image1

Formirati fond namijenjen za sprovođenje aktivnih mjera zaopšljavanja mladih

“Act For Youth” je naziv projekata koji Forum mladih SDP u saradnji sa Partijom evropskih Socijalista sprovodi u cilju rješavanja problema zapošljivosti mladih osoba do 30 godina. Tim povodom danas je ispred Pravnog fakulteta u Podgorici održana akcija u organizaciji Foruma mladih SDP sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade.

“Plan za mlade je pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 30 godina nastoji što brže aktivirati na tržištu rada.

Kada govorimo o situaciji u Crnoj Gori pozitivno je to da svake godine sve veći broj ljudi završava fakultete, kulturno i akademski se uzdiže, pa po pitanju obrazovanja imamo akademski spremne generacije mladih ljudi.

Ono što je uznemiravajuće i krajnje alarmantno jeste podatak da svaka treća mlada osoba nema posao, pa zaključujemo da kada je u pitanju zapošljavanje mladih država ne sprovodi adekvatnu politiku. Kao jedna od mjera u okviru izvještaja Evropske komisije se jasno navodi da je neophodno formirati iznos sredstava koja bi bila namijenjena sprovođenju aktivnih mjera zapošaljavanja koje targetiraju prije svega mlade, žene i teže zapošljive kategorije stanovništva.

Ukoliko očekujete od porodice da svoju djecu kulturno i obrazovno uzdigne i snosi dio odgovornosti za njihovo odrastanje krajnje je vrijeme da i država povede računa o mladim ljudima koji će je sjutra predstavljati”, kazao je Mirko Milošević ispred Foruma mladih SDP.
Medijski pul SDP

Press - Act for youth

Otvoriti nove perspektive za zapošljavanje mladih

SDP je održala konferenciju za medije povodom nastavka kampanje – Garancija za mlade koja se organizuje u saradnji sa Partijom evropskih socijalista – PES.

Nakon veoma uspješne akcije 16. novembra – Evropskog dana akcije za mlade, koja je u organizaciji Partije evropskih socijalista realizovana na preko sto lokacija, u trideset evropskih zemalja, Forum mladih Socijaldemokratske partije Crne Gore će se u petak, 19. maja, ponovo aktivno uključiti u pomenutu kampanju i organizovati akciju sa ciljem podizanja svijesti i mobilizacije ljudi za Plan za mlade.

Mirel Radić Ljubisavljević potpredsjednica SDP, i ambasadorka PES-a za pitanja mladih, je kazala da je SDP jedina partija u Crnoj Gori koja je u saradnji i uz pomoć Partije evropskih socijalista obilježila Evropski dan akcije za mlade.

Cilj obilježavanja kampanje Garancija za mlade je da zapošljavanje mladih postane jedan od prioriteta vladinih politika u budućem periodu, kazala je Radić Ljubisavljević.

Radić Lubisavljević je navela da je porazno stanje kad je riječ o radnoj perspektivi mladih ljudi u Crnoj Gori, budući da imamo oko 40 % nezaposlenosti kod mladih i trećinu mladih visokoškolaca koji nemaju posao. To je alarmantan podatak i poziv na konkretnu akciju i preduzimanje hitnih mjera po ovom pitanju u našoj državi.

“SDP će u saradnji sa našim evropskim partnerima, kako smo i obećali u predizbornoj kampanji, raditi na predlaganju konkretnih rješenja otvaranja radnih perspektiva za mlade. Evropski socijalisti imaju konkretan model i SDP radi na njegovom implementiranju u crnogorski ambijent”, istakla je Radić Ljubisavljević.

“Uspješnost jednog društva i ekonomije se najbolje ogleda u životnim i poslovnim perspektivama mladih ljudi, i ovom će pitanju SDP biti do kraja posvećena”, saopštila je potpredsjednica SDP.

Koordinator Foruma mladih SDP, Emir Hadžimušović, je podsjetio da je na inicijativu SDP-a prije sedam godina obezbijeđen plaćeni pripravnički staž koji je Vlada tada namjeravala da ukine.

“Ovi napori Socijaldemokratske partije u rješavanju poraznog stanja kada je riječ o perspektivama mladih u Crnoj Gori će se nastaviti i u budućnosti, a angažovanje u projektu Garancije za mlade je samo još jedan u nizu”, rekao je Hadžimušović.

Jovan Dašić iz Foruma mladih SDP Podgorice je naveo da je suština koncepta Garancija za mlade obezbjeđivanje da svakoj mladoj osobi bude ponuđen posao, dodatno obrazovanje ili stručna obuka nakasnije četiri mjeseca nakon zavšenog formalnog obrazovanja.

