da konsultacije sa Vučićem kao ideološkim sljedbenikom Đurišića i političkim intimusom vrha DPS-a i DF-a rezultiraju povećanjem ideja za spomenike i rehabilitacije po kvadratnom kilometru, dok se građani pitaju kako će platiti struju ili spremiti djecu za školu.

Ako se sada pokreće rehabilitacija saradnika fašista, organizator ovakvih inicijativa se nada da će za 20 godina neko pokrenuti proces rehabilitacije ratnih zločinaca iz prethodnog rata koji su vodili pod vođstvom Miloševića današnji saveznici DPS-a i Vučić.

Ali im moramo poručiti da se manu zaludna posla. Spomenik zločincima se ne smije postaviti i od države tražimo da ne dozvoli njegovo  postavljanje pa da traži uklanjanje.
Opštinski odbor SDP Petnjica

 

PROPRATNE FOTOGRAFIJE

Fotografija 1

Fotografija 1:  Izvještaj Pavla Đurišića načelniku štaba Vrhovne komande Draži Mihajloviću o akciji izvedenoj u Pljevaljskom okrugu i masakru nad muslimanskim stanovništvom

 Pavle_Đurišić_Iron_Cross

Fotografija br. 2: Objava Vermahta o dodjeljivanju Željeznog krsta drugog reda Pavlu Đurišiću

Fotografija 2

Fotografija 3: Obavještenje o odlikovanju Pavla Đurišića ordenom Željeznog krsta, objavljeno u listu Lovćen, 11. oktobra 1944.godine

Fotografija 3 

Fotografija br. 4: Pavle Đurišić drži govor zajedno sa Pircijom Birolijem, poznatijim kao Guvernerom okupirane Crne Gore.

Aerodrom Tivat 1

SDP pokreće referendum o aerodromu Tivat

SDP je godinama bio prepreka da se sva narodna bogastva koja stvaraju monopolsku dobit preliju u džepove “crnogorskih šeika”.

Danas je i svakom poštenom članu DPS-a jasno zašto je trebalo silom na sramotu formirati satelitsku vladu i parlament. Na redu je Aerodrom Tivat koji iz svog profita može za par godina izgraditi i novi aerodrom ili ako Država odluči novi Klinički centar za Crnu Goru.

Da smo u pravu govore podaci da je aerodrom u Tivtu imao rast prometa od 16% u prvi sedam mjeseci 2017-te godine čime su značajno premašene projekcije iz Master plana ACG. Vlada je do sada sprječavala razvoj aerodroma u Tivtu kroz blokadu dogovora sa EBRD kojim bi se kroz kreditni aranžman omogućilo podizanje kapaciteta na 3 miliona putnika godišnje.

SDP poziva članove Vlade koji nijesu u u službi gazde DPS-a da zaustave ovu štetnu rabotu, da ne bi već dogodine kad padne Vlada oni bili Svetozar Marović, a vlasnik DPS-a Šeik bin Dubai. SDP će u narednih par dana pokrenuti potpisivanje peticije za održavanje referenduma kojem bi se građani izjasnili o namjeri DPS “strateških investitora”.

Medijski pul SDP

Raško Konjević

Konjević: O kandidatu za predsjednika do kraja novembra

Kandidat za predsjednika države mora biti osoba sa ozbiljnim političkim znanjem i iskustvom, i sa jasnim uvažavanjem međunarodne zajednice, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Raško Konjević.

Konjević je u intervjuu agenciji Mina, na pitanje da li će SDP imati svog kandidata na predsjedničkim izborima, kazao da će tu odluku donijeti organi stranke, najkasnije do kraja novembra.

On je rekao da je za građane Crne Gore najznačajnije da predsjednički kandidat ima i političko i životno iskustvo da vodi i predstavlja državu u svijetu, da snažno radi na smanjenju podjela i vraćanju ključnih vrijednosti u jednom društvu – dijalogu i uvažavanju različitosti.

“Crnoj Gori treba predsjednik jasne građanske profilacije, koji će je uvesti i predstavljati u Evropskoj uniji i NATO. Neopterećen politikom prošlosti, čiste biografije i jasne vizije kako društvo treba da se vodi i gradi u narednih pet godina”, istakao je Konjević.

On je podsjetio da su ustavna ovlašćenja predsjednika države i da upravlja vojskom.

“Sve to ukazuje da to mora biti osoba sa ozbiljnim političkim znanjem i iskustvom, sa jasnim uvažavanjem međunarodne zajednice”, kazao je Konjević.

Prema njegovim riječima, funkcija predsjednika države nije za eksperimentisanje sa stranačkim kandidatima, nego odgovorna dužnost koja u sebi nosi ogromnu odgovornost.

“I potrebna nam je dokazano sposobna osoba koja će da doprinese razvoju društva na idejama razvijene Evrope”, rekao je Konjević.

