Jadranka Vojinović

Vojinović: Minimalnim uređenjem igrališta maskiraju neulaganje u sport

 

DPS lokalna vlast u Podgorici pokušava da sa minimalno izdvojenim sredstvima za uređenje dječijih igrališta prikrije očigledan neodgovoran odnos prema razvoju sportske djelatnosti u Glavnom gradu.

Sportski objekti u Glavnom gradu su nedovoljni i/ili nefunkcionalni da bi se ostvarili zadaci koje treba realizovati u skladu sa interesima i potrebama građana Glavnog grada. Novoizgrađeni objekti u Glavnom gradu su uglavnom inicijativa privatnih preduzetnika i stavljeni su u funkciju biznisa, što znači da su dostupni samo onim građanima koji su u mogućnosti da plate određene usluge.

Nažalost, veliki broj sportskih objekata je izgrađen u dvorištima podgoričkih škola, bez obzira što neuređenog gradskog zemljišta u samom gradu, a i na periferiji na kojem su i planirani sportski objekti, ima na pretek. Plastificirane sportske dvorane (baloni) u okviru školskih dvorišta nijesu dostupni učenicima i nastavnicima za fizičko vaspitanje, jer školske uprave na čelu sa direktorima nemaju nikakvog uvida u rad, kao ni uvid u to ko ulazi u dvorište škola, koliko se novca izdvaja za korišćenje navedenih hala, a da ne govorimo o vaspitno-obrazovnom radu (po našem saznanju se za jedan sat korišćenja hale izdvaja 20 do 30 eura, što iznosi u prosjeku oko 300 eura dnevno, ne računajući utakmice vikendom).

Dakle, ovdje profitiraju zakupci, dok sama škola vrlo malo ili uopšte ne profitira. Novi objekti koje je izgradila lokalna uprava Glavnog grada skoro da i ne postoje. Uglavnom JP Sportski objekti gazduje sa društvenom infrastrukturom u kojem prednjači Centar Morača, izgrađen od doprinosa građana 1980. godine. Jedan dio JP Sportskog centra Morača je u funkciji, dok je drugi dio potpuno uništen i ruiniran.

Posebno treba istaći spoljašnje bazene koji su bili urađeni po svim standardima, kako otvoreni, tako i zatvoreni bazeni. Skoro je nevjerovatno da su ovakvi objekti, koji su od interesa za sve građane Podgorice ostavljeni da propadaju i da se potpuno devastiraju. Na drugoj strani, na udaljenosti od 20-30 metara od postojećih zapuštenih bazena, izgrađeni su novi bazeni otvorenog tipa, u koje se ponovo iz sredstava građana ulaže da bi dobili funkciju bazena zatvorenog tipa.

Takođe, moramo istaći da su novi bazeni urađeni na račun devastacije prostora jednog od nekad najljepših parkova u Podgorici, parka „Morača“, gdje je posječen veliki broj autohtonog drveća starog preko 100 godina. Sve navedeno samo je dodatan dokaz neodgovornog odnosa i nepostojanja strateškog pristupa DPS lokalnih zvaničnika Glavnog grada kad su u pitanju potrebe građana Glavnog grada u sferi sportskih aktivnosti.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: Nacrt Budžeta Glavnog grada u službi DPS izborne kampanje

Način na koji je planiran i predložen Nacrt Budžeta Glavnog grada ponovo je dokaz da će DPS lokalna vlast Podgorice u 2018 god. sve resurse podrediti samo svojoj izbornoj kampanji na proljeće. Planirano je povećanje projektovanog budžeta i to za 5,91 % odnosno skoro 4.000.000,00 € više u odnosu na budžet Glavnog grada Podgorica za 2017.godinu.