On je kazao da je nakon samo tri godine trajanja ovog programa u EU devet miliona mladih ljudi širom Evrope dobilo posao, stažiranje, obuku ili kontinuirano obrazovanje, što je dovelo do značajnog smanjenja stope nezaposlenosti.

SDP je pozvao sve zainteresovane građane, a u prvom redu mlade ljude, da se sjutra (petak, 19. maj) u 12 časova pridruže aktivistima Foruma mladih SDP na platou između Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Podgorici, gdje će im biti objašnjen koncept ovog projekta i podijeljene brošure i propagandni materijal koji je dostavljen od partnera SDP iz Partije evropskih socijalista.

.
Medijski pul SDP

Jadranka Vojinović

Vojinović: Popisati i osigurati napuštene objekte

Grad je pun na­pu­šte­nih obje­ka­ta, po­lu­sru­še­nih sta­rih zgra­da ili ni­ka­da do­vr­še­nih gra­di­li­šta stam­be­nih zgra­da. Ima ih u svim na­se­lji­ma, pa čak i u cen­tru. Ta­kvi objek­ti su i te ka­ko opa­sni, a ka­ko su broj­ni va­lja­lo bi da nadležni na­pra­ve po­pis i stra­te­gi­ju ka­ko da ih obez­bi­je­de. Ra­di se o objek­ti­ma sa spor­nim vla­sni­štvom, ili su pred­met sud­skih spo­ro­va ili im se vla­snik ne zna. Po­kre­ta­njem ši­ro­ke dru­štve­ne ak­ci­je mo­gao bi se sku­pi­ti no­vac za kva­li­tet­ne ogra­de ko­je bi spri­je­či­le da po­lu­i­zgra­đe­ne ili sta­re na­pu­šte­ne objek­te ko­ri­ste uži­va­o­ci opoj­nih sup­stan­ci i svi oni ko­ji u po­tra­zi za se­kun­dar­nim si­ro­vi­na­ma od­no­se sve što se na ot­pa­di­ma mo­že unov­či­ti.

Je­dan od ta­kvih na­pu­šte­nih obje­ka­ta je u Uli­ci Mi­tra Ba­ki­ća. Ne­ka­da su tu bi­le pro­sto­ri­je grad­skog pre­vo­za, a sa­da je de­po­ni­ja sme­ća. Po­red ko­mu­nal­nog ot­pa­da ima i špri­ce­va što do­volj­no go­vo­ri ko se tu oku­plja.
-Neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih slu­žbi lo­kal­ne upra­ve Glav­nog gra­da ka­da su u pi­ta­nju na­pu­šte­ni i ru­i­ni­ra­ni objek­ti ko­ji su vre­me­nom po­sta­li sme­tli­šta i iz­vor za­ra­ze oči­gled­no je na sva­kom ko­ra­ku. Obje­kat ko­ji je ko­ri­sti­lo pre­duz­eće grad­skog pre­vo­za u bli­zi­ni Že­lje­znič­ke sta­ni­ce ni­je izo­lo­va­ni pri­mjer. Na ža­lost, ta­kav pri­mjer ima­mo u ne­po­sred­noj bli­zi­ni OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan”, gdje dje­ca pro­vo­de od­mor, kao i na dru­gim vr­lo fre­kvent­nim lo­ka­ci­ja­ma. Tu su i dva objek­ta na Sta­rom aero­dro­mu i mno­go njih u stro­gom cen­tru gra­da – sa­op­šti­la je Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić, od­bor­nik SDP-a.
Vo­ji­no­vić je uka­za­la i na za­pu­šte­nost Ju­so­va­če.
-Ima­mo pri­mjer uru­še­nih obje­ka­ta od isto­rij­skog zna­ča­ja za grad, a to je Ju­so­va­ča. Usljed auti­stič­nog po­na­ša­nja lo­kal­ne vla­sti u Glav­nom gra­du na kre­a­tiv­ne i ino­va­tiv­ne ini­ci­ja­ti­ve ra­znih stru­kov­nih i ne­vla­di­nih udru­že­nja za nje­nu va­lo­ri­za­ci­ju po­sta­la je ne­le­gal­no sme­tli­šte i ru­glo Pod­go­ri­ce. Bez ob­zi­ra što se u ne­kim slu­ča­je­vi­ma ova­kvih obje­ka­ta mo­že po­sta­vi­ti pi­ta­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa i s tim u ve­zi od­go­vor­nost za nji­ho­vo odr­ža­va­nje, sva­ka ozbilj­na grad­ska upra­va po­sta­ra­la bi se da na­pra­vi re­gi­star i obez­bje­di mi­ni­mal­ne uslo­ve za nji­ho­vo ogra­đi­va­nje, ukla­nja­nje sme­ća, dez­in­fek­ci­ju i de­ra­ti­za­ci­ju, i sve to kao ini­ci­jal­ne ak­tiv­no­sti za du­go­roč­no rje­ša­va­nje pro­ble­ma kroz nji­ho­vu re­kon­struk­ci­ju ili ukla­nja­nje – ka­že Vo­ji­no­vić.
NVO „Će­mov­sko po­lje” kao i MZ Drač ne­ko­li­ko pu­ta je sla­la do­pis Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu za kul­tu­ru tra­že­ći da se ure­di Ju­so­va­ča. Ni­ka­da od­go­vor ni­je­su do­bi­li. Ismet Tur­ko­vić, pred­sjed­nik NVO, ka­že da nad­le­žne slu­žbe uop­šte ne vo­de ra­ču­na o ovom objek­tu.
-Ni­ti Ze­le­ni­lo ho­će da po­ko­si, ni­ti Či­sto­ća da oči­sti sme­tli­šte, pa je to za­i­sta ru­glo. Tu se nar­ko­ma­ni sku­plja­ju i obje­kat je ja­ko opa­san. Auto­bu­ska i Že­lje­znič­ka sta­ni­ca su bli­zu te ova­kav iz­gled Ju­so­va­če de­fi­ni­tiv­no ne pri­li­či glav­nom gra­du. Obra­ćao sam se ne­ko­li­ko pu­ta Glav­nom gra­du i Mi­ni­star­stvu kul­tu­re, ali ni­ko nam ni­ka­da ni­je od­go­vo­rio na taj do­pis. Naj­go­re je to što Ju­so­va­ča ni­je usa­mljen pri­mjer. U ovom di­je­lu gra­da ima još na­pu­šte­nih obje­ka­ta ko­je bi tre­ba­lo ili re­no­vi­ra­ti ili po­ru­ši­ti – ka­že Tur­ko­vić.

