Ramo Bralić


  • politički i organizaciono koordinira rad organa SDP-a
  • daje inicijative i prijedloge za efikasno ostvarivanje planova rada Glavnog odbora i Predsjedništva
  • stara se o realizaciji odluka Predsjedništva i Glavnog odbora
  • rukovodi radom Sekretarijata
  • odgovoran je za izvršavanje utvrđene politike, odnosno odluka i zadataka organa SDP-a
  • stara se o organizacionom jačanju SDP-a
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu Sekretarijata