Upitan da li smatra da bi ostatak opozicije podržao kandidata SDP-a na predsjedničkim izborima, Konjević je kazao da ne bi na tome ni insistirali.

“Važnija podrška građana tom kandidatu od stavova stranačkih organa drugih partija”.

Kako je naveo, na predsjedničkim izborima građani glasaju konkretnu ličnost, cijene njene političke i lične sposobnosti, znanje i iskustvo.

“Poštujemo autonomiju drugih opozicionih subjekata. Svoju odluku donijećemo najkasnije do kraja novembra. Važnije od podrške bilo koje partije nekom partijskom kandidatu jesu njegove lične i političke kvalifikacije i karakteristike”, kazao je Konjević.

“Nećemo podržati kandidata DF i DPS”

On je poručio da SDP sigurno neće podržati kandidata Demokratskog fronta (DF) i Demokratske partije socijalista (DPS).

“Sada se vidi koliko smo bili u pravu kada nijesmo podržali kandidaturu Vujanovića 2013. godine. Vujanović je sve ove godine više bio potpredsjednik DPS-a i stranački funkcioner nego predsjednik svih građana“, dodao je Konjević.

Na pitanje kako komentarišete stav dijela opozicionih subjekata da opozicija treba da nastupi sa zajedničkim kandidatom i da bi to trebalo da bude nestranačka ličnost, Konjević je rekao da, načelno, ti stavovi zvuče prihvatljivo, ali u politici oni moraju biti utemeljeni u realnoj političkoj situaciji.

“Iskreno govoreći teško je očekivati da opozicija ima zajedničkog kandidata. Krupna je temeljna politička razlika izmedju SDP-a i DF-a, tako da je neočekivano da se može napraviti dogovor oko vrijednosti koje taj kandidat treba da zastupa“, pojasnio je Konjević.

On je istakao da je SDP, svakako, otvoren za razgovore, prevashodno sa građanskom opozicijom. “Javno, sa argumentima i jasnim principima i zalaganjima koje bi zajednički kandidat trebao, po nama, da ima”.

“Zajednički kandidat bi morao da ispunjava ključna programska zalaganja SDP-a koja su dio naše programske agende preko dvije decenije i našeg Manifesta iz juna ove godine”, dodao je Konjević.

Kako je naveo, taj kandidat mora imati jasan građanski profil, političko i životno iskustvo i uvažavanje u međunarodnoj zajednici, sa jasnim opredjeljenjem da nema povratka nazad u pitanjima koja je Crna Gora uspješno riješila.

“Novi predsjednik mora biti ličnost koja neće da zavađa građane zbog politike, nego da ih okuplja u cilju d,obra svih jer zajednica u kojoj se konstantno insistira na podjelama i razlikama ne može ići naprijed“, istakao je Konjević.

“Novi parlamentarni izbori ispravno rješenje”

Upitan da li smatra da još postoji mogućnost da parlamentarni izbori budu održani kad i predsjednički, s obzirom na čvrst stav vlasti da ih, i pored ultimatuma opozicije, neće biti, Konjević je rekao da se ne radi o ultimatumu nego o potrebi da se riješi politička kriza.

“Opozicija traži nove izbore jer je pravno, politički i logički nemoguće objasniti kako su mogli biti slobodni i fer izbori istog dana kada je po tvrdnjama tužilaštva bio „državni udar“ u pokušaju“, kazao je Konjević.

SDP se, kako je naveo, zalaže za dijalog o tom pitanju, sugerišući da su novi izbori jedino ispravno demokratsko rješenje koje bi smanjilo političke tenzije i ujedinilo društvo.

“Ako DPS i njegovi sateliti to ne žele, onda je jasno da se na podjelama želi nelegitimno vladati. Bez rješenja političke krize nema uslova da se posvetimo, na valjan način, nagomilanim ekonomskim, socijalnim i razvojnim problemima”, smatra Konjević.

Prema njegovim riječima, DPS i sateliti svojim mjerama nastavljaju da „kažnjavaju“ srednji sloj – prosvjetne i zdravstvene radnike, ljekare i radnike u državnoj upravi, koji će najviše osjetiti povećanje PDV-a. „DPS je u kampanji obećavao suprotno, tvrdio je da neće povećavati poreze“.

Konjević je kazao da se i dalje novcem građana finansira loše upravljanje državnim kompanijama, da je poreski dug i dalje na nivou od oko 700 miliona eura, a država se pretvara u agenciju za nekretnine, a ne u efikasan sistem za naplatu poreza.

“Od obećanja Vlade da će uspostaviti snažnu fiskalnu disciplinu, ostala je samo zabrinjavajuća najava da će se otpisati preko 300 miliona eura poreskog duga. Neko mora odgovarati za ovo jer taj novac nije ispario, on je u džepovima privilegovanih dužnika”, istakao je on.