 

Izvor: Dan

 

 

 

Press Raško i Jadranka

Insistiraćemo na raspravi o Duvanskom kombinatu i o odgovornosti članova Odbora direktora Vodovoda zbog najavljenog poskupljenja vode

Poskupljenje vode od čak 23 posto za građane Podgorice, koje je najavila gradska uprava, je neprimjerena, i po građane i privredu štetna odluka, koja će uticati na dodatno urušavanje životnog standarda građana Podgorice, poručila je na današnjoj konferenciji za medije sekretar Odbora Glavnog grada, i odbornica u Skupštini Glavnog grada, Jadranka Vojinović.

Kako je istakla, ovakvim predlogom odluke Odbora direktora žele se sakriti loši rezultati menadžmenta gdje su gubici na mreži preko 50 posto, a rezultati naplate poražavajući.

„Broj zaposlenih samo u posljednjih 4 godine povećan je sa 390 na 561, što je oko 70 posto. Sada se sav ovaj nemar u poslovanju i nekontrolisano gomilanje zaposlenih u preduzeću hoće prevaliti preko leđa građana, tako što će im se odrediti ogroman namet kroz poskupljenje vode od 23 posto. Ovim povodom SDP Podgorica će inicirati raspravu o odgovornosti članova Odbora direktora Vodovoda zbog ovakve štetne odluke po građane i privredu Podgorice. Istoremeno, pozivamo gradonačelnika da podrži ovu inicijativu jer ser radi o pitanju od vitalnih interesa za građane“, kazala je Vojionović.

U prvom dijelu konferencije za medije potpredsjednik SDP, i predsjednik Odbora Glavnog grada, Raško Konjević, je govorio na temu odbijanja lokalne vlasti u Podgorici da u Skupštini Glavnog grada raspravlja o Novom duvanskom kombinatu.

„Već puna 2 mjeseca SDP insistira da Vlada i Glavni grad poštuju, u duhu vladavine prava, ugovor koji su potpisali sa investitorom vezano za dokapitalizaciju Duvanskog kombinata Podgorica. Tim ugovorom je predviđeno da Nadzorni odbor, koji čine predstavnici Glavnog grada, investitora i Vlade Crne Gore, detaljno informišu Vladu i Glavni grad, a samim tim i javnost, odnosno građane, o realizaciji te investicije, što za sada ne čine. Podsjetiću vas da investicioni ciklus koji je predviđen za 2016. i 2017. godinu nije realizovan, da je bila predviđena investicija od 11 miliona eura, koja je predviđala da će do kraja marta 2017. biti izvršen remont mašina i nastavljena proizvodnja u Duvanskom kombinatu, što se nije ostvarilo. Remont mašina nije adekvatno izvršen, i u Duvanskom kombinatu, nažalost, ne radi 55 radnika, što je bila obaveza po Ugovoru o dokapitalizaciji.