Teret ovakvog plana za uvećanje budžeta će opet pasti na račun građana Podgorice i oko 9.5 hiljada privrednih društava koja posluju u Glavnom gradu, pri čemu je značajan dio privrednika u blokadi poslovanja. Problem viška zaposlenih u organima lokalne uprave Glavnog grada očigledno ne tangira lokalne vlastodršce jer za 2018.g. planiraju uvećanje od skoro 250.000,00 u odnosu na 2017.g. samo za zarade zaposlenih.

Ovaj teret je za očekivat da bude plaćen od strane građana i realnog sektora sa područja Glavnog grada. Dokaz da DPS lokalnu vlast Glavnog grada ne zanimaju uslovi u kojima posluje mali i srednji biznis Podgorice je i njihovo izigravanje propisa i odbijanje SDP predloga da se izvrši linearno smanjenje od 20 % lokalnih komunalnih taksi, kao i ukudanje pojedinih nameta vezanih za pristup lokalnim putevima privrednoj grani Podgorice.

Kao što se može vidjeti i iz same projekcije planiranih primitaka budžeta ovo ne bi znatno uticalo na sam budžet Glavnog grada. Međutim, više nego očigledno je da ova vladajuća struktura svoje neracionalno upravljanje resursima Grada samo umije pokrivati visokim nametima koje moraju da plaćaju građani. Nadalje, u predloženoj strukturi primitaka ne mogu se razaznati oni koji se očekuju od koncesija, te javno-privatnog partnerstva.

Poražavajuća je i činjenica da lokalna vlast u Podgorici na godišnjem nivou izdvaja znatne sume iz budžeta gradžana da bi nekompetentnim upravljačkim strukturama obezbjeila finansiranje samo prekobrojno zaposlenih. Ono što je više nego očigledno su veliki izdaci iz budžeta planirani za pokrivanje negativnog poslovanja gradskih preduzeća: Čistoća doo (1.980.000,00 €), Zelenilo doo (996.000,00 €), Pogrebne usluge doo (204.000,00 €), Komunalne usluge doo (960.000,00 €), Agencija za stanovanje doo (650.000,00 €), Agencije za izgradnju i razvoj doo (1.250.000,00) Sportski objekti doo (792.000,00 €), Parking servis doo (175.000,00 €).

Takođe, iz predloženog Nacrta budžeta nije jasno koliko je učešće u primicima budžeta gradskih preduzeća, primjera radi „Vodovod i kanalizacija“, a koja su se u prethodnom periodu hvalila pozitivnim poslovanjem. U svim iole uređenim zemljama preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom, reciklažom, čistoćom, vodosnabdjevanjem su giganti koji finansiraju i doniraju društvene potrebe građana svoga grada. Samo kod nas je obrnuto.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović DPS -u: Šampioni ste u kršenju propisa

Na koji način DPS upravljačka struktura Glavnog grada vidi da pravna država treba da funkcioniše, najbolje govore primjeri njihovih višemilionskih pronevjera u slučajevima Carina i Bazara.

Možemo samo pretpostaviti kakve sve olakšice su se mogle obezbjediti privrednicima da je pronevjerenih 20 miliona umjesto u džepove DPS pojedinaca uloženo u razvoj malog i srednjeg biznisa Podgorice.

U maju mjesecu smo javno najavili da ćemo pokrenuti inicijativu smanjenja odnosno ukidanja nameta privrednoj grani Podgorice kojima uporno pokušavate da pokrijete svoje nedomaćinsko i neracionalno upravljanje budžetom građana. Naš prijedlog je u interesu malog i srednjeg biznisa kojeg vi reketirate visokim taksama.

Koja je to logika da se po vašoj odluci pristupi smanjenju taksi samo za zatvorene i ljetnje bašte u I A poslovnoj zoni, i to za 2,00 €, ako je svima poznato da u ovoj istoj zoni primjera radi posluje samo jedna zatvorena bašta. Šta je sa nametima ugostiteljskim objektima koji posluju u I, II, III, IV I V zoni.

