Skip to content

Draginja Vuksanović

U Baru završila Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smjera. Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000 god. sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Iste godine upisala je poslijediplomske studije (smjer građansko-pravni), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmeni magistarski položila je 2002 god. sa ocjenom-odlika. Magistrirala je 2005 god. na temu »Pravna priroda privilegovanih potraživanja«. Doktorsku disertaciju je odbranila 01.07.2011 god. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu ,,Vansudsko namirenje hipotekarnog povjerioca”. Izabrana u zvanje Docenta, u septembru 2013. na predmetima Građansko-pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i predmetu autorsko pravo i pravo intelektualne svojine na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju na Univerzitetu Crne Gore na kojima i danas izvodi nastavu.

Tokom redovnih studija, kao najbolji student, nagrađena je sa četiri Plakete Pravnog fakulteta, nagradom »19. Decembra« povodom Dana Oslobođenja Grada Podgorice i Plaketom Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta za oblast društvenih nauka. Radni odnos na Pravnom fakultetu u Podgorici zasnovala je 01. marta 2001. godine, kao saradnik u nastavi na predmetima Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo. Radila je kao saradnik  i na Dramskoj akademiji – odsjek Produkcija, na predmetu Autorsko pravo i pravo industrijske svojine.

Objavila je više stručnih radova iz oblasti založnog prava sa posebnim osvrtom na prava obezbjeđenje potraživanja. Bavi se pravnom problematikom zaključenja štetnih ugovora po javni poredak i državne interese. Učestvovala je na savjetovanjima pravnika u Budvi i na Kopaoniku. Govori francuski i engleski, a služi se italijanskim i španskim jezikom.

Članica je Predsjedništva i Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Crne Gore, i članica Foruma žena Socijaldemokratske partije Crne Gore.

Bila je članica Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE), gdje je imenovana za članicu Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, članicu Potkomiteta za ljudska prava, članicu Potkomiteta za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma, zamjenika člana Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije i članicu Potkomiteta za obrazovanje, mlade i sport.

U 25. sazivu Skupštine Crne Gore obavljala je funkcije Predsjednice Zakonodavnog odbora, članice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i članice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Obavljala je i funkciju članice Odbora za rodnu ravnopravnost.

Poslanik je  26. saziva Skupštine Crne Gore.

Na IX Kongresu SDP održanom 29. juna 2019.godine na Cetinju izabrana je za Predsjednicu SDP.