Stefan Jelic

Jelić: Kulturno dobro prekrio zaborav

Da lo­kal­na vlast u An­dri­je­vi­ci ne po­kla­nja do­volj­no pa­žnje dru­štve­nim vri­jed­no­sti­ma po­ka­zu­je od­nos ru­ko­vo­de­ćih struk­tu­ra pre­ma Spo­men-par­ku Knja­že­vac, kon­sta­to­va­li su iz Op­štin­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Oni su is­ta­kli da vlast ne po­ka­zu­je do­volj­no vo­lje da ovaj lo­ka­li­tet kao naj­zna­čaj­ni­je kul­tur­no do­bro u An­dri­je­vi­ci za­šti­ti od da­ljeg pro­pa­da­nja. U sa­op­šte­nju za jav­nost na­ve­li su da je lo­kal­nom ru­ko­vod­stvu, umje­sto re­a­li­za­ci­je va­žnih pro­je­ka­ta, bit­ni­je da uz po­moć na­rod­nih pa­ra ostva­ru­je lič­ne in­te­re­se.
– Na­rav­no da oču­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac, za nas An­dri­jev­ča­ne ve­o­ma bit­nog mje­sta, ni­je mo­glo do­ći na dnev­ni red s ob­zi­rom na to da sta­ra-no­va vlast ima osje­ćaj sa­mo za uno­sne po­slo­ve, sum­nji­va pri­vat­no-jav­na part­ner­stva, is­cr­plji­va­nje hi­dro­po­ten­ci­ja­la ko­ji­ma ras­po­la­že na­ša op­šti­na, a od ko­je ko­rist ima­ju sa­mo po­je­din­ci bli­ski vla­sti. To je još je­dan od po­ka­za­te­lja da su op­šti in­te­re­si pod­re­đe­ni po­je­di­nač­nim i da su za ne­ku ozbilj­ni­ju raz­voj­nu, kul­tur­nu i du­hov­nu pri­ču po­treb­ni mno­go od­go­vor­ni­ji ka­dro­vi – na­gla­sio je se­kre­tar OO SDP-a Ste­fan Je­lić.
On je po­zvao ru­ko­vo­de­će struk­tu­re u An­dri­je­vi­ci da pre­po­zna­ju pra­ve za­vi­čaj­ne vri­jed­no­sti i da iz­dvo­je sred­stva za po­prav­ku uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra i ade­kvat­no odr­ža­va­nje Spo­men-par­ka Knja­že­vac.
– Skup­šti­na op­šti­ne An­dri­je­vi­ca jed­no­go­di­šnjim pro­gra­mom ure­đe­nja pro­sto­ra na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne An­dri­je­vi­ca ni­je pred­vi­dje­la sred­stva za na­bav­ku ili, u naj­go­rem slu­ča­ju, re­pa­ra­ci­ju uni­šte­nog mo­bi­li­ja­ra u Spo­men-par­ku Knja­že­vac. Za­to ovim pu­tem upu­ću­je­mo apel nad­le­žnim op­štin­skim slu­žba­ma, s ob­zi­rom na to da se ra­di o kul­tur­nom do­bru, da iz­dvo­je sred­stva za na­bav­ku ili re­pe­ra­ci­ju ošte­će­nog mo­bi­li­ja­ra, jer je u pi­ta­nju za­jed­nič­ko do­bro svih gra­đa­na An­dri­je­vi­ce. Ne­ka osta­ve us­ko­par­tij­ske in­te­re­se po stra­ni i ko­nač­no ura­de ne­što ko­ri­sno za grad. Bar to­li­ko su gra­đa­ni i tu­ri­sti ko­ji će pre­no­si­ti sli­ku o na­šem gra­du za­slu­ži­li – na­gla­sio je Je­lić.
Pod­sje­tio je da se na Spo­men-par­ku Knja­žnje­vac, po­red Cr­kve Sve­tog Ar­han­ge­la Mi­ha­i­la, iz­me­đu osta­lih, na­la­ze spo­me­ni­ci pa­lim bor­ci­ma iz Va­so­je­vi­ća, ko­je su svo­je ži­vo­te iz­gu­bi­li u Bal­kan­skim, Pr­vom i Dru­gom svjet­skom ra­tu, kao i po­gi­nu­li­ma u su­ko­bi­ma de­ve­de­se­tih go­di­na dva­de­se­tog vi­je­ka. Na­gla­sio je da se za Knja­že­vac mo­že re­ći da pred­sta­vlja i svo­je­vr­snu bo­ta­nič­ku ba­štu, s ob­zi­rom na to da po­sje­ti­o­ci na tom mje­stu mo­gu pro­na­ći pre­ko 30 en­dem­skih vr­sta vi­so­kog dr­ve­ća. Ka­zao je da po­seb­no za­bri­nja­va što se po­je­din­ci kraj­nje neo­d­go­vor­no po­na­ša­ju pre­ma po­sta­vlje­nom mo­bi­li­ja­ru.
– Ono što za­bri­nja­va je­ste i tu­žna či­nje­ni­ca da se na­ši po­je­di­ni su­gra­đa­ni po­na­ša­ju ve­o­ma neo­d­go­vor­no pre­ma mo­bi­li­ja­ru ko­ji se na­la­zi u sa­mom par­ku. Oni oči­gled­no ne­ma­ju per­cep­ci­ju da se ra­di o ve­o­ma zna­čaj­nom kul­tur­nom do­bru ko­je tre­ba ču­va­ti i mak­si­mal­no za­šti­ti. Sma­tram da je kraj­nje vri­je­me da se po­je­din­ci su­zdr­že od van­dal­skih na­sr­ta­ja na ne­što što bi za sve nas tre­ba­lo da pred­sta­vlja sve­ti­nju – za­klju­čio je Je­lić.