Predložili ste umanjenje nameta za korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, ali ste zaboravili neprilično visoke namete za: korišćenje prostora na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova, raskopavanja, deponovanja građevinskog i drugog materijala i postavljanja specijalnih vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova; korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe; priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima; korišćenje reklamnih panoa, bilborda, metro-lajt, megabord, natpisa i drugih reklama; korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila (taksi stajališta) itd. itd.

Što se tiče Budve, Kotora, Herceg Novog i Kolašina podsjećamo DPS lokalne zvaničnike na stotine opljačkanih miliona od strane njihovih partijskih drugova u ovim opštinama koje su isti priznali u aktuelnim sudskim sporovima, a koje prvo moramo da raščistimo da bi mogli krenuti naprijed, a za šta je potrebno i vrijeme. Nijesmo tražili od vas da kršite propise, jer vi to svakodnevno radite, u to ne treba niko da vas ućeruje.

Da ste šampioni u kršenju propisa kojim otimate od građana i malog i srednjeg biznisa pokazuje i to što se vaši uzorni funkcioneri ne vade iz tužilaštava i sudova zbog ovih milionskih malverzacija. Toliko o tome kako ko i na koji način doživljava pravnu državu.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: Preduzetnicima umanjiti visoke namete

SDP odbornica mr Jadranka Vojinović podnijela je Amandman na Predlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama koju je pripremio Glavni grad Podgorica.

I pored toga što DPS lokalna vlast Glavnog grada na sve moguće načine izigravanjem propisa pokušava da opstruira naše konstruktivne predloge nećemo odustati od insistiranja da se umanje visoki nameti našim preduzetnicima.

Amandmanom smo predložili izmjenu i dopunu predložene Odluke na način što će se izvršiti linearno smanjenje cjelokupne taksane tarife za 20%. Na ovaj način bi preduzetnici za postavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u IA poslovnoj zoni umjesto dosadašnjih 27,00 € plaćali 21,50 €, u I poslovnoj zoni umjesto 17,00 € plaćali 13,50 € , pri čemu bi se ova naknada u II, III, IV I V poslovnoj zoni takođe umanjila za 20 %. Za postavljanje ljetnje bašte uz ugostiteljski objekat u I A poslovnoj zoni predložili smo da se naknada sa 17,00 € smanji na 13,50 €, dok bi u I zoni plaćali 12,00 €, II – 10,00€, III – 7,00 €, IV – 6 € I V poslovnoj zoni – 5,00 €.

Preduzetnici koji za plasman proizvoda koriste privremene objekte (stojeće vitrine; izložbene police; konzervatore za sladoled i sl.) u IA poslovnoj zoni umjesto 15,00 € plaćali bi 12,00 €, I zoni umjesto 12 plaćali bi 10,00 €, II zoni plaćali bi 8,00 €, III – 5,50 €, IV – 5,00 €, i V poslovnoj zoni plaćali bi 4,00 €.

Predloženi Amandman podrazumjeva izmjenu i u djelu korišćenje reklama sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, gdje bi, primjera radi, za displej reklame do 8 m2 naknada umjesto dosadašnjih 12.500,00 € iznosila 10.000,00 €, a za više od 8 m2 umjesto 13.500,00 € iznosila 11.500,00 €.

Takođe, primjera radi, preduzetnici koji koriste tzv. elektronske roto “trivision” reklame do 8 m2 umjesto dosadašnje naknade od 8.000,00 € plaćali bi 6.500,00 €, odnosno za više od 8 m2 umjesto 10.000,00 € plaćali bi iznos od 8.000,00 €.

Linearno smanjenje od 20 % odnosi se i na takse predviđene za: korišćenje prostora na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova, raskopavanja, deponovanja građevinskog i drugog materijala i postavljanja specijalnih vozila u svrhu izvođenja građevinskih radova; korišćenje prostora na javnim površinama u promotivne svrhe; priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima; korišćenje reklamnih panoa, bilborda, metro-lajt, megabord, natpisa i drugih reklama; korišćenje prostora za parkiranje motornih vozila (taksi stajališta) i drugo.

