kategorija za aktuelne postove (vijesti)

Press - Act for youth

Otvoriti nove perspektive za zapošljavanje mladih

SDP je održala konferenciju za medije povodom nastavka kampanje – Garancija za mlade koja se organizuje u saradnji sa Partijom evropskih socijalista – PES.

Nakon veoma uspješne akcije 16. novembra – Evropskog dana akcije za mlade, koja je u organizaciji Partije evropskih socijalista realizovana na preko sto lokacija, u trideset evropskih zemalja, Forum mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore će se u petak, 19. maja, ponovo aktivno uključiti u pomenutu kampanju i organizovati akciju sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade.

Mirel Radić Ljubisavljević potpredsjednica SDP, i ambasadorka PES-a za pitanja mladih, je kazala da je SDP jedina partija u Crnoj Gori koja je u saradnji i uz pomoć Partije evropskih socijalista obilježila Evropski dan akcije za mlade.

Cilj obilježavanja kampanje Garancija za mlade je da zapošljavanje mladih postane jedan od prioriteta vladinih politika u budućem periodu, kazala je Radić Ljubisavljević.

Radić Lubisavljević je navela da je porazno stanje kad je riječ o radnoj perspektivi mladih ljudi u Crnoj Gori, budući da imamo oko 40 % nezaposlenosti kod mladih i trećinu mladih visokoškolaca koji nemaju posao. To je alarmantan podatak i poziv na konkretnu akciju i preduzimanje hitnih mjera po ovom pitanju u našoj državi.

“SDP će u saradnji sa našim evropskim partnerima, kako smo i obećali u predizbornoj kampanji, raditi na predlaganju konkretnih rješenja otvaranja radnih perspektiva za mlade. Evropski socijalisti imaju konkretan model i SDP radi na njegovom implementiranju u crnogorski ambijent”, istakla je Radić Ljubisavljević.

“Uspješnost jednog društva i ekonomije se najbolje ogleda u životnim i poslovnim perspektivama mladih ljudi, i ovom će pitanju SDP biti do kraja posvećena”, saopštila je potpredsjednica SDP.

Koordinator Foruma mladih SDP, Emir Hadžimušović, je podsjetio da je na inicijativu SDP-a prije sedam godina obezbijeđen plaćeni pripravnički staž koji je Vlada tada namjeravala da ukine.

“Ovi napori Socijaldemokratske partije u rješavanju poraznog stanja kada je riječ o perspektivama mladih u Crnoj Gori će se nastaviti i u budućnosti, a angažovanje u projektu Garancije za mlade je samo još jedan u nizu”, rekao je Hadžimušović.

Jovan Dašić iz Foruma mladih SDP Podgorice je naveo da je suština koncepta Garancija za mlade obezbjeđivanje da svakoj mladoj osobi bude ponuđen posao, dodatno obrazovanje ili stručna obuka nakasnije četiri mjeseca nakon zavšenog formalnog obrazovanja.

On je kazao da je nakon samo tri godine trajanja ovog programa u EU devet miliona mladih ljudi širom Evrope dobilo posao, stažiranje, obuku ili kontinuirano obrazovanje, što je dovelo do značajnog smanjenja stope nezaposlenosti.

SDP je pozvao sve zainteresovane građane, a u prvom redu mlade ljude, da se sjutra (petak, 19. maj) u 12 časova pridruže aktivistima Foruma mladih SDP na platou između Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Podgorici, gdje će im biti objašnjen koncept ovog projekta i podijeljene brošure i propagandni materijal koji je dostavljen od partnera SDP iz Partije evropskih socijalista.

.
Medijski pul SDP

Ivan-Vujovic

Vujović: Vlada se krije od građana

Pored nastavka politike enormnog zaduživanja, udaranja nameta građanima na osnovne proizvode, ukidanja socijalnih davanja, Vlada se može pohvaliti još jednim „reformskim dostignućem” – skrivanjem važnih informacija od javnosti.

“Reformska” Vlada je posegnula, a krnji Parlament pritisnuo taster za antievropske izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama, čime se praktično ukida institut slobodnog pristupa informacijama.

Do sada su nezakonito skrivane informacije po zahtjevima za slobodan pristup, povodom brojnih privatizacija i privatizacionih skandala, raznih kredita, raspolaganja novcem građana i slično.

Sada je Vlada odlučila da javnost lišava informacija, ne više kršeći zakon, već u skladu sa zakonom koji je krnji parlament nedavno usvojio.