Takođe, do 30. marta ove godine bilo je predviđeno da se izgradi nova fabrika, sa investicijom od oko 4,7 miliona eura, gdje bi se preselila proizvodnja i bilo zapošljeno oko 80 radnika. Ni jedan rok iz ugovora nije ispoštovan, iako je grad je dao lokaciju na teritoriji Podgorice i oslobodio investitora komunalija, kako bi investitor pod olakšanim okolnostima izgradio fabriku“, kazao je Konjević.

U međuvremenu se desilo da je predstavnik investitora u Crnoj Gori, Isat Boljević, od državnih organa osumnjičen da se bavio nelegalnom proizvodnjom i trgovinom duvanskim proizvodima. Zbog svega ovoga je, kako je rekao Konjević, SDP više puta tražio od Vlade da objasni zašto toleriše ovakvo ponašanje investitora, i zašto ne poštuje rokove koji su zapisani u ugovoru.

„Na ovaj način su oštećeni prevashodno radnici, koji su, njih 55, trebali da rade nakon remonta mašina koji nije izvršen, i njih 80 koji su trebali da rade u novoj fabrici, koja je trebala da bude sagrađena. Imajući u vidu da Glavni grad posjeduje 30 posto akcija Duvasnkog kombinata, i da je Skupština Glavnog grada dala saglasnost na potpisivanje ovog privatizacionog aranžmana, mi smo, poštujući Poslovnik o radu Skupštine Glavnog grada, a uz podršku našoj inicijativi od strane opozicionih odborničkih klubova, tražili raspravu o tom ugovoru u cilju zaštite interesa Glavnog grada. Međutim, predstavnici Glavnog grada, odnosno odbornici DPS-a su pobjegli od te rasprave, želeći da interese Glavnog grada u ovom postupku ne zastupa gradonačelnik nego predstavnik investitora, gospodin koji je italijanski državljanin, nakon što je Isat Boljević osumnjičen za nelegalne radnje. Ovakav način bježanja od rasprave u situaciji kada je Glavni grad 30 postotni vlasnik kompanije koju želi da privatizuje, mislimo da nije u interesu Podgorice. I zato nećemo odustati, i danas ćemo tokom dana ponuditi odborničkim klubovima ponovno potpisivanje inicijative da, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Glavnog grada, o ovome raspravljamo na prvoj narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada“, poručio je Konjević.

 

Medijski pul SDP

 

 

 

Press

Konferencija za medije

Sjutra, 10. maja, u press sali SDP (stara zgrada Vlade) će se održati konferencija za medije na temu najavljenog poskupljenja vode u Glavnom gradu, kao i na temu odbijanja lokalne vlasti u Podgorici da raspravlja o Novom duvanskom kombinatu.

Predstavnicima medija će se obratiti potpredsjednik SDP i predsjednik Odbora Glavnog grada, Raško Konjević, i sekretar Odbora Glavnog grada, i odbornica u Skupštini Glavnog grada, Jadranka Vojinović.

Konferencija za medije će početi u 12h.

Medijski pul SDP

Jadranka Vojinović

Skupštini Glavnog grada predloženo da odbije inicijativu SDP o poništenju dva ugovora

Od­bor za fi­nan­si­je, pri­vre­du i raz­voj pred­lo­žio je Skup­šti­ni Glav­nog gra­da da od­bi­je ini­ci­ja­ti­vu SDP-a ko­jom se tra­ži po­ni­šte­nje ­o­dlu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na ugo­vor o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji pri­vred­nog dru­štva No­vi du­van­ski kom­bi­nat i ugo­vo­ra o upra­vlja­nju pri­vred­nim dru­štvom. Da se od­bi­je ini­ci­ja­ti­va SDP-a po­dr­ža­li su od­bor­ni­ci vla­sti, dok je pro­tiv to­ga bio Čel Isma­i­li­su­fi, od­bor­nik DF-a.

Iz­ja­šnje­nje čla­no­va od­bo­ra usli­je­di­lo je na­kon što je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce, do­sta­vio ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje na ini­ci­ja­ti­vu, ob­ja­šnja­va­ju­ći raz­lo­ge zbog če­ga ne tre­ba ras­ki­nu­ti ugo­vo­re sa in­ve­sti­to­rom, fir­mom BMJ In­du­stri­es FZ-LLC. Sti­je­po­vić je na­veo da je in­ve­sti­tor 3. ma­ja pro­šle go­di­ne tra­žio pro­du­že­nje pret­hod­no iz­da­te gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju fa­bri­ke No­vi du­van­ski kom­bi­nat, te da je i po­red to­ga, zbog ne­mo­guć­no­sti iz­vo­đe­nja ra­do­va po sta­rom pro­jek­tu, ura­dio no­vi pro­je­kat.