Vjerujem da se preduzetnici, vlasnici malog i srednjeg biznisa, i građani Podgorice ne bi puno naljutili na DPS lokalnu upravu Podgorice, da su pogriješili i bez javne rasprave ipak stavili na dnevni red Skupštine SDP Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Odluku o naknadama za pristup lokalnim putevima, kojima se umanjuju odnosno ukidaju visoki nameti koje plaćaju.

Doista na taj način bi DPS lokalna uprava Podgorice napravila presedan, jer bi bar jednom u interesu svojih građana, a ne samo DPS pojedinaca, prekršili neku propisanu proceduru, u ovom slučaju proceduru javne konsultacije.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Sekretarka odbora SDP Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: I brucoši bolje znaju pravo od Suhiha

Vladajuća DPS struktura sa svojim satelitima u Glavnom gradu, kao i u slučaju pokušaja neosnovanog poskupljenja vode u Podgorici, predlogom svoje odluke o smanjenju komunalnih naknada ponovo dokazuje da su nametnute visoke komunalne naknade malim i srednjim preduzećima jedini način lokalnoj vlasti da popuni gradsku kasu ispražnjenu nedomaćinskim i neracionalnim upravljanjem gradskim finansijama.

Ovakav način poslovanja gradske uprave ne smije biti prikrivano time što će se od građana našeg grada i od njegovog malog i srednjeg biznisa uzimati preko mjere. Time se ugrožava s jedne strane životni standard građana i s druge strane finansijska održivost važnog dijela gradske privrede. Iz navedenog razloga još 02. jula 2017.god., nakon konsultacija sa podgoričkim privrednicima, predložili smo Skupštini linearno smanjenje visine taksene tarife u prosjeku za 20% važećih novčanih iznosa tarife.

Tako bi se primjera radi zapostavljanje zatvorene bašte uz ugostiteljski objekat u njegovoj funkciji u IA poslovnoj zoni umjesto dosadašnjim 27 eura plaćati 21,50 €, za postavljanje ljetnje bašte umjesto dosadašnjih 17 eura po m2 plaćati 13,50 eura za IA poslovnu zonu u Podgorici, dok će privremeni objekti koji služe za prodaju dezerta, palačinki, kokica i slično u istoj zoni plaćati 8 eura umjesto dosadašnjih 10 eura i tako redom sve taksene tarife biće umanjene za 20%. Takođe, predložili smo ukudanje visine godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Podgorice za restorane, picerije, konobe, kafe barove, kafane, kafiće, noćne klubove i druge ugostiteljske objekte, ali ne i za one čija površina iznosi više od 500 kvadrata.

Predložili smo da se ova naknada smanji i za veće privredne subjekte poput benzinskih stanica, pošte, hotele preko 50 kreveta, stovarišta, trgovinske objekte preko 500 kvadrata, osiguravajuća društva i operatere. Nepostojanje volje DPS da prihvati prijedlog SDP Odbora Glavnog grada da se pristupi linearnom smanjenju komunalnih naknada za 20 % i ukidanju naknada za pristup loklanim putevima pokušavaju da sakriju izigravanjem propisanih procedura.

Svakom studentu koji je položio Uvod u pravo je više nego jasno kako se tumače odredbe propisa. U navedenom kontekstu, vladajuća struktura u Glavnom gradu ne može predložiti za razmatranje samo odluku koju je pripremio DPS, a kojom se selektivno rješava pitanje visokih nameta, već je u obavezi da stvori uslove da se svi predlozi ovakvih akata nađu na dnevnom redu. Navedeno posebno ako imamo u vidu da im je bilo potrebno više od tri mjeseca da zakažu sjednicu Skupštine, a što implicira da u tom periodu očigledno nisu imali puno posla i pored mnogobrojnih nagomilanih problema vezanih za vitalna pitanja razvoja Podgorice.

