Skip to content

Kongres

Kongres je najviši organ SDP-a. Kongres sačinjavaju izabrani delegati i članovi sa statusom delegata i to: članovi Glavnog odbora, članovi Predsjedništva, predsjednici i članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora, koji nemaju pravo glasa kada se odlučuje o izvještajima koje oni podnose, kao i delegati sa liste Foruma mladih i Foruma žena. Ukupan broj delegata Kongresa, shodno odredbi člana 86  stav 2 tačka 3 ovoga Statuta, utvrđuje Glavni odbor.

Kongres SDP-a se održava najmanje jedanput u četiri godine, po pravilu, nakon održanih parlamentarnih izbora. Odluku o sazivanju Kongresa donosi Glavni odbor SDP-a.

Kongres se može sazvati i prije utvrđenog roka, ako se za to izjasni većina ukupnog broja članova Glavnog odbora ili najmanje jedna polovina Opštinskih odbora SDP-a. U slučaju iz stava 1 ovog člana  Glavni odbor je dužan sazvati Kongres, sa predloženim dnevnim redom, u traženom roku ili najduže dva mjeseca od podnošenja zahtjeva za održavanje Kongresa. Ako Glavni odbor ne postupi u skladu sa odredbom stava 2 ovog člana, Kongres može sazvati predlagač koji je zatražio njegovo sazivanje i tada sam predlagač priprema i rukovodi Kongresom.

Kongres SDP-a donosi Program i Statut SDP-a:

  1. Bira Glavni odbor
  2. Bira predsjednika SDP-a
  3. Bira predsjednika i članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora
  4. Razmatra i usvaja izvještaje o radu SDP-a između dva Kongresa
  5. Utvrđuje strateška opredjeljenja partijske politike
  6. Odlučuje i o drugim pitanjima određenim ovim Statutom
  7. Kongres radi u skladu sa poslovnikom o radu, koji se usvaja na početku rada Kongresa