– Na­kon to­ga in­ve­sti­tor je 29. sep­tem­bra 2016. go­di­ne pre­dao za­htjev za no­vu gra­đe­vin­sku do­zvo­lu. Na­kon što je kom­ple­ti­rao do­ku­men­ta­ci­ju no­va gra­đe­vin­ska do­zvo­la je iz­da­ta 21. de­cem­bra 2016. go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu je na sa­stan­ku pred­stav­ni­ka in­ve­sti­to­ra, Vla­de i Glav­nog gra­da, 8. ju­la 2016. go­di­ne kod pred­sjed­ni­ka ten­der­ske ko­mi­si­je za pri­va­ti­za­ci­ju, za­klju­če­no da je po­treb­no iz­mi­je­ni­ti pro­je­kat za iz­grad­nju no­ve pro­iz­vod­ne zgra­de. Shod­no to­me, in­ve­sti­tor ka­šnje­nje obra­zla­že ti­me da je pro­je­kat iz­grad­nje fa­bri­ke iz­mi­je­njen, te da se u od­no­su na taj iz­mi­je­nje­ni pro­je­kat tra­ži­la no­va do­zvo­la za grad­nju. Ovo su sve objek­tiv­ni raz­lo­zi zbog ko­jih je do­šlo do ka­šnje­nja u za­vr­šet­ku no­vog objek­ta-pi­še u Sti­je­po­vi­će­vom mi­šlje­nju.
Sti­je­po­vić na­vo­di da je ten­der­ska ko­mi­si­ja u fe­bru­a­ru ove go­di­ne oba­vi­je­sti­la Glav­ni grad da de­le­gi­ra čla­na nad­zor­ne ko­mi­si­je ko­ji bi is­pra­tio spro­vo­đe­nje ugo­vo­ra o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji i upra­vlja­nju NDKP-a.

– Na osno­vu raz­go­vo­ra sa in­ve­sti­to­rom ko­ji su ima­li pot­pred­sjed­nik Vla­de, pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ten­der­ske ko­mi­si­je po­čet­kom apri­la, oče­ki­va­nja su da će grad­nja fa­bri­ke kao i mon­ta­ža no­ve opre­me bi­ti za­vr­še­ni do kra­ja ju­na. In­ve­sti­tor je iz­mi­rio za­o­sta­le oba­ve­ze pre­ma rad­ni­ci­ma, uz­ga­ji­va­či­ma du­va­na, pre­ma iz­vo­đa­či­ma ra­do­va, EPCG-u i dru­ge do­spje­le oba­ve­ze. Sma­tram da u ovom tre­nut­ku ni­je svr­sis­hod­no jed­no­stra­no ras­ki­da­ti ugo­vo­re od stra­ne Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, od­no­sno tre­ba­lo bi sa­če­ka­ti od­re­đe­ni vre­men­ski pe­ri­od ka­ko bi se uz ade­kva­tan mo­ni­to­ring is­pra­ti­li ra­do­vi na za­vr­šet­ku objek­ta, in­sta­la­ci­ji opre­me i no­vo­i­zgra­đe­ni obje­kat pri­veo na­mje­ni- za­klju­čio je Sti­je­po­vić.

Od­bor­nik SDP-a Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić sa­op­šti­la je da je ta par­ti­ja tra­ži­la po­seb­nu sjed­ni­cu na ko­joj bi se ras­pra­vlja­lo o si­tu­a­ci­ji u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu.

– Mi smo tra­ži­li po­seb­nu sjed­ni­cu ima­ju­ći u vi­du ka­šnje­nje in­ve­sti­to­ra po svim ugo­vo­re­nim oba­ve­za­ma ko­je su pot­pi­sa­ne, te da od­bor­ni­ci ima­ju pra­vo da bu­du upo­zna­ti sa raz­lo­zi­ma ka­šnje­nja in­ve­sti­to­ra ka­da su u pi­ta­nju nje­go­ve oba­ve­ze pre­ma No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu. Ima­ju­ći u vi­du da Glav­ni grad uče­stvu­je sa 31 od­sto ak­ci­ja u ak­cij­skom ka­pi­ta­lu ova tač­ka dnev­nog re­da je za­slu­ži­la da bu­de mno­go ra­ni­je raz­ma­tra­na ne­go što je pred­lo­že­na za ovaj da­tum – sa­op­šti­la je Vo­ji­no­vić.

Pred­stav­nik Glav­nog gra­da u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu Vla­di­mir Pa­vi­će­vić sa­op­štio je da mi­šlje­nje gra­do­na­čel­ni­ka sa­dr­ži od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja je tra­žio SDP.

