Skip to content

Dragojević: Šumska bogatstva mogu biti jedna od okosnica danilovgradske privrede

Na osnovu dugoročnih planskih dokumenata, šume i šumsko zemljište na teritoriji opštine Danilovgrad obuhvataju 31.500 hektara što predstavlja oko 63% ukupne površine naše opštine. Na toj površini ukupna bruto drvna masa iznosi oko 2,2 miliona metara kubnih bruto drvne mase. Od toga su šume u državnom vlasništvu preko 1,8 miliona metara kubnih.

Godišnji zapreminski prirast za državne šume iznosi oko 35,000 metara kubnih što čini oko 1,93% bruto stojeće drvne mase. Na osnovu podataka o godišnjem zapreminskom prirastu utvrđen je godišnji etat sječa koji iznosi 21,6 hiljada metara kubnih za državne i uređene šume (oprezna procjena).

Prema podacima o izvršenom obimu sječa za period važenja šumsko-privredne osnove, obim sječa iznosi od 8 do 13 hiljada metara kubnih bruto drvne mase. Ta proizvodnja se izvršava na bazi izdavanja koncesije. Na osnovu toga se može konstatovati da se prema sječivom etatu bruto drvne mase ostvaruju značajne uštede.

Prema sortimentnoj tablici izvršenih sječa može se konstatovati da se visoko vrijedni šumski sortimenti pretvaraju u ogrevno drvo, sa čime se znatno umanjuje ekonomska vrijednost izvršenih sječa. Možda bi bilo najbolje formirati novo državno preduzeće za uzgoj, zaštitu i korišćenje šuma koje bi definisani sječivi etat koristilo u definisanom obimu. Može se reći da je organizacioni model funkcionisanja šumarstva prema sadašnjim uslovima jedan od najgorih u vremenu postojanja.

Ukoliko bi se šume i šumsko zemljište koristili prema šumsko-privrednim osnovama mogla bi se znatno povećati zaposlenost u šumarstvu, dići struka na veći nivo i obezbjedila značajna kvalitetna drvna masa za obnovu drvne industrije na području opštine.

Kod šumsko-uzgojnih radova i zaštite šuma može se konstatovati da se u zadnjem periodu šumama ne vraća ono što one zaslužuju, a kod zaštite šuma najveće štete nanose šumski požari. To se najbolje može viđeti u Štitovu, Prekornici, Lebršniku i planini Garač koja predstavlja pluća grada.

Ako se pogleda ukupno stanje možda bi mogli predložiti da ostavimo šume da se ”odmore” za jednu ophodnjicu (10 godina), a u tom periodu vršiti samo uzgojne i zaštitne radove i sanitarne sječe i prorede, kao uzgojne radove.

Takođe, Danilovgrad posjeduje ogromne kapacitete za uzgoj i korišćenje sporednih šumskih proizvoda (ljekovito bilje i pečurke) od kojih se neke vrste mogu i plantažno uzgajati, čime veliki broj porodica može sebi obezbjediti egzistenciju. Kod zaštite šuma i šumskog zemljišta treba obezbjediti ugodan ambijent za razvoj lovstva i lovne privrede, jer opština prema podacima obiluje značajnim vrstama visoke, sitne i pernate divljači.

Kada se uzme u obzir sve navedeno, može se konstatovati da Danilovgrad obiluje ogromnim potencijalom i kapacitetima za ostvarivanje svih funkcija šuma i šumskog zemljišta. To do sada nije bio slučaj, jer koristi opštine od koncesija iznose svega 20 do 30 hiljada eura godišnje. Nasuprot tome može se obezbjediti znatno veća zaposlenost i proizvodnja kvalitetne drvne mase i ljekovitog bilja. Dodatno ovome, turistička ponuda Danilovgrada se može obogatiti planinskim i lovnim turizmom.

Za zaključak se može reći da šumska bogatstva mogu biti jedna od okosnica danilovgradske privrede i razvoja u budućnosti za šta ćemo se veoma zalagati.

dr Dragan Dragojević

Kandidat za odbornika na listi “SDP i Građani – Svim srcem za Danilovgrad”