Ovim antievropskim činom Vlada pokazuje kako vidi transparentnost i javnost svog rada i što suštinski misli i kako poima evropske standarde. Ovim pokazuje i kako vidi i tretira sopstvene građane od kojih skriva milionske dilove, namještene privatizacije i raspolaganje njihovim novcem. Vlada koja krije informacije od sopstvenih građana, jasno je, ne radi u njihovom interesu.

SDP je više puta konstatovao da na sceni imamo urušavanje institucija i sada već otvoreno i ogoljeno nasilje nad evropskim i demokratskim standardima. I parlament je, kao rijetka autonomna institucija, morao biti zgažen prošlogodišnjom kupovinom poslanika upravo da bi se sveo na običnu ikebanu DPS autokratije koja čak i o Budžetu raspravlja čitava 43 minuta.

Sve ovo ukazuje da je DPS model vladanja u osnovi suprotstavljen demokratijama EU, i kao takav, pravaziđen, ubrzo ide u političku prošlost. Najbolji dokaz za to je da im više nijesu glavni problem politički protivnici, od kojih sa njima niko neće čak i kada ih pozivaju u vlast, već sopstveni građani od kojih moraju da kriju što i kako rade.
Član Predsjedništva SDP, Ivan Vujović

Krivokapic - Davije

Krivokapić: Crna Gora je jedina zemlja u Evropi u kojoj nikada nijesmo imali promjenu vlasti

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić susreo se danas sa šeficom Misije OEBS u Crnoj Gori Maris Davije.

Tema razgovora bila je politička situacija u Crnoj Gori u kontekstu bojkota Parlamenta i zahtjeva opozicije za organizovanjem novih izbora.

Predsjednik Krivokapić je ponovio stav SDP oko ponavljanja izbora najkasnije sa datumom održavanja predsjedničkih izbora i istakao da je taj zahtjev, uz bojkot parlamenta, zahtjev cjelokupne opozicije.

On je naglasio da se kriza u Crnoj Gori može kvalifikovati kao sistemska kriza sa elementima političke, ekonomsko – socijalne i bezbjednosne krize, i da se takvo teško stanje u jednoj zemlji može jedino rješavati novim izborima.

Krivokapić je naglasio da je ulaskom u NATO uspješno realizovan strateški vanjskopolitički prioritet Crne Gore i iskazao očekivanje da će demokratski procesi u narednom periodu biti intenzivirani.

“Crna Gora je jedina zemlja u Evropi u kojoj nikada nijesmo imali promjenu vlasti na demokratskim izborima i to je dovelo do stvaranja svojevrsne simbioze jedne partije i države. Takvo stanje više nije održivo i jasno je da Crna Gora, nakon ulaska u NATO, uz pomoć svojih partnera ubrzano ulazi u novu fazu političkog razvoja. Ta nova faza će biti krunisana rušenjem posljednjeg Berlinskog zida u Evropi, oličenog u DPS autokratiji”

Predsjednik Krivokapić se zahvalio misiji OEBS na podršci koju pruža Crnoj Gori u okviru svog mandata.

 

Medijski pul SDP

PES-AH-013-17_YouthPlanLeaflet-MON-RZ-x4

Forum mladih SDP u kampanji “Evropski plan za mlade”

Nakon veoma uspješne akcije 16. novembra – Evropskog dana akcije za mlade, koji je u organizaciji Partije evropskih socijalista realizovan na preko sto lokacija, u trideset evropskih zemalja, Forum mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore će se 19. maja ponovo aktivno uključiti u pomenutu kampanju i organizovati akciju, sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade. Akcija će se održati u petak na platou između Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Podgorici, u periodu od 12 do 14 časova.

Evropski plan za mlade je vodeća kampanja Partije evropskih socijalista. Plan se sastoji od četiri glavna stuba:

  • POSAO – više šanse za obuku i zapošlavanje mladih putem trajnih garancija, gdje će im biti ponuđen posao, zanat, praksa ili prilika za kontinuiranu edukaciju u periodu od četiri mjeseca, poslije završene škole ili gubitka posla.
  • OBRAZOVANJE – podrazumijeva čuveni međunarodni program razmjene Erasmus, nudeći mogućnost razmjene za mlade, koja će im pomoći u izgradnji karijere. Želimo da se dostupnost programu proširi i na srednjoškolce kako bi imali više koristi od istog.
  • KULTURA – slobodan pristup kulturi kroz Evropske čekove za kulturne aktivnosti. Vaučer daje slobodan pristup za sve mlade, kulturnim događajima i mjestima.
  • DJECA – osigurava da svako evropsko dijete ima pravo na besplatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, besplatno školovanje, pristojno stanovanje i adekvatnu ishranu. Naša omladina zaslužuje bolju budućnost, djeca trebaju da imaju pristup besplatnoj zdravstvenoj zaštiti i adekvatnu ishranu, kvalitetno obrazovanje treba da bude dostupno svima, pristup kulturi za mlade treba da bude prioritet, stoga nam se pridružite 19. maja u 12 časova, na platou ispred Ekonomskog i Pravnog fakulteta, kako bi zajedno pozvali na Plan za mlade da postane realnost i da razvijemo aktivnosti kampanje.

 

Medijski pul SDP

akcija

NAJAVA: Konferencija za medije

Sjutra, 18. maja, u 12:30h u press sali SDP (stara zgrada Vlade), Forum mladih SDP u saradnji sa Partijom Evropskih socijalista (PES) predstaviće projekat “Act For Youth” čiji je cilj rješavanje problema nezaposlenih mladih osoba do 30 godina.

Na press-u će govoriti Mirel Radić Ljubisavljević, potpredsjednica SDP koja je istovremeno i ambasadorka PES-a za pitanja mladih, Emir Hadžimušović, koordintor Foruma mladih SDP i Jovan Dašić iz Foruma mladih SDP Podgorica.

 

Medijski pul SDP

Ivan Vujović

Vujović: Ulazak u NATO početak kraja monopola vladajuće partije

Iz ugla jedne od političkih partija, Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke.

Ivan Vujović funkcioner SDP-a ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebu za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima. Vujović očekuje otpore:

„Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja, koja bi trebalo da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija partijske kontrole i u konačnom mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima. To je jasno neizbježan proces, kao što je jasno i logično da će biti otpora tom procesu onih koji pripadaju staroj paradigmi autokratskog vladanja, a to je DPS. Nakon NATO-a, u svim državama istočnog bloka došlo je do dinamiziranja reformi i borbe protiv korupcije na najvišem nivou i sigurno je da će do toga doći i u Crnoj Gori“.

Izvor: SlobodnaEvropa.org

Jadranka Vojinović

Vojinović: Popisati i osigurati napuštene objekte

Grad je pun na­pu­šte­nih obje­ka­ta, po­lu­sru­še­nih sta­rih zgra­da ili ni­ka­da do­vr­še­nih gra­di­li­šta stam­be­nih zgra­da. Ima ih u svim na­se­lji­ma, pa čak i u cen­tru. Ta­kvi objek­ti su i te ka­ko opa­sni, a ka­ko su broj­ni va­lja­lo bi da nadležni na­pra­ve po­pis i stra­te­gi­ju ka­ko da ih obez­bi­je­de. Ra­di se o objek­ti­ma sa spor­nim vla­sni­štvom, ili su pred­met sud­skih spo­ro­va ili im se vla­snik ne zna. Po­kre­ta­njem ši­ro­ke dru­štve­ne ak­ci­je mo­gao bi se sku­pi­ti no­vac za kva­li­tet­ne ogra­de ko­je bi spri­je­či­le da po­lu­i­zgra­đe­ne ili sta­re na­pu­šte­ne objek­te ko­ri­ste uži­va­o­ci opoj­nih sup­stan­ci i svi oni ko­ji u po­tra­zi za se­kun­dar­nim si­ro­vi­na­ma od­no­se sve što se na ot­pa­di­ma mo­že unov­či­ti.