 

Izvor: Dan

Jadranka Vojinović

Vojinović: Ne odlagati izbore za samostalnu opštinu Tuzi

Odbor Glavnog grada SDP (OGG SDP) traži da se prvi izbori za prvi Saziv Skupštine opštine Tuzi održe najkasnije sa izborima za odbornike Skupštine Glavnog grada koji se očekuju u maju 2018.god. Na ovaj način bi se spriječila i izborna zloupotreba stanovnika Malesije koji bi u suprotnome svoje biračko pravo ostvarivali dva puta u godini dana: prvo na izborima za saziv Skupštine Glavnog grada, a potpom za saziv Skupštine opštine Tuzi. SDP-u je jasno da je u partijskom DPS interesu da građani Tuzi glasaju još jednom na izborima za Skupštinu Glavnog grada, ali sa druge strane je nedvosmisleno da razlozi racionalnosti i zakonske cjelishodnosti upućuju na to da nema razloga odlagati izbore za samostalnu opštinu Tuzi. Cijenimo da je Organizacionom odboru zaduženom za stvaranje pretpostavki za početak rada novosonovane opštine više nego dovoljan vremenski interval od godinu dana da završi posao na teritorijalnom razgraničenju, podjeli imovine i stvaranju ostalih uslova za početak rada novosonovane opštine.

Socijaldemokratska partija Crne Gore  (SDP) je u više navrata zauzela javno jasan stav vezano za potrebu obezbjeđenja svih zakonskih preduslova kako bi građani Malesije – Tuzi ostvarili ustavom zagarantovano pravo na lokalnu samoupravu u kojoj će oni sami organizovati poslove iz nadležnosti svoje opštine, upravljati resursima kojima opština raspolaže, i starati se o efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništava ovog dijela Crne Gore.

Takođe, OGG SDP traži da se pod istim i jednakim uslovima, kao i za Tuzi, obezbjedi pravo na lokalnu samoupravu stanovnicima Zete – Golubovaca, a navedeno imajući u vidu geografsku i saobraćajnu povezanost,  perspektivu ekonomskog potencijala ovog područija kao njegov turistički potencijal, te istorijska, kulturna i društvena obilježija Zete.

“Nadamo se da usvojani novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji i novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu neće doživjeti istu sudbinu prethodnih zakona i da se neće naći razlog za odlaganje njihove implementacije.

Podsjećam, da Glavni grad do danas nije postupio po važećim zakonskim rješenjima  i obezbjedio  gradskim opštinama Tuzi i Golubovci da same urede i organizuju funkcionisanje vlasti.

Naime, važećim Zakonom o Glavnom gradu, odnosno njegovim zadnjim izmjenama  koje su stupile snagu u januaru 2016. godine propisano je da će se Statut i opšti akti Glavnog grada uskladiti se sa novim zakonskim odredbama, u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu. Kako je ovaj rok odavno prošao nepostupanje Glavnog grada onemogućio je gradske opštine Tuzi i Golubovci da kreiraju vlastitu politiku u skladu sa zakonom odnosno da donesu svoje statute u skladu u roku od 60 dana od donošenja statuta Glavnog grada. Nadležosti opština u okviru Glavnog grada,  uglavnom odgovaraju nadležnostima samostalnih opština, shodno zakonskim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, pa time posljedice neefikasnog vršenja vlasti od strane Skupštine Glavnog grada predstavljaju zloupotrebu ovlašćenja koja su građani dali izabranim predstavnicima u lokalnom parlamentu Glavnog grada Podgorica.” izjavila je Jadranka Vojinović, odbornica u Skupštini Glavnog grada.

Jadranka Vojinović, sekretar Odbora Glavnog grada i odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: Opština da obezbijedi kopiju ugovora za izgradnju Gradskog pozorišta

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Podgorice poziva nadležne vlasti u Opštini da hitno odgovore na zahtjev odbornika kojim se jos od 23. marta traži da se u skladu sa Poslovnikom Skupštine obezbijedi kopija ugovora o izgradnji objekta „Gradsko pozorište“, zaključenog između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Konzorcijuma „Cijevna commerce“d.o.o., „Grijanje“d.o.o. i „Geonana“d.o.o., kako bi bili u prilici da se upoznaju sa ugovorenim obavezama i dinamikom izvođenja radova, uz podsjećanje da bi svaka odgovorna lokalna uprava poštovala zakonom utvrđene obaveze i takve ugovore objavljivala javno na svom sajtu, kako bi građani imali uvid gdje se troši njihov novac kojim finansiraju rad te iste uprave.