Izvor: Dan

Duško Stojanović

Loš rad turističke organizacije manifestacija stanja menadžmenta opštine

Nezainteresovanost i loš rad lokalne turističke organizacije je samo manifestacija stanja menadžmenta opštine, koja je inače i njen osnivač.

Veoma je bitno naglasiti da Opština i Turistička organizacija Andrijevica imaju zajedničke karakteristike koje se ogledaju u neradu i produbljivanju krize u kojoj se naša Opština nalazi.
Nezainteresovanost obavljanja poslova iz svoje nadležnosti manifestuje se u tome što Turistička organizacija Andrijevica ne poštuje pozitivne propise naše države i suprotno zakonskim ovlašćenjima ne naplaćuje članske doprinose privrednim subjektima na teritoriji naše opštine.

Na plaćenje članskih doprinosa, čiji su iznosi simbolični, dužni su svi ugostiteljski objekti, komunalno preduzeće, kladionice, marketi, preduzeća koja se bave drvopreradom kao i svi činioci koji se bave privrednom djelatnošću.

Jedino ubiranjem prihoda, Turistička organizacija može obavljati poslove na kvalitetan način, i svojom djelatnošću oplemeniti turističku ponudu Andrijevice. Opštinski odbor SDP Andrijevica će inicirati pokreranje odgovornosti zbog nepostupanja i grubog kršenja propisa.

Smatramo da bi bilo elementarno korektno da direktor Turističke organizacije Andrijevica, koji je u stanju vršioca duznosti već duži niz godina, kad već nije odgovorio na dopis Opštinskog odbora SDP Andrijevica, da javnost upozna sa razlozima nepoštovanja propisa ove države ili da podnese ostavku na funkciju, što bi bio moralan i odgovoran čin, s obzirom da na Zavodu za zapošljavanje ima dosta visokoškolaca – turizmologa, koji su na rubu egzistencije, a koji bi turističku ponudu Andrijevice itekako oplemenili i podigli na najveći mogući nivo.

Hoćemo da vjerujemo da je u pitanju nerad a ne zaštita partijskih interesa, imajući u vidu da su glavni nosioci prevrednih aktivnosti, uglavnom funcioneri DPS-a ili osobe koje su direktno ili indirektno   povezane sa njima.

Nedovoljno zalaganje, kao i evidentno neznanje direktora  Turističke organizacije doprinosi lošim rezultatima rada organizacije, pa umjesto da vizuelni identitet Turističke organizacije bude dovoljno izreklamiran i pristupačan, kako građanima tako i turistima, imamo situaciju da se kancelarije Turističke organizacije, nalaze na nepoznatoj adresi, bez obilježavanja smjernica kako do nje doći.