Je­dan od ta­kvih na­pu­šte­nih obje­ka­ta je u Uli­ci Mi­tra Ba­ki­ća. Ne­ka­da su tu bi­le pro­sto­ri­je grad­skog pre­vo­za, a sa­da je de­po­ni­ja sme­ća. Po­red ko­mu­nal­nog ot­pa­da ima i špri­ce­va što do­volj­no go­vo­ri ko se tu oku­plja.
-Neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih slu­žbi lo­kal­ne upra­ve Glav­nog gra­da ka­da su u pi­ta­nju na­pu­šte­ni i ru­i­ni­ra­ni objek­ti ko­ji su vre­me­nom po­sta­li sme­tli­šta i iz­vor za­ra­ze oči­gled­no je na sva­kom ko­ra­ku. Obje­kat ko­ji je ko­ri­sti­lo pre­duz­eće grad­skog pre­vo­za u bli­zi­ni Že­lje­znič­ke sta­ni­ce ni­je izo­lo­va­ni pri­mjer. Na ža­lost, ta­kav pri­mjer ima­mo u ne­po­sred­noj bli­zi­ni OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan”, gdje dje­ca pro­vo­de od­mor, kao i na dru­gim vr­lo fre­kvent­nim lo­ka­ci­ja­ma. Tu su i dva objek­ta na Sta­rom aero­dro­mu i mno­go njih u stro­gom cen­tru gra­da – sa­op­šti­la je Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić, od­bor­nik SDP-a.
Vo­ji­no­vić je uka­za­la i na za­pu­šte­nost Ju­so­va­če.
-Ima­mo pri­mjer uru­še­nih obje­ka­ta od isto­rij­skog zna­ča­ja za grad, a to je Ju­so­va­ča. Usljed auti­stič­nog po­na­ša­nja lo­kal­ne vla­sti u Glav­nom gra­du na kre­a­tiv­ne i ino­va­tiv­ne ini­ci­ja­ti­ve ra­znih stru­kov­nih i ne­vla­di­nih udru­že­nja za nje­nu va­lo­ri­za­ci­ju po­sta­la je ne­le­gal­no sme­tli­šte i ru­glo Pod­go­ri­ce. Bez ob­zi­ra što se u ne­kim slu­ča­je­vi­ma ova­kvih obje­ka­ta mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa i s tim u ve­zi od­go­vor­nost za nji­ho­vo odr­ža­va­nje, sva­ka ozbilj­na grad­ska upra­va po­sta­ra­la bi se da na­pra­vi re­gi­star i obez­bje­di mi­ni­mal­ne uslo­ve za nji­ho­vo ogra­đi­va­nje, ukla­nja­nje sme­ća, dez­in­fek­ci­ju i de­ra­ti­za­ci­ju, i sve to kao ini­ci­jal­ne ak­tiv­no­sti za du­go­roč­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma kroz nji­ho­vu re­kon­struk­ci­ju ili ukla­nja­nje – ka­že Vo­ji­no­vić.
NVO „Će­mov­sko po­lje” kao i MZ Drač ne­ko­li­ko pu­ta je sla­la do­pis Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu za kul­tu­ru tra­že­ći da se ure­di Ju­so­va­ča. Ni­ka­da od­go­vor ni­je­su do­bi­li. Ismet Tur­ko­vić, pred­sjed­nik NVO, ka­že da nad­le­žne slu­žbe uop­šte ne vo­de ra­ču­na o ovom objek­tu.
-Ni­ti Ze­le­ni­lo ho­će da po­ko­si, ni­ti Či­sto­ća da oči­sti sme­tli­šte, pa je to za­i­sta ru­glo. Tu se nar­ko­ma­ni sku­plja­ju i obje­kat je ja­ko opa­san. Auto­bu­ska i Že­lje­znič­ka sta­ni­ca su bli­zu te ova­kav iz­gled Ju­so­va­če de­fi­ni­tiv­no ne pri­li­či glav­nom gra­du. Obra­ćao sam se ne­ko­li­ko pu­ta Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu kul­tu­re, ali ni­ko nam ni­ka­da ni­je od­go­vo­rio na taj do­pis. Naj­go­re je to što Ju­so­va­ča ni­je usa­mljen pri­mjer. U ovom di­je­lu gra­da ima još na­pu­šte­nih obje­ka­ta ko­je bi tre­ba­lo ili re­no­vi­ra­ti ili po­ru­ši­ti – ka­že Tur­ko­vić.

 

Izvor: Dan

 

 

 

ranko

Krivokapić: Povratak u Skupštinu bio bi protiv demokratskih reformi

Lider SDP Ranko Krivokapić kazao je da bi svako vraćanje u skupštinske klupe prije objave Vlade da želi da se dogovori oko ponovljenih izbora bilo protiv ciljeva demokratske obnove i reformi u Crnoj Gori.

Odgovarajući na konstataciju da je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojt Brajan Ji poslao poruku opoziciji da uđe u arenu i da se bori, a ne da posmatra, Krivokapić je rekao da je SDP u areni i da je vrlo živo.

Uz naglasak da je ulazak u NATO važna faza koja je završena, Krivokapić je kazao da je SDP dočekala poslije 27 godina da ostvari osnivački cilj.