„Nije iznenađujuće da se i na ovaj način od strane nadležnih skupštinskih službi krše pravila Poslovnika Skupštine i pravo odbornika da traži obavještenje o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja njegove funkcije, kada se postavljaju pitanja na koje odgovorni ne žele da daju odgovor iz svima poznatih razloga. Bitno je da se u dokumentu koji je usvojila Skupština pod nazivom „Izvještaj o radu Gradonačelnika za 2016.g.“ kao jedan od rezultata rada upravo navodi početak uspješne realizacije projekta izgradnje „Gradskog pozorišta“. Više nego očigledno je koliko su ovakve hvalospjevne konstatacije vladajuće strukture o uspješnim infrastrukturnim projektima tačne ako imemo u vidu, primjera radi, da se u uvodnom djelu tog istog Izvještaja navodi da je održavanjem šesnaeste sjednice Skupštine Glavnog grada svečano otvorena i stavljena u funkciju zgrada Gradskog parlamenta, a koja već nekoliko godina nema upotrebnu dozvolu. Da se koristi samo sala u kojoj se održavaju sjednice Skupštine i da  drugo ništa ne funkcioniše, a službe koje su planirane da počnu sa radom u ovom objektu se još nijesu preselile, dok pri svemu tome fasada zgrade je već počela da otpada. Da vladajuće strukture lokalne uprave više nisu sigurne u tačnost i zakonitost onog što izjavljuju i rade svjedoči i činjenica da ni sam Gradonačelnik nije niti potpisao niti pečatirao svoj Izvještaj o radu za 2016. godinu koji su mu pripremile službe, na koji način bi potvrdio vjerodostojnost onoga što je u njemu napisano.“ izjavila je mr Jadranka Vojinović, odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada.

Član 48 Poslovnika: „Odbornik ima pravo da traži obavještenje od predsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i sekretara Skupštine o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa Glavnog grada i uprave Glavnog grada, koja su mu potrebna radi ostvarivanja funkcije odbornika. Zahtjev iz prethodnog stava odbornik podnosi u pisanoj formi, a nadležni organ je dužan da dâ pisani odgovor u roku od 10 dana.“

 Član 138 Zakona o lokalnoj samoupravi, izmedju ostalog propisuje: „Javnost i transparentnost rada organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i javnih sluzbi obezbjedjuje se:…2) objavljivanjem na internet stranici jedinice loklane samouprave odluka o dodjeli poslova i uslugai zakljucenih ugovora sa pravnim i fizickim licima, kao i pojedinacnih odluka, i drugih akata i ugovora zakljucenih u postupku raspolaganja imovinom opstine;…” 

 

OO SDP Podgorica

duvan

Poništiti ugovore za Novi duvanski

Na inicijativu odbornika SDP-a u Glavnom gradu, koju je podržalo još 22 opoziciona odbornika, zatraženo je juče hitno zakazivanje sjednice gradske skupštine na kojoj bi razmotrili predlog o poništenju davanja saglasnosti na ugovor o dokapitalizaciji      privrednog društva Novi duvanski kombinat i ugovor o upravljanju tim privrednim društvom. Inicijativa je proslijeđena predsjedniku Skupštine glavnog grada Đorđu Suhihu.

“Nesporna je činjenica da javnost još nije upoznata ni sa jednim izvještajem Nadzorne komisije, koja je imala obavezu da kvartalno sastavlja izvještaje i informiše resorno Ministarstvo i Vladu o implementaciji pomenutog Ugovora o dokapitalizaciji privrednog društva Novi duvanski kombinat i Ugovora o upravljanju privrednim društvom, sklopljenog sa arapskom kompanijom BMJ Industries, kao ni sa stavovima ove komisije vezano za dinamiku realizacije Ugovora”, saopštili su iz OO SDP-a Podgorica.

SDP je već dva puta puta, do sada, pozivao Vladu da raskine ugovor iz februara 2016. sa arapskom kompanijom BMJ Industries, zbog nepoštovanja njegovih odredbi.

“Posljednji događaji vezani za otkriveni šverc cigaretama u ovoj kompaniji, kojim se bave nadležni organi, više je nego dovoljan razlog da se Skupština Glavnog grada pozabavi Odlukom koju je donijela u vezi sa ovim od starta spornim Ugovorom. U skladu sa članom 61 Poslovnika o radu Skupštine Glavnog grada predsjednik na zahtjev jedne trećine odbornika saziva sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative”, istakli su iz OO SDP Podgorica.

Na predlog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića, Skupština Glavnog grada je na sjednici održanoj 5. februara 2016. po hitnom postupku dala saglasnosti na dva sporna ugovora, što je bila pretpostavka za njihovo zaključenje sa arapskim investitorom. Glavni grad u Novom duvanskom posjeduje 30,08 odsto akcija, dok je većinski vlasnik Vlada. Na investitora bi bile prenijete te akcije kada završi investiciju.