Info pult koji je smješten na platou kod Knjaževca, za sada je i on u stanju vršioca dužnosti, jer ni sada kao ni tokom cijele ljetnje sezone niko od zaposlenih se nije nalazio na radnom mjestu

Sve ovo ukazuje da se Turistička organizacija Andrijevica nalazi u “vlasništvu” jedne osobe koja crpi resurse od projekata, donacija i transfera, a ne radi ništa na obogaćivanju turističke ponude i promociji turističkih potencijala.

 

Predsjednik OO SDP Andrijevica

Duško Stojanović

stefan jelic

SDP Andrijevica: Otvaranje trga tri mjeseca pred izbore jeftini trik DPS-a

Otvaranje novoizgrađenog gradskog trga u Andrijevici tri mjeseca pred lokalne i parlamentarne izbore je još jedan jeftini trik lokalnog DPS-a kako bi se pohvalili svojim radom, tvrdi sekretar SDP Andrijevica Stefan Jelić. Jeliću nije jasno kako je, uprkos činjenici da je stanje u ovom gradu alarmantno i da se broj ugroženih svakim danom povećava, za rekonstrukciju utrošeno preko 500 hiljada eura.

“Ono što nas zabrinjava u čitavoj priči jeste i situacija koja buni većinu građana:Kako je za rekonstrukciju gradskog trga čija je površina oko 350 metara kvadratnih izdvojeno preko 500 hiljada eura?  Računajući kalkulatorom DPS-a, to znači da je za izgradnju jednog metra kvadratnog izdvojeno oko 1400 eura, i ako je realna cijena mnogo manja”, kazao je on.

Ali, kako dodaje, DPS samo ulazi u priču gdje ima novca i gdje se može na nelegalan način izvući profit, ništa ga ne može iznenaditi.

“Još jedna potresna scena za građane Andrijevice u režiji lokalnog DPS-a,  priređena je kada je jedina preostala zelena površina u gradskom jezgru žrtvovana zarad interesa povlašćene građevinske firme iz okruženja i na čijem će mjestu za par mjeseci biti izgrađena luksuzna stambena zgrada. Siguran sam da i u ovom slučaju postoji interes ekipe okupljene oko DPS-a. Odgovorni građani su se otvoreno borili za spas jedine zelene površine, ali nažalost, bezuspješno”, dodaje on.

Sigurno će, tvrdi Jelić, budućnosti povodom ovoga biti posla za Specijalno državno tužilaštvo.

Takođe, iz ove partije obavještavaju javnost da će u narednom periodu zatražiti mišljenje vještaka građevinske struke koji će procijeniti stvarnu vrijednost radova i podnijeti žalbu drugostepenom organu protiv Skupštine opštine Andrijevica, kojom će tražiti da im projektna dokumentacija i izvještaj o utrošenim sredstvima pri rekonstrukciji užeg gradskog jezgru budu dostupni na uvid.

U SDP-u smatraju da građani imaju pravo da znaju šta se dešava sa njihovim novcem i novcem drugih poreskih obveznika, koji se kako dodaju, nerijetko koriste za prljave i nečasne poslove.

andrijevica

Stojanović: Umjesto kulturom bave se ugostiteljstvom

Centar za kulturu se mimo pravila i procedura bavi ugostiteljskom djelatnošću, odnosno prodajom pića i hrane u improvizovanom ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Stadiona malih sportova, a oficijalni spiker turnira u malom fudbalu ne propušta priliku da izreklamira brend institucije kulture, kaže Stojanović