Međutim, nepoštovanje zakona i zakonom propisanih postupaka od strane DPS lokalne vlasti i njihovih satelita u Glavnom gradu Podgorica više se ne može svrstati ni u rubriku „Vjerovali ili NE“. Izigravanjem Poslovnika Skupštine Glavnog grada, kao i sam DPS predlog izmjena odluke o komunalnim taksama, dokaz je da ovu vladajuću strukturu i njene satelite ne zanima na koji način njihovi građani obezbjeđuju elementarne uslove svoje egzistencije, a koji su ujedno i djelom posljedica teških finasijskih uslova poslovanja privredne grane Podgorice.

Izvor: Dnevne novine Dan

 

56cf96f6-ae08-4cd3-bdd5-3561b0765237-jadranka26-preview

Vojinović: Suhih krši poslovnik ignorisanjem predloga SDP -a

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Suhih je utvrđenim predlogom dnevnog reda skupštinskog zasjedanja zakazanog za 14.novembar grubo prekršio Poslovnik ovog doma.

Naime, članom 109 Poslovnika uređeno je da u situaciji kad je o istom pitanju podnijeto više predloga odluka od različitih predlagača, Skupština će ih razmatrati po redosljedu njihovog dostavljanja Skupštini. U dnevni red Skupštine nijesu uvršteni predlozi odluka koje je SDP blagovremeno i u skladu sa Poslovnikom dostavila Skupštini, a koje se tiču životnih pitanja građana Podgorice.

Naime, još početkom jula mjeseca SDP je Skupštini Glavnog grada uputio predloge za izmjene Odluke o komunalnim taksama i Odluke o korišćenju lokalnih puteva. Navedenim predlozima odluka tražili smo linearno smanjenje svih komunalnih naknada u iznosu od 20 posto, kao i ukidanje obaveza plaćanja godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Navedene predloge odluka pripremili smo u saradnji sa velikim brojem malih i srednjih preduzetnika iz Podgorice koji se suočavaju sa, za naše prilike, zaista ogromnim nametima koje im propisuje lokalna administracija, čime se otežava njihovo poslovanje i finansijska održivost.

Visoki nameti koje plaćaju doveli su u pitanje i značajan broj radnih mjesta naših sugrađana koji su zapošljeni kod njih. Iz navedenih razloga, Skupštini Glavnog grada predložili smo odluke kojima bi se smanjile naknade i dovele na nivo prije ekonomske krize čime bi se stvorili pravični uslovi za rad malih i srednjih preduzeća, ojačala finansijska održivost ovog važnog djela gradske privrede, i obezbjedili povoljniji uslovi za otvaranje novih radnih mjesta.

Navedeni predlozi odluka su, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, morali biti uvršteni u dnevni red skupštinskog zasjedanja. Ovo naročito, ako imamo u vidu da je u dnevni red uvršten predlog izmjene Odluke o komunalnim taksama pripremljene od DPS radne grupe. Ovaj predlog odluke predstavlja već viđenu DPS kozmetičku farsu kojom se, iz njima znanih razloga, obesmišljava stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj preduzetništva pod jednakim uslovima za sve u svim djelovima Podgorice.

Takođe, ne iznenađuje ni neodgovorno ponašanje gradonačelnika Stjepovića i predsjednika Skupštine Suhiha prema predlogu SDPa da se u Skupštini otvori konstruktivna rasprava o posljedicama odredbi usvojenog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim se udarilo na temeljne principe ostvarivanja lokalne vlasti i na važna ovlašćenja loklanih samouprava kaja se odnose na planiranje prostora i usvajanje prostorinih planova, a što se direktno tiče imovine građana. U konačnome, prostor Podgorice pripada njenim građanima i samo oni treba da utiču na njegovo planiranje, a ne da im životni prostor uređuju par tajkunskih firmi.