Mali akcionari žele i da treći put obore presudu Privrednog suda

Pravni tim Udruženja za zaštitu manjinskih akcionara Duvanskog kombinata u stečaju, nakon što se upoznao sa novom presudom koju je donijela sutkinja Marijana Pavićević, zaključio je da se razlozi za donijetu presudu ne zasnivaju na utvrđenom i nespornom činjeničnom stanju, a još manje na pozitivnim propisima, koji su morali da se primijene.

To je Vijestima saopštio direktor ovog Udruženja Žarko Knežević koji je istakao da im je pravni tim predložio da sa ovom presudom upoznaju Sudski savjet, stručnu i laičku javnost.

Privredni sud u ponovljenom postupku odbio je tužbu Udruženja da se ponište ugovor o kupoprodaji imovine između DKP-a i Zetagradnje i odluka o osnivanju Novog duvanskog. Sličnu presudu ranije je dva puta donijela sutkinja Privrednog suda Milica Popović, ali je ta rješenja poništavao Apelacioni sud. Mali akcionari najavili su novu žalbu.

Pošto smo u posjedu ugovora o tzv. dokapitlizaciji tzv. Novog duvanskog kombinata i ugovora o upravljanju istim, nakon detaljnog proučavanja imamo namjeru da podnesemo tužbu za njihov raskid kako bi spriječile još veće štete državnoj imovini i pravnim interesima manjinski akcionara. Kao što je poznato, oni koji bi trebalo da štite državu i državnu imovinu, duže vremena ćute ili su i sami upleteni u određene nezakonite radnje, zaključio je Knežević.

Izvor: ND Vijesti

 

IMG_1180

Podgorici potrebni novi vrtići i škole

Na jednom od platoa City Kvarta  danas je održana konferencija za medije povodom pokretanja inicijative za otvaranje vrtića, osnovne škole i ambulante u tom podgoričkom naselju.

Inicijativu je, kako je istakao Dragan Damjanović, predsjednik Foruma mladih Glavnog grada, već potpisalo preko 320 stanovnika City Kvarta: “Mladi SDP su prikupljene potpise dostavili Odboru Glavnog grada, odakle će inicijativa biti upućena lokalnoj samoupravi. Inicijativa ima za cilj da skerene pažnju i uputi apel, kako nadležnima tako i gradonačelniku kao nosiocu vlasti, da građani City Kvarta nijesu spremni na kompromis kada su u pitanju elementarni uslovi za pristojan život”, kazao je Damjanović.

IMG_1170

Jadranka Vojinović, odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada, je istakla da “problematika nedostatka vrtića, osnovnih škola i ambulanti nije samo problem City Kvarta, već je i problematika sveukupnog pristupa politici lokalnih vlasti, preciznije rečeno neodgovornog pristupa. Mi danas u gradu imamo prebukirane škole, koje rade čak i u pet smjena, imamo vrtiće u kojima ne mogu da budu smještena djeca iz drugih djelova grada. Trenutno u urbanističkim planovima imamo planiranih 14 osnovnih škola na području Glavnog grada, od kojih su radovi otpočeti samo na jednoj, u Gradskoj Opštini Golubovci”, kazala je Vojinović, i iznijela podatak da na području Glavnog grada imamo priliv od 3.500 stanovnika na godišnjem nivou, što bi morala pratiti i izgradnja adekvatne infrastrukture. Kako je istakla, inicijativu su pokrenuli stanovnici City Kvarta, a SDP je kao odgovorna partija pružila podšku građanima kako bi se prikupio adekvatan broj potpisa.

IMG_1168

Miloš Vukčević, član Odbora SDP Glavnog grada i stanovnik City Kvarta, rekao je da kao otac dvoje djece, u naselju bez  vrtića, škole i ambulante, najbolje zna koliko je ova inicijativa značajna za stanovnike City Kvarta, pa i šire, računajući i naselje iza šoping centra Delta City, gdje je sveukupno izgrađeno preko trideset zgrada, i da je tako ubrzanu izgradnju tog dijela grada morala pratiti i izgradnja vrtića, škole i doma zdravlja. “Kada su stanovnici City Kvarta kupovali stanove bilo im je obećano, a i postoji ucrtano u urbanističkim planovima, da će biti izgrađeni vrtić, osnovna škola i dom zdravlja. Međutim, to je izostalo, pa ovim putem apelujem i na gradsku vlast, i na Ministarstvo prosvjete da prihvate ovu inicijativu, kako bi se što skorije krenulo u realizaciju navedenih objekata”, poručio je Vukčević.

 

Medijski pul SDP