ANDRIJEVICA – Zloupotrebe opštinskih službi i službenih ovlašćenja u partijske i privatne svrhe svakodnevica su lokalne vlasti u Andrijevici, koju predvodi Demokrastka partija socijalsita, ocijenio je juče predsjednik Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Duško Stojanović. On kaže da na to ukazuju radnje i aktivnosti koje u okviru održavanja turnira u malom fudbalu sprovodi Centar za kulturu. – Da lokalna vlast predvođena DPS-om pribjegava brojnim nezakonitostima potvrđuje i činjenica da se ovih dana, tokom održavanja tradicionalnog turnira u malom fudbalu “Nikšićko pivo 2016” u Andrijevici, Centar za kulturu mimo pravila i procedura bavio ugostiteljskom djelatnošću, odnosno prodajom pića i hrane u improvizovanom ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Stadiona malih sportova. Sve je to propraćeno, naravno, od oficijalnog spikera koji ne propušta priliku da izreklamira brend Centra za kulturu. Nejasno je da li je Centar za kulturu koji nosi ime velikog Mihaila Lalića, osnovan za organizovanje kulturnih aktivnosti ili za bavljenje ugostiteljstvom. Podsjećanja radi, za vrijeme prethodne vlasti, Centar za kulturu brojao je sedam zaposlenih, a sada, broj zaposlenih je 38. S obzirom na to da ne fali ljudskih resursa, a da je broj kulturnih dešavanja na godišnjem nivou gotovo sveden na minimum, pritom budžet Centra za kulturu na godišnjem nivou iznosi 260.000 eura, sigurni smo da u svemu ovome ima dosta materijala za Specijalnog tužioca, gospodina Milivoja Katnića – naglasio je Stojanović i istakao da je Centar za kulturu slične aktivnosti sprovodio i prošle godine i da ta aktivnost nije prikazana u završnom računu. – Ako postoji namjera za bavljenje ugostiteljstvom, smatramo da je odgovornije da Opština i “stručne službe” preuzmu gazdovanje Eko-katunom “Štavna”, koji je najveći turistički potencijal u našoj opštini. Javnost ima pravo da zna da se upravo ovaj kompleks daje u zakup bez naknade fizičkim licima bliskim vlasti. Ono što zabrinjava jeste i činjenica da je i tokom turnira 2015. godine, Centar za kulturu držao ugostiteljski objekat na istoj lokaciji, a da prihodi od te djelatnosti nijesu prikazane u završnom računu. Zbog toga postoji osnovana sumnja da novac ostvaren od prihoda završava u privatnim džepovima – kazao je Stojanović. On je pozvao inspekcijske organe da se pozabave naznačenim aktivnostima i da o tome blagovremeno obavijeste javnost. – Ovim putem iskazujemo potrebu da na takvoj manifestaciji postoji ugostiteljski objekat, ali ne pod monopolom Centra za kulturu, gdje će novac prigrabiti nekolicina ljudi bliskih vlasti, već da se omogući lokalnim ugostiteljima da na taj način dodatno dopune svoje skromne kućne budžete. Kako se prihodi i rashodi ne prikazuju kroz bilans budžeta Opštine, ovim putem pozivamo nadležne službe – pomoćnika Sekretara za finansije po leks specijalisu u Opštini Andrijevica, gospodina Sinišu Lekića i Upravu za inspekcijske poslove da se pozabave ovom manipulacijom i da blagovremeno obavijeste javnost o preduzetim koracima -poručuju iz andrijvačkog SDP-a.D.J.

Izvor: Dan

andrijevica

SDP Andrijevica – čestitka povodom Dana opštine Andrijevica

Opštinski odbor SDP Andrijevica upućuje svim građanima iskrene čestitke povodom 17.jula – Dana Opštine Andrijevica.

U narednom periodu, u skladu sa socijaldemokratskim principima, posvetićemo se identifikaciji problema sa kojima se susreću građani Andrijevice, i ponuditi konkretna rješenja koja će poboljšati opštu situaciju u našem gradu – ono što boli građane Andrijevice, biće naša politika na lokalnom nivou.

Smatramo da Andrijevica ima dosta preduslova za razvoj, koji prvenstveno trebaju biti u službi poboljšanja životnog standarda, zaštiti životne sredine i racionalne potrošnje prirodnih bogatstava koje treba na pravi način valorizovati.

 

Opštinski odbor SDP Andrijevica

dusko stojanovic

Predsjednik OO SDP Andrijevica, Duško Stojanović: Redovno ćemo obavještavati javnost o zloupotrebama državnih resursa

Na izjavu gospodina Ivanovića za TV Vijesti, inače menadžera Opštine Andrijevica, koji se nije htio medijski eksponirati onda kada je trebalo i bilo nužno ostvariti kontakt sa delegacijom Japana i mnogim drugim delagacijama, a koji je po naređenju svog šefa kada su u pitanju partijski interesi, bez razmišljanja medijski istupio kako bi mu dokazao  lojalnost, pritom iznoseći u javnost nekoliko u potpunosti nelogičnih informacija.