Posljedica rasprave koja bi se povela oko ovog pitanja morala bi rezultirati obavezom gradonačelnika i predsjednika Skupštine Glavnog grada da iskoriste svoja zakonska ovlašćenja i pokrenu inicijativu za preispitivanje ovog Zakona pred Ustavnim sudom. Naravno, po svemu sudeći gradonačelniku i Predsjedniku Skupštine je lakše da prekrše propise i ne zaštite interese njihovih građana, nego se zamjeriti DPS centrali. Lokalni DPS sa svojim satelitima ovakvim svjesnim kršenjem Poslovnika Skupštine i namjernim izostavljanjem iz dnevnog reda SDP predloga odluke dokazuje očiglednu krizu u svojim redovima. Unutrašnji nagomilani problemi prethodnih nezakonitih postupanja DPS funkcionera su podjelili redove lokalnog DPSa te više nisu u stanju imati jedinstven stav o pitanjima koja se tiču načina uređenja životnih potreba njihovih sugrađana, a koje je SDP predložio.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: Preduzeti sve da izbori budu regularni

“Ni do sada nije bila praksa da OEBS nadgleda lokalne izbore. Važnije je da nadležni organi budu pripravni i kontrolišu sprječavanje izbornih zloupotreba kojima je sklon DPS.

Brojni su primjeri DPS izbornih manipulacija kroz zloupotrebu državnih resursa u izborne svrhe i kupovinu ličnih karata, a koje su i pravosudno dokazane i ušle u izvjestaje Evropske komisije. Vidimo da se slične stvari dešavaju i u susret lokalnim izborima zakazanim za 26.novembar.

To jasno potvrđuje da DPS ne odustaje od oprobanih zloupotreba i da je afera snimak ponovo na sceni.”

Izvor: Vijesti

Jadranka Vojinović

Vojinović: DPS se bolje snalazi sa kršenjem propisa

Zakonom i Poslovnikom Skupštine Glavnog grada uređeno je da sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. DPS lokalna vlast sa njenim satelitima u Glavnom gradu iz dana u dan svojim postupanjem dokazuje da nema kapaciteta da odgovorno vodi politike na nivou lokalne uprave.

Ne zakazivanje sjednice Skupštine u zakonom utvrđenom roku samo ukazuje na očigledan nerad čelnika uprave i kontinuirano zanemarivanje i omalovažavanje glasa predstavnika građana u ovom domu. Ovakvo ponašanje lokalne vlasti je i za očekivat jer, kao i uvijek, nemaju argumentovane odgovore na pitanja koja moraju da se nađu na dnevnom redu Skupštine.

Podsjećam da smo Skupštini još početkom jula dostavili prijedloge odluka kojim se planira linearno smanjenje od 20% komunalnih taksi, kao i smanjenje naknada za pristup lokalnim putevima, na koji način bi podgoričke privatnike, posebno mala i srednja preduzeća, rasteretili djela nameta koji im se zadnjih godina bez objektivnog obrazloženja samo uvećavao.

Takođe, početkom oktobra predložili smo Skupštini odluku o podnošenju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima. Ovim prijedlogom Odbor Glavnog grada SDP traži od gradonačelnika Stijepovića i predsjednika Skupštine Suhiha da napokon stanu u zaštitu interesa svojih građana i u skladu sa svojim zakonskim obavezama pokrenu potreban ustavno-sudski postupak.

Rasprava u lokalnom domu građana Glavnog grada o navedenim pitanjima ne odgovara DPS vladajućoj strukturi iz razloga što će morati ponovo priznati, kao i u slučaju neosnovanosti njihovog zahtjeva za poskupljenjem vode, da se usvajanjem Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata udarilo na temeljne principe decentralizacije i na jednu od važnih ovlašćenja lokalnih samouprava koja se odnosi na planiranje prostora i usvajanja prostornih planova, a što se direktno tiče imovine građana.

Međutim, više nego očigledno je da se DPS lokalna vlast bolje snalazi sa kontinuiranim kršenjima propisa na štetu građana nego sa konstruktivnim raspravama i argumentovanim prijedlozima, a koji su od interesa i za dobrobit stanovnika Podgorice.

