Skip to content

Forum žena SDP

Forum žena je poseban oblik stalnog organizovanja unutar Socijaldemokratske partije Crne Gore. Forum žena djeluje na teritoriji Crne Gore u skladu sa Ustavom, zakonima, statutom i drugim dokumentima SDP CG i Statutom Foruma žena SDP Crne Gore.

Forum žena, uvažavajući temeljne ciljeve i principe SDP CG zalaže se za ostvarivanje i zaštitu prava žena, kao nedjeljivog i integralnog dijela ljudskih prava, a naročito za:

 • Ravnopravnost, solidarnost, pravednost i vladavinu prava, kao temeljnih društvenih vrijednosti
 • Ravnopravno učešće i zastupljenost žena u političkom odlučivanju u organima SDP CG, predstavničkim i izvršnim organima vlasti
 • Donošenje izbornog zakonodavstva kojim će se omogućiti jednaka zastupljenost žena i muškaraca u svim fazama izbornog postupka
 • Podsticanje i ohrabrivanje žena za prihvatanje političkog ili javnog angažmana
 • Osnaživanje postojećih i stvaraje novih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova
 • Ukidanje svih oblika diskriminacije i nejednakog postupanja prema ženama u zakonodavstvu i praksi
 • Preduzimanje mjera i sprovođenje akcija za sprečavanje i eliminisanje svih oblika diskriminacije na polnoj osnovi, svih oblika nasilja nad ženama, nasilja u porodici i trgovine ženama
 • Usklađivanje porodičnih i poslovnih obaveza zaposlene žene, kao i poboljšanje statusa žene domaćice odgovarajućim vrednovanjem ženskog rada u kući
 • Jednaku odgovornost muškaraca i žena u porodičnom životu, planiranju porodice i vaspitanju djece
 • Promovisanje i upotrebu rodno osjetljivog jezika
 • Unapređivanje javne svijesti o značaju ravnopravnosti polova
 • Pridavanje posebnog značaja pravima mladih, te starijih žena, pripadnicama nacionalnih manjina i osjetljivih grupa
 • Implementaciju dokumenata OUN-a i drugih međunarodnih organizacija o pravima žena u nacionalno zakonodavstvo

U ostvarivanju svojih ciljeva Forum žena će sarađivati sa nevladinim organizacijama, sindikatima, institucijama i drugim društvenim subjektima, zainteresovanim za ostvarivanje načela ravnopravnosti polova.

Forum žena je autonoman u svom radu, kako u pogledu organizovanja aktivnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva, tako i u pogledu izbora svojih organa, kao i izbora članica koje će ga predstavljati u organima SDP CG, izbornim listama SDP CG za organe vlasti, kao i drugim organima i organizacijama.

Članstvo

Članica Foruma žena je članica SDP CG koja želi učestvovati u radu Foruma žena i potpiše pristupnicu Foruma žena.
Članica Foruma žena može biti i svaka punoljetna žena koja nije članica SDP CG, a prihvata Program i Statut Foruma žena i potpiše pristupnicu Foruma žena.

Organizacija

Centralni odbor Foruma žena je najviši organ odlučivanja između dvije Konferencije, a čine ga predsjednice svih Lokalnih odbora, predsjednica i potpredsjednice Foruma žena.
Sjednicama Centralnog odbora, bez prava odlučivanja, prisustvuju sekretarka i portparol Foruma žena u okviru svojih zaduženja.
U radu Centralnog odbora učestvuju, bez prava odlučivanja, članice Komisija Foruma žena, članice Predsjedništva, Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora SDP CG, poslanice SDP CG i funkcionerke SDP CG u državnim organima.

Zašto je organizovan Forum žena?

 • Zato što žene čine 50,2% ukupne populacije, a time i polovinu potencijalnih talenata i vještina čovječanstva i njihova nedovoljna zastupljenost u odlučivanju predstavlja gubitak za društvo u cjelini
 • Zato što je vrijeme za prevazilaženje tradicionalnog shvatanja uloge i mjesta žene u društvu, a vizija budućnosti je vizija post-patrijahalnog društva
 • Radi osnaživanja i ohrabrivanja žena da u većoj mjeri učestvuju u javnom i društvenom životu zajednice i jačanja ženske solidarnosti
 • Zato što je vrijeme da se demokratija definiše na nov način u društvu u kome će se žene istinski uvažavati kao neko ko čini polovinu planete
 • Zato što su se socijaldemokratkinje opredjelile za državu Crnu Goru kao društvo jednakih šansi za sve njezine građane i građanke

Političko djelovanje Foruma

 • Zalaganje za ravnopravno učešće žena i muškaraca u procesima političkog odlučivanja, kako u institucijama vlasti tako i u Partiji, imajući u vidu da socijaldemokratija podrazumijeva jasnu opredeljenost za socijalnu pravdu, koja između ostalog ističe, i zahtjev za jednakom zastupljenošću oba pola.
 • Osnaživanje postojećih i stvaranje novih institucionalnih mehanizama za ostvarivanje ravnopravnosti polova, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.
 • Podsticanje učestvovanja žena u predstavničkim i izvršnim organima vlasti na svim nivoima, kroz uključivanje većeg broja žena u rad Partije, čime se podiže kvalitet politike koju ona vodi, a na dnevni red se stavljaju neka zaboravljena i nova pitanja što stvara politiku koja više odgovara građanima oba pola.
 • Zalaganje za donošenje izbornog zakonodavstva kojim će se omogućiti jednako učešće žena i muškaraca prilikom kandidovanja, vođenja kampanje i izbora

Aktivnosti 

Radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih je osnovan, Forum žena koristi sve metode političkog djelovanja, s tim da se osnovni vid njegovog angažovanja odnosi na istraživanje i edukaciju u oblasti rodne ravnopravnosti putem predavanja, seminara, javnih publikacija.

U ostvarivanju svojih ciljeva Forum sarađuje sa ženskim i drugim nevladinim organizacijama u kreiranju društvene, ekonomske, političke i intelektualne klime koja će se zasnivati na ravnopravnosti žena i muškaraca.

Predsjednica Foruma žena SDP Crne Gore

 • Dragica Anđelić

Potpresjednice Foruma žena SDP Crne Gore

 • Dijana Caušić
 • Iva Tošić