Prva nelogičnost ogleda se u tome da je gospodin Ivanović izjavio da je stanje unutrašnjih migracija u Andrijevici uzrokovano jeftinijim taksama u odnosu na druge opštine – konkretno, takse za registraciju automobila, i kako po njemu to nije ništa čudno. Kao prvo obavještavamo gospodina Ivanovića, da su cijene administrativnih taksi  uglavnom identične u svim opštinama, i da ne postoji veliko odstupanje koje bi nekoga navelo da promijeni prebivalište zbog toga. Ono što nama u ovom trenutku nije jasno, zbog čega pojedinci pod pretpostavkom da mijenjaju mjesto prebivališta kako bi što jeftinije registrovali svoje automobile kako navode u DPS-u, sa sobom vode i svoje porodice i najbliže srodnike? Hoće li im to umanjiti cijenu registracije?

Druga nelogičnost se ogleda u tome što je gospodin Ivanović i previše siguran u to da će njegova partija, koja je za skoro 4 godine od kako je na vlasti, opštinu zadužila za preko 300000 eura sa tendencijom rasta duga, upetljala je u sumjniva javno-privatna partnerstva, i od male i ponosne varoši napravila Potemkinova sela, biti ubjedljivi pobjednik na predstojećim lokalnim izborima. Ako izbori budu sudili po onoj narodnoj: “Kako siješ, tako ćeš i požnjeti”, plašimo se da će vam za najavljeni izborni rezultat biti potrebno još nekoliko stotina “dobrovoljaca”.

Takođe, u ovom slučaju, veoma nam je čudno što se većina novodoseljenih stanovnika Andrijevice odlučila na taj čin ni manje, a ni više nego sedam mjeseci prije lokalnih i parlamentarnih izbora, kako bi stekli šesto-mjesečni,  rezidencijalni uslov za glasanje na lokalnom nivou. Po logici kojom se DPS vodi, ovdje nije ništa sumnjivo i čudno, dok po logici ostalih, odgovornih i građanski orjentisanih političkih subjekata to znači uvođenje izborne krađe na predstojećim parlementarnim i lokalnim izborima, na velika vrata.

OO SDP Andrijevica će se svojim političkim djelovanjem boriti protiv svakog vida nepravde i korupcije na lokalnom nivou i redovno obavještavati javnost o zloupotrebama državnih resursa i položaja u partijske i privatne svrhe prvenstveno zbog toga, što smatramo da javnost ima pravo da zna šta se dešava u našoj Opštini, čije građane po trenutnom stepenu informisanosti, zahvaljujući aktuelnoj vlasti,  možemo uporediti sa građanima Pjong Janga.

Predsjednik OO SDP Andrijevica

 Duško Stojanović

560989cf-de58-49ab-81fe-6db2b0765237-sdp28s-preview - Copy

OO SDP Andrijevica: Javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština Andrijevica od 2013.godine u stanju “vršioca dužnosti”

O samovolji i birokratizaciji lokalnih vlastodržaca suvišno je govoriti.  Tome u prilog ide i situacija koja se dešava sa javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Andrijevica i čiji se direktori, inače partijski operativci, od konstituisanja vlasti, 2013.godine nalaze u stanju „vršioca dužnosti“. Bez zakonski izabranih rukovodioca su sljedeće javne ustanove i preduzeća:  JU “Centar za kulturu – Mihailo Lalić”, JP “Preduzeće za stambenu i komunalnu djelatnost”, Javni lokalni emiter “Radio Andrijevica” i DOO ”Vodovod i kanalizacija – Andrijevica”.

Objašnjenja za još jedan u nizu „fenomena“ u andrijevičkoj Opštini ima mnogo.  Sudeći po ovim indikatorima, lokalna samouprava ne funkcioniše kako bi trebalo i u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi , čim su javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština, u stanju „vršioca dužnosti“ – pravnog instituta, koje crnogorsko zakonodavstvo ne poznaje.