Jadranka Vojinović

Odbornica SDP u Skupštini Glavnog grada

Jadranka Vojinović

Vojinović: Raspraviti o planiranju prostora u korist građana

Odbornica SDP Jadranka Vojinović juče je uputila predlog Predsjedniku Skupštine Glavnog grada Đorđu Suhihu da na dnevni red uvrsti predlog odluke o podnošenju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

“Ovim predlogom Odbor Glavnog grada SDP traži od gradonačelnika (Slavoljuba) Stijepovića i Predsjednika Skupštine da napokon stanu u zaštitu interesa svojih građana i u skladu sa svojim zakonskim obavezama pokrenu potreban ustavno – sudski postupak” kazala je Vojinović.

Ona je ocjenila da bi konstruktivna rasprava u lokalnom domu građana Glavnog grada pomogla da DPS vladajuća struktura shvati da se usvajanjem pomenutog Zakona udarilo na temeljne principe decentralizacije i na jednu od važnih ovlašćenja lokalnih samouprava koja se odnosi na planiranje prostora i usvajanja prostornih planova, a što se direktno tiče imovine građana.

Vojinović je ocjenila da je nedopustivo da se izvorne nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, odnosno, prava građana da odlučuju o sudbini svoje imovine svode na obim ovlašćenja, prava i obaveze jedne mjesne zajednice.

Protiv ovog zakona su, kako je istakla, struka i nauka, organizacije civilnog društva, opozicija, jedan broj opština, referentne međunarodne organizacije.

“Zato ne vidimo razloga da gradonačelnik Stijepović i predsjednik Suhih bježe od apela svojih građana, te da ne pokrenu inicijativu pred Ustavnim sudom kako bismo dobili jasan odgovor ovog nadležnog organa”, kazala je Vojinović.

Izvor: Dnevne novine Vijesti

Jadranka Vojinović

Vojinović: Gume ih ne interesuju jer ne glasaju

Nekompetentnost gradskih preduzeća, i pored prekomjernog broja zaposlenih, je više nego očigledna na svakom koraku. Poražavajuća je činjenica da lokalna vlast u Podgorici na godišnjem nivou izdvaja znatne sume iz budžeta građana da bi takvim upravljačkim strukturama obezbjedila finansiranje samo prekobrojno zaposlenih. U svim iole uređenim zemljama preduzeća koja se bave upravljanjem otpadom, reciklažom, čistoćom, vodosnabdjevanjem su giganti koji finasniraju i doniraju društvene potrebe građana. Samo kod nas je obrnuto.

Godinama u nazad građani Starog Aerodroma, Dinoša, Kakaritske gore, Rogama i Milješa svjedoče svakodnevnim ekološkim incidentima nezakonitog spaljivanja guma i oblaka crnog dima koji obavija njihove domove. Na njihovu žalost i pored svih usvojenih državnih strateških dokumenata i propisa vezanih za upravljanje otpadom, i obaveza koje gradske vlasti imaju po tom pitanju, i dalje vladajuća struktura lopticu odgovornosti prebacuje između gradske uprave i nadležnih državnih instiucija.

U ovom slučaju je više nego očigledno da gradska preduzeća “Deponija” i “Čistoća” nemaju kapaciteta da sarađuju među sobom, kao ni da u skladu sa zakonskim obavezama organizuju sakupljanje guma u reciklažnim dvorištima, odakle bi ga zainteresovane i ovlašćene organizacije, koje se bave reciklažom, odnosno zbrinjavanjem te vrste otpada, otkupljivale.

Više nego očigledno je da je djelatnost ovih preduzeća umjesto bavljenja čistoćom i ekološkim pitanjima od uticaja na zdravlje građana pretvorena u funkciju obezbjeđenja glasova DPS i njegovim satelitima kroz neracionalno zapošljavanje, a na račun građana Podgorice.

Izvor: Dan