Na pitanje da li smatra da je došlo vrijeme da opozicija preduzme neke druge poteze, s obzirom na to da bojkot parlamenta ne daje rezultate, Konjević je kazao da pstoji prostor i za druge demokratske legitimne i legalne akcije opozicije.

“Bojkot je dao i daje rezultate. Birači opozicije su razumjeli taj naš potez. Nažalost rijetka smo država NATO koja ima ovako duboku političku krizu“, rekao je Konjević.

“Postoji uvažavanje stavove građanske opozicije”

Komentarišući to što se američki potpredsjednik Majk Pens, za razliku od nekih evropskih zvaničnika, tokom posjete Podgorici sastao sa predstavnicima građanske opozicije, Konjević je kazao da je to „samo potvrda da se radi o najdemokratskoj zemlji današnjeg svijeta koja baštini vrijednosti dijaloga i različitog mišljenja“.

“Odluka da razgovara sa predstavnicima građanske opozicije tokom njegove posjete, koja je bila prevashodno multirateralnog karaktera, svakako je znak da Sjedinjene Američke Države prate demokratske procese u Crnoj Gori i da su otvoreni za dijalog sa progresivnim snagama koje baštine demokratske vrijednosti“, smatra Konjević.

Upitan zašto, poslije sastanka sa Pensom, niko od učesnika u svojim saopštenjima nije pomenuo da je on pozvao opoziciju da se vrati u parlament, Konjević je kazao da je elementarna praksa da se sa susreta na tako visokom nivou u saopštenjima iskažu samo stavovi koji su sagovorniku saopšteni, a ne da se prepričava šta je visoki sagovornik govorio.

“To se prepušta njegovom kabinetu da saopšti. Sama činjenica da je tražen razgovor od strane potpredsjednika Pensa potvrđuje da postoji uvažavanje prema stavovima SDP i građanske opozicije“, kazao je Konjević.

On je dodao da je normalno da, u društvu koje želi da bude demokratsko, opozicija bude u parlamentu, ali nakon fer i slobodnih izbora koji se neće održavati na dan „državnog udara“.

Na pitanje da li smatra da je vrijeme da opozicija preispita odluku o bojkotu i mogućnost povratka u parlament, Konjević je poručio da će se bojkot parlamenta nastaviti do određivanja datuma i pokretanja dijaloga o novim izborima.

Izvor: Portal Vijesti

Ivan Vujović

Vujović: Pens građansku opoziciju ne vidi kao neprijatelja Crne Gore

SDP posjetu američkog potpredsjednika Pensa smatra istorijskom i još jednom potvrdom da naš ključni NATO partner ostaje posvećen promociji vrijednosti demokratije i vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana.
Potpredsjednik Pens je tokom susreta sa čelnicima dijela opozicije imao priliku da čuje mišljenje političke alternative o važnim političkim pitanjima, i to je potpuno imanentno predstavniku zemlje koja je sinonim demokratije, slobode i vladavine prava.

 
Američki potpredsjednik, za razliku od vlasnika DPS, ne smatra da je opozicija u jednoj zemlji državni neprijatelj, pa je jasno zašto se Pens susreo sa opozicionarima, kao što je i jasno zašto je vlasnik DPS-a posebno frustriran zbog tog susreta. Posebno je vlasnik DPS frustriran što se Pens susreo sa opozicionarima – u njegovoj vizuri „državnim neprijateljima“, dok ga je on gledao na Pink TV-u. Teško vlasniku DPS može bilo ko pomoći što je umjesto sa Pensom izgleda jučerašnji dan proveo u disciplinovanju svojih medijskih najamnika i poslanika koji danas bezuspješno pokušavaju sakriti tu činjenicu.

 
Naravno da je susret Pensa sa dijelom opozicije veoma zasmetao i omiljenoj opoziciji vlasnika DPS, sa kojom u idiličnoj harmoniji proizvodi tenzije, sukobe i ćeranja po Crnoj Gori. Svakome je juče dato mjesto koje zaslužuje pa tako i neformalnoj koaliciji 2 ekstrema političke scene koji se najugodnije osjećaju u ambijentu smutnji i konflikata koje zajedno proizvode.

 
Što se tiče prozivki poslanika DPS-a, nekadašnjeg„uzornog i objektivnog“ novinara DPS servisa, a današnjeg DPS poslaničkog oriđinala, SDP ima jasan stav oko bojkota Parlamenta koji je javnosti poznat. Na tu temu kao i na mnoge druge je vođen konstruktivan dijalog sa potpredsjednikom Pensom. Što se tiče tih drugih tema i poruka vlasnik DPS-a, nažalost po njega, može samo da nagađa ili da pita svoga partijskog zamjenika. U te se odnose već nećemo miješati.

Ivan Vujović
Član Predsjedništva SDP