Druga mogućnost jeste i ta da DPS – lokalni vlastodršci, svoje partijske poslušnike i terenske operativce drže na „uzici“, i ako zakažu na terenu, i postanu neposlušni iste mogu  lako i bez ikakvog problema razriješiti, i imenovati nove.

Kako su građani Andrijevice neupućeni u zloupotrebe i politički fingirane poteze lokalne samouprave koji vrijeđaju zdrav razum, i koji su zbog neodgovornosti dovedeni na prosijački štap, smatramo da je naša moralna i politička obaveza da upoznamo javnost sa svim malverzacijama i zloupotrebama koje DPS svjesno čini našim građanima.

Zbog toga, pozivamo nadležne iz lokalne samouprave da pokažu političku, ako ne i moralnu odgovornost, i daju objašnjenje  građanima i zainteresovanoj javnosti zbog čega se svjesno izbjegava primjena zakona i rade protiv zakonite stvari.

 

Opštinski odbor SDP Andrijevica

stefan jelic

Jelić: Lokalna samouprava nezainteresovana za potencijalne investitore

Nezainteresovanost lokalne samouprave dostiže svoj vrhunac ovih dana, kada je malo potkomovsko selo, koje je zavrijedilo pažnju javnosti zbog specifičnog imena – Japan, posjetila delegacija Počasnog konzulata Japana u Crnoj Gori,  biznismena i potencijalnih investitora iz te zemlje koji su sa oduševljenjem željeli da vide gostoprimstvo mještana i prirodna bogatstva ovog mjesta.  Tom prilikom, u znak prijateljstva, mještanima su donirali sadnice autohtonog japanskog voća.

Svaka odgovorna gradska uprava, iskoristila bi ovu posjetu kao idealnu priliku za ostvarivanje poslovnih kontakata koji bi možda u budućnosti rezultirali značajnim donacijama i investicijama za razvojne projekte, koji su Andrijevici prijeko potrebni.

Čelnicima naše lokalne samouprave, upravo onima kojima su građani na lokalnim izborima 2013.godine dali svoj glas, očigledno, ova posjeta nije bila od velike važnosti. Njima investitori očigledno ne trebaju, jer su istu razvili u većoj mjeri od Japana.

Nije zaboga, pošao niko iz Izvršnog odbora DPS-a da ih obiđe?! Baš čudno, jer gdje je u priči novac, tu je i DPS.

Poražavajuća činjenica je i to da čelnici lokalne samouprave za pune tri ipo godine koliko su na vlasti, nijesu savladali osnovna protokolarna pravila u kojima je jasno naznačeno ko je zadužen za prijem stranih delegacija, s obzirom na to, da su oni, nažalost, ambasadori našeg kraja. U suprotnom – siguran sam da bi se ponašali odgovornije i pokazali makar mrvicu odgovornosti prema našoj Opštini, koju su privatizovali i opustošili. Ali, neznanje je čudo!

Samim tim, pozivamo čelnike lokalne samouprave da studiozno pristupe izučavanju „Diplomatskog protokola“, jer nije u interesu građana da se ovakve greške i namjerni ili nenamjerni propusti dešavaju.

 