“Uz nezavisnost ta dva ključna stabiliteta Crne Gore su završena. Pred nama je veliki prostor odloženih demokratskih reformi, oko toga smo se složili Hojt Brajn Ji i ja. Temelj svega toga je vladavina prava. Očekujem da će opozcija, a to je SDP i do sada radila, naći način da ponudi cjelovit program onoga što će biti poslije sljedećih izbora”, naglasio je Krivokapić novinarima na “2BS Forumu”.

Komentarišući izjavu lidera DF da jedan dio opozcije pregovora sa američkom ambasadom o mirnoj smjeni vlasti, Krivokapić je kazao da je ustavna obaveza mirna smjena vlasti.

“Vidjeli smo da ne treba da nam se desi Makedonija da bi se dogovorili i mirno predali vlast. Ovi, takozvani, izbori su odložili tu mirnu promjenu vlasti, ali je to neizbježno na sljedećim izborima. To je ono na što nas je i NATO članstvo podsjetilo. Ovo je posljednji Berlinski zid u Evropi. I Bjelorusija je promijenila vlast, a Crna Gora još nije i to je neizbježno“, kazao je Krivokapić.

 

Izvor: ND Vijesti

ranko-krivokapic487

Krivokapić: U vremenu punom rizika i izazova bavljenje istraživačkim novinarstvom je jedna od najopasnijih profesija

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić je novinarima Jeleni Jovanović i Ivanu Čađenoviću iz dnevnog lista „Vijesti“ i Mileni Perović Korać i Milki Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo, uputio čestitku povodom osvajanja nagrada EU za istraživačko novinarstvo u kojoj se kaže:

“U vremenu punom rizika i izazova jedna od najopasnijih i najzahtjevnijih profesija jeste bavljenje istraživačkim novinarstvom. Ti izazovi su još i veći u državi, jedinoj u Evropi u kojoj još uvijek nije srušen berlinski zid, u kojoj se u kontinuitetu urušavaju institucije i osnažuje autokratija kao model vladanja.

Obrađivanjem i otkrivanjem pojava, radnji i afera sakrivenih od očiju javnosti posebno u oblasti kriminala, korupcije i raznih oblika socijalnih anomalija, istraživački novinari  imaju mnogo kompleksnije zadatke od ostalih poslenika javne riječi, i u zavisnosti od važnosti informacije, rizik po njihovu ličnu bezbjednost  je time i veći.

Uprkos činjenici da su i u Crnoj Gori evidentirani napadi na istraživačke novinare zbog savjesnog i profesionalnog obavljanja svog posla Vi ste stavili svoj lični integritet i bezbjednost u službu javnosti. Kakvo je stanje slobode medija najbolje govori činjenica da je Crna Gora na ljestvici Reportera bez granica 40 mjesta iza Srbije i BiH, pa i to veoma uvjerljivo govori o težini posla kojim se bavite.

Vaš profesionalan odnos i djelovanje je svojevrstan društveni korektiv u situaciji kada država i druge javne institucije nijesu u stanju ili ne žele da reaguju na društvene anomalije i suoče se sa kriminalom i korupcijom kao najvećim problemima sa kojima se susreće naše društvo i za čije se rješavanje mora što hitnije pronaći rješenje.

Ovom prilikom, u ime Socijaldemokratske partije Crne Gore i u svoje lično ime upućujem Vam najiskrenije čestitke povodom osvojenih nagrada, u želji da i dalje na jednako kvalitetan i profesionalan način obavljate ovaj, za naše društvo, nemjerljivo koristan posao.”

 

Medijski pul SDP

Press Raško i Jadranka

Insistiraćemo na raspravi o Duvanskom kombinatu i o odgovornosti članova Odbora direktora Vodovoda zbog najavljenog poskupljenja vode

Poskupljenje vode od čak 23 posto za građane Podgorice, koje je najavila gradska uprava, je neprimjerena, i po građane i privredu štetna odluka, koja će uticati na dodatno urušavanje životnog standarda građana Podgorice, poručila je na današnjoj konferenciji za medije sekretar Odbora Glavnog grada, i odbornica u Skupštini Glavnog grada, Jadranka Vojinović.

Kako je istakla, ovakvim predlogom odluke Odbora direktora žele se sakriti loši rezultati menadžmenta gdje su gubici na mreži preko 50 posto, a rezultati naplate poražavajući.