                                                                                                   Sekretar  OO SDP Andrijevica

                                                                                                    Stefan Jelić, dipl. politikolog

Fotografija

OO SDP Andrijevica: Jaz ekonomske nejednakosti u Andrijevici sve dublji

U ovom trenutku, sa potpunom izvješnošću se može reći da Andrijevica prolazi najkritičniji period od vraćanja statusa nasoj Opštini 1991.godine. Razlog tome je duboki jaz ekonomske nejednakosti između podobnih i nepodobnih koji je proizvod neefikasnog i nedomaćinskog upravljanja opštinom od strane struktura DPS-a, njihove nebrige o mladima, devastacije prirodnih resursa, bježanja od sistematskog rješavanja problema, zaokupljenosti sopstvenim zabludama i omeđenosti sopstvenim biznisom.
Ne treba zaboraviti da je dolaskom na vlast, DPS zatekao budžetski suficit, kao jedina nezadužena opština, niz započetih projekata koje im nije bilo tesko završiti i pokupiti zasluge, kao recimo, asfaltiranuje lokalnog puta za Gradišnicu, a danas dug opštine iznosi preko 367 hiljada eura, sa tendencijom da isti u narednom periodu bude uvećavan dospjelošću obaveza. Nepotrebno je podvlačiti da nedostaje inicijativa za razvoj realne ekonomije i valorizacije prirodnih resursa kojim obiluje naša opština. Ono čega ne nedostaje, i čega ima i previše, jeste zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe i diskriminacija svih onih koji upiru prstom u nezakonitosti i etiketiranje istih kao nepodobnih.
Ovih dana, lokalna samouprava je preko JP Komunalnog preduzeća započela predizborne aktivnosti jer je evidentno da operativa tog preduzeća radi na rekonstrukciji, proboju i nasipanju privatnih puteva, dok su javni putevi od lokalnog značaja u izuzetno lošem stanju. Isto tako primjetno je eksploatisanje šljunka i pijeska iz korita rijeke Lim, a sve to kako bi se za zadovoljile potrebe članova DPS-a.
Da se svaka prilika koristi za zloupotrebe može poslužiti primjer od prije nepunih mjesec dana, kada je u prostorijama Centra za socijalni rad Andrijevica, u radu Komisije za dodjelu socijalnih naknada – tuđe njege i pomoći, uzeo učešća i visoki funkcioner lokalnog DPS. Pobude i motivi tog angažmana su jasni, a rezultat istog bila su odbijajuća rješenja svih onih koji iskazuju nezainteresovanost za glasanjem DPS-a.
Da stvar ne može biti gora pokazuju podaci da se u Andrijevici, iz godine u godinu, smanjuje broj novorođenčadi, povećava stopa smrtnosti, a broj sklopljenih brakova je sve manji. Ovi poražavajući podaci očigledno ne bude interesovanje čelnika Opstine, jer bi isti u suprotnom preduzeli konkretne mjere za rješavanje ovih problema. Najmanje što se moglo uraditi, a što je bilo nužno u ovom trenutku, jeste izrada socio-ekonomske studije povodom ovog problema, sa kvalitetnom strategijom i planom mjera. Da bi se stimulisao natalitet, Opština bi trebala podhitno donijeti odluku o isplati jednokratnih pomoći za svaki sklopljeni brak i novorođeno dijete. Time bi socijalna davanja koja isplaćuje Opština dobila nov kvalitet i ostvarila objektivnost uslova za njihovu raspodjelu, i onemogućilo se diskreciono pravo koje najčešće vodi ili jeste zloupotrijebljeno.
Neefikasnost lokalne samouprave je dodatno izražena unutrašnjim problemima DPS-a, koja je dobila institucionalni okvir, i koju ne bi naglašavao da ne narušava funkcionisanje Opštine kao servisa građana. Kako opštinske službe predstavljaju poligon za rješavanje unatarpartijskih previranja unutar DPS-a, izvjesno je očekivati da ce Skupština opštine ubrzo sebi skratiti mandat i raspisati lokalne izbore zajedno sa parlamentarnim, a time i potvrditi stanje vanrednosti u kojoj se nalazi izvršna vlast.
I nije najgora stvar koja se desila Andrijevici dolazak na vlast DPS-a, nije ni to što se nijesu dovoljno trudili za našu zajednicu, ne bi bila ni ta što su vlast znalački iskoristili za nadogradnju sopstvenog biznisa, već je najgore što će oni to isto raditi ponovo ako ne budu kažnjeni na sledećim izborima, a moraju biti kažnjeni jer ovako više ne ide.

Predsjednik Opštinskog odbora SDP Andrijevica

Duško Stojanović

FB_IMG_1463669202584

Jelić: Vladajuća partija od Andrijevice napravila Potemkinova sela

O lošem stanju stanje u Andrijevici govore i zvanični statistički podaci kao što su visoka stopa nezaposlenosti koja je duplo veća od državnog prosjeka, veliki broj korisnika socijalne pomoći, preduslov za zapošljavanje članska karta DPS-a i sukob sa neistomišljenicima, a za identifikaciju svih neuspjeha lokalne vlasti, mogle bi se napisati stotine stranica.

Vladajuća partija, koja ima monopol u lokalnom parlamentu, pokušava da od male, ali kroz istoriju veoma časne i ponosne Andrijevice napravi Potemkinova sela.

Za neupućene –  knez Potemkin je kako bi zadivio caricu Katarinu, pravio „lažna sela“, angažovao „lažne radnike“, drugim riječima pravio privid društvenog blagostanja i napretka ne bi li se dodvorio carici. Sa žaljenjem mogu reći da i sadašnji vlastodršci rade iste stvari ne bi li zadivili gospodara, a sve to na štetu istih onih građana koje su doveli do prosjačkog štapa.

Tako su oni, izgradili novi gradski trg, koji je zaista lijep, ali u ovakoj situaciji potpuno nepotreban. Andrijevici su potrebna nova radna mjesta, jer kad je bilo radnih mjesta, Andrijevica je bila perspektivna i bogata pa i sa starim trgom. Od Opštine i javnih ustanova napravili su partijske fondove za pomoć simpatizerima i članovima DPS-a.  Ali, svakog društveno odgovornog građanina koji je upućen u opšte stanje u Andrijevici, i koji zna kako stanovništvo živi, ova situacija vrijeđa. Neće velelepni trgovi i sumnjiva javno-privatna partnerstva koja će, nadam se, u budućnosti biti ispitana od strane Specijalnog tužilaštva, a koja imaju za cilj ostvarivanje lične koristi pojedinih elitista, prehraniti osiromašeno stanovništvo.

Očigledno, lokalna vlast, na političkom testu je odavno pala i evidentno je da još uvjek nijesu shvatili da je politika rad u opštem interesu, a ne ličnom. O jednakim šansama za sve građane, smiješno je pričati. Da postoje nesuglasice i među njima, možemo vidjeti i u današnjem broju dnevnog lista Dan.

Mladi i obrazovani ljudi su umorni od ovakvog načina tretiranja i koriste svaku priliku da odu iz Andrijevice, jer tamo ne vide perspektivu za dalji profesionalni razvoj.

Dokaz da lokalna vlast ne umije da prepozna kvalitet i radi na poboljšanju statusa mladih stoji u činjenici da je budžetom za 2016. godinu previđeno 12.000 eura za Rukometni klub „Komovi“ koji je ove godine predstavljao Andrijevicu u Prvoj rukometnoj ligi i čiji igrači za razliku od ostalih iako ne primaju makar i simboličnu naknadu za svoj trud, imaju ono najvažnije: veliko srce, razumijevanje i volju, koja ne poznaje nacionalnost, politiku i granice, da na pravi način iskažu sportske potencijale koje naš kraj posjeduje i dosljedno ih afirmišu i predstave javnosti, dok sa druge strane za pojedine „fantomske“ klubove, koji postoje samo na papiru lokalna vlast izdvaja i po nekoliko hiljada eura. Poražavajuće, zar ne?

Podsjetimo se, Andrijevica je do 2000. godine zapošljavala oko 700 radnika u proizvodnji. Sada, od proizvodnje i fabrika, ostali su samo dugmići i bivši radnici, čija i zadnja nada za pristojnim poslom polako umire.

Da fenomenima nema kraja, pokazuje i nagli trend doseljavanja u Andrijevicu. Ne bojˈte se, sigurno ne dolaze radi posla, nego radi glasanja. To što je 136 ljudi, naprasno odlučilo da se doseli u gladnu Andrijevicu, znači da će izbori brzo, i možemo se kladiti da će 95 odsto njih uredno izaći i zaokružiti „koga treba“ i na lokalnom i na državnom nivou. Ali, budite sigurni da će se Vlada izbornog povjerenja, baviti ovim pitanjem, doseljavanjima i glasanjem kako opet ne bi došli u situaciju da neko pokušava promijeniti izbornu volju naših sugrađana.

Kako ništa nije slučajno, na kraju bih zaključio, da će se Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Andrijevica, u skladu sa svojim programskim principima aktivno boriti protiv svih malverzacija i zloupotreba u susret predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima. Naš glavni cilj biće poboljšanje položaja svih građana Andrijevice, jer smatramo da Andrijevica zaslužuje bolju i ljepšu budućnost.

sekretar OO SDP Andrijevica,

Stefan Jelić