„Broj zaposlenih samo u posljednjih 4 godine povećan je sa 390 na 561, što je oko 70 posto. Sada se sav ovaj nemar u poslovanju i nekontrolisano gomilanje zaposlenih u preduzeću hoće prevaliti preko leđa građana, tako što će im se odrediti ogroman namet kroz poskupljenje vode od 23 posto. Ovim povodom SDP Podgorica će inicirati raspravu o odgovornosti članova Odbora direktora Vodovoda zbog ovakve štetne odluke po građane i privredu Podgorice. Istoremeno, pozivamo gradonačelnika da podrži ovu inicijativu jer ser radi o pitanju od vitalnih interesa za građane“, kazala je Vojionović.

U prvom dijelu konferencije za medije potpredsjednik SDP, i predsjednik Odbora Glavnog grada, Raško Konjević, je govorio na temu odbijanja lokalne vlasti u Podgorici da u Skupštini Glavnog grada raspravlja o Novom duvanskom kombinatu.

„Već puna 2 mjeseca SDP insistira da Vlada i Glavni grad poštuju, u duhu vladavine prava, ugovor koji su potpisali sa investitorom vezano za dokapitalizaciju Duvanskog kombinata Podgorica. Tim ugovorom je predviđeno da Nadzorni odbor, koji čine predstavnici Glavnog grada, investitora i Vlade Crne Gore, detaljno informišu Vladu i Glavni grad, a samim tim i javnost, odnosno građane, o realizaciji te investicije, što za sada ne čine. Podsjetiću vas da investicioni ciklus koji je predviđen za 2016. i 2017. godinu nije realizovan, da je bila predviđena investicija od 11 miliona eura, koja je predviđala da će do kraja marta 2017. biti izvršen remont mašina i nastavljena proizvodnja u Duvanskom kombinatu, što se nije ostvarilo. Remont mašina nije adekvatno izvršen, i u Duvanskom kombinatu, nažalost, ne radi 55 radnika, što je bila obaveza po Ugovoru o dokapitalizaciji.

Takođe, do 30. marta ove godine bilo je predviđeno da se izgradi nova fabrika, sa investicijom od oko 4,7 miliona eura, gdje bi se preselila proizvodnja i bilo zapošljeno oko 80 radnika. Ni jedan rok iz ugovora nije ispoštovan, iako je grad je dao lokaciju na teritoriji Podgorice i oslobodio investitora komunalija, kako bi investitor pod olakšanim okolnostima izgradio fabriku“, kazao je Konjević.

U međuvremenu se desilo da je predstavnik investitora u Crnoj Gori, Isat Boljević, od državnih organa osumnjičen da se bavio nelegalnom proizvodnjom i trgovinom duvanskim proizvodima. Zbog svega ovoga je, kako je rekao Konjević, SDP više puta tražio od Vlade da objasni zašto toleriše ovakvo ponašanje investitora, i zašto ne poštuje rokove koji su zapisani u ugovoru.

„Na ovaj način su oštećeni prevashodno radnici, koji su, njih 55, trebali da rade nakon remonta mašina koji nije izvršen, i njih 80 koji su trebali da rade u novoj fabrici, koja je trebala da bude sagrađena. Imajući u vidu da Glavni grad posjeduje 30 posto akcija Duvasnkog kombinata, i da je Skupština Glavnog grada dala saglasnost na potpisivanje ovog privatizacionog aranžmana, mi smo, poštujući Poslovnik o radu Skupštine Glavnog grada, a uz podršku našoj inicijativi od strane opozicionih odborničkih klubova, tražili raspravu o tom ugovoru u cilju zaštite interesa Glavnog grada. Međutim, predstavnici Glavnog grada, odnosno odbornici DPS-a su pobjegli od te rasprave, želeći da interese Glavnog grada u ovom postupku ne zastupa gradonačelnik nego predstavnik investitora, gospodin koji je italijanski državljanin, nakon što je Isat Boljević osumnjičen za nelegalne radnje. Ovakav način bježanja od rasprave u situaciji kada je Glavni grad 30 postotni vlasnik kompanije koju želi da privatizuje, mislimo da nije u interesu Podgorice. I zato nećemo odustati, i danas ćemo tokom dana ponuditi odborničkim klubovima ponovno potpisivanje inicijative da, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Glavnog grada, o ovome raspravljamo na prvoj narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada“, poručio je Konjević.

 

Medijski pul SDP